HG nr. 71/2007 – Norme concesiune lucrari si servicii publice

Info:
– Titlu complet: Hotărârea nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
– publicată în Monitorul Oficial cu numărul 98 din data de 8 februarie 2007
– Intrare în vigoare: 8 feb. 2007
– Versiune valabilă în 11 feb. 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 218 alin. (2) şi al art. 303 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Alexandru Cojocaru

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului,

Laszlo Borbely

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

NORMA din 24 ianuarie 2007 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, atunci când există situaţii nereglementate explicit în economia textului legislativ, acestea pot fi soluţionate numai prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, denumită în continuare ordonanţa de urgentă.

Art. 2

(1)Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.

(2)În cazul în care constată apariţia unor astfel de situaţii, cum ar fi cele prevăzute la art. 67-70 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina, în cel mai scurt timp cu putinţă, efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.

Art. 3

(1)Distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publică se realizează în funcţie de distribuţia riscurilor, după cum urmează:

a)contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente realizării şi exploatării lucrărilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de lucrări publice, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de lucrări;

b)contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de servicii.

(2)Stabilirea tipurilor de contracte de concesiune, respectiv distincţia dintre contractul de concesiune de lucrări publice şi contractul de concesiune de servicii, se realizează în mod similar cu prevederile cap. I secţiunea a 3-a din ordonanţa de urgenţă.

Art. 4

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna un colectiv de coordonare şi supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(2)Membrii colectivului de coordonare şi supervizare prevăzut la alin. (1) sunt numiţi de autoritatea contractantă din cadrul specialiştilor proprii, la care se pot adăuga, după necesităţi, experţi externi.

(3)Principalele responsabilităţi ale colectivului prevăzut la alin. (1) constau în:

a)fundamentarea deciziei de concesionare, astfel cum este prevăzut la cap. II;

b)elaborarea documentaţiei de atribuire conform prevederilor cap. III;

c)stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune în conformitate cu prevederile art. 26-28.

Art. 5

Autoritatea contractantă care a atribuit şi a încheiat un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii are calitatea de concedent.

Art. 6

(1)Contractantul care a devenit parte într-un contract de concesiune de lucrări publice sau într-un contract de concesiune de servicii are calitatea de concesionar.

(2)Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română ori străină.

Art. 7

(1)Durata unui contract de concesiune de lucrări publice sau a unui contract de concesiune de servicii se stabileşte astfel încât:

a)să se evite restricţionarea artificială a accesului la competiţie;

b)să se asigure un minimum de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată;

c)să se asigure un nivel rezonabil al preţurilor pentru prestaţiile care vor fi efectuate pe durata contractului şi ale căror costuri urmează să fie suportate de utilizatorii finali.

(2)Durata maximă a unui contract de concesiune de lucrări publice sau a unui contract de concesiune de servicii, care poate fi acceptată de autoritatea contractantă, trebuie să poată fi argumentată în baza elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi trebuie asumată prin act administrativ al conducătorului autorităţii contractante.

CAPITOLUL II: Fundamentarea deciziei de concesionare

Art. 8

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situaţie în care intenţionează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii.

(2)Studiul de fundamentare se aprobă prin hotărâre, ordin, decizie a autorităţii contractante, după caz.

Art. 9

(1)Studiul prevăzut la art. 8 trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale proiectului în cauză. În cazul unui proiect care presupune realizarea de lucrări publice, la baza studiului de fundamentare a deciziei de concesionare va sta studiul de fezabilitate.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), prin proiect se înţelege ansamblul lucrărilor/construcţiilor care urmează să fie executate şi/sau al serviciilor care urmează să fie prestate pe parcursul derulării contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

Art. 10

(1)Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract. În acest scop, autoritatea contractantă poate să utilizeze, ca model, matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de proiect prevăzută în anexa nr. 1.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, pe baza rezultatului analizei prevăzute la alin. (1), corectitudinea stabilirii distincţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau b), după caz.

Art. 11

Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice necesitatea şi oportunitatea concesiunii şi să demonstreze că:

a)proiectul este realizabil;

b)proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii publice;

c)au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului;

d)varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de lucrări publice sau de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publică;

e)proiectul beneficiază de susţinere financiară, menţionând, dacă este cazul, care este contribuţia autorităţii contractante.

Art. 12

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, în scopul elaborării studiilor şi analizelor necesare fundamentării deciziei de concesionare.

