Ordinul 950/2010 – Program “Casa verde” pentru persoane fizice

– Titlu complet: O. 950/2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;

– publicat in M. Of. 409 din 18 iunie 2010;

– intrat in vigoare din: 18 iunie 2010;

– modificat de:

1. O. 1223/ 2010, publicat in M. Of. nr. 603 din 26 august 2010, in vigoare din 26 august 2010.

-/-

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

Luând în considerare Referatul Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 33.045 din 31 mai 2010 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,

în baza prevederilor art. 13 alin. (2) lit. s) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului si pădurilor,

Lázló Borbély

Bucuresti, 17 iunie 2010.

Nr. 950.

ANEXĂ

GHID DE FINANTARE

a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Ghidul de finantare

(1) Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit în continuare Program.

(2) Ghidul contine dispozitii privind:

a) Programul;

b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finantare, a proiectului propus si a cheltuielilor legate de aceasta;

c) conditiile de depunere a dosarului de finantare, analiză si selectare, aprobare, finantare, implementare si monitorizare a proiectului propus.

ARTICOLUL 2

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire si obtinerea de apă caldă menajeră, precum si stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finantarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

ARTICOLUL 3

Sursa de finantare pentru derularea Programului

(1) Finantarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(3) Suma alocată sesiunii, distribuită pe judete conform numărului de locuitori, se publică o dată cu anuntarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, prin dispozitie a Presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu.

ARTICOLUL 4

Definitii

În sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate -Administratia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar – persoană fizică care depune dosar de finantare si cu care Autoritatea încheie contract de finantare;

c) cerere de finantare nerambursabilă – document completat si depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obtinerii finantării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finantare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2;

d) cerere de tragere – solicitare a beneficiarului adresată în scris Autoritătii, în baza căreia se face decontarea; formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de finantare nerambursabilă;

e) cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de produse sau lucrări necesare implementării proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) contributie proprie – parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinantată din Fondul pentru mediu, sustinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

g) dosar de decontare – cererea de tragere definită la lit. d), însotită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de finantare nerambursabilă;

h) dosar de finantare – cererea de finantare nerambursabilă definită la lit. c), însotită de documentatia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării si aprobării finantării de către Autoritate;

i) finantare nerambursabilă – modalitate de sustinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părti din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achizitia serviciilor/produselor sau lucrărilor;

j) instalator – operatorul economic specializat, care comercializează si instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară;

k) sistem de încălzire – complex de instalatii, echipamente si elemente destinate obtinerii sau producerii exclusiv de energie termică;

l) sistem de încălzire clasic – sistem de încălzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

m) solicitant – persoana fizică care depune dosar de finantare.

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finantare

(1) Pentru organizarea sesiunii de finantare, prin dispozitia presedintelui Autoritătii, se stabilesc:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;

b) suma alocată sesiunii de finantare.

(2) Dispozitia presedintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autoritătii, cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finantare

Etapele sesiunii de finantare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a ghidului si a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;

b) depunerea dosarelor de finantare;

c) analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului si a proiectului;

d) aprobarea dosarelor de finantare selectate;

e) postarea pe site-ul Autoritătii a listei dosarelor de finantare aprobate si respinse;

f) solutionarea contestatiilor;

g) încheierea contractelor de finantare;

h) implementarea proiectului.

CAPITOLUL II

Eligibilitatea solicitantului si a proiectului, depunerea dosarului de finantare

ARTICOLUL 7

Cuantumul finantării

(1) Finantarea se acordă după cum urmează:

a) până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;

b) până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;

c) până la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe bază de peleti, brichete, tocătură lemnoasă, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

(2) În cazul cumulării în cadrul aceluiasi proiect a două tipuri de instalatii, cuantumul finantării solicitate nu poate depăsi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două cumulate în cadrul Programului.

ARTICOLUL 8

Tipuri de proiecte finantate prin Program

Prin Program se finantează următoarele instalatii pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv instalatii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare;

b) instalarea de pompe de căldură;

c) centrale termice pe bază de peleti, brichete, tocătură lemnoasă, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

ARTICOLUL 9

Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Este eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este persoană fizică care îsi are domiciliul pe teritoriul României;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale în vigoare;

d) în activitatea desfăsurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului.

(2) Nu este eligibil solicitantul care detine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietăti sunt comune, iar restul sunt proprietăti individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă si câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată in proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinte si spatii cu altă destinatie, după caz.

