Noutati legislative in februarie 2011

27/04/2011 by: Luiza Manolea

CC By http://www.flickr.com/photos/jihef7441726Luna februarie a anului 2011 a adus o serie de noutati legislative, dintre care le enumeram pe cele din urmatoarele domenii:

1. Ajutor de stat; 2. Comert; 3. Concurenta; 4. Certificarea conformitatii echipamentelor; 5. Constructii; 6. Eficienta energetica; 7. Energie; 8. Exproprieri; 9. Financiare; 10. Fiscalitate; 11. Mediu; 12. Societati.

1. Ajutor de stat:

1.1.   Ordinul nr. 156/2011 aproba Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale. Schema se aplică operatorilor de transport din sectoarele transportului de energie electrică si gaze naturale pentru sprijinirea investitiilor în reteaua de transport, in anumite conditii, pana la data de 31 decembrie 2013. Bugetul total alocat este de 57,7 milioane euro (echivalent în lei), din care 38,25 MEUR pentru anul 2011.

2. Comert:

2.1.   Institutul de Statistica a adoptat Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat (vezi obligatiile declarative stabilite prin Ordinul nr. 1865/2010), care au intrat in vigoare la 1 februarie 2011.

3. Concurenta:

Ordinul nr. 40/2011 aproba Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare in cazul distorsionarii concurentei din cauza unor concentrari economice nelegale.

4. Certificarea conformitatii echipamentelor

Incepand cu 19 februarie 2011, prin Ordinul nr. 186/2011 sunt abrogate o serie de ordine privind certificarea conformitatii pentru, de exemplu: echipamentele sub presiune, cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi etc. De asemenea, se stabileste procedura prin care un organism poate fi desemnat pentru evaluarea conformitatii.

5.      Constructii:

5.1.   Prin HG nr. 102/2011 s-a aprobat finantarea consolidarii a 25 de cladiri supuse riscului seismic in anul 2011.

5.2.   Standarde de cost.

–         HG nr. 1394/2010, in vigoare din 1 februarie 2011 stabileste Lista standardelor de cost pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport, cum sunt autostrazile, drumurile nationale, caile ferate, pistele aeriene etc. Aceste standarde reprezinta documente de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Orice abatere in plus trebuie justificata.

5.3.   Urbanism. Din 11 februarie 2011 a intrat in vigoare OUG nr. 7/2011 de modificare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Textul actualizat se gaseste aici.

6. Eficienta energetica:

6.1.   Design-ul produselor. S-a aprobat HG nr. 55/2011 privind stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Acest act normativ transpune Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

6.2.   Performanta energetica in constructii. HG nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală a fost completata cu data de 18 februarie 2011 de HG nr. 108/2011.

7. Energie:

7.1.   Ordinul ANRE nr. 4/2011 stabileste Procedura privind desemnarea unui titular de licentă pentru preluarea desfăsurării serviciului de distributie a energiei electrice.

7.2.   HG nr. 128/2011 a aprobat Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Comertului, Industriei si Turismului din Republica Cipru privind cooperarea în sectorul energetic, semnat la Nicosia la 28 septembrie 2010. Scopul acestuia este de a stabili un cadru pentru cooperarea dintre părti, printre altele, în domeniul electricităti si al energiei regenerabile, precum si al tehnologiilor pe care le detin.

8. Exproprieri:

A intrat in vigoare HG nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru realizarea unor diverse obiective de interes public (de ex.: lucrările de constructie, reabilitare si modernizare de drumuri de interes national, judetean si local; statiile de pompare, precum si altor constructii hidrotehnice realizate pe ape; lucrările de interes national de dezvoltare a producerii, transportului si distributiei de energie electrică si gaze naturale).

9. Financiare:

9.1.   Potrivit BNR, pentru luna februarie 2011 nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României a fost de 6,25% pe an.

9.2.   OUG nr. 5/2011 aproba al treilea Memorandum care stabileste conditiile prealabile eliberarii transei a patra, în valoare de 1,2 miliarde euro din imprumutul Romaniei acordat de Uniunea Europeana.

10. Fiscalitate:

10.1.                    Ordinul nr. 232/2011 stabileste care este autoritatea competenta pentru administrarea si inregistrarea sediilor secundare cu privire la veniturile din salarii ori asimilate acestora. Astfel, din 2 februarie 2011: pentru administrare este competenta autoritatea fiscala unde-si afla sediul contribuabilul care a infiintat sediul secundar, iar pentru inregistrare autoritatea fiscala unde se afla sediul secundar. Detalii privind inregistrarea impozitului pe salarii a sediilor secundare se gasesc in Ordinul nr. 1752/2011, in vigoare din 24 februarie 2011.