Art. 13

(1)În cazul prevăzut la art. 12, autoritatea contractantă, prin colectivul de coordonare şi supervizare prevăzut la art. 4, are obligaţia de a lua toate măsurile prin care să se asigure că elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se realizează la un nivel corespunzător şi că reflectă în totalitate cerinţele şi condiţiile solicitate.

(2)În aplicarea prevederilor alin. (1), principalele atribuţii ale colectivului de coordonare şi supervizare sunt următoarele:

a)facilitarea accesului la documente, rapoarte, baze de date, măsurători şi, în general, la orice informaţie disponibilă care ar putea servi la elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;

b)facilitarea contractelor consultantului cu alte autorităţi publice şi/sau cu persoane de drept privat;

c)analizarea fiecărui raport intermediar şi a raportului final, precum şi formularea observaţiilor şi propunerilor de modificare;

d)avizarea îndeplinirii de către consultant a activităţilor desfăşurate în fiecare fază;

e)elaborarea unui raport de avizare a finalizării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare şi prezentarea acestuia conducătorului autorităţii contractante în vederea aprobării.

CAPITOLUL III: Elaborarea documentaţiei de atribuire

Art. 14

(1)După aprobarea studiului de fundamentare, autoritatea contractantă, prin colectivul de coordonare şi supervizare prevăzut la art. 4 din prezentele norme, are obligaţia să asigure întocmirea documentaţiei de atribuire, cu respectarea regulilor de elaborare prevăzute la art. 33 din ordonanţa de urgenţă.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă în scopul elaborării documentaţiei de atribuire.

Art. 15

În elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă trebuie să respecte prevederile art. 35-39 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 16

(1)În mod specific pentru contractele de concesiune de lucrări publice şi de servicii, caietul de sarcini trebuie să conţină:

a)obiectivele pe termen lung, mediu şi imediate ale proiectului;

b)modul de operare vizat pentru derularea proiectului, inclusiv, dacă este cazul, investiţiile pe care concesionarul va fi obligat să le realizeze şi termenul de realizare a acestora;

c)descrierea activităţilor, condiţii generale tehnice şi de calitate;

d)dacă există, condiţii speciale impuse de natura activităţilor care vor intra în obiectul contractului de concesiune, cum ar fi condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional, condiţii privind protejarea secretului de stat, utilizarea unor materiale cu regim special, condiţii speciale impuse de acorduri şi convenţii la care România este parte;

e)propunerea autorităţii contractante de distribuţie a riscurilor de proiect;

f)dacă este cazul, opţiunea concedentului pentru forma de organizare a concesionarului;

g)dacă este cazul, opţiunea pentru crearea unei companii de proiect;

h)clauze financiare şi de asigurări;

i)dacă este cazul, regimul bunurilor utilizate şi/sau realizate de concesionar în timpul derulării contractului de concesiune;

j)cuantumul garanţiilor care urmează a fi constituite, după caz.

(2)În sensul prevederilor alin. (1) lit. g), prin companie de proiect se înţelege o societate comercială rezidentă în România, constituită de concedent, prin unităţi aflate în subordinea sau sub autoritatea sa, şi concesionar, funcţionând în baza legii şi având ca unic scop realizarea obiectivelor concesiunii de lucrări publice sau de servicii.

Art. 17

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa criteriile de calificare şi selecţie în anunţul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentaţiei de atribuire.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la:

a)situaţia personală a candidatului sau a ofertantului;

b)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

c)situaţia economică şi financiară;

d)capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e)standarde de asigurare a calităţii;

f)standarde de protecţie a mediului.

(3)Aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie se realizează potrivit prevederilor paragrafelor 2 – 5 din secţiunea a 2-a a cap. V din ordonanţa de urgenţă.

Art. 18

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa criteriile de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice şi a serviciilor în anunţul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentaţiei de atribuire.

(2)Criteriile de atribuire se pot referi, după caz, la:

a)nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali;

b)nivelul redevenţei;

c)gradul de preluare a riscului de către concesionar;

d)planurile de finanţare şi dezvoltare prezentate;

e)nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al soluţiilor tehnice propuse;

f)modul de asigurare a protecţiei mediului;

g)modul de rezolvare a unor probleme sociale;

h)termenele de realizare a unor investiţii;

i)durata concesiunii.

(3)Atunci când stabileşte criteriile de atribuire a contractului, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criterii care:

a)nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de concesiune de lucrări publice sau de servicii care urmează să fie atribuit;

b)nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine, în numele său sau al beneficiarilor finali, prin utilizarea criteriului respectiv.