ARTICOLUL 10

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) respectă prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului;

b) proiectul vizează realizarea unei instalatii conform cu scopul Programului si cu prevederile prezentului ghid.

ARTICOLUL 11

Categorii de cheltuieli eligibile

(1) Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termică, inclusiv instalatii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;

b) cheltuielile cu montajul si punerea în functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si încercărilor;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2) Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finantare nerambursabilă.

ARTICOLUL 12

Dosarul de finantare

Dosarul de finantare va cuprinde:

a) cerere de finantare nerambursabilă, conform anexei nr. 2, completată prin tehnoredactare computerizată si semnată de solicitant, în original;

b) declaratie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completată si semnată de către solicitant, în original;

c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

d) extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizatie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în constructie, valabile la data depunerii;

e) certificat de atestare fiscală privind plata obligatiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îsi are domiciliul solicitantul;

f) adeverintă privind existenta contului bancar al solicitantului finantării, emisă de o bancă comercială, în original;

g) un plic pe care se va completa numele si adresa completă a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum si sesiunea de depunere.

ARTICOLUL 13

Depunerea dosarului de finantare

(1) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentată la art. 12.

(2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finantare.

(3) Solicitantul poate depune dosarul de finantare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(4) Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finantare, un singur proiect. În cadrul aceluiasi proiect se pot cumula două tipuri de instalatii.

(5) Dosarul de finantare continând toate documentele obligatorii mentionate la art. 12 va fi depus la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.

(6) Documentele se vor depune într-un singur exemplar.

(7) Dosarul de finantare se depune personal la agentia judeteană pentru protectia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.

(8) Personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, cu responsabilităti în derularea Programului, verifică conformitatea administrativă a documentelor si completează fisa prevăzută în anexa nr. 1.

(9) După constatarea conformitătii, cererea de finantare primeste număr de înregistrare de la agentia judeteană pentru protectia mediului, în ordinea sosirii.

(10) Documentele depuse de către solicitant, însotite de fisa conformitătii administrative, vor fi introduse în plic de către personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul si înaintate Autoritătii.

(11) Cererea de finantare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finantare cu stersături sau completări făcute manual.

CAPITOLUL III

Verificarea conformitătii administrative, analiza, selectarea dosarelor de finantare si acordarea finantării

ARTICOLUL 14

Verificarea conformitătii administrative

(1) Agentia judeteană pentru protectia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul procedează la verificarea existentei în dosar a tuturor documentelor solicitate, în formatul solicitat, completând fisa conformitătii administrative prevăzută în anexa nr. 1, si, ulterior, înregistrează cererea de finantare nerambursabilă.

(2) Dosarele de finantare conforme din punct de vedere administrativ se trimit în plic sigilat împreună cu fisa conformitătii administrative completată, la Autoritate.

ARTICOLUL 15

Analiza si selectarea dosarelor de finantare

(1) În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiză numită prin dispozitia presedintelui Autoritătii procedează la:

a) verificarea informatiilor înscrise pe plicul continând dosarul de finantare;

b) deschiderea plicului continând dosarul de finantare al solicitantului;

c) analiza eligibilitătii solicitantului si a proiectului;

d) înaintarea către Comitetul director al Autoritătii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finantare.

(2) Comisia poate solicita documente sau informatii suplimentare cu privire la documentele depuse, în vederea clarificării dosarului de finantare, dacă pe parcursul analizei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele si informatiile solicitate; în caz contrar, dosarul de finantare este respins.

ARTICOLUL 16

Aprobarea dosarelor de finantare

(1) După avizare, Comitetul director al Autoritătii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritătii centralizatorul cuprinzând proiectele selectate.

(2) Comitetul director al Autoritătii avizează centralizatorul privind proiectele respinse.

ARTICOLUL 17

Comunicarea rezultatelor

`           Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autoritătii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse se realizează prin postarea pe site-ul Autoritătii.

ARTICOLUL 18

Contestatii

(1) Se poate depune contestatie privind decizia Comitetului director la sediul Autoritătii, în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv postarea listei cu dosarele de finantare respinse pe site-ul Autoritătii.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor, numită prin dispozitia presedintelui Autoritătii, analizează motivele respingerii si înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei.

(3) Autoritatea solutionează contestatia în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autoritătii.