10.2.                    Prin Ordinul nr. 1080/2011, in vigoare din 9 februarie 2011, s-au modificat:

–         Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” si

–         Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

10.3.                    Formularistica.

–         Ordinul nr. 73/2011 aduce cateva modificari urmatoarelor formulare, care vor fi utilizate incepand cu 25 februarie 2011: “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, “Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat”. Se abroga: “Instructiuni de completare a formularului 102 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale», cod 14.13.01.40” si “Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale”.

–         Ordinul nr. 183/2011 stabileste modelul si continutul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

–         Ordinul nr. 233/2011 aproba urmatoarele formulare privind impozitul pe venit: 200 “Declaratie privind veniturile realizate din România”; 201 “Declaratie privind veniturile realizate din străinătate”; 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut la sursă, pe beneficiari devenit”; 206 “Declaratie informativă privind câstigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”; 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”; 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”.

–         Ordinul nr. 1081/2011 modifica unele declaratii ce se dau cu privire la TVA: formularul (392 A) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul….”; formularul (392 B) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul….”; formularul (393) “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul….”.

–         Ordinul nr. 724/2011 aproba unele formulare in legatura cu evitarea dublei impuneri, cum ar fi „Certificat de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/ Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si…………………., pentru persoane rezidente în România”.

11. Mediu :

11.1.                    Poluare.

–         Ordinul nr. 2210/2010 aproba Procedura de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si modalitătile de colaborare dintre autoritătile desemnate potrivit HG nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră. Aceste prevederi au impact asupra introducerii pe piata romaneasca a echipamentelor de refrigerare, de climatizare si a pompelor de căldură, precum si a ferestrelor, aerosolilor de agrement etc.

–         Ordinul nr. 756/2011 desemneaza Asociatia Generala a Frigotehnistilor din România ca organism de evaluare si certificare provizorie a personalului care desfăsoară activităti in domeniul detectarii scurgerilor de gaze fluorurate cu efect de seră, al repararii si intretinerii echipamentelor ce utilizeaza ori emit astfel de gaze.

–         HG nr. 90/2011 abroga incepand cu 9 februarie 2011 HG 679/2008 si desemneaza Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” drept autoritate competentă pentru monitorizarea si raportarea către Comisia Europeană a datelor de monitorizare si a informatiilor necesare pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performantă privind emisiile pentru autoturismele noi.

11.2.                    Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national. Din 10 februarie 2011 este in vigoare Ordinul nr. 772/2011 care reglementeaza regulile si conditiile de acordare a finantarii nerambursabile din Fondul pentru mediu – prima de casare de 3800 lei – pentru achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.

11.3.                    Audit: Din 16 februarie 2011 a intrat in vigoare HG nr. 57/2011 prin care se desemneaza Ministerul Merdiului ca autoritate responsabila pentru înregistrarea în sistemul comunitar de management de mediu si audit („EMAS”) a organizatiilor situate pe teritoriul României cu privire la participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit. Un rol important il va avea Comitetul EMAS constituit pe langa Minister, printre ai carui 21 de membri se vor enumera 4 reprezentanti ai asociatiilor patronale si 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul protectiei mediului.

11.4.                    Administratia Fondului pentru Mediu.

–         Prin HG nr. 79/2011 s-a modificat Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin HG nr. 1/2006.

–         HG nr. 117/2011 aproba bugetul AFM pe anul 2011, precum si lista cu proiectele si programele finantate în anul 2011 din Fondul pentru mediu. De exemplu, se vor aloca 1.216.633.000 lei pentru cresterea productiei de energie din surse regenerabile si 735.899.000 lei pentru instalarea sistemelor de incălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

11.5.                    Prin HG nr. 110/2011 s-au aprobat 285 de proiecte, selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009, precum si finantarea acestora, în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti. Totalul fondurilor se ridica la 214.548.162 lei.

12. Societati:

Din 9 februarie 2011 a intrat in vigoare OUG 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Acestea beneficiaza de anumite facilitati, in conditiile ordonantei. Normele metodologice de aplicare au fost aprobate prin HG nr. 96/2011, in vigoare din 10 februarie 2011.

Filed under: Afaceri,Legislatie

Leave a Reply