Ordinul ANRE nr. 42/2010 – autorizarea auditorilor energetici si atestarea managerilor energetici

Info:
–         titlu complet: Ordin nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
–         publicat in Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2011
–         in vigoare din 26 ianuarie 2011
–         dat in baza art. 13 lit. f) din OG nr. 22/2008
–         face trimiteri la:
  • Ghidul de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003;
  • Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor energetice, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 57/2003;
  • Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 58/2003
  • Procedura de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 29/2009.
–         Modificat de:
  • Ordinul nr. 34/2011, in vigoare din 25.08.2011
–         ultima actualizare: 31.08.2011

-/-

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordin nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

Având în vedere prevederile art. 13 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1

(1) Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate intră sub incidenţa prevederilor prezentei reglementări vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

ANEXA Nr. 1 – REGULAMENT pentru autorizarea auditorilor energetici

CAPITOLUL I

Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1

(1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice şi juridice, denumit în continuare Regulament, stabileşte condiţiile de autorizare pentru persoanele fizice şi juridice care efectuează audituri energetice, cu identificarea soluţiilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice din sectoarele economiei naţionale.

(2) Autorizaţia de auditor energetic se emite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

Art. 2

(1) Auditurile energetice se execută cu respectarea prevederilor din Ghidul de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003.

(2) Calitatea de auditor energetic se dovedeşte prin autorizaţia de auditor energetic, ştampilă şi legitimaţie.

(3) Modelele autorizaţiilor de auditor energetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(4) Ştampila şi legitimaţia proprie se vor confecţiona de către persoana autorizată după modelele stabilite conform anexei nr. 3.

(5) Autorizaţia şi ştampila de auditor energetic sunt nominale şi netransmisibile.

Art. 3

Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definiţi în anexa nr. 4.

CAPITOLUL II

Autoritatea competentă

Art. 4

(1) ANRE este autoritatea competentă să autorizeze auditori energetici în baza prevederilor art. 13 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

(2) Autorizarea persoanei fizice sau juridice, având activitate în domeniul serviciilor şi/sau al consultanţei energetice, ca auditor energetic se face de către Comisia de autorizare a auditorilor energetici, compusă din specialişti ANRE şi numită prin decizie internă a preşedintelui ANRE.

Art. 5

(1) În cadrul ANRE funcţionează Comisia de autorizare a auditorilor energetici, denumită în continuare Comisia de autorizare, cu următoarele atribuţii:

a) aprobarea proceselor-verbale de analiză a dosarelor depuse de persoanele fizice şi juridice care doresc să fie autorizate în calitate de auditor energetic sau care doresc prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic;

b) hotărârea suspendării şi/sau a retragerii autorizaţiei de auditor energetic;

c) aprobarea sintezei anuale a activităţilor auditorilor energetici.

(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de cei interesaţi, se constituie, atunci când este cazul, o comisie de soluţionare a acestora. Refuzul acordării autorizaţiei se motivează, precizându-se căile de atac legale.

(3) Termenul de acordare a autorizaţiilor este de 30 de zile de la data înaintării proceselor-verbale de către secretariatul tehnic.

Art. 6

(1) Comisia de autorizare are un secretariat tehnic, cu următoarele atribuţii:

a) ţinerea evidenţei cererilor de autorizare, respectiv a contestaţiilor;

b) analizarea dosarelor depuse de persoanele fizice şi juridice care solicită să fie autorizate în calitate de auditor energetic, precum şi a dosarelor depuse în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiilor de auditor energetic;

c) întocmirea proceselor-verbale, cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de candidaţi;

d) monitorizarea activităţii de autorizare a auditorilor energetici prin constituirea şi actualizarea permanentă a Registrului de evidenţă a auditorilor energetici;

e) monitorizarea realizării auditurilor energetice, prin elaborarea Sintezei anuale a activităţilor auditorilor energetici, pe baza rapoartelor primite de la aceştia;

f) redactarea şi transmiterea înştiinţării de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a autorizaţiei de auditor energetic; redactarea răspunsurilor date contestaţiilor şi transmiterea acestora celor interesaţi;

g) radierea din Registrul de evidenţă a auditorilor energetici a persoanelor cărora le-a expirat perioada de autorizare sau cărora li s-a retras autorizaţia de auditor energetic.

(2) Secretariatul tehnic este sprijinit în activitatea sa de către reprezentanţii departamentului de resort în cadrul oficiilor teritoriale ale ANRE, prin preluarea următoarelor activităţi:

a) înregistrarea cererii de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic, respectiv de prelungire a acesteia;

b) vizarea memoriului de activitate al auditorului energetic;

c) verificarea documentelor anexate de solicitant la cererea depusă în vederea acordării autorizaţiei de auditor energetic şi, dacă este cazul, înştiinţarea în scris a solicitantului cu privire la obligaţiile privind eventuale completări referitoare la cererea şi documentele depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii;

d) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii privind acordarea autorizaţiei de auditor energetic, solicitantul nu furnizează documentaţia prevăzută în prezentul regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, oficiile teritoriale ale ANRE restituie acestuia documentaţia aferentă, radiind cererea în cauză;

e) transmiterea dosarelor către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare;

f) colectarea rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice de la persoanele juridice autorizate.

