Ordinul nr. 839/2009 – norme de aplicare a Legii nr. 50/1991

Info:
–          publicat in Monitorul Oficial nr. 797 din 23 noiembrie 2009
–          in vigoare din 23 noiembrie 2009
–          dat in aplicarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
–         modificari numeroase, ultima prin Ordin 3451/2013 (in vigoare din 17.12.2013)
–         versiune actualizata la 03.02.2014

 

În temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009, şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*)

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 63/N/1998 privind obligaţia afişării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, se abrogă.

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

ANEXA

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

PREAMBUL

1. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009, şi reprezintă actualizarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.329/2007 pentru modificarea şi înlocuirea anexelor nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 867 din 18 decembrie 2007 şi prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 119/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 193 din 27 martie 2009.

2. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii va fi denumită Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul, anul şi titlul acestora.

3. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole, secţiuni şi articole, ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor din procedura de autorizare.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Obiectivele normelor metodologice

ARTICOLUL 1

Asigurarea cadrului unitar al autorizării

Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţia celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii – administraţia publică locală şi centrală, investitori, proiectanţi, instituţii şi autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii, precum şi executanţi – a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, în corelare şi cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare, privind: procedura de autorizare, formularele necesare autorizării şi criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării, în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. 1 la Lege.

ARTICOLUL 2

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

(1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă exercitarea autorităţii de către administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică centrală, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii.

(2) Ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abiltate prin lege, precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, constituie procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare procedura de autorizare.

(3) În înţelesul prevederilor art. 2 alin. (21) din Lege, procedura de autorizare – care începe odată cu depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism, cu menţionarea în mod expres a scopului solicitării actului, prin care solicitantul îşi anunţă intenţia de a obţine, ca act final, autorizaţia de construire – constituie ansamblul operaţiunilor la nivelul administraţiei publice locale/judeţene care au ca finalitate autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

(4) Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt prezentate în anexa nr. 1 «FORMULARE».

ARTICOLUL 3

Autonomia locală – descentralizare şi parteneriat

(1) În conformitate cu principiul autonomiei locale, exercitarea competenţelor şi a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale, care se găsesc cel mai aproape de cetăţean.

(2) Potrivit Legii, în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor şi se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază, respectiv ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării, inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îşi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialiştilor pe plan local, potrivit prevederilor Legii se instituie, pe întreg parcursul procedurii de autorizare, un parteneriat tehnic între consiliile judeţene – prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora – şi autorităţile administraţiei publice locale (comune, oraşe, municipii, după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local.

ARTICOLUL 4

Simplificarea procedurii de autorizare

Prin prevederile Legii, cu privire la simplificarea procedurii de autorizare în raport cu interesul şi protecţia solicitantului, se urmăreşte:

a) reducerea numărului formularelor şi adecvarea conţinutului acestora, corespunzător exigenţelor specifice procedurii de autorizare şi de execuţie a lucrărilor de construcţii, în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale, regionale şi naţionale de dezvoltare urbanistică;

b) emiterea avizelor/acordurilor pentru utilităţi urbane – servicii tehnico-edilitare şi de gospodărie comunală –, precum şi cele pentru confirmarea asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, direct de către furnizorii/administratorii acestora, în baza reglementărilor legale în vigoare specifice activităţii fiecărui emitent;

c) simplificarea conţinutului documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin preluarea din conţinutul – cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege a pieselor scrise şi desenate strict necesare pentru categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), g) şi h) din Lege, conform prevederilor cuprinse în prezentelor norme metodologice.

ARTICOLUL 5

Asigurarea transparenţei procedurii de autorizare

(1) Transparenţa procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii – atât la nivelul certificatului de urbanism, cât şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare – se realizează prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat.

(2) În situaţia în care autoritatea pentru protecţia mediului competentă a stabilit parcurgerea procedurii de evaluare a impactului investiţiei asupra mediului, publicul are dreptul de a se informa şi de a participa efectiv şi din timp la procedura de autorizare, de a se documenta şi de a transmite comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice competente, înaintea luării unei decizii finale asupra cererii pentru emiterea autorizaţiei de construire aferente investiţiei.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), informarea şi consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

ARTICOLUL 6

Întărirea disciplinei în autorizare şi în execuţia lucrărilor autorizate

(1) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procedura autorizării, precum şi în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor, în toate fazele, are efecte în plan social, nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii.

(2) Potrivit Legii, disciplina autorizării şi execuţiei se asigură:

a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală, întărirea rolului instituţiei arhitectului-şef, la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene şi locale;

b) la nivelul administraţiei publice centrale competente în condiţiile Legii, prin individualizarea răspunderii personalului propriu cu atribuţii tehnice în domeniul autorizării;

c) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii – în toate etapele autorizării şi execuţiei lucrărilor.

SECŢIUNEA a 2-a

Cadrul legal

ARTICOLUL 7

Temeiul juridic– sistemul actelor normative din domeniu

Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii şi pentru aplicarea ei, în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor, al amenajării teritoriului şi urbanismului, al administraţiei publice, al proprietăţii funciare, precum şi cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate, aflate în vigoare.

SECŢIUNEA a 3-a

Cadrul instituţional în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii

ARTICOLUL 8

Autorităţi emitente

(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege se emit de către autorităţile administraţiei publice judeţene sau locale, potrivit competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege, pentru lucrările care se execută în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de categoriile de construcţii şi lucrări, precum şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

(2) Pentru lucrările la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege, autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 2 şi lit. e) pct. 2 din Lege vor emite autorizaţiile de construire/desfiinţare numai pentru zonele de protecţie a monumentelor şi zonele construite protejate, delimitate/definite prin documentaţii de urbanism legal aprobate.

(3) În temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Lege, certificatele de urbanism se emit de către aceeaşi autoritate care este competentă să emită autorizaţiile de construire/desfiinţare, potrivit competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 43 lit. a) din Lege.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către:

a) autorităţile administraţiei publice centrale competente în domeniile din care fac parte lucrările de construcţii supuse autorizării în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (5) din Lege, care sunt amplasate, după caz, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, astfel:

– pentru lucrările de foraje şi prospecţiuni submarine, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul resurselor minerale;

– pentru lucrările de construire a reţelelor submarine de transport energetic, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul energetic;

– pentru lucrările de construire a reţelelor submarine de comunicaţii, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul comunicaţiilor;

b) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – pentru lucrările aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. b) din Lege;

c) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate – pentru lucrări de construcţii cu caracter militar, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. a) din Lege;

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrări de amenajări/reabilitări interioare, care nu aduc modificări ale faţadelor clădirilor, nu este necesară existenţa unei documentaţii de urbanism legal aprobate.

ARTICOLUL 9 Atribuţii speciale ale autorităţii administraţiei publice judeţene/a municipiului Bucureşti

(1) În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi lit. c) pct. 1 din Lege, autorizaţia de construire pentru lucrările care urmează să se execute pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale/unui sector al municipiului Bucureşti se emite de către preşedintele consiliului judeţean/primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor/primarilor de sector.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin lucrări care se execută pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale/unui sector al municipiului Bucureşti se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale/sectoare ale municipiului Bucureşti, cum sunt, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea: reţele de transport al energiei electrice, alimentări cu apă, reţele de transport al gazelor naturale, infrastructură feroviară şi rutieră, parcuri industriale, eoliene şi altele de această natură.

(3) În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Lege, în care lucrările urmează să se realizeze pe amplasamente ce depăşesc limitele judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, având în vedere necesitatea armonizării condiţiilor de autorizare, autorizaţiile de construire se emit de către preşedinţii consiliilor judeţene interesate şi, după caz, de către primarul general al municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor avizului coordonator emis de către autoritatea administraţiei publice centrale competente.

(4) În vederea realizării unitare a obiectivului de investiţii, autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (3) produc efecte numai după emiterea ultimei autorizaţii de construire.

ARTICOLUL 10 Structura instituţională a administraţiei publice locale

(1) Pentru creşterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii, precum şi în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei, autorităţile administraţiei publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire, scop în care constituie în cadrul aparatului propriu structuri de specialitate având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, prin:

a) verificarea operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea, după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);

b) analiza documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum şi stabilirea cerinţelor şi condiţiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

c) analiza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii depuse, în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică – D.T. a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctul de vedere şi, după caz, actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competentă, obţinute de solicitant.

d) redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

(2) Relaţiile funcţionale, atribuţiile, competenţele şi răspunderile structurilor de specialitate, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, după caz, potrivit legii.

(3)Instituţia Arhitectului-şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale care duce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca şef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora.

(4) Funcţia publică de conducere de arhitect-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al sectorului municipiului Bucureşti, al municipiului şi al oraşului, precum şi al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată, de regulă din domeniile arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor. La oraşe şi comune, până la ocuparea funcţiei de arhitect-şef de către persoane cu studii superioare de lungă durată, atribuţiile funcţiei de arhitect-şef vor putea fi îndeplinite şi de conductor-arhitect, subinginer sau de cadre cu pregătire medie din domeniile arhitecturii şi construcţiilor, fără ca aceştia să poarte titlul de arhitect-şef.