ARTICOLUL 19

Acordarea finantării

(1) Solicitantul a cărui cerere de finantare a fost aprobată se prezintă la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza căruia domiciliază, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabilă, având asupra sa actul de identitate, în original.

(2) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finantare, respectiv publicarea pe site-ul Autoritătii a listei dosarelor de finantare aprobate.

ARTICOLUL 20

Contractul de finantare nerambursabilă

(1) Modelul contractului de finantare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Contractul de finantare nerambursabilă se întocmeste în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.

„(3) Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante şi este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

(4) Dosarul de decontare va fi depus la sediul Autorităţii nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an.“

(5) Contractul de finantare nerambursabilă se poate modifica cu acordul părtilor, prin act aditional. În cazul în care solicitarea de modificare, prin act aditional, apartine beneficiarului, aceasta va fi prezentată în scris cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de data la care se doreste a se opera modificarea.

(6) În conditiile neexecutării de către beneficiar a obligatiilor din contractul de finantare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înstiintat asupra rezilierii contractului prin „Notificare de reziliere a contractului pentru finantare”.

(7) Rezilierea contractului de finantare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finantării primite, sub formă de plată de daune interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, calculată de la data plătii. În cazul nerestituirii finantării, Autoritatea procedează la executarea contractului de finantare nerambursabilă, în conditiile Codului de procedură fiscală.

(8) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune interese.

ARTICOLUL 21

Decontarea cheltuielilor eligibile

(1) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

(2) Autoritatea nu acordă plăti în avans si finantează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finantare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăti pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finantării si furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

(3) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului.

ARTICOLUL 22

Documente obligatorii necesare decontării

Beneficiarii finantării vor depune la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului unde domiciliază solicitantul, dosarul de decontare continând următoarele documente:

a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabilă, completată integral prin tehnoredactare computerizată si semnată de beneficiar;

b) contractul de executie, în copie legalizată;

c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta si în original, în vederea certificării conformitătii de către personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);

d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare însotite de O.P.-uri) si/sau chitantă;

e) proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor în original;

f) certificatul de garantie emis de producător pentru instalatie, în copie;

g) un plic pe care se va completa numele si adresa completă a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum si numărul si data contractului de finantare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

ARTICOLUL 23

Conditii generale ale documentelor depuse în vederea decontării

(1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie completată integral si corect;

b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate si după data semnării contractului de finantare nerambursabilă;

c) să precizeze data si numărul contractului conform căruia se emite si perioada în care au fost executate lucrările aferente.

(2) Autoritatea finantează suma solicitată prin cererea de tragere, însotită de documentele justificative, dar nu mai mult de suma prevăzută în contractul de finantare nerambursabilă.

(3) Ulterior verificării si stabilirii conformitătii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autoritătii sau reprezentantii institutiilor desemnate pentru controlul Programului pot efectua o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma controlului se va întocmi o notă de control, care va fi semnată de cel care efectuează controlul si de către beneficiar.

ARTICOLUL 24

Monitorizarea

(1) Beneficiarul este obligat să mentină investitia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel putin un an după finalizarea sa.

(2) În perioada de monitorizare personalul Autoritătii sau reprezentantii institutiilor desemnate pentru controlul Programului pot efectua vizite la fata locului, în vederea constatării mentinerii/nementinerii investitiei realizate.

(3) Finantarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si în cazul în care acestea au fost vândute, în timpul derulării proiectului si după finalizarea proiectului, pe o perioadă de un an.

ARTICOLUL 25

Reguli de publicitate privind Programul

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autoritătii, www.afm.ro, si/sau al Ministerului Mediului si Pădurilor, www.mmediu.ro

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului si Pădurilor si/sau a Autoritătii.

ARTICOLUL 26

Anexe

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

ANEXA Nr. 1

la ghid

FISA CONFORMITĂTII ADMINISTRATIVE

Numele si prenumele solicitantului:……………………

Nr. si seria actului de identitate:…………………………

Nr. de înregistrare a dosarului de finantare la Agentia judeteană pentru protectia mediului: ….