(3) Termenul de analiză a documentaţiei depuse de solicitanţi este de 30 de zile de la data depunerii complete a acesteia.

CAPITOLUL III

Clase şi tipuri de audituri energetice

Art. 7

(1) Se definesc două clase şi 3 tipuri de audituri energetice, după cum urmează:

CLASA TIPUL DE AUDIT ENERGETIC
Audit electroenergetic Audit termoenergetic Audit complex
I P ≤ 1.000 kW P ≤ 2.000 kW P ≤ 3.000 kW
II P > 1.000 kW P > 2.000 kW Nelimitat

(2) Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri de omologare, audituri de recepţie, audituri reale şi audituri optimizate. Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea consumurilor existente şi pentru stabilirea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice.

Art. 8

(1) Persoanele fizice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I.

(2) Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa II.

CAPITOLUL IV

Cerinţele care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării

Art. 9

Cerinţele care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic sunt:

1. Cerinţe de natură juridică:

a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

b) să nu fi suferit condamnări penale definitive şi irevocabile pentru fapte ce au relevanţă în domeniul energetic.

2. Cerinţe de natură tehnică:

a) Pregătirea profesională, specializarea şi experienţa acumulată în domeniu

Experienţa profesională trebuie să fie dobândită prin activitatea acumulată în învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare, în următoarele domenii tehnice: energetică industrială, instalaţii, mecanică, maşini termice, alte domenii tehnice cu conotaţie energetică, pe durata specificată în tabelul următor:

Pregătirea profesională şi specializarea Durata minimă necesară a experienţei profesionale de specialitate acumulată de către persoana fizică Curs de pregătire în domeniul auditului energetic
Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuia 2 ani Necesar
Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energetic 3 ani Necesar

b) Pregătirea în domeniul elaborării auditurilor energetice

Această cerinţă este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, agreată/agreat de către ANRE în conformitate cu prevederile Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor energetice, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 57/2003.

c) Persoana fizică ce solicită să fie autorizată ca auditor energetic trebuie să facă dovada, pe baza documentelor ce atestă patrimoniul, că are în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea şi/sau că are încheiat un contract de închiriere a echipamentelor de măsurare cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări.

Art. 10

Cerinţele care trebuie îndeplinite de către persoane juridice în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic sunt:

1. Cerinţe de natură juridică:

a) să prezinte certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

b) să aibă prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice;

c) să prezinte un certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

2. Cerinţe de natură tehnică:

a) să aibă minimum 3 auditori energetici autorizaţi conform legii, pe bază de contract; în cazul societăţilor cu răspundere limitată asociatul/asociaţii are/au dreptul să presteze activitate de auditor energetic autorizat, conform legii;

b) să facă dovada, pe baza documentelor ce atestă patrimoniul, că au în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea şi/sau că sunt în posesia unui contract cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări.

Art. 11

(1) Cerinţele menţionate la art. 9 şi 10 constituie condiţii obligatorii ce trebuie îndeplinite de către persoanele fizice şi juridice care solicită obţinerea autorizaţiei de auditor energetic.

(2) Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerinţe atrage respingerea cererii de autorizare.

CAPITOLUL V

Documentele necesare la solicitarea autorizării

Art. 12

(1) Documentele necesare persoanei fizice la solicitarea autorizării sunt următoarele:

a) cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic – persoane fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) copie de pe chitanţa sau ordinul de plată a tarifului de autorizare; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de autorizare la depunerea dosarului şi 80% înainte de emiterea autorizaţiei; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentaţiei şi nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă autorizaţia;

c) documente care atestă calificarea profesională.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. c) trebuie să conţină următoarele:

a) copie de pe diploma de absolvire a unei facultăţi cu profil tehnic;

b) memoriu tehnic de activitate care să justifice experienţa profesională dobândită pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 9 pct. 2 lit. a);

c) copie de pe carnetul de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 9 pct. 2 lit. a); copia trebuie să aibă înscrisă menţiunea „conform cu originalul“.

d) copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul elaborării auditurilor energetice, organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional autorizat, conform art. 9 pct. 2 lit. b);

e) lista cu echipamentele din dotarea persoanei fizice solicitante, însoţită de documentele ce atestă apartenenţa acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizică solicită autorizarea şi/sau copie de pe contractul de închiriere a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări;

f) cazier judiciar.

(3) Solicitanţii pot depune la ANRE în vederea autorizării documente echivalente celor menţionate la alin. (2) emise de autorităţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, însoţite de traduceri autorizate ale acestora.

(4) Persoanele fizice care au obţinut autorizarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European trebuie supuse unui examen, care constă în cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul energetic. Acestea vor prezenta la ANRE o copie conform cu originalul a autorizaţiei de auditor energetic obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European şi referinţe privind activitatea desfăşurată în ultimii 3 ani ca auditor energetic.

(5) Documentele menţionate la alin. (1)–(4) vor fi cuprinse într-un dosar şi vor fi însoţite de:

a) o pagină de titlu, cu menţiunea „Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa I, tipul ……….“, numele persoanei fizice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE;

b) o pagină de „Cuprins“, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1) şi (4).