ARTICOLUL 11

Atribuţii principale ale structurilor de specialitate

(1) Structurile de specialitate, constituite potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Lege în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, au următoarele atribuţii principale:

a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Lege, precum şi emiterea certificatelor de urbanism;

b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al autorităţii administraţiei publice prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

c) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 10 alin. (1), structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate primarilor unităţilor administrativ-teritoriale care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor art. 45 alin. (3), (31) şi (4) din Lege, prin analizarea cererilor şi documentaţiilor transmise de primari în vederea emiterii avizului structurii de specialitate pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare din competenţa de emitere a acestora, pe bază de convenţie încheiată între primari şi preşedintele consiliului judeţean, pentru:

a) eliberarea avizului structurii de specialitate în vederea emiterii de către primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele individuale şi anexele gospodăreşti, la cererea acestora;

b) emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către preşedinţii consiliilor judeţene, pe termen limitat şi la solicitarea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor interesate.

ARTICOLUL 12

Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate

(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice:

a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean;

b) verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei, oraşului sau municpiului, după caz, în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primăriei, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) şi (2) din Lege;

c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;

e) formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;

f) stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum şi a unor eventuale studii şi a studiilor de specialitate necesare autorizării;

g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

h) redactarea şi emiterea certificatului de urbanism;

i) asigurarea transmiterii către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean.

(2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice:

a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor art. 20 alin. (1);

b) verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentaţiei tehnice – D.T. condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse în punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

c) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul încadrării soluţiilor propuse în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi ale certificatului de urbanism;

d) redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

e) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor solicitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a);

f) asigurarea transmiterii către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale competente potrivit Legii, cu excepţia celor prevăzute la art. 43 lit. a) din Lege.

SECŢIUNEA a 4-a

Legalitatea executării lucrărilor de construcţii

ARTICOLUL 13

Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii

(1) Potrivit prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. (2) din Lege, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în condiţiile Legii, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, legal aprobate, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, avizele/acordurile exprimate, precum şi, după caz, prin punctele de vedere/actele administrative ale autorităţilor pentru protecţia mediului competente.

(2) În conformitate cu dispoziţiile Legii, lucrările de construcţii menţionate la alin. (1) sunt operaţiunile specifice prin care:

a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel;

b) se desfiinţează construcţii şi/sau amenajări asimilabile construcţiilor.

ARTICOLUL 14

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

(1) Realizarea/edificarea construcţiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, aşa cum sunt menţionate la art. 3 alin. (1) din Lege, se poate efectua numai în baza şi cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire, emisă în temeiul Legii şi în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.

(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizaţiile de construire/desfiinţare se autorizează şi executarea lucrărilor de organizare de şantier aferente.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, precum şi în condiţiile prevederilor art. 26 alin. (7), se pot emite autorizaţii de construire distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de organizare de şantier.

ARTICOLUL 15

Autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare a construcţiilor/lucrărilor

(1) Desfiinţarea – demolarea, dezafectarea, dezmembrarea parţială sau totală, ori alte lucrări asemenea – a construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror lucrări/amenajări, se poate face, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Lege, numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare, emisă de către autorităţile competente prevăzute de Lege.

(2) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire, titularul acesteia având aceleaşi obligaţii ca şi titularul autorizaţiei de construire.

ARTICOLUL 16

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie

(1) Autorizaţiile de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile legii, se emit în conformitate cu prevederile art. 10 din Lege, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor şi a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii, după cum urmează:

a) pentru lucrări de construcţii care se execută la monumentele istorice, construcţiile din zonele de protecţie a monumentelor, şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile arheologice, precum şi pentru construcţiile din zonele construite protejate, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) din Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit cu avizul conform al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. În situaţia în care se autorizează executarea unor lucrări de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional se vor obţine, în temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Lege, şi avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) pentru lucrări de construcţii care se execută în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism aprobate, potrivit dispoziţiilor art. 10 lit. d) din Lege şi a legislaţiei în vigoare în domeniul transporturilor, se va obţine autorizaţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii – document cu valoare de aviz tehnic;

c) pentru lucrări de construcţii care se execută în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socio-economice, se va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) În situaţia în care lucrările de construcţii se execută în zone în care s-a instituit un alt tip de restricţie, solicitantul va obţine avizul specific al organismelor care au instituit regimul de restricţie.

(3) Avizele specifice prevăzute la alin. (1) se pot emite, potrivit legii, şi de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 17

Autorizarea executării lucrărilor în regim de urgenţă

(1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi naturale – cutremure, inundaţii, alunecări/prăbuşiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit Legii. Documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare urmează să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi după caz a actului administrativ al acesteia, solicitate prin certificatul de urbanism emis, în condiţiile Legii, împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare. În cazul construcţiilor/instalaţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, pentru prevenirea/atenuarea sau reducerea globală a riscului de producere a efectelor riscurilor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren etc. – ori antropice (explozii, incendii, avarii, alte accidente tehnice etc. – consolidarea/repararea elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei – inclusiv prin introducerea unor elemente structurale suplimentare – în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare.

(2) În mod similar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (161) din Lege, autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă, pentru lucrările de intervenţie în primă urgenţă la construcţii monumente istorice, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate, prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (10) din Lege

(3) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile art. 7 alin. (16) din Lege, cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1 la Lege.

(4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, din proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, primarul are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi postutilizarea acestora, implicit cu privire la siguranţa publică. Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art. 7 alin. (17) din Lege.

(5) Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Lege, autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcţii.

(6) Prin lucrările de intervenţie în primă urgenţă prevăzute la alin. (1), potrivit legislaţiei în vigoare, se înţeleg măsurile necesare care se pot realiza, după caz, prin lucrări de:

a) menţinere a sistemului constructiv existent/adoptare a unor sisteme alternative corespunzătoare – constând în consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

b) menţinere/modificare a configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei/instalaţiilor aferente – constând în reducerea numărului de niveluri şi/sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie/instalaţii care prezintă o comportare nefavorabilă la riscuri naturale/antropice sau care prezintă risc ridicat de dislocare/prăbuşire, etc.;

c) executare de lucrări conexe constând în lucrări de desfacere/refacere a instalaţiilor, echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altele asemenea, precum şi alte tipuri de lucrări strict necesare din zona de intervenţie;

d) îmbunătăţire a terenului de fundare – dacă este cazul.

ARTICOLUL 18

Lucrări care se exceptează de la autorizare

(1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifică structura de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 11 alin. (1) din Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege, este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1), dacă acestea se execută la construcţii monumente istorice, la construcţii din zonele de protecţie ale monumentelor şi din zonele construite protejate sau la construcţiile care au valoare arhitecturală ori istorică deosebită, stabilită ca atare prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 10 lit. a) şi b) din Lege.

(3) În înţelesul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente astfel cum este definită în anexa nr. 2 la Lege, nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire, nu este necesară emiterea acestui act.

(4) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. h) din Lege, se exceptează de la autorizare – dacă nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege – lucrările de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări privind:

a) finisaje interioare şi exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;

b) trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;

“c) lucrări de reabilitare energetică la clădiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv sunt situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.”

(5) Lucrările prevăzute la alin. (4) lit. c) au ca obiect reabilitarea energetică a:

a) anvelopei – partea opacă şi/sau partea vitrată – dacă acestea nu conduc la modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă;

b) acoperişului clădirii – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă.

c) instalaţiilor interioare de încălzire şi de preparare a apei calde de consum.

CAPITOLUL II

Documentele autorizării

SECŢIUNEA 1

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare

ARTICOLUL 19

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

1. elementele de identificare a solicitantului;

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1 : 10.000, 1 : 5.000, 1 : 2.000, 1 : 1.000, 1 : 500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant – persoană fizică sau persoană juridică – nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

(3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

(4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

ARTICOLUL 20

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent – va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) certificatul de urbanism, în copie;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c) documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;

d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;

“e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.”

“(11) Renovarea majoră menţionată la alin. (1) lit. e) are înţelesul prevăzut la art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

(2) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare – inclusiv anexa – (se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice – D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

(3) La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele:

a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică – D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) – piese scrise şi desenate –, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;

b) în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

ARTICOLUL 21

Documentaţia tehnică – D.T.

(1) Documentaţia tehnică – DT este, potrivit definiţiei din anexa nr. 2 la Lege, documentaţia tehnico-economică distinctă care stă la baza emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară urbane necesare, după caz.

(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor.

(3) În funcţie de scopul solicitării, documentaţia tehnică – D.T. poate fi:

a) documentaţie tehnică – D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării lucrărilor;

b) documentaţie tehnică – D.T. (D.T.A.D. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor.

(4) Documentaţia tehnică – D.T., alcătuită din piese scrise şi desenate şi completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform anexei la «Formularul-model F.8 – CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» va respecta următoarele condiţii:

a) se elaborează în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege şi cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, arhitecturii, amenajării teritoriului şi urbanismului;

b) se elaborează de colective tehnice de specialitate şi se semnează, în condiţiile prevăzute la art. 9 din Lege;

c) se verifică, în condiţiile legii, de verificatori de proiecte atestaţi.