Nr. crt. Documentul solicitat DA NU
1. Cerere de finantare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, completată prin tehnoredactare computerizată si semnată de solicitant, în original.
2. Declaratie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, completată si semnată de solicitant, în original.
3. Act de identitate al solicitantului, în copie
4. Extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizatie de construire în copie legalizată pentru imobilele aflate în constructie.
5. Certificat de atestare fiscală privind plata obligatiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finantare.
6. Adeverintă privind existenta contului bancar al solicitantului finantării, emisă de o bancă comercială, în original.
7. Plic.
Numele si prenumele persoanei desemnate din partea agentiei judetene pentru protectia mediului Semnătura Stampila agentiei judetene pentru protectia mediului

ANEXA Nr. 2

la ghid

Nr. de înregistrare la agentia judeteană pentru protectia mediului:………………………

Nr. de înregistrare Administratia Fondului pentru Mediu: …………………./…………………

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABI

I. Date de identificare a solicitantului*)

Numele si prenumele solicitantului (conform actului de identitate):

Numărul si seria actului de identitate: B.I./C.I. ………………………………………

Valabilitatea actului de identitate:………………………………………………………..

Codul numeric personal:……………………………………………………………………

Adresa completă a solicitantului

Str………………………………………………………………………………………………………………………nr. …, bl. …., sc. …., et….., ap.

Localitatea (oras/municipiu/comună, sat)……………………………………………

Judetul/Sectorul………………………………………………………………………………..

Telefon fix: prefixjudet…………………….., nr. telefon………………………………..

Telefon mobil:…………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………….E-mail:…………….

Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul

Str……………………………………………………………………………………………………….nr……………

Localitatea (oras/municipiu/comună, sat)……………………………………………

Judetul/Sectorul………………………………………………………………………………..

Cont deschis la Banca…………………………………………………………………………….., sucursala………..

ContIBAN……………………………………………………………………………………….

(Se va atasa adeverinta privind existenta contului, emisă de bancă.)

* Este obligatorie completarea tuturor datelor.

II. Finantare solicitată

Subsemnatul/Subsemnata,…………………………………………., cu datele de identificare sus-mentionate, solicit o finantare nerambursabilă în sumă de……………..lei, pentru realizarea proiectului………………….

(Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.)

Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Date privind instalatiile pentru realizarea, înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă si finantarea solicitată
Denumire instalatie

(de exemplu: panou solar, controler electronic, boiler etc.)

Destinatia

(apă caldă menajeră/ încălzire locuintă)

Putere

(kW/buc.) sau capacitate (l/buc.)

Buc. Valoare fără TVA în lei Valoare cu TVA în lei
Cheltuieli cu montajul si punerea în functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si încercărilor:
TOTAL INVESTITIE
VALOARE FINANTARE SOLICITATĂ

Numele, prenumele solicitantului ……………………………………………………….

Semnătura ………………………………………..

ANEXA Nr. 3

la ghid

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………………………, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) imobilul în/pe care se realizează investitia nu face obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

b) în activitatea desfăsurată anterior începerii proiectului nu am încălcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizez activităti cu efect negativ asupra mediului;

c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finantarea prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul) nu fac obiectul unui alt program de finantare;

d) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză si selectare a proiectului, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finantare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;

e) sunt de acord să finantez partea ce îmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum si toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului;

f) mă angajez să mentin în functiune instalatiile pentru care se acordă finantare pentru o perioadă de minim un an;

g) sunt de acord ca reprezentantii autoritătii sau ai institutiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protectia mediului sau alte institutii cu atributii în verificarea si controlul utilizării banului public să verifice folosirea finantării nerambursabile primite;

h) finantarea nerambursabilă solicitată, în situatia aprobării si acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finantare si în celelalte documente cuprinse în dosarul de finantare;

i) respect legislatia natională si comunitară în domeniul protectiei mediului;

j) am luat cunostintă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor si informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în celelalte documente cuprinse în dosarul de finantare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare în cadrul Programului;

k) nu înregistrez obligatii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte localităti decât cea pe raza căreia am domiciliul.

Subsemnatul/subsemnata, întelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informatii false în documentele prezentate si îmi asum responsabilitatea datelor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finantare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.

Prin semnarea prezentei, confirm că am înteles si mi-am însusit în integralitate continutul cererii de finantare.

Numele si prenumele solicitantului …………………………………………….

Semnătura………………………………

ANEXA Nr. 4

la ghid

GRILA DE VERIFICARE

pentru eligibilitatea solicitantului si a proiectului

I. Date de identificare solicitant si dosar de finantare

Solicitant:……………………………………………………………………………………

Adresă:………………………………………………………………………….

Număr înregistrare AFM:……………………………………………..