Art. 13

(1) Documentele necesare persoanei juridice la solicitarea autorizării având activitate în domeniul serviciilor şi/sau al consultanţei energetice sunt următoarele:

a) cerere de acordare a autorizaţiei de auditor energetic – persoane juridice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

b) copie de pe chitanţa sau ordinul de plată a tarifului de autorizare; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de autorizare la depunerea dosarului şi 80% înainte de emiterea autorizaţiei; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentaţiei şi nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă autorizaţia;

c) documente referitoare la statutul juridic al persoanei juridice solicitante;

d) documente referitoare la îndeplinirea cerinţelor profesionale şi de natură tehnică.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. c) trebuie să conţină următoarele:

a) copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăşoară activitate în domeniul serviciilor energetice şi/sau al consultanţei energetice;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

c) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu maximum 10 zile anterior depunerii cererii de acordare a autorizaţiei.

(3) Documentele menţionate la alin. (1) lit. d) trebuie să conţină următoarele:

a) copii de pe contractele individuale de muncă ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante;

b) copie de pe carnetul de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 9 pct. 2 lit. a); copia trebuie să aibă înscrisă menţiunea „conform cu originalul“;

c) copii de pe autorizaţiile de auditor energetic clasa I ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante;

d) lista cu echipamentele din dotarea persoanei juridice solicitante, însoţită de documentele ce atestă apartenenţa acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridică solicită autorizarea şi/sau copie de pe contractul de închiriere a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări;

e) cazier judiciar.

(4) Persoanele juridice din alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European vor prezenta următoarele documente:

a) copia, respectiv traducerea autorizată a diplomei de absolvire a unei facultăţi tehnice pentru fiecare persoană fizică angajată care desfăşoară activităţi de audit energetic; diploma de absolvire trebuie să fie însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare emis de către ministerul de resort, în condiţiile legii;

b) copie de pe autorizaţia emisă de autorităţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European;

c) referinţe privind activitatea desfăşurată de persoana juridică în ultimii 3 ani, în calitate de auditor energetic în industrie şi/sau în alte sectoare economice, cu excepţia sectorului clădiri;

d) lista echipamentelor din dotare utilizabile pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea şi/sau copie de pe contractul de închiriere a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări.

(5) Documentele menţionate la alin. (1)–(4) vor fi cuprinse într-un dosar şi vor fi însoţite de:

a) o pagină de titlu, cu precizarea „Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa II, tipul ……….“, numele persoanei juridice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE;

b) o pagină de „Cuprins“, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (1)–(4).

Art. 14

Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic autorizat au următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze şi să actualizeze permanent registrul propriu de evidenţă a auditurilor energetice elaborate;

b) să întocmească şi să transmită Comisiei de autorizare raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, cuprinzând informaţii despre activitatea desfăşurată în anul anterior raportării. Conţinutul şi modul de întocmire a raportului se stabilesc conform Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 29/2009;

c) să păstreze documentaţiile aferente auditurilor energetice la a căror elaborare au participat, pe bază contractuală, pe o perioadă de minimum 5 ani.

CAPITOLUL VI

Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic

Art. 15

(1) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, ANRE va emite către solicitant autorizaţia de auditor energetic persoană fizică sau juridică. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic este de 3 ani.

(2) Persoanele fizice şi/sau juridice autorizate au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei.

(3) Schimbarea autorizaţiei se va face pe baza documentului care să ateste modificările intervenite. Acesta este certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării la ANRE, în cazul persoanelor juridice.

Art. 16

(1) Contestaţiile cu privire la neemiterea autorizaţiei de auditor se depun la sediul ANRE în termen de 3 zile de la data primirii înştiinţării şi se soluţionează în termen de 10 zile de la data depunerii, de către o comisie numită în acest scop.

(2) Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul ANRE şi se publică pe pagina de internet a acesteia.

Art. 17

(1) Valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic se poate prelungi o singură dată pe o perioadă de 3 ani. Prelungirea valabilităţii se acordă prin decizie a preşedintelui ANRE, la propunerea scrisă a Comisiei de autorizare, pe baza următoarelor documente:

a) cerere de prelungire prezentată cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii autorizaţiei, întocmită conform anexei nr. 8, pentru auditorul energetic persoană fizică, şi conform anexei nr. 9, pentru auditorul energetic persoană juridică;

b) copie de pe chitanţa sau ordinul de plată a tarifului de autorizare pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de prelungire a autorizaţiei la depunerea dosarului şi 80% înainte de emiterea deciziei; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentaţiei şi nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă autorizaţia;

c) autorizaţie de auditor energetic deţinută anterior, în copie; solicitantul persoană juridică trebuie să ataşeze la dosar şi copii xerox ale autorizaţiilor auditorilor energetici angajaţi pe bază de contract; după caz, se va depune dovada declarării pierderii autorizaţiei, publicată într-un ziar de circulaţie la nivel naţional;

d) copii ale contractelor de muncă ale auditorilor energetici angajaţi ataşate de către solicitantul persoană juridică;

e) memoriu tehnic de activitate al auditorului energetic persoană fizică, respectiv raportul multianual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, pentru auditorul energetic persoană juridică, după caz;

f) minimum două referinţe obţinute de la beneficiarii auditurilor energetice elaborate, inclusiv lista măsurilor rezultate în urma auditului şi care au fost implementate de beneficiar, după caz;

g) listă cu echipamentele din dotarea auditorului energetic persoană fizică sau juridică, însoţită de documentele ce atestă apartenenţa acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridică solicită autorizarea şi/sau copie după contractul de închiriere a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) vor fi cuprinse într-un dosar şi însoţite de:

a) o pagină de titlu, cu precizarea „Dosar pentru solicitarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic clasa ………., tipul ……….“, numele persoanei fizice/juridice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE;

b) o pagină de „Cuprins“, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (1).