(5) Potrivit prevederilor art. 61alin. (1) din Lege, măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi cerinţele din avizele şi acordurile emise vor fi avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice – D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire.

SECŢIUNEA a 2-a

Avize şi acorduri necesare în procedura de autorizare

ARTICOLUL 22

Avizul primarului

(1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al municipiului Bucureşti, este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureşti, pe al cărei/cărui teritoriu este situat imobilul în cauză, în care vor fi menţionate elementele caracteristice ale regimului juridic, economic şi tehnic ale imobilului – teren şi/sau construcţii –, rezultate din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, precum şi din hotărârile consiliului local.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), arhitectul-şef al judeţului/municipiului Bucureşti are obligaţia de a solicita avizul primarului/primarului de sector în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii, utilizând formularul-model F.2 «Cerere pentru emiterea avizului primarului».

(3) Avizul primarului se emite şi este valabil:

a) numai pentru emiterea certificatului de urbanism, dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie şi operaţiunile juridice prevăzute la art. 6 alin. (6) din Lege;

b) atât pentru emiterea certificatului de urbanism, cât şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice.

(4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării, utilizând formularul-model F.3 „Avizul primarului”.

ARTICOLUL 23

Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean

(1) În situaţia în care în cadrul primăriilor comunelor şi oraşelor, precum şi, după caz, ale municipiilor, nu sunt constituite structuri de specialitate proprii potrivit legii, avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune şi oraşe, precum şi, după caz, a primarilor de municipii, pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora.

(2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar, împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului, utilizând «Formularul-model F.4 – CERERE pentru emiterea AVIZULUI structurii de specialitate a Consiliului Judeţean pentru emiterea certificatului de urbanism»

(3) Arhitectul-şef al judeţului, în calitate de şef al structurii (compartimentului) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate după cum urmează:

a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării;

b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare, în termen de maximum 15 zile.

(4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizează «Formularul-model F.10 – AVIZUL structurii de specialitate a Consiliului Judeţean pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» pe care se aplică ştampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-şef.

ARTICOLUL 24

Avize şi acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane

(1) În vederea constituirii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, este necesară obţinerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane (alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban – inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz) stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv pentru restricţiile impuse pentru siguranţa funcţionării reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, după caz.

(2) Avizele/acordurile prevăzute la alin. (1) se exprimă în temeiul unor documentaţii specifice elaborate în conformitate cu cerinţele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

(3) Furnizorii/administratorii de utilităţi urbane prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a face publice, la sediu şi pe pagina proprie de internet, datele şi informaţiile specifice domeniului lor, necesare pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor privind:

a) baza legală care se aplică în domeniu;

b) conţinutul-cadru al documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare, în conformitate cu reglementările specifice domeniului;

c) date privind taxa de avizare – baza legală şi modalitate de achitare.

ARTICOLUL 25

Avize şi acorduri ale autorităţilor centrale/serviciilor deconcentrate

(1) Avizele/acordurile autorităţilor centrale ori ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, potrivit cerinţelor stabilite şi înscrise în certificatul de urbanism, în funcţie de caracteristicile urbanistice ale amplasamentului şi de natura investiţiei, se obţin, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Lege, de către solicitant sau de către proiectant, în calitate de împuternicit al acestuia, înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente, pentru următorele domenii principale:

a) asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament,

b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii;

c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei;

d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale.

(2) Avizele/acordurile prevăzute la alin. (1) se emit în urma analizei documentaţiilor elaborate de proiectant pentru obţinerea avizelor, în conformitate cu cerinţele avizatorilor – potrivit reglementărilor legale în vigoare, specifice fiecărui domeniu –, precum şi în baza datelor extrase din documentaţia tehnică – D.T

(3) Avizele/acordurile serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei, prevăzute la alin. (1) lit. c), sunt obligatorii şi se solicită, după caz, conform legislaţiei specifice în vigoare.

(4) În cazul autorizării executării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor, potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), obţinerea avizelor şi acordurilor autorităţilor centrale competente prevăzute la art. 10 din Lege care au instituit restricţiile sau, după caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora este obligatorie. Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea autorităţilor centrale competente sau a serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu, se depun la sediul autorităţilor avizatoare competente (inclusiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestora, după caz). După avizare, documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului.

(5) Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC –, prin inspectoratele teritoriale în construcţii, emite avize şi acorduri pentru anumite categorii de lucrări, potrivit prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

(6) Pentru obţinerea avizelor şi/sau acordurilor organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism, obligaţie a investitorului, acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor şi/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor.

(7) Instituţiile/operatorii economici abilitate/abilităţi prin lege să emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Lege au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile, potrivit prevederilor art. 7 alin. (201) lit. b) din Lege, cu excepţiile prevăzute la art. 7 alin. (201) din Lege referitor la actele de autoritate emise de către autorităţile pentru protecţia mediului competente.

(8) Prin exceptare de la prevederile alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (11) din Lege, pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea acestor servicii. Prestarea se face contra cost, la cererea solicitantului autorizaţiei de construire/desfiinţare.

ARTICOLUL 26

Actele autorităţii competente pentru protecţia mediului

(1) În vederea satisfacerii cerinţelor legislaţiei pentru protecţia mediului, prin procedura de autorizare se prevede obţinerea următoarelor acte ale autorităţii competente pentru protecţia mediului:

a) punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului – pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (21) lit. b) din Lege;

b) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului – pentru investiţiile care se supun evaluării impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (21) lit. d) din Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin.(11) din Lege, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului se emite solicitantului după etapa de evaluare iniţială a investiţiei pentru încadrarea acesteia în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv după etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau procedura de evaluare adecvată, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.

(4) Potrivit prevederilor art. 61alin. (1) din Lege, măsurile specifice stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice – D.T. şi nu vor putea fi modificate prin procedura de autorizare sau prin autorizaţia de construire.

(5) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi procedura de evaluare adecvată – în baza cărora se emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului – identifică, descrie şi evaluează, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice privind protecţia mediului, efectele directe şi indirecte ale unei investiţii asupra: fiinţelor umane, faunei şi florei, a solului, apei, climei şi peisajului, a bunurilor materiale şi patrimoniului cultural, ori a interacţiunii dintre aceşti factori şi sunt conduse de către autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului.

(51) Pentru investiţiile care trebuie supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau procedurii de evaluare adecvate, evaluarea impactului acestora asupra mediului nu mai poate fi efectuată după începerea executării lucrărilor de construcţii ori după realizarea investiţiei.

(6) Potrivit prevederilor art. 61alin. (2) din Lege, în situaţia în care o investiţie urmează să se realizeze etapizat, ori dacă amplasamentul acesteia ocupă terenuri care se află în raza teritorială a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie, prin grija autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

(7) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Lege, în situaţia în care apar modificări, pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se va emite numai dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior. În caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ.

(8) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din Lege, pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor nu este necesară obţinerea actelor autorităţii competente pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1).

(9) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, avizele/acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se anexează şi devin parte integrantă din autorizaţia de construire.

ARTICOLUL 27Acordul vecinilor

(1) Acordul vecinilor, prevăzut la pct. 2.5.6. al secţiunii I „Piese scrise“ a cap.A. „Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C.“, prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, este necesar în următoarele situaţii:

a) pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora;

b) pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente;

c) în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor în care, prin ridicarea unei construcţii noi în vecinătatea imediată a unei construcţii existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea şi mediul ori siguranţa în exploatare. Cauzele acestor situaţii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cotă mai adâncă decât cea a tălpii fundaţiei construcţiei existente, afectarea gradului de însorire.

(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) corespund cazurilor în care, urmare investiţiei noi pot fi create situaţii de disconfort generate de incompatibilităţi între funcţiunea preexistentă şi cea propusă, atât în situaţia în care se aduc modificări de destinaţie a spaţiilor în interiorul unei clădiri, cât şi în situaţia în care funcţionalitatea unei construcţii noi este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea funcţiunii de locuit prin implementarea unor funcţiuni incompatibile datorită zgomotului, circulaţiei, degajării de noxe, etc.

(4) Acordul vecinilor se va da condiţionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. şi autorizaţia de construire/desfiinţare, a măsurilor de punere în siguranţă a construcţiei preexistente rezultate în urma raportului de expertiză tehnică întocmit la comanda investitorului noii construcţii.

(5) Acordul vecinilor este valabil numai în formă autentică.

(6) Refuzul nejustifîcat de a-şi da acordul se constată de către instanţa de judecată competentă, hotărârea acesteia urmând să fie acceptată de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare în locul acordului vecinilor.

SECŢIUNEA a 3-a

Conţinutul şi elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procedura de autorizare

ARTICOLUL 28

Întocmirea Documentaţiei tehnice – D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.)

