Ordin nr. 2237/2010 – atestare auditori energetici pentru cladiri

Info:
–          titlu complet: Ordin nr. 2.237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“
–          publicat in M.Of. nr. 683 din 08.10.2010;
–          in vigoare din 08.10.2010;
–          dat in baza:
o        art. 19(1), 20 din Legea nr. 372/2005,
o        art. 3 lit Ai) din anexele nr. 2 si 3 din Legea nr. 200/2004,
o        art. 5 pct. IV lit. e) din HG 1631/2009,
o        art. 3 (2) şi art. 8 (4) din HG nr. 1398/2009,
o        art. 14 (3) din Ordinul 691/2007;
–          modificat de:
o        de Ordin nr. 61/2011, din 20.01.2011;
–          versiune consolidata la 26.04.2011.

-/-

ORDIN Nr. 2.237/2010

pentru aprobarea reglementării tehnice

„Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) şi (4), coroborate cu prevederile lit. Ai) din anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. IV lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 14 alin. (3) din Normele metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 691/1.459/288/2007,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă reglementarea tehnică „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.850/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, indicativ MP 017-02, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 20 noiembrie 2002, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 1 iunie 2009, precum şi orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 5 zile de la data publicării.

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

ANEXĂ

REGULAMENT

privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Prezentul regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul legal pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor – persoane fizice – cu activitate în construcţii, ca auditor energetic pentru clădiri.

(2) În înţelesul prezentului regulament, specialişti pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi care doresc să acceadă la profesia reglementată de auditor energetic pentru clădiri şi să o exercite în România în mod independent sau ca angajaţi ai unor persoane juridice.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică şi specialiştilor cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obţinute pe teritoriul unui stat terţ, dacă aceştia au o experienţă profesională de 3 ani în profesia reglementată de auditor energetic pentru clădiri pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale şi doresc să o exercite în România.

Art. 2

(1) Pentru profesia reglementată de auditor energetic pentru clădiri în România, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4), coroborate cu cele ale lit. A i) din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, denumit în continuare autoritatea competentă, organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor – persoane fizice – cu activitate în construcţii ca auditor energetic pentru clădiri, conform prevederilor art. 5 pct. IV lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“ din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, asigură funcţionarea secretariatului tehnic al comisiilor de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“, cu modificările ulterioare.

Art. 4

(1) Persoanele fizice atestate, în condiţiile legii, ca auditori energetici pentru clădiri îşi desfăşoară activitatea în baza certificatului de atestare şi a legitimaţiei în termen de valabilitate, documente emise de către autoritatea competentă, precum şi a ştampilei de auditor energetic pentru clădiri.

(2) Certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila sunt nominale şi netransmisibile.

(3) Modelele certificatului de atestare, legitimaţiei şi ştampilei sunt prevăzute în anexele nr. 1a, 1b şi 1c.

Art. 5

Auditorii energetici pentru clădiri:

a) desfăşoară activităţi intelectuale specifice domeniului şi potrivit competenţelor pentru care au fost atestaţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare, a actelor normative subsecvente acesteia, a reglementărilor tehnice în domeniu, precum şi a prevederilor prezentului regulament;

b) răspund pentru realitatea, corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor înscrise în documentele întocmite, semnate şi ştampilate.

CAPITOLUL II

Grade profesionale, competenţe, cerinţe

Art. 6

Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi promovează examenul sunt atestate ca auditori energetici pentru clădiri, pe grade profesionale, specialităţile construcţii şi instalaţii, după cum urmează:

a) auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii – simbol AE Ici;

b) auditor energetic pentru clădiri, grad profesional II, specialităţile construcţii şi instalaţii – simbol AE IIci.

Art. 7

(1) Auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional I, au următoarele competenţe:

a) elaborează certificatul de performanţă energetică pentru toate categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, care se construiesc, se reabilitează termic, sunt vândute sau închiriate inclusiv pentru clădirile care se încadrează în prevederile art. 14 din lege;

b) realizează auditul energetic pentru toate categoriile de clădiri existente, prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, care se reabilitează termic.

(2) Auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional II, elaborează certificatul de performanţă energetică pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi blocurile de locuinţe care se construiesc, precum şi pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi apartamentele din blocurile de locuinţe care se vând sau se închiriază.

Art. 8

Specialistul – persoana fizică care solicită atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, denumită în continuare solicitant, este eligibilă în vederea susţinerii examenului de atestare în situaţia în care îndeplineşte, cumulativ, următoarele cerinţe:

a) capacitatea deplină de exerciţiu;

b) starea de sănătate fizică şi psihică corespunzătoare;

c) lipsa antecedentelor penale;

d) nivelul de pregătire, reprezentând atât pregătirea profesională generală, cât şi pregătirea specifică în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente;

e) experienţa profesională.

Art. 9

Starea de sănătate fizică şi psihică prevăzută la art. 8 lit. b) se atestă pe bază de examen de specialitate şi se dovedeşte prin adeverinţă medicală semnată şi parafată, în condiţiile legii.

Art. 10

Lipsa antecedentelor penale prevăzută la art. 8 lit. c) se confirmă cu certificat de cazier judiciar pentru solicitanţii cetăţeni români sau document echivalent, emis în condiţiile legii, pentru solicitanţii cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European.

Art. 11

(1) Pregătirea profesională generală a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se dovedeşte cu diplomă de inginer/arhitect – absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi absolvite: instalaţii pentru construcţii, construcţii civile, industriale şi agricole, arhitectură, alte profiluri/specialităţi cu conotaţie energetică aplicabilă în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.

(2) Conotaţia energetică prevăzută la alin. (1) se demonstrează prin existenţa în foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, care însoţeşte diploma de studii universitare pentru profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate în domeniul eficienţei energetice a clădirilor a uneia ori mai multor discipline de învăţământ, cu o durată de minimum un semestru, promovată/promovate în anii de studiu, după cum urmează: higrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, termodinamică, termotehnică, transfer de căldură şi masă, construcţii, materiale de construcţii, maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru clădiri.

Art. 12

(1) Pregătirea specifică a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se dovedeşte cu certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, cu o durată de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect corespunzător gradului profesional pentru care solicitantul va susţine examenul de atestare.

(2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) se bazează pe deţinerea de către cursanţi a unui nivel de cunoştinţe generale teoretice/practice în domeniul construcţiilor şi al instalaţiilor aferente acestora şi are drept scop aprofundarea şi sintetizarea cunoştinţelor necesare aplicării legislaţiei şi metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, în vigoare la data organizării cursului.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), specialiştii, absolvenţi ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durată de minimum două semestre în domeniul eficienţei energetice a clădirilor/confort şi eficienţă în clădiri/performanţa energetică a clădirilor/tehnica auditului energetic pentru clădiri/energie, confort şi dezvoltare durabilă sau care deţin titlu ştiinţific de doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, dovedesc pregătirea specifică cu diploma de absolvire, însoţită de foaia matricolă/suplimentul de diplomă.