CAPITOLUL VII

Suspendarea şi retragerea autorizaţiei de auditor energetic

Art. 18

(1) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei fizice sau juridice se face de către Comisia de autorizare în una dintre următoarele situaţii:

a) nerespectarea Codului de conduită al auditorului energetic autorizat, conform anexei nr. 7;

b) nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare, referitoare la elaborarea auditurilor energetice;

c) necompletarea la zi a registrului propriu de evidenţă a auditurilor energetice elaborate sau completarea acestuia cu date false;

d) lipsa auditorilor persoane fizice din cadrul persoanelor juridice.

(2) Suspendarea autorizaţiei de auditor se face pe o perioadă de maximum 90 de zile.

(3) Constatarea şi notificarea situaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE.

(4) Comisia de autorizare analizează situaţiile descrise la alin. (1) şi în termen de 10 zile de la data notificării decide suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei în cauză.

(5) În termen de 15 zile de la data notificării Comisia de autorizare emite o decizie de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică, pe care o transmite auditorului energetic respectiv.

(6) Auditorul energetic persoană fizică, căruia i s-a emis o decizie de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic, poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestării şi până la soluţionarea ei definitivă, auditorul nu are dreptul să îşi desfăşoare în continuare activitatea.

(7) Contestaţia se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop.

Art. 19

(1) Dacă în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare se constată persistenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1), Comisia de autorizare retrage autorizaţia de auditor energetic.

(2) Comisia de autorizare emite o decizie de retragere a autorizaţiei de auditor energetic, iar secretariatul tehnic radiază persoana în cauză din Registrul de evidenţă a auditorilor energetici.

(3) Auditorul energetic căruia i s-a emis o decizie de retragere a autorizaţiei de auditor energetic poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

(4) Contestaţia se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop.

(5) Persoana căreia i s-a retras autorizaţia de auditor energetic are dreptul de a solicita obţinerea unei noi autorizaţii, după minimum 2 ani de la data deciziei ANRE de retragere a celei deţinute anterior, cu respectarea cerinţelor prevăzute în cadrul prezentului regulament.

Art. 20

(1) La retragerea autorizaţiei de auditor energetic persoanei fizice, ANRE transmite o înştiinţare de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare, dacă, în condiţiile date, numărul total de auditori energetici autorizaţi angajaţi s-a redus sub cel prevăzut la art. 10 pct. 2 lit. a).

(2) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare se face la 30 de zile de la emiterea deciziei de retragere a autorizaţiei de auditor energetic unuia dintre auditorii energetici autorizaţi din cadrul acesteia, dacă în acest interval de timp se menţine situaţia prevăzută la alin. (1) teza a doua.

(3) Preşedintele autorităţii competente emite o decizie de suspendare în baza propunerilor primite din partea Comisiei de autorizare.

Art. 21

Autorizaţia de auditor energetic a unei persoane juridice se retrage de către ANRE la 30 de zile de la comunicarea deciziei de suspendare, dacă în intervalul de timp arătat se menţine situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) teza a doua.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22

Autorizaţiile acordate în temeiul reglementărilor anterioare se echivalează cu autorizaţiile instituite prin prezentul regulament.

Art. 23

Anexele nr. 1–9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 24

Registrul de evidenţă a auditorilor energetici este publicat pe pagina de internet a ANRE (www.anre.ro) şi actualizat permanent.

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 1 la regulament – AUTORIZAŢIE DE AUDITOR ENERGETIC (persoană fizică)

– model –

Nr. ………. din ……….

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, prezenta autorizaţie de auditor energetic se acordă domnului (doamnei) ………., de profesie ………., cu domiciliul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul ………., şi conferă calitatea de:

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA I

ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX

(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

Autorizaţia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul şi clasa de audit energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a posesorului, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală.

Autorizaţia de auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se face la cererea titularului, cu respectarea prevederilor Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibilă.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

……….

(semnătură/ştampilă)

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 2 la regulament – AUTORIZAŢIE DE AUDITOR ENERGETIC (persoană juridică)

– model –

Nr. ………. din ……….

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, se autorizează persoana juridică ………., având sediul în ………., numărul de înregistrare în registrul comerţului ………. şi codul fiscal ……….

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA II

ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX

(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

Autorizaţia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul şi clasa de audit energetic menţionate mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a persoanei juridice titulare, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală.

Autorizaţia de auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se face la cererea persoanei juridice titulare, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibilă.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

……….

(semnătură/ştampilă)

 

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 3  la regulament – Model de ştampilă şi legitimaţie pentru auditorul energetic persoană fizică:

– verso –

 

Valabilitate
anul 

 

anul anul
Conducătorul unitătii angajatoare Emis la 

ziua/luna/an

NOTĂ:

Legitimatia se realizează la dimensiunile si cu materialul unui cârd bancar sau din carton de calitate si cu folie din plastic transparent laminată.