II. Eligibilitatea solicitantului

Se bifează cu „x” una dintre coloanele DA sau NU si la final, la pct. V, căsuta „ACCEPTAT” sau „RESPINS”

Nr. crt. DA NU
1. Este persoană fizică care îsi are domiciliul pe teritoriul României.
2. Este proprietar/coproprietar al imobilului pe care se implementează proiectul.
3. Nu înregistrează obligatii restante la bugetul local.
4. Declaratia pe propria răspundere a solicitantului din care trebuie să rezulte că terenul pus la dispozitie pentru realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică este conformă ghidului de finantare.

III. Eligibilitatea proiectului

Nr. crt. DA NU
1. Proiectul vizează realizarea unei instalatii conforme cu scopul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, si cu prevederile Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.
2. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile
3. Valoarea propusă spre finantare

IV Observatii

V Rezultatul analizei

PROIECT ACCEPTAT □
PROIECT RESPINS □
Nume si prenume Semnătura
Membru comisie
Membru comisie
Presedinte comisie

ANEXA Nr. 5

la ghid

CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABI

Nr………din……………………………..

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr…………….., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentată legal prin………………………- presedinte,

în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

………………………………………………………………………., cu domiciliul în ……………………………………………………………………, CI/BI seria …. nr……………………….., cont nr…………………………deschis la………………………,, în calitate de beneficiar, denumit/ă

în continuare beneficiar, a intervenit următorul contract:

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

1. AFM acordă beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în valoare de…………lei reprezentând cofinantare, pentru realizarea proiectului vizând achizitia si punerea în functiune a unei instalatii

2. Finantarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile si numai în limita sumei prevăzute la art. 1.1.

3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

b) sunt realizate după semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;

c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale.

4. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

5. Beneficiarul acceptă finantarea si se angajează să desfăsoare proiectul pe propria răspundere.

ARTICOLUL 2

Destinatia finantării

Finantarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cererii de finantare.

ARTICOLUL 3

Durata contractului si perioada de utilizare a finantării

„1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.“

2. ABROGAT

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

1. Utilizarea finantării de către beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor conditiilor prevăzute în prezentul contract.

2. Plata se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumei si prin creditarea contului nr. ………………… deschis de către beneficiar la ……., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însotită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2, în conditiile în care cererea de tragere si documentatia aferentă sunt complete si corect întocmite.

Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferente de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

ARTICOLUL 5

Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul are următoarele obligatii:

1. să folosească finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

2. să asigure contributia proprie pentru realizarea proiectului;

3. să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si standardele de mediu aplicabile;

4. să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea proiectului;

5. să furnizeze si să transmită AFM orice altă informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

6. să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;

7. să utilizeze si conserve bunurile achizitionate în baza acestui contract cu diligentele unui bun proprietar si să le mentină în functiune pe o perioadă de minimum un an de la data finalizării proiectului;

8. să permită reprezentantilor AFM si ai institutiilor însărcinate cu verificarea si controlul Programului accesul la imobilul în/pe care se realizează proiectul si la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată;

9. să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineste obiectivele proiectului, timp de un an după finalizarea proiectului;

10. să nu sponsorizeze/finanteze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;

11. să notifice AFM si să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile în cazul în care apar modificări cu privire la actele de identitate si/sau la informatiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

12. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea si terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente.

ARTICOLUL 6

Obligatiile AFM

AFM are următoarele obligatii:

1. să asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;

2. să pună la dispozitia beneficiarului informatiile legate de finantare.

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia din obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;

d) situatia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură conditii de realizarea a proiectului.

3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă si în cazul în care deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere si fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă si rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală.

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

1. De drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilitătii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data interventiei unui act de autoritate;

d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a avut cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

2. Prin reziliere, la initiativa AFM, în următoarele conditii:

a) beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract;

b) în situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7.2.

3. Rezilierea contractului de finantare din culpa beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare/înstiintarea de plată, de către beneficiar a finantării primite, sub formă de plată de daune interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, calculată de la data plătii. În cazul nerestituirii finantării Autoritatea procedează la executarea contractului de finantare/garantiilor constituite în favoarea sa, în conditiile Codului de procedură fiscală.

4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).

5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune interese.

6. ABROGAT.

7. Finantarea nerambursabilă acordată va fi recuperată si în cazul în care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau gajate, ipotecate în timpul derulării proiectului si după finalizarea proiectului, pe o perioadă de 1 an.