(4)Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare criteriu autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le oferă sau importanţa tehnică/funcţională a soluţiilor propuse.

CAPITOLUL IV: Publicarea anunţurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii

Art. 19

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de participare către operatorul Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Art. 20

Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

Art. 21

Anunţurile pentru care ordonanţa de urgenţă impune obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de către autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene şi trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005 care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE.

Art. 22

Atunci când stabileşte perioadele limită pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în calcul şi termenul de 3 zile lucrătoare, necesar pentru verificarea anunţurilor de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 23

Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în niciun caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile ordonanţei de urgenţă impun această obligaţie.

Art. 24

În cazul anunţurilor pentru care ordonanţa de urgenţă nu prevede obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în conţinutul anunţurilor cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 2.

Art. 25

În cel mult o zi lucrătoare după publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul respectiv spre publicare şi către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”.

CAPITOLUL V: Aplicarea procedurilor de atribuire şi evaluarea ofertelor

Art. 26

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 27

Prin excepţie de la prevederile art. 26, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau a dialogului competitiv, nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost considerată admisibilă.

Art. 28

(1)Autoritatea contractantă va aplica procedura de licitaţie restrânsă sau de licitaţie deschisă atunci când poate defini clar specificaţiile tehnice capabile să-i satisfacă necesităţile şi exigenţele şi poate stabili cu precizie montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

(2)În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (1) nu pot fi îndeplinite, autoritatea contractantă va aplica procedura de dialog competitiv.

Art. 29

Pentru aplicarea efectivă a procedurilor de atribuire prevăzute la art. 26, prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile secţiunilor 2-5 ale cap. III din ordonanţa de urgenţă şi dispoziţiile secţiunilor 1-4 ale cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 30

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2)Membrii comisiei de evaluare trebuie să fie în număr de minimum 5 şi se nominalizează, de regulă, din cadrul colectivului de coordonare şi supervizare prevăzut la art. 4 alin. (1).

(3)Autoritatea contractantă desemnează, prin hotărâre, ordin sau decizie, preşedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.

(4)Autoritatea contractantă are obligaţia de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(5)Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 31

(1)Preşedintele comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii autorităţii contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experţi externi.

(2)Propunerea prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale experţilor care urmează să fie cooptaţi în comisia de evaluare şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.

(3)Experţii cooptaţi pot fi nominalizaţi odată cu numirea comisiei de evaluare, dintre experţii externi prevăzuţi la art. 4 alin. (2), sau ulterior, în funcţie de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora.

(4)Experţii cooptaţi pentru probleme specifice nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere.

(5)Raportul de specialitate prevăzut la alin. (4) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului de concesiune.

Art. 32

(1)Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a)deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;

b)verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, astfel cum au fost acestea solicitate prin documentaţia de atribuire;

c)realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;

d)realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e)realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f)verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

g)verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi;

h)stabilirea ofertelor admisibile;

i)aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei câştigătoare;

j)în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

k)elaborarea raportului procedurii de atribuire, potrivit prevederilor art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), oferta este considerată admisibilă dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b)a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte cerinţele minime de calificare;

c)îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini;

d)nu conţine propuneri dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, referitoare la clauzele contractuale;

e)propunerea financiară este realistă şi nu implică din partea autorităţii contractante o contribuţie de natură să producă o distribuire majoritară a riscului de exploatare către ea însăşi.

Art. 33

(1)Oferta poate fi considerată inadmisibilă şi dacă a fost depusă de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

(2)Modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale se dovedeşte prin mijloace precum certificatele/documentele prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 34

(1)Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de candidaţi/ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2)Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează potrivit legii.

(3)Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi experţii cooptaţi, după caz.

(4)Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II secţiunea a 8-a din ordonanţa de urgenţă, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât şi experţilor cooptaţi.

Art. 35

(1)Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 34 alin. (1) şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.

(2)Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare.

(3)În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către orice altă persoană.

(4)În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.