Art. 13

(1) Cursul de specialitate precizat la art. 12 alin. (1) se organizează de către instituţiile de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre de construcţii civile şi instalaţii pentru construcţii, de către institutele acreditate de cercetare-dezvoltare în construcţii şi instalaţii pentru construcţii, în cadrul cărora funcţionează departamente/laboratoare de construcţii şi instalaţii pentru construcţii, precum şi de către asociaţiile profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în domeniul construcţiilor şi arhitecturii, instalaţiilor pentru construcţii, eficienţei energetice a clădirilor, cu avizul autorităţii competente privind programa de desfăşurare a cursului.

(2) Predarea cursurilor de specialitate se asigură, de regulă, de către cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior precizate la alin. (1). În scopul predării cursurilor pot fi cooptaţi:

a) cercetători ştiinţifici gradul I/II care deţin titlul ştiinţific de doctor din cadrul institutelor acreditate de cercetare-dezvoltare în construcţii şi instalaţii pentru construcţii precizate la alin. (1);

b) specialişti atestaţi ca auditori energetici pentru clădiri grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii, din cadrul structurilor tehnice de reglementare în construcţii ale autorităţii competente;

c) alte cadre didactice universitare, atestate ca auditori energetici pentru clădiri, cu activitate recunoscută în domeniul eficienţei energetice a clădirilor.

(3) Cursurile de specialitate cuprind minimum două module, astfel:

a) modulul de teorie, cuprinzând, în principal prezentarea metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, a surselor regenerabile de energie, a legislaţiei specifice şi a reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare la data organizării cursului;

b) modulul de aplicaţie, cuprinzând elaborarea de către fiecare cursant a unei documentaţii, diferenţiate în funcţie de opţiunea cursantului privind atestarea prin examen în gradul profesional I sau II.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b), pentru gradul profesional I, cursantul va elabora certificatul de performanţă energetică şi va realiza auditul energetic ale unei clădiri nerezidenţiale dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–g) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b), pentru gradul profesional II, cursantul va elabora certificatul de performanţă energetică a unui bloc de locuinţe şi a unui apartament din blocul de locuinţe.

Art. 14

(1) Experienţa profesională a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. e) se referă la activităţi desfăşurate în profilul/specialitatea absolvită.

(2) Experienţa profesională prevăzută la alin. (1), în funcţie de gradul profesional pentru care persoana fizică solicită atestarea, este de:

a) minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I;

b) minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, în grad profesional II, cu respectarea nivelului de pregătire profesională generală prevăzut la art. 11 alin. (1).

(3) Experienţa profesională minimă prevăzută la alin. (2) se dovedeşte prin cumularea perioadelor de activitate desfăşurată şi se atestă prin adeverinţe emise de către persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară aceste activităţi pe bază contractuală.

CAPITOLUL III

Documente necesare înscrierii la examenul de atestare

Art. 15

Solicitantul, cetăţean român, în vederea înscrierii la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, înregistrează cererea la autoritatea competentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a, însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:

a) act de identitate al solicitantului, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;

b) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;

c) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;

d) diplomă de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copii legalizate, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată, în cazul absolvenţilor români cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1), obţinută în străinătate;

e) curriculum vitae, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cuprinzând detaliat pregătirea profesională şi experienţa profesională dobândită în activităţi corespunzătoare profilului şi specialităţii absolvite;

f) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară activităţi pe bază contractuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, din care să rezulte experienţa profesională în profilul şi specialitatea absolvită;

g) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii aprofundate/doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, în copie;

h) document de plată a tarifului în contul INCD URBAN-INCERC în cadrul căruia funcţionează secretariatul tehnic al comisiilor de examinare, în original;

i) două poze color, format 5/4 cm.

Art. 16

Solicitantul, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, în vederea înscrierii la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, înregistrează cererea la autoritatea competentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2b şi însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente redactate în limba română sau în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel:

a) dovada naţionalităţii;

b) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri pe teritoriul României;

c) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;

d) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie;

e) diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate şi foaia matricolă, însoţite de documentul de recunoaştere/echivalare a acestora emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată;

f) document de atestare a experienţei profesionale privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă;

g) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cu prezentarea detaliată a pregătirii profesionale şi experienţei profesionale dobândite;

h) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, în copie;

i) document de plată a tarifului în contul INCD URBAN-INCERC în cadrul căruia funcţionează secretariatul tehnic al comisiilor de examinare, în original;

j) două poze color, format 5/4 cm.

Art. 17

(1) Autoritatea competentă confirmă primirea dosarului solicitantului, cuprinzând cererea şi documentele prevăzute la art. 15 sau 16, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, şi informează solicitantul în scris, cu confirmare de primire, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, cu privire la:

a) documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentului regulament;

b) obligaţia solicitantului de a înregistra la autoritatea competentă completările solicitate în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora. Neprezentarea completărilor în termenul precizat conduce la restituirea dosarului.

(2) Procedura de examinare a cererii şi a documentelor anexate acesteia se finalizează prin comunicarea, în scris, a solicitantului, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, a deciziei, motivate, de admitere sau respingere a cererii, în termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant.

(3) În cazul aplicării regimului general de recunoaştere a titlurilor de calificare şi al recunoaşterii experienţei profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii şi a documentelor anexate acesteia poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.

(4) În cazul în care există dubii asupra unor documente prevăzute la art. 15, autoritatea competentă poate cere solicitantului completări/clarificări, iar atunci când există dubii asupra unor documente prevăzute la art. 16, autoritatea competentă română poate cere autorităţii competente din statul membru emitent confirmarea autenticităţii acestora.

(5) Autoritatea competentă poate decide, după caz, anterior susţinerii examenului de atestare, parcurgerea de către solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, a unui stagiu de adaptare, în condiţiile art. 25 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de până la un an.

(6) Informarea scrisă prevăzută la alin. (1) şi decizia prevăzută la alin. (2) se afişează pe pagina de internet a autorităţii competente în termen de 15 zile de la data emiterii acestora şi produc efecte de la data comunicării.

(7) Decizia prevăzută la alin. (2) sau absenţa acesteia, după caz, poate fi atacată în faţa instanţelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Sub sancţiunea nulităţii, decizia de respingere prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul şi instanţa jurisdicţională unde aceasta poate fi contestată.

CAPITOLUL IV

Comisiile de examinare

Art. 18

(1) Comisiile de examinare pentru atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri, denumite în continuare comisii de examinare, se constituie fiecare din 5 membri, astfel:

a) un membru, specialist selectat din cadrul autorităţii competente;

b) 4 membri, specialişti selectaţi dintre propunerile formulate de către instituţiile de învăţământ superior de profil arhitectură/construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate şi de către asociaţiile profesionale reprezentative ale inginerilor de instalaţii pentru construcţii şi ale auditorilor energetici pentru clădiri.

