HG nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 22/2008

Info:
–          titlu complet: HG nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
–          publicata in M.Of. nr. 263 din 22 aprilie 2009
–          in vigoare din 22 aprilie 2009
–          data in aplicarea OG nr. 22/2008
–          modificari:
  • rectificare din 05 mai 2009, publicata in M.Of. nr. 293/2009
–          versiune consolidata la data de 31 august 2011

-/-

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2007.

Art. 1

Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, denumită în continuare ordonanţă.

Art. 2

(1) Politica naţională de eficienţă energetică şi utilizare a surselor regenerabile de energie este implementată prin programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de utilizare a surselor regenerabile de energie, denumite în continuare programe, în toate sectoarele de activitate ale economiei naţionale.

(2) Programele prevăzute la alin. (1) conţin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din ordonanţă.

Art. 3

(1) Programele urmăresc atingerea obiectivelor stabilite în cadrul planurilor naţionale în domeniul eficienţei energetice.

(2) Programele se trimit pentru evaluare şi avizare Comitetului de coordonare prevăzut la art. 19 alin. (3) din ordonanţă.

Art. 4

Consumatorii finali de energie, persoane juridice, prevăzuţi la art. 3 şi 4 din ordonanţă au obligaţia de a dispune de:

a) sistem de măsurare a consumurilor energetice, care include mijloace de măsurare verificate metrologic pentru energie;

b) sistem de evidenţă a consumurilor energetice, organizat astfel încât să măsoare şi să înregistreze consumurile de energie defalcate pe fiecare tip în parte, cu totalizarea acestora pe fiecare lună calendaristică;

c) sistem de monitorizare a consumurilor energetice, care să asigure prelucrarea datelor înregistrate privind evoluţia producţiei şi evoluţia consumurilor de energie, astfel încât să permită atât planificarea acestora, cât şi calcularea indicatorilor de eficienţă energetică de tip consum specific şi/sau intensitate energetică, după caz.

Art. 5

(1) Consumatorii finali de energie care folosesc o cantitate de energie cuprinsă între 200 şi 1.000 tone echivalent petrol pe an completează şi transmit Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, denumită în continuare ARCE, prin intermediul filialelor sale teritoriale, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie.

(2) Consumatorii finali de energie care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tone echivalent petrol pe an completează şi transmit ARCE, prin intermediul filialelor sale teritoriale, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.

(3) Machetele pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie se aprobă prin decizie a preşedintelui ARCE şi se publică în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Consumul total anual de energie declarat este exprimat în tone echivalent petrol pe an, luându-se în considerare transformările din tabelul de conversie privind conţinutul în energie al unei selecţii de combustibili pentru utilizare finală, prezentat în anexa nr. 1

(5) ARCE are obligaţia de confidenţialitate cu privire la datele primite de la consumatorii finali de energie incluse în declaraţia de consum total anual de energie şi în chestionarul de analiză energetică.

Art. 6

Consumatorii finali de energie au obligaţia ca, în cadrul acţiunilor de control întreprinse, să pună la dispoziţia reprezentanţilor ARCE, la cererea acestora, documentele aferente înregistrării şi prelucrării datelor privind consumurile de energie, chestionarele de analiză energetică, auditurile energetice, precum şi programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Art. 7

În cazul operatorilor economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 200 tone echivalent petrol şi care deţin un sistem computerizat de monitorizare automată a consumului de energie, care permite realizarea auditului energetic pe un anumit contur de consum cu personal propriu, auditul respectiv este luat în considerare de ARCE după avizarea acestuia de către o persoană fizică sau juridică având calitatea de auditor energetic autorizat.

Art. 8

Atunci când consumatorul constată că valoarea consumului de energie total anual s-a modificat, prin trecerea peste/sub nivelul de 200 tone echivalent petrol pe an sau prin trecerea peste/sub nivelul de 1.000 tone echivalent petrol pe an, după caz, această informaţie trebuie transmisă, însoţită de un memoriu tehnic justificativ, la sediul filialei competente teritorial a ARCE, pentru actualizarea categoriei de încadrare a consumatorului de energie, într-un interval de timp de maximum două luni de la data notificării consumului.

Art. 9

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 7 alin. (3) din ordonanţă se transmit ARCE, prin intermediul filialelor teritoriale, până la data de 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Art. 10

(1) Programele de monitorizare şi de gestiune a consumului de carburanţi prevăzute la art. 8 din ordonanţă conţin măsuri de reducere a consumului de combustibili şi, după caz, măsuri privind utilizarea biocarburanţilor.

(2) Gestiunea consumului de carburanţi include date statistice privind distanţele parcurse, numărul de călători transportaţi şi/sau cantităţile transportate, precum şi consumurile specifice, exprimate în tone echivalent petrol/mii km, tone echivalent petrol/mii călători, tone echivalent petrol/mii tone km, tone echivalent petrol/mii călători km, după caz.