Art. 36

(1)În cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, pe parcursul dialogului desfăşurat în etapa a doua a acestei proceduri, comisia de evaluare trebuie să discute şi să clarifice, în conformitate şi în limitele mandatului acordat de conducătorul autorităţii contractante, elemente esenţiale cum ar fi:

a)identificarea responsabilităţilor de natură tehnică, financiară şi juridică ale concedentului şi ale concesionarului;

b)modul de distribuire a riscurilor şi beneficiilor între concesionar şi concedent, fără ca prin această distribuţie să se depăşească limita care stabileşte distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publică, astfel cum s-a prevăzut la art. 3 alin. (1);

c)modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, în funcţie de condiţiile de realizare propuse de participanţii la dialog şi în măsura în care sunt agreate de autoritatea contractantă;

d)identificarea clară a standardelor de performanţă, a facilităţilor, a echipamentelor care urmează să fie asigurate pe parcursul derulării contractului, precum şi a cerinţelor de predare la sfârşitul perioadei de contract;

e)modul de efectuare a controlului şi identificarea mecanismelor de urmărire a costurilor, calităţii şi siguranţei prestaţiilor, a relaţiilor cu terţii, precum şi a altor cerinţe specifice de operare şi întreţinere;

f)aranjamentele alternative pentru cazurile în care concesionarul intră în stare de insolvenţă sau lichidare ori în cazul în care, din motive care nu ţin de voinţa părţilor, concesiunea încetează înainte de termen;

g)stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;

h)elemente referitoare la forţa de muncă preluată sau angajată pentru realizarea proiectului;

i)clauzele generale ale contractului care urmează să fie încheiat;

j)stabilirea categoriilor de bunuri:

– bunuri de retur – acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii concedentului;

– bunuri proprii – acele bunuri care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea concesionarului;

k)alte obiective stabilite de autoritatea contractantă.

(2)În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea niciunei soluţii corespunzătoare necesităţilor sale obiective, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se, implicit, îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 37

În cazul aplicării procedurii de negociere, comisia de evaluare trebuie să discute şi să clarifice, în conformitate şi în limitele mandatului acordat de conducătorul autorităţii contractante, aceleaşi elemente esenţiale cum sunt cele prevăzute la art. 36.

Art. 38

(1)Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(2)În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.

(3)Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.

Art. 39

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 40

Raportul procedurii de atribuire, precum şi, după caz, rapoartele elaborate pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare, conform atribuţiilor legale ce îi revin.

CAPITOLUL VI: Garanţia de participare

Art. 41

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire următoarele informaţii:

a)cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului;

b)data până la care trebuie depusă garanţia de participare;

c)perioada de valabilitate a garanţiei de participare.

Art. 42

(1)Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, în cuantumul, până la data şi pentru perioada prevăzute în documentaţia de atribuire.

(2)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea scrisorii de garanţie bancară de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire.

Art. 43

Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 44

(1)Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

(2)Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

CAPITOLUL VII: Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii

Art. 45

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire, prin încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire, prin anularea acesteia, dar numai în circumstanţele prevăzute la art. 209 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 46

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica tuturor candidaţilor/ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii, potrivit prevederilor cap. V secţiunea a 5-a din ordonanţa de urgenţă.

(2)Comunicarea către ofertantul declarat câştigător trebuie să conţină şi invitaţia pentru semnarea contractului.

(3)Data stabilită în invitaţia prevăzută la alin. (2) nu poate fi anterioară datei de împlinire a termenelor prevăzute la art. 205 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 47

(1)Contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să cuprindă clauze clare referitoare la drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi.

(2)Caietul de sarcini şi oferta concesionarului reprezintă parte integrantă a contractului de concesiune. Clauzele generale sau specifice ale contractului de concesiune nu trebuie să contravină cerinţelor esenţiale ale caietului de sarcini şi nici angajamentelor asumate de concesionar în cadrul ofertei.

Art. 48

(1)În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata, în tot sau în parte, rezultatul lucrărilor sau de a presta serviciile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor şi standardelor de calitate stabilite de concedent. Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune.

(2)În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia de a asigura exploatarea eficace, în regim de continuitate şi permanenţă, a lucrărilor publice sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii, în conformitate cu cerinţele şi destinaţia impuse de concedent.

Art. 49

(1)Scopul principal al contractului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a activităţilor, la preţuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredinţate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activităţi. În acest sens, indiferent de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a costurilor de către concesionar trebuie stabilit astfel încât să îl determine pe acesta să depună toate diligentele necesare pentru reducerea costurilor respective.

(2)Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă, în mod obligatoriu, preluarea celei mai mari părţi din riscurile exploatării aferente contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(3)În sensul prevederilor alin. (2), riscul exploatării este constituit din:

a)riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanţă şi calitate ai construcţiei/serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, pe întreaga durată de viaţă a proiectului;

b)riscul de piaţă, respectiv neîntrebuinţarea de către utilizatorii finali a rezultatului lucrărilor executate/serviciilor puse la dispoziţia acestora, în condiţiile în care parametrii de performanţă şi calitate sunt integral respectaţi.