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 4 la regulament – GLOSAR de termeni de specialitate

În contextul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, următorii termeni se definesc astfel:

Audit energetic – procedura sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau instalaţii industriale ori al serviciilor private sau publice, de identificare şi cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor

Audit electroenergetic – tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electrică

Audit termoenergetic – tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică

Audit complex – tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de audit

Auditor energetic autorizat – persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile legii, care are dreptul de a realiza auditul energetic. Auditorii energetici îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare

Autorizare – procedura şi activitatea desfăşurate de organismul de autorizare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a competenţelor persoanelor fizice sau juridice care doresc să obţină calitatea de auditor energetic, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi cu reglementările tehnice în vigoare

Autorizaţia de auditor energetic – act ce dovedeşte competenţa tehnică a persoanelor fizice şi juridice care efectuează audituri energetice în România

Eficienţă energetică – raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, şi valoarea energiei utilizate în acest scop

Economii de energie – cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând, în acelaşi timp, normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie.

 

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 5 la regulament CERERE de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic

– model –

Nr. ………./……….

PERSOANĂ FIZICĂ – AUDITOR ENERGETIC CLASA I

Tipul de audit pentru care se solicită autorizarea

□ 

Electroenergetic

□ 

Termoenergetic

□ 

Complex

Informaţii personale

Numele ………., iniţiala tatălui ………., prenumele ………., data naşterii ………., locul naşterii ………., act de identitate ………. seria ………. nr. ………., eliberat de ………. la data de ………., cod numeric personal ……….

Locul de muncă ……….

Adresa locului de muncă ……….

Telefon/Fax/E-mail ……….

Domiciliul ……….

Telefon/Fax/E-mail ……….

Subsemnatul/Subsemnata solicit autorizarea mea pentru clasa I şi tipul de auditor energetic menţionat mai sus şi înscrierea mea în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.

Educaţie, cursuri de instruire

Se vor ataşa copii de pe diplomele de absolvire.

Nr. crt. Perioada Diploma obţinută Instituţia care a eliberat diploma

Situaţia profesională actuală

Profesia ………., vechimea în muncă ………., funcţia ………., vechimea în funcţie ………., responsabilităţi ……….

……….

……….

……….

Experienţa profesională

Nr. crt. Din anul Până în anul Denumirea operatorului economic Funcţia deţinută Responsabilităţi

Semnătura solicitantului

……….

Data

……….

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de autorizare a auditorilor energetici

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 6 la regulament – CERERE de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic

– model –

Nr. ………./……….

PERSOANĂ JURIDICĂ – AUDITOR ENERGETIC CLASA II

Persoana juridică (denumirea)………., codul fiscal ………., înregistrată în registrul comerţului cu nr. ………., cu sediul în ………., str. ………. nr. ………., judeţul/sectorul ………., telefon/fax ………., reprezentată legal prin director/manager (numele şi prenumele)……….

Tipul de audit pentru care se solicită autorizarea:

□ 

Electroenergetic

□ 

Termoenergetic

□ 

Complex

Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant delegat *) , solicit eliberarea autorizaţiei de auditor energetic pentru persoana juridică ………., pentru clasa II şi tipul de audit energetic menţionat, şi înscrierea persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010,

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.

Data 

……….

Semnătura şi ştampila persoanei juridice 

……….

(numele, prenumele, funcţia)

Către:

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de autorizare a auditorilor energetici

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 7 la regulament – CODUL DE CONDUITĂ al auditorului energetic autorizat

Realizarea auditurilor energetice se desfăşoară pe baza principiilor precizate în continuare, a căror respectare de către auditorii energetici autorizaţi ca persoane fizice şi juridice este obligatorie, pentru evitarea unor incompatibilităţi şi/sau conflicte de interese ce ar putea fi generate în desfăşurarea acestei activităţi.

Auditorul energetic autorizat:

1. Acţionează profesional, fără discriminare.

2. Acţionează în sensul creşterii competenţei proprii şi îi asistă pe cei aflaţi în subordinea sa să îşi dezvolte abilităţile relaţionale în activitatea de realizare a auditurilor energetice.

3. Nu are raporturi juridice de muncă şi civile cu operatorul economic pentru care elaborează auditul energetic, cu excepţia contractului de realizare a acestuia.

4. Nu are raporturi juridice de muncă şi civile cu operatorii economici care urmează să implementeze acţiunile rezultate ca urmare a realizării auditului energetic.

5. Nu are alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu operatorul economic pentru care elaborează auditul energetic, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor energetic.

6. Nu activează ca reprezentant al unor producători de echipament energetic.

7. Păstrează confidenţialitatea datelor obţinute sau rezultate în urma auditului energetic, cu excepţia cazurilor în care este obligat să le facă cunoscute în condiţiile legii, sau obţine consimţământul scris al beneficiarului auditului energetic în acest sens.

8. Nu comunică informaţii eronate care să compromită activitatea de realizare a auditului energetic sau procesul de autorizare.

9. Nu prejudiciază prin activităţile sale reputaţia organismului de autorizare.

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 8 la regulament – CERERE de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic

– model –

Nr. ………./……….