(1) Documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz, inclusiv D.T.O.E aferentă), care este parte componentă a documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevăzută la art. 7 alin. (1) din Lege, se întocmeşte potrivit conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (12) din Lege.

(2) În vederea simplificării procedurii de autorizare, se admite prezentarea unor documentaţii tehnice – D.T. (D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz) cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege.

(3) Conţinutul simplificat al documentaţiei tehnice – D.T. prevăzut la alin. (2) se aplică, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Lege, pentru următoarele tipuri de lucrări şi/sau construcţii provizorii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), g) şi h) din Lege, dacă acestea sunt situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire, inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor istorice, după cum urmează:

a) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Lege;

b) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege;

c) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege;

(4) Conţinutul simplificat al documentaţiei tehnice – D.T., piese scrise şi desenate, strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, conform tipurilor de construcţii prevăzute la alin. (3), este prezentat în anexa nr. 2 «CONŢINUTUL SIMPLIFICAT AL DOCUMENTAŢIEI TEHNICE – D.T.».

(5) Tipurilor de lucrări şi/sau construcţii prevăzute la alin. (3) le sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. (8).

(6) În conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, în mod obligatoriu, fiecare planşă a documentaţiei tehnice – D.T. va avea în partea din dreapta jos un cartuş care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea beneficiarului/investitorului, proiectantului – persoană fizică sau juridică –, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. Modelul orientativ al cartuşului este prezentat în anexa nr. 3 «CARTUŞ – model conform anexei nr. 1 la Lege».

ARTICOLUL 29

Competenţe de elaborare a documentaţiilor tehnice – D.T.

(1) Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Lege, documentaţiile tehnice – D.T. şi proiectele tehnice – P.Th., care dezvoltă documentaţiile tehnice – D.T., se elaborează de colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a documentaţiilor, în vederea avizării/autorizării se poate face numai sub semnătura unor cadre tehnice cu pregătire superioară care au absolvit – cu diplomă recunoscută de statul român – instituţii de învăţământ superior de specialitate în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, care au drept de semnătură potrivit nivelelor de competenţă. Semnarea documentaţiilor angajează răspunderea acestora în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Lege.

(2) Este interzisă semnarea proiectelor tehnice – P.Th. pentru executarea lucrărilor, precum şi a documentaţiilor tehnice – D.T. de către persoane care nu îndeplinesc cerinţele legale prevăzute la alin. (1), respectiv care nu au absolvit instituţii de învăţământ superior de specialitate în domeniul arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor pentru construcţii, ori care nu au drept de semnătură în condiţiile legii, sub sancţiunea legii penale, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.

(3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, documentaţiile tehnice – D.T., precum şi proiectele tehnice – P.Th. care dezvoltă documentaţiile tehnice – D.T., în condiţiile legii, se verifică pentru cerinţele de calitate de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a face dovada efectuării verificării documentaţiei tehnice – D.T. prezetate pentru autorizare.

(4) În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, arhitecţii şi conductorii-arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul National al Arhitecţilor, inclusiv pe documentaţiile tehnice – D.T.

(5) Conductorii arhitecţi, urbaniştii şi/sau sub inginerii de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora, în cadrul colectivelor tehnice prevăzute la alin. (1), documentaţii pentru clădiri de importanţă redusă, stabilite potrivit definiţiei din anexa nr. 2 la Lege, şi aflate în afara zonelor protejate, în condiţiile art. 9, alin. (1) lit. c) din Lege.

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare

SECŢIUNEA 1

Certificatul de urbanism

ARTICOLUL 30

Definiţie

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare al autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţii de construire/desfiinţare, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 43 lit. a) din Lege, care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor lucrări ori amenajări

(2) Prin Certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege, se aduc la cunoştinţă investitorului/solicitantului informaţii – existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii – cu privire la cerinţele tehnice ale amplasamentului, precum şi la obligaţiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, privind:

a) regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului – teren şi/sau construcţii existente la data solicitării –, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) cerinţele urbanistice specifice amplasamentului;

c) avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării;

d) obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, în vederea autorizării.

(3) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

(4) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Lege, în baza Certificatului de urbanism nu este permisă executarea lucrărilor de construcţii.

(5) Certificatul de urbanism se mai emite, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Lege, pentru îndeplinirea procedurilor legale de concesionare de terenuri, în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică „Studiu de fezabilitate“, ori similară acesteia, precum şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.

(6) Pentru aceeaşi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelaşi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului) conform prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pentru toţi solicitanţii.

ARTICOLUL 31

Solicitantul certificatului de urbanism

(1) Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea administraţiei publice competente informaţii cu privire la un imobil – teren şi/sau construcţii – în scopurile definite la art. 6 din Lege.

(2) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa autorităţilor competente prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (3), depunând, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Lege, o cerere conform formularului-model F1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism» în care se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism – localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel –, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

ARTICOLUL 32

Cerinţe urbanistice

(1) Certificatul de urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), iar pentru investiţiile care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi şi pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii şi, în lipsă, în conformitate cu regulile-cadru stabilite prin Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.).

(2) In cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar specificul obiectivului (funcţiune, accesibilitate, relaţii de vecinătate etc.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate, ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi, a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.) nu permit realizarea investiţiei, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate, precum şi a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.

(3) In situaţii deosebite, în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) şi/sau de importanţa şi complexitatea obiectivului de investiţii şi dacă prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării, ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:

a) elaborarea, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) – numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate, întocmit şi aprobat în condiţiile legii – ori a unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face menţiunea că documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;

b) completarea, după caz, a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii, avize, expertize:

1. studii de specialitate: de circulaţie, istoric, de amenajare peisagistică, de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului), studiu de însorire şi altele asemenea;

2. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea construcţiilor şi ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; reţele electrice şi de telecomunicaţii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; căi ferate şi navigabile; cursuri de apă; staţii meteo; surse şi gospodării de apă, amenajări de îmbunătăţiri funciare etc.);

“3. expertize tehnice; raport de audit energetic, raport de expertiză a sistemelor tehnice, certificat de performanţă energetică a clădirii; studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de lege.”

(4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii, consolidări, schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.

ARTICOLUL 33

Depunerea documentaţiei

(1) In vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent – autorităţile prevăzute la art. 4 din Lege – actele menţionate la art. 19.

(2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism («Formularul-model F.1 – CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism») se procură de la emitent şi se completează cu datele solicitate.

(3) La depunerea cererii-tip, emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată şi de a prezenta copia documentului de plată.

ARTICOLUL 34

Verificarea conţinutului documentaţiei

(1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:

a) cererea este corect adresată emitentului – preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti, sau primarul, după caz – conform competenţelor de emitere stabilite de Lege;

b) cererea tip este completată corect;

c) elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea «Formularului-model F.1 – CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»

d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

f) există extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciară pentru informare, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(2) Dacă documentaţia depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termen de 5 zile de la data înregistrării acest lucru se notifică în scris solicitantului, cu menţionarea elementelor lipsă din documentaţie, care se restituie în vederea completării.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), începând cu data notificării, termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea certificatului de urbanism se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora modificările/completările aduse documentaţiei iniţiale, ca urmare a notificării precum şi a depune şi înregistra documentaţia completă.

(4) In situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete.

ARTICOLUL 35

Redactarea certificatului de urbanism

(1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii şi a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularul-model F.6 «CERTIFICAT DE URBANISM»

(2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează facându-se specificările necesare privind:

a) regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului;

b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate;

c) nominalizarea avizelor, acordurilor, punctului de vedere şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care trebuie să însoţească documentaţia tehnică – D.T.;

d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea.

(3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism şi din regulamentele de urbanism aferente, aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism – RGU – aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului – teren şi/sau construcţii –, după cum urmează:

a) Regimul juridic:

1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului, conform extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică;

4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz.

b) Regimul economic:

1. folosinţa actuală;

2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate;

3. reglementări ale administraţiei publice centrale şi/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului;

4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul.

c) Regimul tehnic:

1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, din planul cadastral deţinut de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum şi restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea şi de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta şi într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism);

2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la priectarea investiţiei:

(i) regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente;

(ii) retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine;

(iii) elemente privind volumetria şi/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum şi alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz;

(iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornişă, la coamă, după caz) şi caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât şi în dimensiuni reale (metri);

(v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării;

(vi) dimensiunile şi suprafeţele minime şi/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare);

3. echiparea cu utilităţi existente şi referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile şi documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.);

4. circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor şi proiectelor anterior aprobate.

(4) În vederea încadrării investiţiei în reglementările urbanistice, aprobate în condiţiile legislaţiei în vigoare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, la cerere, autoritatea administraţiei publice locale competentă anexează la certificatul de urbanism informaţiile necesare cuprinse în documentaţiile urbanistice, anterior aprobate, pentru zona de interes, respectiv P.U.G./P.U.Z., inclusiv R.L.U. aferent – extrase din planşele de reglementări, echipare tehnico-edilitară, UTR, după caz – pe care are obligaţia de a marca retragerile obligatorii care generează limitele edificabilului în raport cu vecinătăţile, precum şi alte elemente apreciate ca necesare. Extrasul din P.U.G./P.U.Z. se anexează şi în situaţia în care s-a cerut elaborarea, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a unei documentaţii de urbanism premergătoare – P.U.Z. sau P.U.D. –, după caz.