(4)Concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabileşte faptul că riscul de exploatare este preluat integral de concesionar. În cazul în care contractul conţine clauze în acest sens, concedentul are dreptul de a primi şi o redevenţă care poate fi stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a activităţilor realizate.

(5)Fără a afecta prevederile art. 3, în cazul în care riscul de exploatare este distribuit între concedent şi concesionar, prin contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să se stabilească în mod explicit contribuţia financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului, precum şi alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar.

Art. 50

(1)Contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să cuprindă clauze prin care se stabileşte în mod explicit modul de distribuire a riscurilor pe întreaga durată a acestuia.

(2)Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii, să accepte sau să solicite modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilităţilor concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului.

Art. 51

(1)Concedentul trebuie să definească prin contract nivelul de performanţă şi de calitate al activităţilor pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum şi modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situaţii de urgenţă, stabilind în acest sens indicatori relevanţi şi măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligaţiilor contractuale.

(2)Clauzele contractuale trebuie să prevadă dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de concesionar, asigurându-se în acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.

(3)Clauzele contractuale trebuie să prevadă, de asemenea, modul în care concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului.

Art. 52

(1)În contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie precizată procedura prin care, la momentul începerii proiectului, se realizează transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii.

(2)Contractul trebuie să stabilească distincţia dintre bunurile de retur şi bunurile proprii, precum şi regimul juridic al acestora.

(3)Contractul trebuie să precizeze, de asemenea, procedura prin care, la momentul finalizării proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent.

Art. 53

Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu terţii pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor, activităţilor şi serviciilor care fac obiectul concesiunii.

Art. 54

(1)Contractul trebuie să prevadă situaţiile în care acesta poate înceta, după cum urmează:

a)la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar şi a clauzelor contractuale specifice;

b)în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

c)în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concesionar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

d)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, dar numai cu plata de despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;

e)în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri.

(2)Suplimentar prevederilor alin. (1) lit. b), contractul trebuie să conţină proceduri adecvate de rezolvare a neconformităţilor în îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate stabilite în situaţia prevăzută la art. 51 alin. (1), inclusiv penalităţi aplicabile în cazul constatării unor astfel de neconformităţi, până la corectarea acestora.

Art. 55

(1)Părţile vor stabili în mod obligatoriu mecanismele de soluţionare a divergenţelor care pot să apară pe parcursul derulării contractului şi instanţele învestite cu soluţionarea acestor diferende.

(2)Părţile pot insera în contract clauza arbitrală sau compromisorie care atribuie competenţa de soluţionare a litigiilor izvorâte din executarea contractului instanţelor arbitrale.

Art. 56

În termen de 48 de zile de la data încheierii contractului de concesiune de lucrări publice sau de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător, la serviciile sau lucrările publice care fac obiectul contractului de concesiune, la redevenţa pe care o va primi autoritatea contractantă sau, după caz, la contribuţia financiară care urmează să fie plătită de autoritatea contractantă.

CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 57

(1)Monitorizarea atribuirii contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii de realizează de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi în rapoartele anuale transmise de autorităţile contractante.

(2)Autorităţile contractante au obligaţia transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.

(3)Informaţiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevăzut în anexa nr. 3, de regulă în format electronic sau, în cazuri excepţionale, pe suport hârtie, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

Art. 58

(1)Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail: monitorizare@anrmap.ro

(2)Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, autoritatea contractantă având obligaţia de a solicita numărul de înregistrare pe copia-martor a acestuia.

(3)Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori conţinând informaţii eronate intră sub incidenţa prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 59

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucrează informaţiile relevante cuprinse în anunţurile de participare, precum şi rapoartele anuale primite de la autorităţile contractante, constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru:

a)prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b)supravegherea modului de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

c)prevenirea şi, după caz, constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu.

Art. 60

(1)În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (2), concedentul are obligaţia de a elibera concesionarului documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data finalizării contractului respectiv.

(2)Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, concedentul având, suplimentar obligaţiilor prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:

a)să depună un exemplar la dosarul concesiunii; şi

b)să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în scopul monitorizării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

(3)Omisiunea transmiterii documentului constatator prevăzut la alin. (2) lit. b) sau transmiterea unui document care conţine informaţii eronate intră sub incidenţa prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanţa de urgenţă.