PERSOANĂ FIZICĂ – AUDITOR ENERGETIC CLASA I

Tipul de audit pentru care se solicită prelungirea autorizării

□ 

Electroenergetic

□ 

Termoenergetic

□ 

Complex

Numele ………., iniţiala tatălui ………., prenumele ………., data naşterii ………., locul naşterii ………., act de identitate ………. seria ………. nr. ………., eliberat de ………. la data de ………., cod numeric personal ……….

Locul de muncă ……….

Adresa de la locul de muncă ……….

Telefon/fax/e-mail ……….

Domiciliul ……….

Telefon/fax/e-mail ……….

Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de auditor energetic autorizat, solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa I şi tipul menţionat mai sus, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.

Semnătura solicitantului 

……….

Data 

……….

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de autorizare a auditorilor energetici

Anexa nr. 1 – ANEXA Nr. 9 la regulament – CERERE de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic

– model –

Nr. ………./……….

PERSOANĂ JURIDICĂ – AUDITOR ENERGETIC CLASA II

Persoana juridică (denumirea)………., codul fiscal ………., înregistrată în registrul comerţului cu nr. ………., cu sediul în ………., str. ………. nr. ………., judeţul/sectorul ………., telefon/fax. ………., reprezentată legal prin director/manager (numele şi prenumele)……….

Tipul de audit pentru care se solicită prelungirea autorizării

□ 

Electroenergetic

□ 

Termoenergetic

□ 

Complex

Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant delegat *) , solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa II şi tipul menţionat mai sus, pentru persoana juridică

……….

……….,

şi menţinerea înscrierii persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.

Data 

……….

Semnătura şi ştampila persoanei juridice 

……….

(numele, prenumele şi funcţia)

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de autorizare a auditorilor energetici

 

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

pentru atestarea managerilor energetici

CAPITOLUL I

Scopul şi domeniul de aplicare

Art. 1

(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru atestarea managerilor energetici.

„(2) Managerii energetici, persoane fizice atestate, pot fi:

a) angajaţi pe bază de contract individual de muncă la operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an;

b) angajaţi pe bază de contract individual de muncă la o societate prestatoare de servicii energetice care încheie un contract de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an;

c) persoane fizice autorizate care pot încheia un contract de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an.

(3) Societăţile prestatoare de servicii energetice pot încheia contracte de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an numai dacă au cel puţin un manager energetic atestat conform legii, angajat pe bază de contract individual de muncă.“

Art. 2

Atestarea are ca scop recunoaşterea oficială la nivel naţional a competenţei tehnice de specialitate a managerilor energetici.

Art. 3

Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definiţi în anexa nr. 4.

CAPITOLUL II

Autoritatea competentă

Art. 4

(1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este autoritatea competentă să atesteze manageri energetici în baza prevederilor art. 13 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

(2) Atestarea persoanei fizice ca manager energetic se face de către Comisia de atestare a managerilor energetici, compusă din specialişti ANRE şi numită prin decizie internă a preşedintelui ANRE.

Art. 5

(1) În cadrul ANRE funcţionează Comisia de atestare a managerilor energetici, denumită în continuare Comisia de atestare, cu următoarele atribuţii:

a) analizarea studiilor de caz anexate la dosarele depuse de cei care doresc atestarea ca manager energetic şi transmiterea către secretariatul tehnic a observaţiilor sau a completărilor necesare, atunci când este cazul;

b) aprobarea proceselor-verbale de analiză a dosarelor depuse de persoanele fizice care doresc să fie atestate ca manager energetic sau care doresc prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic;

c) hotărârea suspendării şi/sau a retragerii atestatului de manager energetic;

d) examinarea candidaţilor în domeniul managementului energetic şi acordarea atestatului.

(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de cei interesaţi se constituie, atunci când este cazul, o comisie de soluţionare a acestora. Refuzul acordării atestatului se motivează, precizându-se căile de atac legale. Termenul de introducere a contestaţiei este de 10 zile de la data emiterii actului contestat, iar termenul de soluţionare a contestaţiei este de 15 zile de la data introducerii acesteia.

(3) Termenul de acordare a atestatelor este de 30 de zile de la data înaintării proceselor-verbale de către secretariatul tehnic.

Art. 6

(1) Comisia de atestare are un secretariat tehnic, cu următoarele atribuţii:

a) ţinerea evidenţei cererilor de atestare, respectiv a contestaţiilor;

b) analizarea dosarelor depuse de persoanele care solicită obţinerea atestatului de manager energetic, precum şi a dosarelor depuse în vederea prelungirii valabilităţii atestatului de manager energetic;

c) întocmirea proceselor-verbale cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de candidaţi;

d) transmiterea scrisorilor de informare candidaţilor cărora li s-a aprobat participarea la examenul de atestare, cu precizarea datei de desfăşurare a acestuia;

e) convocarea Comisiei de atestare, în funcţie de numărul cererilor primite;

f) întocmirea proceselor-verbale ale întrunirilor Comisiei de atestare, cuprinzând concluziile verificării documentelor depuse de candidaţi şi rezultatele examinării acestora;

g) monitorizarea activităţii de atestare a managerilor energetici prin constituirea şi actualizarea permanentă a Registrului de evidenţă a managerilor energetici;

h) redactarea şi transmiterea înştiinţării de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a atestatului; redactarea răspunsurilor date contestaţiilor şi transmiterea acestora celor interesaţi;

i) radierea din Registrul de evidenţă a managerilor energetici a persoanelor cărora li s-a retras atestatul.