(5) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea şi/sau reabilitarea clădirilor colective de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelaşi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îşi dau acordul, în vederea urgentării autorizării şi a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii.

(6) În cazul condominiilor – imobile formate din teren cu una sau mai multe construcţii (corpuri de clădiri sau tronsoane/ansamblu rezidenţial format din locuinţe individuale în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale –, în toate situaţiile în care este necesară evidenţierea defalcată a participării acestora, cotele-părţi din proprietatea indiviză se determină, conform prevederilor art. 40 alin. (3) din Lege, proporţional cu suprafaţa utilă a locuinţelor, a caselor de vacanţă, ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire, după caz.

(7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului categoria de lucrări declarată de solicitant şi înscrisă în «Formularul-model F.1 – CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism», în concordanţă cu precizările la acesta.

(8) In cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilitătilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii.

(9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează:

a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, efectuate în scopul precizat la art. 6 alin. (6) din Lege, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv;

b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii, se completează în totalitate;

c) pentru cererii în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora.

(10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică ştampila-model „Anexă la Certificatul de urbanism nr.

“, prezentată în anexa nr. 4.

(11) În vederea autorizării executării lucrărilor de branşamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi).

ARTICOLUL 36

Semnarea certificatului de urbanism

(1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite şi se semnează de aceeaşi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect şef. Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

(3) In absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.

(4) În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar a competenţei de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, această prevedere se aplică şi la emiterea certificatelor de urbanism.

ARTICOLUL 37

Înregistrarea certificatului de urbanism

(1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele, codul numeric personal şi adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată şi termenul de valabilitate a certificatului de urbanism.

(3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 32 alin. (3) şi (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza şi de a ţine la zi evidenţa acestora.

ARTICOLUL 38

Eliberarea certificatului de urbanism

(1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.

(2) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă primăriei în a cărei rază teritorială se află imobilul ce face obiectul certificatului de urbanism.

(3) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă consiliului judeţean.

(4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucureşti o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti.

ARTICOLUL 39

Valabilitatea certificatului de urbanism

(1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii.

(2) Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 şi 24 luni de la data emiterii, în funcţie de:

a) scopul pentru care a fost solicitat;

b) complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;

c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

(3) Valabilitatea certificatului de urbanism încetează dacă:

a) titularul renunţă la intenţia de a mai construi, situaţie în care are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice emitente;

b) titularul nu solicitată prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism în termenul legal de 15 zile înaintea expirării acesteia.

ARTICOLUL 40

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism

(1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

(2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează şi se depune la emitent o cerere-tip (potrivit «Formularului – model F.7 – CERERE pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism») însoţită de certificatul de urbanism emis, în original.

(3) Odată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

ARTICOLUL 41

Asigurarea caracterului public

(1) Lista certificatelor de urbanism este publică.

(2) Lista se afişează lunar la sediul emitentului şi cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), facându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei, a numărului cadastral şi de carte funciară, a numelui şi prenumelui solicitantului, precum şi a scopului pentru care a fost eliberat actul.

(3) Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a

Autorizaţia de construire/desfiinţare

ARTICOLUL 42

Definiţie

(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare este, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Lege, actul final de autoritate al administraţiei publice competente potrivit legii, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor, inclusiv a instalaţiilor aferente, precum şi a amenajărilor, după caz.

(2) Lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se autorizează, de regulă, odată cu lucrările de construcţii, constituind împreună cu acestea lucrările de bază. În anumite situaţii, lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se pot autoriza separat.

(21) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Lege, branşamentele şi racordurile aferente reţelelor edilitare se autorizează de către primarul general al municipiului Bucureşti, în situaţia în care acestea sunt incluse în documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale.

(3) Potrivit definiţiei cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege, instalaţiile aferente construcţiilor sunt echipamentele care asigură utilităţile – apă, canal, energie electrică şi termică, ventilaţii, comunicaţii, etc. – necesare funcţionării construcţiilor, care sunt situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie.

(4) Utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. 2 la Lege.

(5) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, aşa cum sunt definite la art. 3 alin. (1) din Lege.

ARTICOLUL 43

Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii şi detaliate în anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare»).

(2) In condiţiile prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit după cum urmează:

a) maximum 15 zile calendaristice, potrivit prevederilor art. 7 alin. (11) din Lege, pentru lucrările la construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole;

b) în regim de urgenţă, potrivit prevederilor art. 7 alin. (10) din Lege, pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (16) din Lege;

(4) In condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii.

(5) În situaţia emiterii autorizaţiei de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum şi consecinţele şi măsurile care decurg din depăşirea acestui termen.

(6) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Lege, coroborat cu art. 42 alin. (4), autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic, etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii – inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice industriale din componenţa acestora.

ARTICOLUL 44

Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Lege, solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică titular al unui drept real asupra imobilului – teren şi/sau construcţii –, identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii.

(2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii.

(3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează lucrări de utilitate publică – modernizări, refaceri de străzi, reabilitări, racordări de străzi la utilităţi etc. – pe imobile din domeniul public şi privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, autorizaţia de construire se va obţine în baza unei documentaţii cadastrale şi a înscrierii în cartea funciară a imobilului. Acolo unde nu este posibilă înscrierea în cartea funciară a imobilului, suportul topografic întocmit în baza măsurătorilor va cuprinde şi reprezentarea limitelor imobilelor învecinate care au atribuite numere cadastrale şi se va recepţiona din punct de vedere tehnic de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(4) În cazul lucrărilor de construire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie, reţelele tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, lucrări de infrastructură, transport distribuţie a energiei electrice, termice sau gaze naturale executate în extravilan, realizate pe terenuri situate în extravilanul localităţilor, ce au făcut obiectul legilor proprietăţii, se va prezenta planul parcelar al tarlalei, recepţionat şi integrat în baza de date a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Terenurile afectate de aceste lucrări vor fi identificate conform planului parcelar recepţionat de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(5) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată şi în normele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

ARTICOLUL 45

Depunerea documentaţiei

(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale emitentă a certificatului de urbanism, ori după caz, autorităţii publice centrale conform art. 4 alin. (5) şi art. 43 lit. b) din Lege, care are obligaţia de a comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al altor taxe legale, după caz.

(2) După achitarea taxei/taxelor prevăzute la alin. (1) solicitantul va depune documentaţia cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 alin. (1), cu respectarea, după caz, a prevederilor de la art. 20 alin. (3), însoţită de copia documentului de plată a taxei/taxelor.

(3) Documentaţia prezentată în condiţiile prevederilor alin. (2) se preia şi se înregistrează la ghişeul autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţia de construire.

ARTICOLUL 46

Verificarea conţinutului documentaţiei depuse

(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucureşti şi primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi, după caz, ale comunelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale sau, după caz, structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale competente, conform Legii, să emită autorizaţii de construire, au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă:

a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale competentă, potrivit Legii, să emită autorizaţia;

b) formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător;

c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

d) există dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum şi, după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi, dacă legea nu dispune altfel;

e) documentaţia tehnică – D.T. este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 1 la Lege şi ale prezentelor norme metodologice;

f) există avizele şi acordurile favorabile şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;

“g) există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, nota tehnică justificativă/raportul de expertiză tehnică, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei acolo unde este cazul;”

h) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

i) este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta şi semna documentaţiile, în condiţiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.

(2) În situaţia în care, în urma analizei documentaţiei depuse, se constată faptul că documentaţia tehnică – D.T. este incompletă sau necesită clarificări tehnice, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Lege, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia. Începând cu data notificării, termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune şi înregistra modificările/completările aduse documentaţiei tehnice iniţiale ca urmare a notificării.

(3) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizaţiei, cât şi persoanelor fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire care răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 43 alin. (2) şi (3).

(4) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (9) din Lege, autoritatea administraţiei publice locale/competente, potrivit Legii, emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aparţinând solicitantului, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind imobilul – teren şi/sau construcţii –, situaţie în care responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu excepţia cazului în care litigiul a fost notat în cartea funciară şi este evidenţiat în extrasul de carte funciară depus de solicitant.

(5) In situaţia prevăzută la alin. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete.

ARTICOLUL 47

Examinarea tehnică şi avizarea documentaţiei

(1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse se efectuează de structurile de specialitate şi are ca obiect documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) sau de desfiinţare (D.T.A.D. + D.T.O.E.), după caz, inclusiv datele înscrise în anexa la cerere, şi constă în examinarea modului în care sunt respectate:

a) datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism;

b) reglementările cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării, aşa cum rezultă din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 21 alin. (4) şi art. 28;

c) prevederile cu privire la competenţele proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 9 din Lege şi ale Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;

d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului;

e) introducerea condiţiilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia, favorabile, obţinute în condiţiile Legii, precum şi, după caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism;

(2) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin. (1), structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

ARTICOLUL 48

Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de către structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate, prin completarea «Formularul-model F.11 – AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE», în conformitate cu documentaţia prezentată.