(4)Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în contencios administrativ, potrivit legii.

Art. 61

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:

a)aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire ori în procesul de monitorizare a contractelor de concesiune de lucrări publice sau a contractelor de concesiune de servicii;

b)aprobarea unor instrucţiuni şi ghiduri de utilizare, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanţei de urgenţă şi/sau ale prezentei hotărâri.

Art. 62

Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA nr. 1: MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTIŢIE A RISCURILOR DE PROIECT

(Model)

Categoria de risc

Descriere

Consecinţe

Eliminare

Riscuri de amplasament
Structură existentă (modernizări) Structurile existente sunt inadecvate pentru a adapta dezvoltarea Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului Concesionarul transferă riscul constructorului, care se poate baza pe rapoarte de expertiză tehnică în faza de proiect
Condiţii de amplasament Condiţii de sol neprevăzut de grele Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului Concesionarul transferă riscul constructorului, care se poate baza pe rapoarte de expertiză tehnică în faza de proiect
Aprobări Nu pot fi obţinute toate aprobările necesare sau pot fi obţinute cu condiţionări neprevăzute Întârzieri în începerea proiectului sau în finalizarea lui şi creşterea costurilor aferente realizării proiectului Înainte de începerea proiectului, Concedentul realizează o investigare în detaliu a aprobărilor necesare
Curăţare şi viabilizare Pregătirea terenului are ca rezultat un cost mult mai mare decât cel anticipat şi necesită un timp cu mult peste termenii contractuali Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului Concesionarul trebuie să fie capabil să-şi utilizeze şi să-şi mobilizeze resursele pentru a acoperi costurile pentru curăţarea şi viabilizarea terenului
Titlul de proprietate Creşterea costurilor şi timpului necesar pentru achiziţia de terenuri de la proprietari şi/sau pentru acordarea dreptului de utilizare a terenurilor Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului Verificarea de către Concedent a registrelor cadastrale şi luarea măsurilor necesare pentru rezervarea terenurilor necesare proiectului.
Moştenire culturală Creştere a costurilor şi timpului necesar ca rezultat al unor descoperiri arheologice şi/sau de patrimoniu naţional Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului Concedentul poate angaja experţi pentru investigare şi stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor şi evitarea întârzierilor
Mediu (1) Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad de contaminare necunoscut Majorarea costurilor şi timpului necesar pentru realizarea proiectului Concedentul răspunde de activităţile desfăşurate pe terenurile sale şi controlează procesul de supraveghere a poluării şi de penalizare a poluatorului
Mediu (2) Pe parcursul implementării proiectului se produc contaminări ale proprietăţilor adiacente cu efect asupra proprietăţilor puse la dispoziţia proiectului Costuri de decontaminare Concesionarul este obligat să-şi ia toate măsurile necesare pentru evitarea unor astfel de evenimente. Angajarea de experţi pentru investigare şi stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor şi evitarea întârzierilor
Disponibilitatea amplasamentului Accesul la un anumit amplasament nu poate fi negociat cu proprietarul acestuia Întârziere în implementare şi majorare de costuri Concesionarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea accesului la amplasamentele puse la dispoziţia proiectului
Riscuri de proiectare, construcţie si recepţie a lucrărilor proiectului
Proiectare Proiectul facilităţii nu permite efectuarea prestaţiilor la costul anticipat Creştere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea asigurării prestaţiilor pe termen lung Concedentul are dreptul de a reduce plăţile în cadrul proiectului sau de a reduce dreptul Concesionarului la încasări directe
Construcţie Apariţia unui eveniment pe durata construcţiei, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în termenul anticipat şi la costul estimat Întârziere în implementare şi majorare de costuri Concesionarul transferă riscul constructorului care trebuie să aibă resursele şi capacitatea tehnică de a se încadra în condiţiile de execuţie
Recepţie investiţie .Riscul este atât fizic cât îşi operaţional şi se referă la întârzierea efectuării recepţiei investiţiei Consecinţe pentru ambii parteneri. Pentru Concesionar şi finanţatorii săi – venituri întârziate şi profituri pierdute. Pentru Concedent – întârzierea începerii furnizării serviciilor cerute Concedentul nu va efectua nici un fel de plată până la recepţia investiţiei şi începerea prestaţiilor solicitate.
Finanţator şi finanţare
Dobânzi pe parcursul investiţie Dobânzile aplicabile se schimbă, modificând parametrii financiari ai ofertei Creşterea/scăderea costurilor proiectului. În contractul de concesiune pot fi incluse prevederi cu privire la acest risc
Finanţator incapabil Concesionarul devine insolvabil sau efectuarea prestaţiilor necesită o finanţare mai mare decât cea estimată de Concesionar Nerealizarea prestaţiilor solicitate de Concedent şi pierderi pentru participanţii la investiţie O corectă şi aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul ofertei depuse de viitorul Concesionar (angajamentele finanţatorului). Garantarea de către Concesionar a realizării investiţiei (Garanţie bancară de bună execuţie)
Finanţare indisponibilă Concesionarul nu poate asigura resursele financiare şi de capital atunci când trebuie şi în cuantumuri suficiente Lipsa finanţării pentru continuarea sau finalizarea investiţiei Concedentul va analiza cu mare atenţie angajamentele financiare ale Concesionarului şi concordanţa cu programarea investiţiei
Modificări de taxe Pe parcursul proiectului regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Concesionarului Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarul Veniturile Concesionarul trebuie să permită acoperirea diferenţelor nefavorabile, până la un cuantum stabilit între părţi prin contract. Peste acest cuantum, diferenţa va fi suportată de Concedent, din surse legal constituite cu această destinaţie
Finanţare suplimentară Datorită schimbărilor de legislaţie, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanţări suplimentare pentru reconstrucţie, modificare, re-echipare, etc. Concesionarul nu poate suporta financiar consecinţele schimbărilor Concesionarul poate acoperi o parte din refinanţare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită se suportă de Concedent