(2) Membrii fiecărei comisii de examinare, cu excepţia reprezentanţilor autorităţii competente, sunt cadre didactice universitare – profesori/conferenţiari –, atestaţi auditori energetici pentru clădiri grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii, cu activitate recunoscută în elaborarea reglementărilor tehnice şi diseminarea informaţiilor tehnice din domeniul performanţei energetice a clădirilor.

(3) Membrul reprezentant al autorităţii competente în fiecare dintre comisiile de examinare este specialist – inginer/arhitect –, atestat auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I sau absolvent cu diplomă de master/studii aprofundate în domeniul eficienţei energetice a clădirilor.

Art. 19

Componenţa nominală a comisiilor de examinare, desemnarea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor din rândul membrilor acestora, precum şi a reprezentanţilor autorităţii competente în comisii se aprobă şi se modifică ori de câte ori este necesar prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.

Art. 20

(1) Comisiile de examinare se organizează şi funcţionează în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara în care există organizate şi funcţionează facultăţi/secţii de arhitectură, construcţii civile şi instalaţii pentru construcţii în localităţi în care şi INCD URBAN-INCERC, care asigură secretariatul tehnic, are sucursale.

(2) Membrii comisiilor de examinare îşi desfăşoară activitatea pe bază de convenţii încheiate cu INCD URBAN-INCERC.

Art. 21

Membrii comisiilor de examinare au, în principal, următoarele atribuţii:

a) propun autorităţii competente bibliografia pentru examinarea candidaţilor, actualizată în funcţie de progresul tehnic în domeniul performanţei energetice a clădirilor;

b) elaborează testele de evaluare pentru proba scrisă, distinct pentru fiecare grad profesional;

c) evaluează răspunsurile candidaţilor la proba scrisă;

d) evaluează răspunsurile candidaţilor la interviu;

e) semnează fişele individuale de evaluare ale fiecărui candidat, precum şi procesul-verbal al şedinţei de examinare, al căror conţinut-cadru este prevăzut în anexele nr. 5a şi 5b.

CAPITOLUL V

Procedura de atestare

SECŢIUNEA 1

Înregistrarea cererilor şi verificarea documentelor

Art. 22

Cererile, însoţite de documentele prevăzute la art. 15, respectiv 16, constituind dosarul solicitantului, se înregistrează de către solicitant la registratura generală a autorităţii competente.

Art. 23

(1) În vederea respectării termenelor prevăzute la art. 17, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente:

a) constată completitudinea documentelor din dosarul solicitanţilor şi, după caz, solicită, în scris, completări/clarificări;

b) verifică documentele anexate fiecărei cereri pentru atestare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, şi întocmeşte decizia prevăzută la art. 17 alin. (2);

c) transmite secretariatului tehnic din cadrul INCD URBAN-INCERC dosarele complete ale solicitanţilor în vederea planificării examenelor de atestare.

(2) Dosarele complete ale solicitanţilor care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament, însoţite de motivarea restituirii, precum şi dosarele solicitanţilor care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 17 alin. (1) se restituie solicitanţilor de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente.

SECŢIUNEA a 2-a

Planificarea şi organizarea examenelor de atestare

Art. 24

INCD URBAN-INCERC planifică şi organizează examenele de atestare cu avizul autorităţii competente, scop în care organizează, în conformitate cu dispoziţiile legii, secretariatul tehnic al comisiilor de examinare pentru atestarea ca auditori energetici pentru clădiri.

Art. 25

(1) Personalul desemnat al secretariatului tehnic prevăzut la art. 24 îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a) anterior şedinţei de examinare:

1. analizează documentele cuprinse în dosarele solicitanţilor;

2. întocmeşte fişele individuale de examinare a candidaţilor, cuprinzând datele de identificare ale acestora;

3. planifică şi organizează examenele de atestare în localităţile prevăzute la art. 20 alin. (1);

4. convoacă solicitanţii care întrunesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, precum şi membrii comisiilor de examinare;

5. transmite autorităţii competente, în vederea afişării pe pagina proprie de internet, şi afişează pe pagina de internet a INCD URBAN-INCERC informările scrise şi deciziile prevăzute la art. 17, datele şi informaţiile referitoare la programarea examenelor de atestare pe locaţii şi comisii, inclusiv bibliografia corespunzătoare pentru fiecare grad profesional;

b) în timpul şedinţei de examinare:

1. asigură secretariatul comisiilor de examinare;

2. completează fişele individuale de examinare cu rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba scrisă şi, respectiv la interviu, pentru candidaţii care au promovat proba scrisă;

3. întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de examinare cu rezultatele obţinute de fiecare candidat la cele două probe de examinare – proba scrisă şi interviu;

4. prezintă spre semnare membrilor comisiei de examinare documentele prevăzute la pct. 2 şi 3;

c) ulterior şedinţei de examinare:

1. întocmeşte pontajul corespunzător participării membrilor comisiei de examinare la pregătirea şi elaborarea testelor de examinare pentru proba scrisă, precum şi pentru participarea în comisia de examinare;

2. transmite către autoritatea competentă rezultatele obţinute de candidaţi la examenul de atestare, în formă electronică, în termen de 24 de ore de la finalizarea acestuia, în vederea postării acestora pe pagina de internet a autorităţii competente;

3. postează pe pagina de internet a INCD URBAN-INCERC rezultatele examenelor de atestare;

4. completează şi editează certificatele de atestare şi legitimaţiile pentru candidaţii care au promovat, în condiţiile legii, examenul de atestare, pe care le transmite, în termen de maximum 15 zile, autorităţii competente în vederea semnării;

5. actualizează baza de date cu specialiştii – persoanele fizice atestate şi transmite, lunar, autorităţii competente datele actualizate în vederea publicării pe pagina de internet a acesteia;

6. ţine evidenţa candidaţilor atestaţi/respinşi şi actualizează baza de date cu specialiştii – persoanele fizice atestate;

7. scanează toate documentele primite şi elaborate în legătură cu persoanele fizice atestate şi le transmite autorităţii competente în vederea realizării arhivării electronice;

8. transmite autorităţii competente toate documentele, în original şi arhivate electronic, în termenele prevăzute de prezentul regulament.

(2) Persoanele desemnate în secretariatul tehnic contrasemnează fişele individuale de examinare şi procesele-verbale ale şedinţelor de examinare.

(3) Persoanele desemnate în secretariatul tehnic şi procedurile de lucru ale acestuia se aprobă prin decizie a directorului general al INCD URBAN-INCERC.

(4) Persoanele desemnate în secretariatul tehnic răspund disciplinar, material, civil şi penal, după caz, pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor întocmite, precum şi pentru integritatea tuturor documentaţiilor arhivate la sediul INCD URBAN-INCERC, în temeiul prevederilor art. 39.

Art. 26

Şedinţele de examinare a candidaţilor în cadrul comisiilor prevăzute la art. 20 se organizează de către secretariatul tehnic din cadrul INCD URBAN-INCERC, de regulă trimestrial, în a doua jumătate a fiecărui trimestru sau ori de câte ori se întrunesc condiţiile pentru organizarea examenelor.