(2) Secretariatul tehnic este sprijinit în activitatea sa de către reprezentanţii departamentului de resort din cadrul oficiilor teritoriale ale ANRE, prin preluarea următoarelor activităţi:

a) înregistrarea cererii de obţinere a atestatului de manager energetic, respectiv de prelungire a acesteia;

b) vizarea memoriului de activitate al managerului energetic;

c) verificarea documentelor anexate de solicitant la cererea depusă în vederea acordării atestatului de manager energetic şi, dacă este cazul, înştiinţarea în scris a solicitantului cu privire la obligaţiile privind eventuale completări referitoare la cererea şi documentele depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii;

d) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii privind acordarea atestatului de manager energetic, solicitantul nu furnizează documentaţia prevăzută în prezentul regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, oficiile teritoriale ale ANRE restituie acestuia documentaţia aferentă, radiind cererea în cauză.

(3) Termenul de analiză a documentaţiei depuse de solicitanţi este de 30 de zile de la data depunerii complete a acesteia.

CAPITOLUL III

Cerinţe pentru atestare

Art. 7

(1) Cerinţele care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice în vederea obţinerii atestatului de manager energetic sunt:

1. Cerinţe de natură juridică:

a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

b) să nu fi suferit condamnări penale definitive şi irevocabile pentru fapte ce au relevanţă în domeniul energetic.

2. Cerinţe de natură tehnică:

Cerinţele tehnice ce trebuie îndeplinite pentru admiterea la examenul de atestare a managerilor energetici sunt pregătirea profesională, specializarea şi experienţa acumulată în domeniu, după cum urmează:

Nr. crt. Pregătirea profesională şi specializarea Durata minimă necesară a experienţei profesionale de specialitate acumulate Curs de pregătire în domeniul managementului energetic
1. Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuia 2 ani Necesar
2. Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia, care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energetic 3 ani Necesar
3. Absolvenţi de forme de învăţământ postliceal cu profil electric, termic sau de instalaţii (tehnicieni), care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energetic 4 ani Necesar

(2) Experienţa profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai sus, prin activitate în învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare, în următoarele domenii tehnice: energetică industrială, instalaţii, mecanică, alte domenii tehnice cu conotaţie energetică.

(3) Pregătirea în domeniul managementului energetic se satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în condiţiile statuate de Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 58/2003.

Art. 8

Cerinţele menţionate constituie condiţii obligatorii ce trebuie îndeplinite de către persoanele fizice care solicită obţinerea atestatului. Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerinţe atrage respingerea cererii de atestare.

CAPITOLUL IV

Documentele necesare la solicitarea atestării şi examinarea candidaţilor

Art. 9

(1) Pentru înscrierea la examenul de atestare, solicitanţii trebuie să prezinte secretariatului tehnic următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examenul de obţinere a atestatului de manager energetic, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copie de pe chitanţa sau ordinul de plată a tarifului de atestare a calităţii de manager energetic; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de atestare la depunerea dosarului şi a 80% după verificarea dosarului, înainte de emiterea atestatului; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentaţiei şi nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă atestatul;

c) documente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de natură tehnică conform art. 7 alin. (1) pct. 2.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. c) trebuie să conţină următoarele:

a) copie de pe diploma de absolvire a unei facultăţi cu profil tehnic sau a unei forme de învăţământ postliceal cu profil electric, termic sau de instalaţii, tehnicieni;

b) copie de pe carnetul de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 7 alin. (1) pct. 2; copia trebuie să aibă înscrisă menţiunea „conform cu originalul“;

c) copie de pe contractul individual de muncă care să aibă înscrisă menţiunea „conform cu originalul“;

d) memoriul tehnic de activitate în domeniu, conţinând şi lista lucrărilor şi proiectelor elaborate personal sau în colaborare, vizat de oficiul teritorial al ANRE unde a fost înregistrată cererea de înscriere la examenul de obţinere a atestatului;

e) copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul managementului energetic organizat de o universitate tehnică sau de un formator profesional autorizat, în condiţiile statuate de Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 58/2003, sau diploma de absolvire a unui masterat energetic;

f) cazier judiciar;

g) în cazul persoanelor fizice trimise spre atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, acestea vor trebui să prezinte o copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor energetice şi/sau al consultanţei energetice.

„h) persoanele fizice autorizate care solicită atestarea ca manager energetic trebuie să prezinte o copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al persoanei fizice autorizate, din care să rezulte că desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor energetice şi/sau al consultanţei energetice.“

(3) Solicitanţii pot depune la ANRE, în vederea atestării, documente echivalente celor menţionate la alin. (2) emise de autorităţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, însoţite de traduceri autorizate.

(4) Persoanele fizice care au obţinut atestarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European trebuie supuse unui examen, care constă în cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul energetic. Acestea vor prezenta la ANRE o copie a atestatului de manager energetic obţinută într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European şi referinţe privind activitatea desfăşurată în ultimii 3 ani ca manager energetic.

(5) Documentele menţionate la alin. (2)–(4) vor fi cuprinse într-un dosar şi însoţite de:

a) o pagină de titlu, cu menţiunea „Dosar pentru solicitarea obţinerii atestatului de manager energetic“, numele persoanei fizice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE;

b) o pagină de „Cuprins“, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1)–(4).