Profituri de refinanţare (Finalizarea investiţiei se face la un cost mai mic decât cel iniţial Schimbare profitabila în finanţarea proiectului Concedentul trebuie sa se asigure ca 1 Concesionarul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil
Operare
Resurse la intrare Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările iniţiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantităţile necesare Creşteri de cost şi, în unele cazuri, efecte negative asupra calităţii prestaţiilor efectuate Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calităţii furniturilor.
Întreţinere şi reparare Calitatea proiectării şi/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creşterea peste anticipări a costurilor de (întreţinere şi reparaţii Creşterea costului cu efecte negative asupra prestaţiilor efectuate Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificaţi şi având capacităţi materiale şi resurse suficiente
Schimbarea cerinţelor Concedentului în afara limitelor agreate prin contract Concedentul schimbă cerinţele după (semnarea contractului) Schimbarea cerinţelor pe timpul realizării investiţiei conduce la modificarea proiectului iar după recepţie la creşterea costurilor de capital Concedentul trebuie să definească cât mai exact cerinţele sale încă din faza de pregătire a proiectului
Operare Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestaţiile conform contractului Imposibilitatea efectuării prestaţiilor. Concedentul trebuie să examineze în detaliu, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului Concesionar de a îndeplini cu succes contractul
Soluţii tehnice vechi sau inadecvate Soluţiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului Venitul Concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primeşte prestaţiile solicitate În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiţii contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice
Piaţă
Înrăutăţirea condiţiilor economice generale Producerea unor schimbări fundamentale îşi neaşteptate în condiţiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestaţiile contractate Venituri sub proiecţiile financiare anterioare În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiţii contractuale care să-i asigure condiţii de acoperire a riscului.
Schimbări competitive O altă investiţie, deja existentă, este extinsă, îmbunătăţită sau re-tarifată, astfel încât competiţia în domeniul prestaţiilor efectuate conform contractului creşte Venituri sub proiecţiile financiare anterioare ca urmare a reducerii preţurilor şi/sau a reducerii cererii, datorită concurenţei Concesionarul va încerca să se redreseze financiar împotriva schimbărilor ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, determinate de competiţia Concedentului. Concedentul trebuie să se abţină de la măsuri care afectează proiectul în mod discriminatoriu
Competiţie Apariţia pe piaţă a concurenţilor în (domeniul prestaţiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar Venituri sub proiecţiile financiare anterioare ca urmare a reducerii preţurilor şi/sau a reducerii cererii, datorită concurenţei Concesionarul trebuie să analizeze cu atenţie condiţiile de piaţă. Concedentul trebuie să se abţină de la măsuri care afectează piaţa
Schimbări demografice O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestaţiile contractate Venituri sub proiecţiile financiare anterioare Concesionarul are obligaţia să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri
Inflaţia Valoarea plăţilor în timp este diminuată de inflaţie Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflaţiei, prin ajustări ale preţurilor. Concedentul trebuie să evite ca Concesionarul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăţi duble
Risc legal si de politică a Concedentului
Reglementarea Existenţa unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul Efect asupra costurilor şi veniturilor Concesionarul evaluează sistemul de reglementări şi ia măsurile necesare
Schimbări legislative/de politică (1) Schimbare legislativă îşi/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este adresată direct, specific şi exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaţionale suplimentare din partea Concesionarului O creştere semnificativă în costurile operaţionale ale Concesionarului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea şi limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecinţe asupra proiectului. Concesionarul va realiza schimbările în aşa manieră încât efectul financiar asupra Concedentului să fie minimizat
Schimbări legislative/de politică (2) Schimbare legislativă şi/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaţionale suplimentare din partea Concesionarului O creştere semnificativă în costurile operaţionale ale Concesionarului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări Concedentul poate diminua riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care Concesionarul este compensat pe baza unei ajustări cu indicele Preţurilor de Consum şi numai în baza unei “sume semnificative” pre-agreate
Retragerea sprijinului complementar Concedentul îşi retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ Consecinţe asupra veniturilor Concesionarul va încerca să se redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul proiectelor în care utilizatorul terţ este cel care plăteşte
Activele proiectului
Depreciere tehnică Deprecierea tehnică este mai mare decât cea prevăzută Creşterea costurilor de retehnologizare Concesionarul poate lua măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situaţii
Forţă majoră
Forţă majoră Forţa majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului Pierderea sau avarierea activelor proiectului şi pierderea/diminuarea posibilităţii de obţinere a veniturilor preconizate Concesionarul poate lua măsuri de asigurare a activelor proiectului şi urmăreşte repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil
Profitabilitatea proiectului
Proiectul se dovedeşte mai profitabil decât previziunile realizate iniţial Balanţa de venituri-cheltuieli diferă semnificativ faţă de previziuni Supra-profituri în favoarea Concesionarului Concedentul trebuie să includă mecanisme de repartizare echitabilă a profiturilor obţinute peste limita luată în calcul la stabilirea proiecţiilor financiare