SECŢIUNEA a 3-a

Examinarea candidaţilor

Art. 27

(1) Examenele de atestare se desfăşoară conform programului publicat pe pagina de internet a autorităţii competente şi a INCD URBAN-INCERC, cu cel puţin 7 zile înaintea datei de desfăşurare a acestora.

(2) La examenele de atestare participă solicitanţii cu dosare complete, care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul regulament şi cărora li s-a comunicat decizia de admitere la examen.

(3) Membrii comisiei de examinare se convoacă în şedinţe de examinare, cu minimum 5 zile lucrătoare anterior datei stabilite pentru examinarea candidaţilor, de către secretariatul tehnic, comunicându-se locaţia, data şi ora începerii examenului de atestare.

(4) Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a minimum 3 membri, cu participarea obligatorie a preşedintelui/vicepreşedintelui şi a reprezentantului desemnat al autorităţii competente.

(5) Membrii comisiei de examinare propun, pentru fiecare candidat examinat, admiterea/respingerea acestuia şi hotărăsc, cu votul a minimum 2/3 din numărul membrilor prezenţi, în care trebuie să se regăsească votul preşedintelui/vicepreşedintelui şi al reprezentantului desemnat al autorităţii competente.

Art. 28

(1) Procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, în două etape, după cum urmează:

a) proba scrisă, eliminatorie, constă în rezolvarea unui chestionar cu 20 de întrebări din bibliografia specifică, în vederea evaluării cunoştinţelor referitoare la performanţa energetică a clădirilor. Fiecare întrebare din testul de evaluare este cotată cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 60 de minute. Condiţia de promovare a probei scrise este obţinerea a minimum 16 puncte;

b) interviul constă în prezentarea şi susţinerea proiectului elaborat în cadrul cursului de specialitate prevăzut la art. 11, precum şi din întrebări din bibliografia specifică, după caz.

(2) Candidatul este declarat admis dacă, după susţinerea interviului, în urma deliberării, comisia de examinare hotărăşte, în condiţiile art. 27 alin. (5), acordarea calificativului „ADMIS“.

(3) Candidatul care, din motive obiective, independente de voinţa sa, nu se poate prezenta la examenul de atestare urmează a fi reprogramat în următoarea sesiune de examinare numai dacă transmite autorităţii competente, în scris, anterior datei de desfăşurare a examenului, solicitarea motivată în acest sens.

SECŢIUNEA a 4-a

Comunicarea rezultatelor şi emiterea documentelor de atestare

Art. 29

(1) Fiecare candidat semnează fişa individuală de examinare, pentru luarea la cunoştinţă a rezultatului probei scrise şi, respectiv, a rezultatului interviului, în cazul candidaţilor care au promovat, în condiţiile prezentului regulament, proba scrisă.

(2) Fişa individuală de examinare, precum şi copia procesului-verbal al şedinţei de examinare, completate şi semnate, fac parte integrantă din dosarul candidatului.

(3) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare poate înregistra o nouă cerere pentru înscriere la examenul de atestare, însoţită de documentele prevăzute la art. 16 sau art. 17, după caz, după o perioadă de minimum 6 luni de la data nepromovării examenului de atestare.

Art. 30

(1) În termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. c) pct. 2, INCD URBAN-INCERC transmite autorităţii competente, cu adresă de înaintare, completate şi editate, certificatele de atestare şi legitimaţiile candidaţilor declaraţi „ADMIS“ la examenul de atestare, în vederea semnării acestora de către conducerea autorităţii competente.

(2) Pentru verificarea de către autoritatea competentă a datelor şi a informaţiilor cuprinse în certificatele de atestare şi legitimaţiile editate, INCD URBAN-INCERC transmite aceste documente însoţite de procesul-verbal al şedinţei de examinare şi fişele individuale de examinare a candidaţilor, în original, precum şi de dosarele candidaţilor în original şi arhivate electronic.

Art. 31

(1) Certificatele de atestare şi legitimaţiile aprobate de către conducerea autorităţii competente, ştampilate, cu timbrul sec şi sigiliul de securizare aplicate, se transmit INCD URBAN-INCERC în vederea eliberării acestora auditorilor energetici pentru clădiri atestaţi.

(2) Certificatele de atestare şi legitimaţiile auditorilor energetici pentru clădiri atestaţi se eliberează de către INCD URBAN-INCERC în termen de cel mult 60 de zile de la data promovării examenului de atestare şi pot fi ridicate de titulari, sub semnătură, de la sediul INCD URBAN-INCERC – Bucureşti.

(3) Auditorul energetic pentru clădiri atestat va achiziţiona ştampila realizată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c, pe care vor fi înscrise datele şi informaţiile corespunzătoare gradului profesional şi al specialităţii menţionate în certificatul de atestare.

(4) Eliberările certificatelor de atestare şi ale legitimaţiilor se înscriu în registrul unic de eliberări care se gestionează de către INCD URBAN-INCERC. Matca certificatelor de atestare eliberate, însoţită de o copie „conform cu originalul“ a registrului de eliberări, se transmite autorităţii competente în vederea arhivării.

(5) Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligaţia de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare.

SECŢIUNEA a 5-a

Contestaţii

Art. 32

(1) Candidaţii care nu au promovat proba scrisă conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) sau au fost declaraţi „RESPINS“ la interviu pot formula contestaţie, motivată.

(2) Contestaţia se înregistrează la registratura generală a autorităţii competente în termen de maximum 5 zile de la luarea la cunoştinţă a rezultatului.

(3) În termen de 30 zile de la înregistrarea contestaţiei, aceasta se soluţionează de către o comisie numită de autoritatea competentă.

(4) Comisia analizează, soluţionează şi comunică autorităţii competente decizia luată, în vederea transmiterii acesteia tuturor părţilor interesate.

(5) Deciziei de soluţionare a contestaţiei îi sunt aplicabile prevederile art. 17 alin. (8).

Art. 33

(1) În cazul în care au fost formulate contestaţii, autoritatea competentă constituie o comisie pentru analiza şi soluţionarea acestora, alcătuită din 3 membri, auditori energetici pentru clădiri gradul I, care nu au făcut parte din comisia de examinare a candidatului care a formulat contestaţia.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1), numită prin ordin al autorităţii competente, are următoarea componenţă:

a) un membru desemnat de autoritatea competentă;

b) un membru desemnat de Comisia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din cadrul Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România;

c) un membru desemnat de Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri.

CAPITOLUL VI

Prelungirea valabilităţii dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri

Art. 34

Auditorul energetic pentru clădiri îşi desfăşoară activitatea ca expert independent, persoană fizică autorizată sau ca angajat al unei persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare şi are obligaţia de a se conforma prevederilor codului de conduită a auditorului energetic pentru clădiri, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 35

(1) Calitatea de auditor energetic pentru clădiri se dovedeşte prin certificatul de atestare emis de autoritatea competentă.