(2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind:

a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona şantierului, staţionări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, treceri temporare sau săpături în spaţiile publice, devieri ale circulaţiei auto sau pietonale, protecţia circulaţiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);

b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate;

c) măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc.);

d) măsurile de securitate la incendiu.

(3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din «Formularul-model F.11 – AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE» emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din „caracterul provizoriu şi durata de existenţă limitată până la

“, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat.

(4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare).

(5) Documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E., după caz), constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică ştampila „VIZAT SPRE NESCHIMBARE“, prevăzută în «Anexa nr. 5 – Model ştampilă VIZAT SPRE NESCHIMBARE», pe toate piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului odată cu autorizaţia, iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.

ARTICOLUL 49

Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale, după caz, potrivit competenţelor prevăzute la art. 4 din Lege. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-şef. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

(3) In absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.

(4) În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, delegarea de către primar a competenţei de emitere a autorizaţiilor este interzisă.

ARTICOLUL 50

Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal şi adresa, titlul de proprietate asupra imobilului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei.

(3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. 51 alin. (2)–(4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora.

ARTICOLUL 51

Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului, direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti, ori, în condiţiile prevăzute de Lege, de către autorităţile administraţiei publice centrale competente, cu excepţia celor prevăzute la art. 43 lit. a) din Lege, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă primăriei pe a cărei rază administrativ – teritorială se află imobilul ce face obiectul autorizării.

(3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă consiliului judeţean.

(4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti.

ARTICOLUL 52

Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileşte şi înscrie în formular:

a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare;

b) durata de execuţie a lucrărilor.

(2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din:

a) intervalul de timp, de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate;

b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. a), începând cu data anunţată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie.

(3) Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate, se stabileşte de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare, pe baza datelor înscrise în cerere – respectiv în anexa la aceasta – conform prevederilor documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C. sau de desfiinţare – D.T.A.D., după caz. In funcţie de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului, sau consultantului, după caz.

(4) In cazul schimbării investitorului pe parcursul executării şi înaintea finalizării lucrărilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (14) din Lege, valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine, cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. În această situaţie, autorizaţia împreună cu celelalte acte – avize, acorduri, documentaţii etc. –, care au stat la baza eliberării acesteia, aparţin de drept noului investitor (proprietar).

ARTICOLUL 53

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. 52, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei.

(2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.

(3) Decizia privind acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa emitentului acesteia, în baza examinării cererii în raport cu:

a) interesul public;

b) complexitatea lucrărilor autorizate;

c) stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie.

(4) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.

ARTICOLUL 54

Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Emiterea unei noi autorizaţii.

(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin:

a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei;

b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei;

c) modificarea condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare.

(3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.

(4) În situaţia în care termenul de valabilitate a autorizaţiei a expirat – inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilităţii iniţiale –, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.

(5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate.

(6) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15), (151) şi (153) din Lege, orice modificare adusă documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente. Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

ARTICOLUL 55

Asigurarea caracterului public

(1) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (21) din Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare împreună cu anexele acestora, respectiv actele de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, au caracter public. În acest scop, se pun la dispoziţia publicului, pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice competente, emitentă, sau prin afişare la sediul acesteia listele la zi ale actelor de autoritate emise, în vederea solicitării şi obţinerii, după caz, a informaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (23) din Lege.

(2) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (22) din Lege, caracterul public al autorizaţiilor de construire/desfiinţare prevăzut la alin. (1) se asigură fără a se aduce atingere restricţiilor impuse de legislaţia în vigoare privind secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, garantarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată.

CAPITOLUL IV

Alte precizări privind autorizarea

SECŢIUNEA 1

Situaţii speciale în procedura de autorizare

ARTICOLUL 56

Autorizarea execuţiei unor lucrări fără întocmirea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului

Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Lege, pentru autorizarea executării lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (4) din Lege nu este necesară elaborarea în prealabil a unor documentaţii modificatoare de amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz.

ARTICOLUL 57

Autorizarea lucrărilor cu caracter militar

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu caracter militar se face, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. a) din Lege, de către ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. c), în baza unor proceduri stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi aprobate prin ordine comune.

ARTICOLUL 58

Autorizarea executării lucrărilor aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face, în temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din Lege, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. b), în baza certificatelor de urbanism emise de preşedinţii consiliilor judeţene/Primarul General al Municipiului Bucureşti, precum şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local.

ARTICOLUL 59

Intrarea în legalitate

(1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei, sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.

(2) În vederea realizării prevederilor alin. (1), potrivit Legii, autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună, după caz, menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

(3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate“ privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate „securitatea la incendiu“, numai după emiterea Acordului de mediu, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 2-a

Situaţii speciale urbanistice şi tehnice

ARTICOLUL 60

Terenuri pentru construcţii

(1) Prin imobil, în conformitate cu prevederile Legii, se înţelege teren şi/sau construcţii.

(2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor şi, în funcţie de destinaţie şi utilizare, pot fi:

a) terenuri ocupate – terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane), clasificate potrivit legii, inclusiv amenajările aferente;

b) terenuri libere – terenurile fără construcţii, de orice fel (supraterane ori subterane), inclusiv amenajările aferente;

c) terenuri aparent libere – terenurile fără clădiri, asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite şi executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spatiile verzi şi de protecţie, locuri de joacă pentru copii, trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane – inclusiv zonele de protecţie aferente –, rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc.).

(3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. (2), este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, potrivit legii.

(4) Pe terenurile din extravilan, în condiţiile Legii şi ale art. 90–103 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot executa lucrări pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, construcţii/amenajări pentru combaterea şi prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii, alunecări de teren, eroziunea solului), anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, precum şi construcţii şi amenajări speciale.

ARTICOLUL 61

Terenuri destinate construirii, aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale

(1) Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Lege, terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz şi/sau interes public, potrivit legii.

(2) În condiţiile legii, pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza, în interes privat, numai construcţii cu caracter provizoriu, autorizate în condiţiile Legii, pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot concesiona terenuri destinate construirii, în condiţiile prevederilor art. 15 din Lege.

ARTICOLUL 62

Desfiinţarea construcţiilor/lucrărilor neautorizate, realizate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, ori al unităţilor administrativ-teritoriale

(1) Construcţiile/lucrările executate fără autorizaţie de construire – inclusiv lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu – executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă, potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) şi (4) din Lege, de către autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.

(2) Procedura de desfiinţate pe cale administrativă prevăzută la alin. (1) se pune în aplicare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Lege, de către autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, care poate declanşa desfiinţarea din oficiu ori la solicitarea utilizatorului legal al terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului.

(3) Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Lege, în situaţia în care autoritatea administraţiei publice competente nu duce la îndeplinire procedura de desfiinţare în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin. (2), utilizatorul legal al terenului aparţinând domeniului public ori privat al statului, judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, după caz, va putea trece de îndată la desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire.

(4) În vederea realizării lucrărilor de desfiinţare prevăzute la alin. (1), în temeiul prevederilor art. 33 alin. (5) din Lege, autorităţile administraţiei publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii, în condiţiile legii, cu societăţi comerciale specializate în astfel de lucrări.

ARTICOLUL 63

Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

(1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente, cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii.

(2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă, se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare.

ARTICOLUL 64

Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare

(1) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Lege, nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea – tonete, pupitre acoperite sau închise (chioşcuri) cu suprafaţa construită de maximum 5,00 m2.

(2) În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate, cu avizul prealabil al arhitectului-şef, pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. (1), pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate, în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale respective.

ARTICOLUL 65

Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare

(1) În înţelesul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. f) din Lege, se exceptează de la autorizare lucrările pentru:

a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor, inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea şi/sau reamplasarea consumatorilor, cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistentă a construcţiilor;

b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi;

c) montarea/instalarea – sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de normativele de specialitate.

(2) Instalarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere prevăzute la alin. (1) lit. c) se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi, verificate/expertizate în condiţiile legii, care trebuie avizate de societatea furnizoare.

(3) Execuţia lucrărilor specificate la alin. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare şi execuţie în vigoare şi se vor realiza exclusiv de persoane autorizate.

ARTICOLUL 66

Modificări de temă în timpul executării lucrărilor de construcţii

(1) Prin modificare de temă, potrivit definiţiei din anexa nr. 2 la Lege, se înţelege orice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care vizează, după caz, funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament ori alte asemenea cerinţe specifice investiţiei, cu efecte asupra documentaţiei tehnice – D.T. care a fundamentat emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.

(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15) din Lege, dacă în timpul executării lucrărilor – numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire – survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate care conduc la necesitatea modificării acestora, investitorul/proprietarul are obligaţia de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita o nouă autorizaţie de construire, pentru obţinerea căreia va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite.