Art. 11

(1) Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanţă se elaborează cu includerea măsurilor, pe următoarele categorii:

a) pe termen scurt, cu durată de până la un an;

b) pe termen mediu, cu durată cuprinsă între unu şi 3 ani;

c) pe termen lung, cu implementarea unei lucrări de investiţii pe o durată mai mare de 3 ani.

(2) Aceste măsuri pot fi introduse în programul de investiţii al operatorului economic ca urmare a elaborării auditului energetic anual şi în baza măsurilor de creştere a eficienţei energetice pentru care s-au elaborat calcule tehnico-economice.

Art. 12

(1) Monitorizarea implementării prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii) din ordonanţă se realizează prin rapoarte anuale, transmise până la data de 30 septembrie filialelor ARCE competente teritorial de către reprezentanţii distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distribuţie a energiei şi ai societăţilor de vânzare cu amănuntul a energiei.

(2) ARCE analizează rapoartele prevăzute la alin. (1) şi propune, dacă este cazul, măsuri în vederea eficientizării acţiunilor întreprinse conform art. 9 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii) din ordonanţă.

Art. 13

(1) Structura informaţiilor statistice agregate prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanţă este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Pe baza prelucrării informaţiilor statistice agregate furnizate de distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuţie a energiei şi/sau societăţile de vânzare cu amănuntul a energiei, Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – S.A. – ICEMENERG, care îndeplineşte funcţia de Observator Energetic Naţional, vor transmite rapoarte de sinteză Ministerului Economiei şi ARCE.

(3) Finanţarea activităţii prevăzute la alin. (2) se asigură de către Ministerul Economiei, conform legii.

Art. 14

Pentru monitorizarea implementării programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 7 alin. (3) din ordonanţă, filialele teritoriale ale ARCE primesc din partea iniţiatorilor rapoarte semestriale privind stadiul de implementare a acestora. Sinteza programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice se realizează anual de ARCE.

Art. 15

Monitorizarea programelor prevăzute la art. 2 se realizează prin rapoarte ale ministerelor de resort, care se trimit Comitetului de coordonare. Economiile de energie rezultate prin implementarea programelor se raportează de către ARCE Ministerului Economiei.

Art. 16

Programele de pregătire în materie de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de utilizare de către consumatorii finali a surselor regenerabile de energie se aprobă prin decizie a preşedintelui ARCE, în limita bugetului aprobat.

Art. 17

(1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici şi Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici se aprobă prin ordin al ministrului economiei, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici prevăzut la alin. (1) include şi procedura de monitorizare şi verificare a auditurilor.

Art. 18

Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor pentru atestarea ca manageri energetici şi Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în vederea autorizării ca auditori energetici se aprobă prin decizie a preşedintelui ARCE, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la art. 7 alin. (3) din ordonanţă se elaborează cu includerea măsurilor aferente serviciilor de utilităţi publice, aşa cum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20

Structura programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 7 alin. (3) din ordonanţă se aprobă prin decizie a preşedintelui ARCE şi se publică în termen de 60 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 21

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

TABEL DE CONVERSIE privind conţinutul în energie al unei selecţii de combustibili pentru utilizare finală

Produs energetic kJ (PCI) Kgep (PCI) kWh (PCI)
1 kg de cocs 28500 0,676 7,917
1 kg de cărbune slab 17200–30700 0,411–0,733 4,778–8,528
1 kg de brichete de lignit 20000 0,478 5,556
1 kg de lignit negru 10500–21000 0,251–0,502 2,917–5,833
1 kg de lignit 5600–10500 0,134–0,251 1,556–2,917
1 kg de şisturi bituminoase 8000–9000 0,191–0,215 2,222–2,500
1 kg de turbă 7800–13800 0,186–0,330 2,167–3,833
1 kg de brichete de turbă 16000–16800 0,382–0,401 4,444–4,667
1 kg combustibil lichid greu 40000 0,955 11,111
1 kg combustibil lichid casnic 42300 1,010 11,750
1 kg de carburanţi (benzină) 44000 1,051 12,222
1 kg de ulei de parafină 40000 0,955 11,111
1 kg de gaz petrol lichefiat 46000 1,099 12,778
1 kg de gaz natural1) 47200 1,126 13,10
1 kg de gaz petrol lichefiat 45190 1,079 12,553
1 kg de lemn (umiditate 25%) 13800 0,330 3,833
1 kg aglomeraţi/brichete de lemn 16800 0,401 4,667
1 kg de deşeuri 7400–10700 0,177–0,256 2,056–2,972
1 MJ căldură derivată 1000 0,024 0,278
3600 0,086 1

Sursă: Eurostat.