(2) Dreptul de practică se dovedeşte cu legitimaţia aflată în termen de valabilitate, emisă de autoritatea competentă odată cu certificatul de atestare prevăzut la alin. (1).

(3) Valabilitatea legitimaţiei este de 5 ani de la data emiterii certificatului de atestare, iar dreptul de practică se poate prelungi din 5 în 5 ani, în condiţiile prezentului regulament, prin emiterea unei noi legitimaţii cu acelaşi termen de valabilitate.

Art. 36

(1) Pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, auditorul energetic pentru clădiri înregistrează la autoritatea competentă o cerere cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, în vederea emiterii unei noi legitimaţii.

(2) La cererea de prelungire a dreptului de practică, auditorul energetic pentru clădiri anexează următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) certificatul de atestare, în copie;

c) registrul auditorului completat la zi, în copie, sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că, în perioada de valabilitate a legitimaţiei, nu a desfăşurat activitate ca auditor energetic pentru clădiri;

d) dovada că a promovat examenul de atestare pentru specialitatea complementară, după caz;

e) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a auditorului energetic pentru clădiri, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării cererii la autoritatea competentă;

f) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că auditorul energetic pentru clădiri nu este înscris în cazierul judiciar;

g) memoriu de activitate pentru perioada de valabilitate a legitimaţiei, din care să rezulte, explicit:

activitatea desfăşurată ca auditor energetic pentru clădiri corespunzător gradului profesional atestat;

activităţile/acţiunile întreprinse privind pregătirea continuă în domeniul atestat, după caz, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, participarea la manifestări ştiinţifice în domeniu, organizate în ţară şi/sau străinătate, publicarea de articole/comunicări ştiinţifice în domeniu, participarea în calitate de cadru didactic la cursuri de pregătire postuniversitară;

h) o recomandare din partea asociaţiei profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în domeniul construcţiilor şi arhitecturii, instalaţiilor pentru construcţii, eficienţei energetice a clădirilor privind activitatea desfăşurată în ultima perioadă de valabilitate a legitimaţiei de auditor energetic pentru clădiri;

i) document de plată a tarifului în contul INCD URBAN-INCERC, pentru prelungirea dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri;

j) o poză color, format 5/4 cm.

(3) Modelul cererii de solicitare a prelungirii dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri este prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente transmite cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) la INCD URBAN-INCERC pentru analiza în vederea emiterii, după caz, a legitimaţiei pentru prelungirea dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri.

(5) INCD URBAN-INCERC, prin personalul desemnat al secretariatului tehnic, verifică documentele prezentate, precum şi completitudinea înregistrărilor în baza naţională de date referitoare la certificatele şi auditurile energetice înscrise în registrul auditorului şi solicită, după caz, completări/clarificări.

(6) INCD URBAN-INCERC eliberează legitimaţia de prelungire a dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri, aprobată de autoritatea competentă, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii însoţită de documentele complete prevăzute la alin. (2), respectiv, după caz, de la data completării documentelor solicitate.

(7) INCD URBAN-INCERC scanează cererea şi documentele anexate acesteia în vederea arhivării electronice la autoritatea competentă.

(8) INCD URBAN-INCERC comunică autorităţii competente numele auditorilor energetici pentru clădiri cărora li s-a acordat prelungirea dreptului de practică.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 37

Dosarele solicitanţilor, înregistrate la autoritatea competentă până la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi nesoluţionate prin programarea la examenul de atestare sau prin respingerea motivată a dosarului, după caz, se vor soluţiona astfel:

a) solicitanţii cu dosarele complete, care îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, vor fi programaţi la examenul de atestare în termen de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament;

b) dosarele solicitanţilor, care nu îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, se restituie acestora.

Art. 38

(1) Auditorii energetici pentru clădiri, gradul profesional I sau II, atestaţi pentru specialitatea construcţii ori instalaţii până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pot solicita completarea atestării pentru specialitatea complementară, respectiv specialitatea instalaţii sau construcţii, în condiţiile prezentului regulament.

(2) Abrogat.

Art. 39

(1) INCD URBAN-INCERC pune la dispoziţia autorităţii competente dosarele candidaţilor care au promovat examenul de atestare, în original şi arhivate electronic, matca certificatelor de atestare emise, precum şi documentele în baza cărora a fost efectuată prelungirea dreptului de practică ca auditori energetici pentru clădiri, în vederea arhivării acestora de către autoritatea competentă.

(2) INCD URBAN-INCERC este obligat să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, la solicitarea acestuia, toate documentele solicitate.

(3) INCD URBAN-INCERC răspunde pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise în certificatele de atestare şi în legitimaţiile auditorilor energetici pentru clădiri, emise în condiţiile prezentului regulament.

Art. 40

Dosarele candidaţilor care nu au promovat examenul de atestare se restituie solicitanţilor de către secretariatul tehnic, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 41

(1) INCD URBAN-INCERC fundamentează şi aprobă, în condiţiile legii, tarife pentru examinarea candidaţilor şi, respectiv, pentru prelungirea dreptului de practică al persoanelor fizice atestate, pentru prelucrarea şi interpretarea datelor cuprinse în certificatele de performanţă energetică transmise de auditorii energetici pentru clădiri în vederea prelungirii dreptului de practică, potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009, cu modificările ulterioare.

(2) Din veniturile constituite din tarifele prevăzute la alin. (1), încasate de la solicitanţi pentru susţinerea examenului de atestare, respectiv pentru prelungirea dreptului de practică al persoanelor fizice atestate, pot fi efectuate cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi de capital necesare desfăşurării activităţilor specifice în sarcina INCD URBAN-INCERC.

Art. 42

În situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi dovada achitării în contul INCD URBAN-INCERC a tarifului pentru editarea duplicatelor documentelor. Tariful pentru editarea duplicatelor se fundamentează şi se aprobă, în condiţiile legii, de către INCD URBAN-INCERC.

Art. 43

(1) Sumele reprezentând tariful pentru atestarea specialiştilor – persoane fizice ca auditori energetici pentru clădiri nu se restituie în următoarele cazuri:

a) candidatul absentează nemotivat de la examenul de atestare la care a fost convocat;

b) candidatul nu promovează examenul.

(2) Sumele reprezentând tariful pentru atestarea ca auditori energetici pentru clădiri, depuse de solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de atestare în vigoare la data înregistrării cererilor, se restituie solicitanţilor de către INCD URBAN-INCERC în contul/adresa de corespondenţă menţionate de aceştia în cererea de înscriere la examenul de atestare, mai puţin contravaloarea taxelor poştale pentru restituirea dosarelor, a comisioanelor bancare aferente şi a contravalorii serviciilor privind analizarea documentelor depuse de solicitanţi pentru înscrierea la examenul de atestare.