(3) În vederea emiterii unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 7 alin. (151) din Lege, autoritatea administraţiei publice judeţene/locale competentă va decide, după caz:

a) emiterea noii autorizaţii de construire – dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială;

b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile Legii – dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.

(4) În cadrul procedurii decizionale, prevăzută la alin. (3), verificarea modului de încadrare a lucrărilor, corespunzător modificărilor de temă, se face de către:

a) structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare – pentru verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială, în condiţiile dispoziţiilor art. 7 alin. (152) din Lege;

b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului – pentru verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ acesteia, potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în condiţiile dispoziţiilor art. 7 alin. (153) din Lege.

ARTICOLUL 67

Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei

(1) În situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe parcursul derulării acestora, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. autorizată, beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii – piese scrise şi desenate –, cu condiţia ca documentaţia tehnică – D.T. astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 54 alin. (6). În aceste condiţii, taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii, potrivit legii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în condiţiile legii, precum şi cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. autorizată fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, dacă:

a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială;

b) se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la autorizaţia iniţială;

c) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;

d) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, distanţele minime faţă de limitele proprietăţii, ori aspectul construcţiei);

e) nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate;

f) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.

g) se asigură economia de energie.

(3) Se încadrează în prevederile alin. (2) şi lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.), care se execută la construcţii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor).

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului, în solidar cu verificatorul/verificatorii de proiect, iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei documentaţiile şi/sau documentele specificate, ca martor.

ARTICOLUL 68

Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului

În vederea emiterii autorizaţiilor – în situaţia în care, pentru analiza modului în care investiţia propusă se poate integra în ansamblul urbanistic preexistent, sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, legal aprobate – emitentul autorizaţiei poate cere solicitantului, prin certificatul de urbanism, elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare.

SECŢIUNEA a 3-a

Taxe şi cote

ARTICOLUL 69

Taxe în procedura de autorizare

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul datorează taxe către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale emitente, care se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Procedura de regularizare a acestor taxe este reglementată, de asemenea, prin Legea nr. 571/2003.

(2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1. – Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile Capitolului V – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, punctele 131–146 din Titlul 9 al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu referire la aplicarea prevederilor art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(3) Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare a execuţiei lucrărilor (organizare de şantier) va avea ca bază de calcul Capitolul 5 – Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1 – Organizare de şantier, pct. 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, în conformitate cu Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (1), potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Lege, emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, este scutită de la plata taxelor de autorizare. Dacă în clădirile cu statut de monument se desfăşoară activităţi comerciale, scutirea de la plata taxei de autorizare nu se aplică.

ARTICOLUL 70

Cote ulterioare autorizării

(1) Potrivit prevederilor art. 30 din Lege, cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege şi a lăcaşurilor de cult. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii, iar copia documentului de plată se anexează la «Formularul-model F.14 – COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor – ISC» eliberat de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Lege. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia, care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor.

(2) În conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor prevăzute la art. 2 din această lege. Calculul, modul de virare a sumelor, precum şi calculul penalizărilor corespunzător întârzierilor la plată a cotelor se face potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995.

CAPITOLUL V

Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancţiuni

ARTICOLUL 71

Organe de control

(1) Potrivit prevederilor art. 27 din Lege, organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării şi executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competenţelor stabilite de Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 29 din Lege, controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care dispune măsurile şi aplică sancţiunile prevăzute de Lege.

ARTICOLUL 72

Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele proprii cu atribuţii de control, potrivit legii, au obligaţia de a organiza şi de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale, potrivit competenţelor stabilite de Lege, privind:

a) emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile;

c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), arhitectul-şef al judeţului, împreună cu personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia – în conformitate cu atribuţiile conferite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, stabilite în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Lege – urmăreşte, în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, respectarea disciplinei în construcţii privind execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza unor autorizaţii de construire/desfiinţare, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, legată de procedura de autorizare.

ARTICOLUL 73

Sancţiuni

În temeiul Legii, faptele de nerespectare a prevederilor acesteia, potrivit gravităţii şi importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni – potrivit prevederilor art. 24 din Lege – sau, după caz, contravenţii – potrivit prevederilor art. 26 din Lege.

ARTICOLUL 74

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

(1) Încadrarea faptei contravenţionale, respectiv valoarea amenzii contravenţionale, se stabileşte de organul de control şi se înscrie în formularul tipizat „PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei“, prezentat în Anexele nr. 6 şi 7 la prezentele norme metodologice.

(2) Formularul tipizat „PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei“ – prezentat în anexa nr. 6 – este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează formularul tipizat „PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei“ propriu – a cărui formă este prevăzut în anexa nr. 7 –, redactat şi aprobat în conformitate cu prevederile legii.

(4) Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (6) şi art. 35 alin. (3) din Lege, în corelare cu prevederile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul disciplinei autorizării executării lucrărilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, la aplicarea sancţiunii contravenţionale:

a) nu se aplică sancţiunea „avertisment“;

b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite.

CAPITOLUL VI

Alte dispoziţii

SECŢIUNEA I

Obligaţii ale investitorului/beneficiarului şi emitentului autorizaţiei, ulterioare autorizării

ARTICOLUL 75

Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii

După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia, prin grija investitorului/beneficiarului şi a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni:

a)Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii

Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie şi se asigură prin:

1. diriginte de şantier autorizat, ca reprezentant al beneficiarului, care urmăreşte ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D, după caz, care a stat la baza emiterii autorizaţiei), cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă, precum şi în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

2. responsabil tehnic cu execuţia atestat, ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii).

Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei.

b)Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei

Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte şi documentaţii) privind construcţia, emise în toate etapele realizării ei – de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor, se întocmeşte şi se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor, prin grija inspectorului de şantier. După recepţie, Cartea tehnică se completează în continuare, pe întreaga durata de existenţă a construcţiei, cu toate intervenţiile asupra acesteia, prin obligaţia beneficiarului.

c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente

Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea (cu sau fără rezerve) şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi şi altele asemenea) şi se realizează în două etape:

1. recepţia la terminarea lucrărilor;

2. recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.

d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor, pe toată durata existenţei acesteia, beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 76

Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi

(1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, în vedrea executării lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni:

a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate

Se va aduce la cunoştinţă emitentului autorizaţiei şi Inspectoratului teritorial în construcţii data şi ora începrii lucrărilor de construcţii autorizate, utilizându-se «Formularul-model F.13 – COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor» (pentru uzul administraţiei publice), respectiv «Formularul-model F.14 – COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor» (pentru uzul ISC) puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu autorizaţia.

b) Amplasarea, la loc vizibil, a Panoului de identificare a investiţiei

Se vor aplica prevederile cuprinse în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate

Se va aduce la cunoştinţă emitentului autorizaţiei şi Inspectoratului teritorial în construcţii data şi ora finalizării lucrărilor de construcţii autorizate, utilizându-se «Formularul-model F.15 – COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor» (pentru uzul administraţiei publice), respectiv «Formularul-model F.16 – COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor» (pentru uzul ISC) puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu autorizaţia.

(2) După realizare, pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni:

a) Regularizarea taxelor şi cotelor legale

În conformitate cu prevederile art. 267 alin. (14) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii, odată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale. În acest scop, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucărilor – se pot prezenta documentele doveditoare necesare.

Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art. 267 alin. (14) lit. c) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi va înştiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor, precum şi valoarea finală a investiţiei – aşa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor – utilizând «Formularul-model F.16 – COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor» (pentru uzul ISC)

b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii

Toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 39 din Lege.

Data dobândirii clădirii, în vederea impunerii, se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pct. 62 privind CAPITOLUL II – Impozitul şi taxa pe clădiri al TITLULUI IX – Impozite şi taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare

Autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi economice ori autorizaţia sanitară de funcţionare, după caz, se emite de autoritatea teritorială competentă, în condiţiile prevederilor art. 268 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 77

Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei

(1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale, inclusiv cele prevăzute la art. 70, în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei, susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 76 lit. a).

(2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei, aşa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare, la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţii ale proiectantului şi executantului

ARTICOLUL 78

Obligaţii ale proiectantului

În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul/investitorul, pentru asigurarea calităţii documentaţiei tehnice – D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.), inclusiv a proiectului tehnic – P.Th. potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a), proiectantul are, potrivit legii, următoarele obligaţii:

a) asigurarea calităţii documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv a proiectului tehnic – P.Th., corespunzător cerinţelor de calitate, prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii şi a reglementărilor tehnice în vigoare;

b) prezentarea documentaţiei tehnice – D.T. elaborate spre verificare, în condiţiile Legii, de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate;

c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii, în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate, sau, după caz, cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. Pe durata execuţiei, proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

ARTICOLUL 79

Obligaţii ale executantului

(1) Executantul, în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii, potrivit Legii, are următoarele obligaţii:

a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile şi/sau neconcordanţele constatate în proiect, în vederea soluţionării acestora de către proiectant;

b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în baza unei autorizaţii de construire/desfiinţare în valabilitate;

c) să execute lucrările numai pe baza şi în conformitate cu proiectul tehnic – P.Th., verificat de verificatori de proiect atestaţi, potrivit legii;

(2) Pe durata execuţiei lucrărilor, executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ARTICOLUL 80

Banca de date ale autorităţilor administraţiei publice

(1) Băncile de date ale autorităţilor administraţiei publice judeţene/locale reprezintă sistemul informaţional care are la bază studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor, de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism – studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului – care, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Lege, sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare, parte componentă a studiilor de teren sau a documentaţiilor prevăzute la alin. (1), după caz, reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general şi din cadastrele de specialitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative, în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale, la toate nivelurile.