1)

93% metan.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

STRUCTURA INFORMAŢIILOR STATISTICE AGREGATE

1. Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuţie a energiei şi/sau societăţile de vânzare cu amănuntul a energiei transmit în format electronic Observatorului Energetic Naţional informaţii statistice agregate despre consumatorii lor după cum urmează:

a) informaţiile se transmit distinct pentru consumatorii de energie persoane fizice (consumatori casnici) şi consumatorii de energie persoane juridice;

b) pentru consumatorii de energie persoane juridice care deţin mai multe locuri de consum, raportarea se realizează pentru fiecare loc de consum în parte.

Prin consum anual de energie în cele ce urmează se înţelege consumul determinat pe baza a două citiri ale indexului contorului unui abonat între care a trecut un interval de timp de aproximativ un an (cu aproximaţie, în plus sau în minus, de câteva zile) şi care s-au făcut cât mai aproape posibil de data de 1 ianuarie;

c) informaţiile privind consumul de energie al consumatorilor de energie persoane juridice vor fi agregate în funcţie de domeniul principal de activitate al consumatorului respectiv conform clasificării CAEN, cu luarea în considerare a primelor două cifre din această clasificare.

2. Operatorii sistemului de distribuţie şi/sau societăţile de vânzare cu amănuntul a energiei electrice transmit Observatorului Energetic Naţional următoarele informaţii despre consumatorii casnici din raza lor de activitate:

a) numărul de consumatori casnici, începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă (anul pentru care se face raportarea), şi consumul anual de energie electrică al acestora;

b) numărul de consumatori care, începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă, au rămas permanent în portofoliul operatorului care face raportarea şi consumul anual de energie electrică al acestora;

c) numărul de consumatori cu un consum anual mai mic de 600 kWh, începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă, şi consumul anual al acestora.

3. Operatorii sistemului de distribuţie şi/sau societăţile de vânzare cu amănuntul a energiei electrice transmit Observatorului Energetic Naţional informaţii despre consumatorii de energie persoane juridice (consumatorii industriali şi similari acestora), agregate în funcţie de primele două cifre ale codului CAEN indicând activitatea principală a acestora:

a) consumul anual de energie electrică al consumatorilor din fiecare grupă, începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă;

b) consumul anual de energie al consumatorilor care au rămas în portofoliul operatorului în toată perioada analizată (începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă).

4. Operatorii sistemului de distribuţie a energiei electrice transmit Observatorului Energetic Naţional informaţii privind cantitatea totală de energie electrică distribuită anual consumatorilor din reţelele pe care le administrează, începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă.

5. Operatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale transmit Observatorului Energetic Naţional următoarele informaţii despre consumatorii casnici din raza lor de activitate:

a) numărul de consumatori casnici care beneficiază de un foc (consum numai pentru gătit) şi consumul anual de gaze naturale al acestora, începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă;

b) numărul de consumatori casnici care beneficiază de mai multe focuri (gătit şi încălzire) şi consumul anual de gaze naturale al acestora, începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă.

6. Operatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale transmit Observatorului Energetic Naţional informaţii despre consumatorii de energie, persoane juridice (consumatorii industriali şi similari acestora), agregate în funcţie de primele două cifre ale codului CAEN indicând activitatea principală a acestora:

a) consumul anual de gaze naturale al consumatorilor din fiecare grupă, începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă;

b) consumul anual de gaze naturale al consumatorilor care au rămas în portofoliul operatorului în toată perioada analizată (începând cu anul 2007 şi până în anul de referinţă).

7. Distribuitorii, operatorii sistemului de distribuţie şi/sau societăţile de vânzare cu amănuntul a energiei termice transmit Observatorului Energetic Naţional următoarele date privind consumatorii casnici din raza lor de activitate:

a) numărul de apartamente alimentate cu energie termică, începând cu sezonul de încălzire 2006/2007 şi până în sezonul de încălzire care se încheie în anul de referinţă;

b) cantitatea de energie termică furnizată consumatorilor casnici în fiecare sezon de încălzire din perioada analizată;

c) numărul de apartamente racordate la reţeaua de distribuţie a energiei termice în permanenţă în toată perioada analizată;

d) consumul de energie termică al apartamentelor racordate fără întrerupere la reţeaua de distribuţie a căldurii, pentru fiecare an din perioada analizată.

8. Operatorii sistemului de distribuţie a energiei termice transmit Observatorului Energetic Naţional informaţii despre consumatorii de energie persoane juridice (consumatorii industriali şi similari acestora), agregate în funcţie de primele două cifre ale codului CAEN indicând activitatea principală a acestora:

a) cantitatea de energie termică furnizată consumatorilor din fiecare grupă CAEN în scopul încălzirii spaţiilor, începând cu sezonul de încălzire 2006/2007 şi până în sezonul care se încheie în anul de referinţă;

b) cantitatea de energie termică furnizată consumatorilor care au fost alimentaţi cu căldură în mod continuu, în toată perioada analizată, de către societatea respectivă.

* * *