Art. 44

(1) Datele referitoare la auditorii energetici pentru clădiri atestaţi sunt informaţii de interes public şi se afişează pe pagina de internet a autorităţii competente şi a INCD URBAN-INCERC.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă la: datele de identificare şi de contact – numele şi prenumele, adresa de corespondenţă poştală şi electronică, gradul profesional şi specialitatea în care a fost atestat, seria şi numărul certificatului de atestare şi a legitimaţiei, data emiterii documentelor de atestare, data-limită a dreptului de practică, observaţii privind dreptul de practică, după caz.

Art. 45

Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1a la regulament – model Certificat de atestare a auditorilor energetici pentru cladiri: Anexa 1a

ANEXA Nr. 1b la regulament –  model LEGITIMAŢIE: Anexa 1b

ANEXA Nr. 1c la regulament –  model STAMPILA: Anexa 1c – model stampila – a Ordinului 2237/2010

 

ANEXA Nr. 2a la regulament

CERERE

(autoritatea competentă)………. 

Nr. înregistrare ………. data ……….

– model pentru solicitanţi cetăţeni români –

1. Subsemnatul(a), ………., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, de profesie (inginer/arhitect)………., născut(ă) la data de z z l l a a a a |_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ………., judeţul ………., localitatea ………., domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ………., localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., posesor al/posesoare a documentului de identitate (paşaport/BI/CI)………. seria ………. nr. ………., eliberat la data de ………., cu valabilitate până la data de ………., solicit înscrierea la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, gradul profesional (I/II) |_|, specialitatea (Construcţii şi instalaţii).

2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente:

a) act de identitate, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;

b) adeverinţă medicală din care rezultă capacitatea fizică şi psihică pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;

c) certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate la data înregistrării cererii;

d) diplomă de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă, în copii legalizate;

e) adeverinţă/adeverinţe emisă/e de persoane juridice, din care rezultă vechimea în profesie şi, respectiv, experienţa profesională;

f) curriculum vitae cu prezentarea detaliată a pregătirii şi experienţei;

g) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii aprofundate/doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, în copie;

h) document de plată a tarifului în contul organizatorului examenului de atestare, în original;

i) două poze color, format 5/4 cm.

3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ………., unde am funcţia de ………., cu sediul în ţara ………., judeţul/sectorul ………., localitatea ………., str. ………. nr. ………., telefon/fax ………., e-mail ………. .

4. Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale şi înţeleg să le respect întocmai.

5. Adresă de corespondenţă: codul poştal ………., ţara ………., judeţul/sectorul ………., localitatea ………., telefon ………., fax ………., e-mail ………. .

6. Tariful se virează în contul ………., cod IBAN ………., deschis la (datele de identificare ale instituţiei bancare a solicitantului)………. [în condiţiile art. 44 alin. (2) din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010].

Data 

……….

Semnătura 

……….

ANEXA Nr. 2b la regulament

CERERE

(autoritatea competentă)………. 

Nr. înregistrare ………. data ……….

– model pentru solicitanţi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European –

1. Subsemnatul(a), ………., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, de profesie (inginer/arhitect)………., născut(ă) la data de z z l l a a a a |_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ………., judeţul ………., localitatea ………., domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ………., localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., posesor al/posesoare a documentului de identitate (paşaport/BI/CI)………. seria ………. nr. ………., eliberat la data de ………., cu valabilitate până la data de ………., solicit înscrierea la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, gradul profesional (I/II) |_|, specialitatea (Construcţii şi instalaţii).

2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente:

a) dovada naţionalităţii;

b) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române;

c) adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea fizică şi psihică pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;

d) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie;

e) diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate – cursuri de lungă durată şi foaia matricolă –, însoţite de documentul de recunoaştere/echivalare a acestora, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată;

f) document de atestare a experienţei profesionale privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă;

g) curriculum vitae, cu prezentarea detaliată a pregătirii profesionale şi experienţei dobândite;

h) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, în copie;

i) document de plată a tarifului în contul organizatorului examenului de atestare, în original;

j) două poze color, format 5/4 cm.

3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ………., unde am funcţia de ………., cu sediul în ţara ………., judeţul/sectorul ………., localitatea ………., str. ………. nr. ………., telefon/fax ………., e-mail ………. .

4. Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale şi înţeleg să le respect întocmai.

5. Adresă de corespondenţă: codul poştal ………., ţara Judeţul ………., localitatea ………., telefon ………., fax ………., e-mail ………. .

6. Tariful se virează în contul ………., cod IBAN ………., deschis la (datele de identificare ale instituţiei bancare a solicitantului)………. [în condiţiile art. 44 alin. (2) din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010].

Data 

……….

Semnătura 

……….

ANEXA Nr. 3 la regulament

CURRICULUM VITAE 

– model –

Fotografie color 

5/4 cm

 

1. DATELE DE IDENTIFICARE
Numele, prenumele ……….
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresa de domiciliu Ţara, localitatea, judeţul/sectorul, str., nr. imobil, bl., sc., ap., codul poştal
Adresa de corespondenţă Ţara, localitatea, judeţul/sectorul, str., nr. imobil, bl., sc., ap., codul poştal
Telefon(oane) Fix: Mobil:
Fax(uri)
E-mail(uri)
Cetăţenia
Data naşterii/locul naşterii
Starea civilă
2. DATELE PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ GENERALĂ 

Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ superior absolvită.

Perioada
Denumirea instituţiei de învăţământ superior/denumirea facultăţii
Diploma obţinută/seria/nr./anul absolvirii
Profilul/specializarea
Disciplinele cu conotaţie energetică studiate 

(denumirea disciplinei/anul, semestrul/nota obţinută)

3. DATELE PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ SPECIFICĂ ÎN DOMENIUL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 

Menţionaţi separat fiecare curs absolvit: master/studii aprofundate/curs de specialitate.

Perioada
Denumirea organizatorului
Tipul/Diploma/certificatul obţinut/seria/nr./anul absolvirii
Denumirea cursului
Alte atestări tehnico-profesionale obţinute 

(seria şi nr. certificat/data emiterii)

4. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ RELEVANTĂ 

În domeniile: Construcţii/Arhitectură/Instalaţii pentru construcţii/Eficienţă energetică a clădirilor/Alte domenii cu conotaţie energetică în domeniul construcţiilor

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă.

Perioada De la ………. până la ………., totalizând ………. ani ………. şi ………. luni
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Profesia; ocupaţia
Activităţi şi responsabilităţi relevante în domeniu
5. PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR SAU ÎN ALTE DOMENII CU CONOTAŢIE ENERGETICĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
Comunicări ştiinţifice
Participări la manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate
Publicaţii în domeniu
Alte activităţi relevante în domeniu pentru care se solicită atestarea
6. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba
Limba
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competente şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieţi aceste competente şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
7. RECOMANDĂRI (se anexează) 

Din partea unor persoane juridice/asociaţii profesionale privind pregătirea profesională şi capacitatea de exerciţiu în profesia pentru care solicită atestarea

Persoana juridică/Asociaţia profesională
Adresa
Reprezentată de:
Numele şi prenumele/Funcţia
Nr. de telefon
Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile (relevante), care nu au fost menţionate anterior.
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

 

Data: 

……….