ARTICOLUL 9

Forta majoră si cazul fortuit

1. Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea contractului si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să notifice forta majoră celeilalte părti în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

3. Dacă nu se procedează la anuntare, în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

5. Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile art. 9.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7. Prevederile de mai sus se aplică si în caz fortuit.

ARTICOLUL 10

Alte clauze

1. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. În nicio circumstantă si din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere si obligată la plata de daune-interese pe durata desfăsurării proiectului si ca urmare AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăti suplimentare.

3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

4. Contractul în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre orice situatie care dă nastere sau este posibil să dea nastere unui astfel de conflict.

6. AFM si beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritătilor competente, în conditiile legii, sau unor terte părti numai cu acordul părtilor prezentului contract.

7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum si alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si după cum consideră necesar informatia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum si rezultatele obtinute, oricare ar fi forma acestora.

8. Beneficiarul are obligatia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamatii si actiuni în justitie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de inventie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitătile necesare implementării proiectului si daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

9. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de aceasta.

11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislatiei aplicabile, părtile au obligatia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligatiile stabilite în cuprinsul acestuia.

ARTICOLUL 11

Jurisdictie

1. Orice neîntelegere rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantei judecătoresti de drept comun în a cărei rază teritorială îsi are sediul AFM.

ARTICOLUL 12

Notificări

1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese: Pentru AFM: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

Pentru beneficiar:………………..

2. În cazul în care beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

3. Notificările făcute beneficiarului la adresele mentionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

4. Notificările se pot transmite si pe fax, la numărul………………pentru AFM si la numărul……………pentru beneficiar, cu

conditia să fie confirmate ulterior.

ARTICOLUL 13

Amendamente

1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate si/sau completate numai cu acordul părtilor, consemnat într-un act aditional.

2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreste să se opereze modificarea, cu exceptia cazurilor bine întemeiate si justificate de către beneficiar.

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

3. Anexele nr. 1 si 2, pe care beneficiarul declară că le cunoaste si le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Prezentul contract s-a semnat la data de……………………în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

…………………………………………………..

Beneficiar,

Numele si prenumele

…………………………………………………..

Semnătura

…………………………………………………..

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu beneficiarul:

– se vor completa toate rubricile rămase libere;

– se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele si paragrafele si se vor face corelările corespunzătoare.

ANEXA Nr. 1

la contractul de finantare nerambursabilă

Nr. de înregistrare la agentia teritorială pentru protectia mediului:

………../…………………………..

Nr. de înregistrare la AFM:………../…………………………..

Numele si prenumele solicitantului:……………………………………………………..

Adresa:………………………………………………………………………………………………

Seria si nr. actului de identitate: B.l./C.l…………………………………….

Cont nr………………………………….deschis la………………………………………….

CERERE DE TRAGERE

În baza Contractului de finantare nerambursabilă nr…………din ………../……./…………, vă rog să aprobati prezenta cerere de tragere, pentru suma de…………………………..lei, din finantarea nerambursabilă în valoare de………..lei.

Suma totală aprobată conform contractului de finantare nerambursabilă

(în lei)

Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere
1 2 3
……………… lei

NOTA:

Coloanele nr. 1 si 2 se completează de către beneficiar, iar coloana nr. 3 se completează de către personalul AFM. Atasez la prezenta cerere documentele justificative (se va mentiona dacă acestea sunt depuse în original sau în copie):

1. …………………………………

2………………………………….

3………………………………….

4………………………………….

5………………………………….

6………………………………….

7………………………………….

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta cerere si în ormitate cu informatiile furnizate o declar corectă si completă.

Numele si prenumele beneficiarului

Semnătura
Aprobat A.F.M.

Presedinte………………………………………………………………….

Director Directia economică………………………………………….

Control financiar-preventiv……………………………………………

Director Directia implementare proiecte…………………………

Sef Serviciu implementare……………………………………………

Referent de specialitate……………………………………………….

ANEXA Nr. 2

la contractul de finantare nerambursabilă

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

pentru efectuarea decontării de către Autoritate si care însotesc cererea de tragere

a) contractul de executie, în copie legalizată

b) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/vor prezenta si în original, în vederea certificării conformitătii)

c) documente bancare privind achitarea facturii/facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare însotite de O.P.-uri) si/sau chitantă

d) proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, în original

e) certificatul de garantie emis de producător pentru instalatie, în copie.