(3) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane au obligaţia de a constitui băncile de date ale reţelelor tehnico-edilitare pe care le administrează şi, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din Lege, să transmită autorităţilor administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste planuri vor fi puse la dispoziţia tuturor primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate reţelele tehnico-edilitare, de către autorităţile administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(4) Datele şi informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date la nivelul fiecărei autorităţi publice judeţene/locale şi, totodată, asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea, proiectarea şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

(5) Regiile autonome, persoanele juridice, precum şi societăţile comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din municipiul Bucureşti, care au în gestiune, potrivit Legii, administrarea reţelelor tehnico-edilitare, respectiv arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), au obligaţia de a proceda la punerea lor la dispoziţie consiliilor judeţene, primăriilor municipiilor, respectiv Primăriei Municipiului Bucureşti, cu titlu gratuit, pe bază de protocol de transfer de gestiune, în vederea transferului de gestiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) din Lege.

(6) În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Lege, în vederea efectuării transferului de gestiune prevăzut la alin. (5), inventarierea arhivelor – inclusiv evidenţa şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a tuturor reţelelor edilitare subterane şi/sau supraterane, inclusiv a construcţiilor şi amenajărilor tehnice aferente din intravilanul fiecărei localităţi, precum şi din teritoriul administrativ al acesteia – se va face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(7) Reţelele tehnico-edilitare, care sunt cuprinse în cadrul arhivelor prevăzute la alin. (5) cuprind:

a) reţele de alimentare cu apă;

b) canalizări;

c) reţele de transport şi alimentare cu energie electrică;

d) reţele de termoficare;

e) reţele de transport şi distribuţie gaze naturale;

f) reţele de comunicaţii.

(8) Reţelele tehnico-edilitare, inclusiv construcţiile şi amenajările tehnice, se reprezintă pe un plan (scara 1:500/1:1.000/1:2.000 pentru intravilan, respectiv 1:2.000/1:5.000 pentru extravilan), extras din planul topografic de bază sau, după caz, planul cadastral pentru fiecare localitate, respectiv sector al municipiului Bucureşti, în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea.

(9) În vederea efectuării transferului de gestiune prevăzut la alin. (5), planurile realizate conform prevederilor alin. (8), însoţite de fişele tehnice pe tipuri de reţea, se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS.

(10) Potrivit prevederilor art. 34 alin. (7) din Lege, în vederea documentării pentru întocmirea documentaţiilor tehnice – de urbanism şi de execuţie – accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1)–(5), precum şi la documentaţiile de urbanism gestionate de administraţiile publice locale în condiţiile prevederilor alin. (5), este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, a consiliului municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

ARTICOLUL 81

Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale/judeţene/centrale emitente ale certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, au obligaţia să asigure pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile vor asigura participarea periodică a personalului, la programe şi alte forme de instruire adecvate domeniilor de activitate, privind pregătirea şi/sau perfecţionarea acestora, potrivit legii, organizate de organisme ale administraţiei publice centrale sau locale, de instituţii de învăţământ superior, asociaţii profesionale, precum şi de alte organizaţii de profil.

(3) În vederea realizării acestei exigenţe universităţile tehnice cu profil de construcţii, instalaţii pentru construcţii, arhitectură şi urbanism, asociaţiile profesionale ale inginerilor constructori şi inginerilor instalatori, ale arhitecţilor şi urbaniştilor, alte organisme cu activitate în domeniu abilitate în condiţiile legii, precum şi consiliile judeţene pot organiza, după caz, programe de formare specializată în administraţia publică, programe de specializare postuniversitară, programe de perfecţionare de scurtă durată, cursuri postuniversitare pentru arhitecţi şi alte cadre cu pregătire superioară din domeniul urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor.

ARTICOLUL 82

Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Lege, preşedinţii consiliilor judeţene, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (31) din Lege, pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate în conformitate cu prevederile alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora, până la organizarea structurilor proprii de specialitate conform Legii.

(3) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003.

(4) Utilizarea formularelor cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. Formularele se tipăresc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente, şi se pun la dispoziţia solicitanţilor, contra cost.

(5) În situaţia în care, la utilizare, rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor, emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate şi parafate de emitent), cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului.

(6) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire şi, respectiv, pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare.

(7) Instituţiile/operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avize/acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au următoarele obligaţii:

a) să stabilească lista documentelor şi condiţiilor specifice, precum şi conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism. Lista documentelor şi condiţiilor specifice, precum şi conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare sunt informaţii de interes public şi se pun la dispoziţia publicului şi a autorităţilor administraţiei publice competente, prin grija instituţiilor avizatoare, pe pagina proprie de web şi/sau prin afişare la sediul acestora.

b) să emită avizele/acordurile în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile. Cererea înregistrată şi documentaţia specifică anexată acesteia reprezintă acordul tacit al instituţiei/operatorului economic abilitate/abilitat asupra prevederilor conţinute în documentaţia care a stat la baza cererii pentru emiterea avizului şi/sau acordului.

(8) După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică – D.T. vizată spre neschimbare se dezvoltă prin proiectul tehnic – P.Th. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie – D.E., fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire. Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic – P.Th., a cărui existenţă pe şantier este obligatorie pe toată durata executării lucrărilor.

(9) În vederea aplicării unitare a prevederilor Normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se va proceda după cum urmează:

a) în situaţia în care competenţele de emitere a autorizaţiilor nu se modifică, procedura de autorizare se derulează în continuare potrivit competenţelor de autorizare anterioare, astfel:

1. în cazul certificatelor de urbanism emise anterior acestei date, aflate în valabilitate, care încă nu au fost depuse împreună cu documentaţiile legale pentru autorizare, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism;

2. în cazul documentaţiilor legale pentru autorizare depuse anterior acestei date, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către autorităţile la care acestea au fost depuse;

b) în situaţia în care competenţele de emitere a autorizaţiilor se modifică, procedura de autorizare se derulează în continuare potrivit competenţelor de autorizare prevăzute prin Legea nr. 261/2009, astfel:

1. în cazul certificatelor de urbanism emise anterior acestei date şi aflate în valabilitate, care încă nu au fost depuse împreună cu documentaţiile legale pentru autorizare, acestea se supun confirmării de către autorităţile care au dobândit noile competenţe de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, fără ca prin aceasta să le fie prejudiciate termenele şi celelalte cerinţe obţinute;

2. în cazul documentaţiilor legale pentru autorizare care au fost depuse anterior acestei date la autorităţile competente la acea dată, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către autorităţile care au dobândit noile competenţe de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

Operaţiunile legate de transferul documentelor/documentaţiilor legale între cele două autorităţi, respectiv reglementarea relaţiilor cu solicitanţii, sunt în sarcina şi responsabilitatea autorităţilor implicate şi vor fi finalizate până la data de 31 decembrie 2009, fără afectarea termenelor stabilite prin Lege privind certificatele de urbanism şi documentaţiile legale pentru autorizare prevăzute la lit. b).

(10) Anexele nr. 1–8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1 – formulare legate de emiterea autorizatiei de construire

 1. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
 2. Cerere a arhitectului-sef catre primar de emitere a avizului
 3. Avizul primariei
 4. Adresa primarie catre arhitectul-sef al consiliului judetean
 5. Avizul arhitectului-sef al consiliului judetean catre primarie
 6. Certificatul de urbanism
 7. Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
 8. Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare & Anexa & Precizari de completare: L.50.91_NM aprob. prin O.839.2009_Anexa 1-F8-cerere aut constr_03022014
 9. Cerere aviz din partea primariei catre arhitectul-sef al consiliului judetean
 10. Autorizatie de construire/ desfiintare
 11. Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
 12. Comunicare catre autoritatea publica privind începerea execuţiei lucrărilor
 13. Comunicare catre INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII privind începerea execuţiei lucrărilor
 14. Comunicare catre autoritatea publica privind încheierea execuţiei lucrărilor
 15. Comunicare catre INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII privind încetarea execuţiei lucrărilor

Anexa nr. 2 – CONŢINUTUL SIMPLIFICAT AL DOCUMENTAŢIEI TEHNICE – D.T.

Anexa nr. 3 – CARTUŞ – model conform anexei nr. 1 la Legea 50/1991

Anexa nr. 4 – Stampila model “Anexa la Certificatul de urbanism”

Anexa nr. 5 – Stampila model “Vizat spre neschimbare”

Anexa nr. 6 – Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor – de catre consiliul judetean

Anexa nr. 7 – Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor – de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

Anexa nr. 8 – Model pentru panou de identificare a investitiei