Semnătura: 

……….

 

ANEXA Nr. 4 la regulament

ADEVERINŢĂ

Denumirea (persoana juridică)………. Nr. ieşire ………. data ……….
Sediul: 

Ţara ………., judeţul/sectorul ……….,

localitatea ………., str. ……….

nr. ………., codul poştal ……….

Telefon ……….

Fax ……….

Cod unic de înregistrare (CUI) ……….

– model –

(denumirea persoanei juridice)………., reprezentată prin (numele şi prenumele)………., având funcţia de ………., adevereşte prin prezenta că dl/dna ………., identificat(ă) prin CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, de profesie*)(inginer/arhitect)………., a fost angajat(ă) pe o perioadă de (în ani şi luni)………. sau este angajat(ă) de la data de ………., perioadă în care a desfăşurat activitate de [Se specifică activitatea desfăşurată ca angajat al persoanei juridice.*)]………. .

Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru înscrierea dlui/dnei ………. la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri.

Reprezentant legal,

……….

(semnătura)

LS

*)

Activitatea desfăşurată în concordanţă cu domeniul şi/sau specialitatea absolvită precizată în diploma de studii universitare, conform prevederilor Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010.

 

ANEXA Nr. 5a la regulament

FIŞA INDIVIDUALĂ DE EXAMINARE pentru atestarea persoanelor fizice ca auditori energetici pentru clădiri

COMISIA DE EXAMINARE ………. Anexa nr. ………. 

la procesul-verbal al şedinţei de examinare din data de ……….

1. Datele personale ale candidatului

1. Numele şi prenumele:
2. CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Locul de muncă:
4. Nr. înregistrare cerere la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului:
5. Pregătirea profesională generală 

Titlul/profilul/specialitatea

Absolvent al/diplomă nr./serie/an

6. Pregătirea profesională specifică în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente
7. Alte atestări ca: 

– verificator;

– expert;

– responsabil tehnic cu execuţia;

– auditor energetic;

– altele.

8. Vechimea în profilul/specialitatea absolvit/ă: ………. ani, ………. luni
9. Specialitatea solicitată:
10. Gradul solicitat:

2. Concluziile comisiei de examinare:

2.1. Comisia constată îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor impuse candidatului prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“

2.2. Rezultatul examinării

Numele şi prenumele membrului în comisie Proba scrisă*) (nr. de puncte obţinute) Interviul**) Gradul şi specialitatea***) acordate candidatului Semnătura

2.3. Comisia, în urma examinării, propune:

……….

Drept care s-a încheiat prezenta fişă individuală de examinare.

Preşedinte comisie, Secretar comisie,

Secretariatul tehnic şi secretarul comisiei de examinare răspund pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor din prezenta fişă de examinare.

*)

Conform art. 28 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010.

**)

Conform art. 28 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010.

***)

Legendă: A – admis; R – respins

 

ANEXA Nr. 5b la regulament

PROCES-VERBAL, încheiat astăzi ………. cu ocazia şedinţei de examinare pentru atestarea persoanelor fizice ca auditori energetici pentru clădiri

COMISIA DE EXAMINARE ……….

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Gradul şi specialitatea solicitate Fişa de examinare Rezultatul în urma examinării*) Gradul şi specialitatea acordate
1. Anexa nr. 1
2. Anexa nr. 2
………. ……….
n. Anexa nr. n

Anexele nr. 1–n fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept care se semnează prezentul proces-verbal:

Numele şi prenumele membrului în comisie Semnătura

Secretar comisie,

……….

Secretariatul tehnic şi secretarul comisiei de examinare răspund pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor din prezentul proces-verbal.

*)

ADMIS sau RESPINS.

 

ANEXA Nr. 6 la regulament

COD DE CONDUITA a auditorului energetic pentru clădiri

PREAMBUL

• Codul de conduită a auditorului energetic pentru clădiri defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu clienţii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii auditorului energetic pentru clădiri.

• Principiile detaliate în cadrul acestui cod de conduită nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de parteneri, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică.

• Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniu.

CAPITOLUL I

Prevederi cu caracter general

Art. 1

(1) Codul de conduită al profesiei reglementate de auditor energetic pentru clădiri, denumit în continuare cod, cuprinde norme de conduită profesională a auditorilor energetici pentru clădiri.

(2) Codul are ca scop stabilirea unor principii şi reguli de conduită a auditorilor energetici pentru clădiri în scopul prevenirii apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia şi buna practică a acestora în relaţiile cu beneficiarii şi/sau cu alte categorii profesionale.

Art. 2

(1) Respectarea prevederilor prezentului cod constituie o obligaţie profesională pentru fiecare auditor energetic pentru clădiri.

(2) Desfăşurarea activităţilor de elaborare a certificatului de performanţă energetică şi a auditului energetic al clădirilor se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, precum şi ale prezentului cod.

Art. 3

Principiile care guvernează conduita profesională a auditorului energetic pentru clădiri sunt:

a)profesionalismul – principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri are obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate, prin aplicarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la performanţa energetică a clădirilor;

b)imparţialitatea – principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri trebuie:

– să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor;

– să efectueze un audit energetic cu strictă independenţă, obiectivitate şi imparţialitate şi fără a considera interesele personale;

– să nu se bazeze pe informaţiile esenţiale furnizate de un client sau de orice altă parte, fără o verificare adecvată a acestor informaţii ori fără o confirmare a veridicităţii informaţiilor din partea unei surse independente, cu excepţia cazului în care natura şi importanţa gradului de încredere în informaţiile primite sunt specificate ca o condiţie limitativă;

– să nu accepte o misiune de evaluare energetică a unei clădiri care presupune raportarea unor opinii şi concluzii predeterminate;

c)integritatea morală – principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri trebuie:

– să nu redacteze şi să comunice în mod conştient un raport de audit energetic care conţine opinii şi analize false, inexacte sau părtinitoare;

– să nu prezinte denaturat/neadevărat calificările sale profesionale sau să sugereze o astfel de prezentare;

– să nu folosească în mod conştient pretenţii sau reclame false, eronate ori exagerate, cu intenţia de a-şi asigura efectuarea auditurilor energetice;

– să răspundă ca salariaţii sau colaboratorii subordonaţi, care iau parte la efectuarea auditului energetic, să respecte acest cod;

d)libertatea gândirii şi a exprimării – principii conform cărora auditorul energetic pentru clădiri poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

e)cinstea şi corectitudinea – principii conform cărora, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor sale, auditorul energetic pentru clădiri trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor;

f)confidenţialitatea – principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri trebuie:

– să trateze întotdeauna problemele clientului cu discreţia şi confidenţialitatea corespunzătoare;

– să nu divulge informaţiile obţinute de la un client sau rezultatele unei lucrări elaborate pentru un client altor persoane decât celor autorizate de client, cu excepţia cazului în care se solicită acest lucru în condiţiile legii;

g)conflictul de interese – principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri va acţiona în sensul evitării/eliminării conflictului de interese ce se poate crea în cadrul activităţii desfăşurate;

h)competenţa profesională – principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri trebuie:

– să posede cunoştinţele, competenţa şi experienţa necesare pentru a-şi îndeplini în mod eficient activitatea;

– să informeze clientul asupra stadiilor lucrărilor pentru care a fost angajat;

– să îşi îmbogăţească permanent cunoştinţele profesionale.