ANEXA Nr. 2: MODELE pentru anunţurile de participare care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu prevederile art. 24 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

(1)Anunţul de participare la licitaţia deschisă

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante

2.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

3._

a)Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor

b)Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor

c)Termenul de finalizare sau durata contractului

4._

a)Termenul de depunere a ofertelor

b)Adresa la care trebuie transmise ofertele

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele

d)Data, ora şi locul deschiderii ofertelor

5.Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii

6.Criterii utilizate la atribuirea contractului

7.După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe

8.Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare

9.Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

(2)Anunţul de participare la licitaţia restrânsă

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante

2.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

3._

a)Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor

b)Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor

c)Termenul de finalizare sau durata contractului

4._

a)Termenul de depunere a candidaturilor

b)Adresa la care trebuie transmise candidaturile

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile

5.Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii

6.Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi şi criteriile de selecţie care vor fi utilizate

7.Criterii utilizate la atribuirea contractului

8.După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe

9.Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare

10.Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

(3)Anunţul de participare la dialogul competitiv

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante

2.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

3._

a)Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor

b)Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor

4._

a)Termenul de depunere a candidaturilor

b)Adresa la care trebuie transmise candidaturile

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile

5.Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii

6.Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi şi criteriile de selecţie care vor fi utilizate

7.Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.

8.Criterii utilizate la atribuirea contractului

9.După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe

10.Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare

11.Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

(4)Anunţul de participare la negociere

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante

2.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

3._

a)Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor

b)Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor

4._

a)Termenul de depunere a candidaturilor

b)Adresa la care trebuie transmise candidaturile

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile

5.Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii

6.Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi şi criteriile de selecţie care vor fi utilizate

7.Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

8.Criterii utilizate la atribuirea contractului

9.După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe

10.Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare

11.Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

ANEXA Nr. 3: RAPORT privind contractele de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii atribuite în anul …

Autoritatea contractantă

Adresa: ………………………………………………………………………

C.U.I.: ………………………………………………………………………..

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ……………………

Telefon/fax: …………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………….

Tipuri de contracte

Număr total contracte

Contracte de concesiune de lucrări publice, din care atribuite prin:
– dialog competitiv
– licitaţie restrânsă
– licitaţie deschisă
– negociere cu publicarea anunţului de participare
Contracte de concesiune de servicii, din care atribuite prin:
– dialog competitiv
– licitaţie restrânsă
– licitaţie deschisă
– negociere cu publicarea anunţului de participare
TOTAL:

Semnătura autorizată

…………………

 

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 98 din data de 8 februarie 2007