Art. 4

Auditorul energetic pentru clădiri trebuie să promoveze şi să respecte valorile profesiei, precum şi metodologia exercitării profesiei.

CAPITOLUL II

Independenţa profesională şi responsabilitatea auditorului energetic pentru clădiri

Art. 5

(1) Auditorul energetic pentru clădiri îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului independenţei profesionale, care îi conferă dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia.

(2) Independenţa auditorului energetic pentru clădiri nu poate prejudicia în niciun fel interesele beneficiarului serviciului profesional.

Art. 6

Auditorul energetic pentru clădiri îşi exercită profesiunea cu responsabilitate, în conformitate cu competenţele corespunzătoare specialităţii şi gradului profesional dobândit.

Art. 7

Actul profesional al auditorului energetic pentru clădiri se exercită în mod obligatoriu prin semnarea şi aplicarea ştampilei profesionale individuale.

Art. 8

Pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale stabilite cu beneficiarul acestora, auditorul energetic pentru clădiri beneficiază de un salariu sau onorariu negociat în mod liber cu beneficiarii serviciilor prestate ori cu altă entitate angajatoare în cadrul căreia activează, după caz.

CAPITOLUL III

Obligaţiile auditorului energetic pentru clădiri

Art. 9

Auditorul energetic pentru clădiri contribuie la promovarea profesiei reglementate de auditor energetic pentru clădiri, precum şi la susţinerea spiritului de breaslă.

Art. 10

În spiritul promovării demnităţii profesiei, auditorul energetic pentru clădiri se va preocupa permanent ca partenerii, asociaţii şi/sau angajaţii săi să nu lezeze drepturile persoanelor cu care interacţionează în actul profesional, să nu diminueze încrederea publică în profesionalismul, onestitatea şi responsabilitatea breslei.

Art. 11

(1) Relaţiile auditorului energetic pentru clădiri cu beneficiarii serviciilor sale profesionale se bazează pe onestitate şi confidenţialitate, acesta având obligaţia de a informa beneficiarii asupra problemelor specifice şi cheltuielilor probabile pe care le implică prestarea serviciilor.

(2) Auditorul energetic pentru clădiri are obligaţia de a informa beneficiarul – persoana fizică sau persoană juridică – în timp util asupra oricăror modificări intervenite în legătură cu prestaţia sa, care ar putea influenţa calitatea, costurile sau termenele de prestare a serviciilor.

Art. 12

(1) Respectarea principiului autodeterminării obligă auditorul energetic pentru clădiri să nu decidă în numele beneficiarului.

(2) Auditorul energetic pentru clădiri sprijină beneficiarii pentru identificarea şi dezvoltarea resurselor în vederea alegerii celei mai bune opţiuni.

(3) La elaborarea auditului energetic şi a certificatului energetic, auditorul energetic nu va accepta aplicarea unor date privind valorile, soluţiile sau elementele dimensionale impuse de factori externi, diferite de cele constatate ori determinate pe baza analizelor proprii.

Art. 13

Auditorul energetic pentru clădiri va furniza serviciile sale profesionale beneficiarilor numai în contextul unei relaţii profesionale contractuale.

Art. 14

Auditorul energetic pentru clădiri utilizează un limbaj clar şi adecvat pentru a informa beneficiarii despre scopul şi limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul beneficiarilor de a refuza sau de a rezilia relaţiile contractuale stabilite.

Art. 15

(1) Auditorul energetic pentru clădiri va evita/va elimina conflictele de interese în exercitarea profesiei.

(2) Auditorul energetic pentru clădiri nu foloseşte relaţia profesională cu beneficiarii serviciilor sale profesionale pentru obţinerea de avantaje sau alte beneficii de orice natură, necuvenite.

Art. 16

Auditorul energetic pentru clădiri se bazează în activitatea profesională pe principiile respectării intimităţii beneficiarului şi a confidenţialităţii.

Art. 17

Accesul la documentele beneficiarilor se realizează astfel încât să se asigure protecţia deplină a informaţiilor confidenţiale conţinute.

Art. 18

(1) Relaţiile dintre auditorii energetici pentru clădiri se bazează pe respect profesional reciproc.

(2) Auditorul energetic pentru clădiri îşi construieşte reputaţia profesională pe baza competenţei sale profesionale.

Art. 19

(1) Concurenţa profesională între auditorii energetici pentru clădiri se bazează numai pe competenţa şi calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor.

(2) Sunt interzise şi sunt considerate acte de concurenţă profesională neloială următoarele acţiuni:

a) tentativa sau acţiunea de denigrare ori de discreditare a auditorilor energetici pentru clădiri în scopul atragerii beneficiarilor de servicii;

b) utilizarea unor mijloace de presiune în vederea atragerii beneficiarilor serviciilor.

 

ANEXA Nr. 7 la regulament

CERERE pentru prelungirea dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri

(autoritatea competentă)………. 

Nr. înregistrare ………. data ……….

– model –

1. Subsemnatul(a), ………., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, de profesie (inginer/arhitect)………., născut(ă) la data de z z l l a a a a |_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ………., judeţul ………., localitatea ………., domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ………., localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., posesor al/posesoare a documentului de identitate (paşaport/BI/CI)………. seria ………. nr. ………., eliberat la data de ………., cu valabilitate până la data de ………., solicit prelungirea valabilităţii legitimaţiei de auditor energetic pentru clădiri, gradul profesional (I/II) |_|, specialitatea (Construcţii şi instalaţii).

2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente:

a) act de identitate, în copie;

b) certificat de atestare, în copie;

c) registrul auditorului energetic pentru clădiri, în copie;

d) adeverinţă medicală, în original;

e) certificat de cazier judiciar, în original;

f) memoriu de activitate pentru perioada de valabilitate a legitimaţiei (sau declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate în perioada de valabilitate a legitimaţiei);

g) recomandare din partea asociaţiei profesionale privind activitatea desfăşurată pe ultima perioadă de valabilitate a legitimaţiei ca auditor energetic pentru clădiri, în original;

h) document de plată a tarifului pentru prelungirea dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri, în original;

i) o poză color, format 5/4 cm.

3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ………., unde am funcţia de ………., cu sediul în ţara ………., judeţul/sectorul ………., localitatea ………., str. ………. nr. ………., telefon/fax ………., e-mail ……….

4. Adresă de corespondenţă: codul poştal ………., ţara ………., judeţul/sectorul ………., localitatea ………., telefon ………./fax ………., e-mail ………. .

Data 

……….

Semnătura 

……….

 

-/-