Art. 10

(1) Examenul de atestare constă într-o probă scrisă şi interviu.

(2) Proba scrisă constă în întocmirea unui proiect de gestiune a energiei, conform prevederilor Deciziei preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 16/2005 privind aprobarea conţinutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei.

„(3) În cazul persoanelor fizice trimise la atestare de operatorul economic, proba scrisă va cuprinde un proiect de management energetic pentru acesta; în cazul persoanelor fizice trimise la atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice sau în cazul persoanelor fizice autorizate, proba scrisă va cuprinde un proiect de management energetic pentru un operator economic consumator de energie dintr-un sector economic liber ales.“

(4) Proiectul de gestiune a energiei se depune la oficiul teritorial al ANRE de care aparţine operatorul economic, odată cu documentele menţionate la art. 9.

(5) Dacă media obţinută prin notarea lucrării scrise de către toţi membrii comisiei este minimum 7,5, candidatul poate susţine interviul.

(6) Interviul constă în discuţii pe teme de specialitate.

(7) Candidatul este considerat promovat la examenul de atestare dacă a obţinut nota 7,5 rezultată ca medie între nota obţinută la proiectul de gestiune a energiei şi media notelor acordate la interviu.

Art. 11

(1) Contestaţiile cu privire la rezultatele examenului de atestare se depun la sediul ANRE în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor şi se soluţionează în termen de 10 zile de la data depunerii, de către o comisie numită în acest scop.

(2) Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul ANRE şi se publică pe pagina de internet a acesteia.

Art. 12

(1) Preşedintele ANRE emite atestatul de manager energetic în termen de 30 de zile de la data afişării rezultatelor examenului de atestare la sediul acesteia şi de la publicarea pe pagina de internet a acesteia sau, după caz, de la data afişării/publicării rezultatelor la contestaţiile depuse.

(2) Atestatul are forma prezentată în anexa nr. 3.

CAPITOLUL V

Perioada de valabilitate; suspendarea şi retragerea atestării

Art. 13

(1) Perioada de valabilitate a atestatului de manager energetic emis de ANRE este de 3 ani. Atestatul rămâne valabil chiar şi în cazul în care posesorul îşi schimbă locul de muncă la un alt operator economic sau la o persoană juridică prestatoare de servicii energetice.

(2) Persoanele fizice atestate au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării atestatului.

Art. 14

(1) Valabilitatea atestatului de manager energetic se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 3 ani, iar prelungirea valabilităţii atestatului se acordă prin decizia preşedintelui ANRE la propunerea scrisă a Comisiei de atestare.

(2) Solicitarea va cuprinde:

a) cererea de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic înregistrată la oficiul teritorial al ANRE în a cărui zonă de activitate funcţionează operatorul economic angajator al managerului energetic sau societatea prestatoare de servicii energetice, întocmită conform anexei nr. 2. Cererea se depune cu cel puţin 45 de zile înainte de expirarea valabilităţii atestatului;

b) copie de pe chitanţa sau ordinul de plată a tarifului de atestare ca manager energetic; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de atestare la depunerea dosarului şi a 80% înainte de emiterea atestatului; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentaţiei şi nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă atestatul;

c) atestatul deţinut anterior, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii atestatului, publicată într-un ziar de circulaţie la nivel naţional;

d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarea realizărilor din perioada de după obţinerea atestatului, avizat de către oficiul teritorial al ANRE în raza căruia îşi desfăşoară activitatea operatorul economic.

(3) Documentele menţionate la alin. (2) vor fi cuprinse într-un dosar şi însoţite de:

a) o pagină de titlu, cu menţiunea „Dosar pentru solicitarea obţinerii prelungirii valabilităţii atestatului de manager energetic“, numele persoanei fizice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE, oficiul teritorial;

b) o pagină de „Cuprins“, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (2).

Art. 15

(1) Suspendarea atestatului de manager energetic se face de către Comisia de atestare în una dintre următoarele situaţii:

a) neîndeplinirea atribuţiilor în calitate de manager energetic în cadrul operatorului economic angajator/societăţii prestatoare de servicii energetice sau necooperarea cu reprezentanţii ANRE;

b) la solicitarea operatorului economic angajator, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu în calitate de manager energetic;

c) pentru nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la exploatarea optimă a utilajelor şi echipamentelor din dotarea operatorului economic angajator, în scopul asigurării eficienţei energetice.

(2) Constatarea şi notificarea situaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE ca urmare a controalelor efectuate.

(3) Comisia de atestare analizează situaţiile descrise la alin. (1) şi în termen de 10 zile de la data notificării decide suspendarea atestatului de manager energetic al persoanei în cauză.

(4) În termen de 15 zile de la data precizată la alin. (3), preşedintele autorităţii competente emite o decizie de suspendare în baza propunerilor primite din partea Comisiei de atestare, care va fi comunicată managerului energetic respectiv.

(5) Managerul energetic căruia i s-a emis o decizie de suspendare a atestatului poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestării şi până la soluţionarea definitivă a contestaţiei managerul nu are dreptul să îşi desfăşoare în continuare activitatea.

(6) Contestaţia se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în acest scop.

Art. 16

(1) Dacă în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare se constată persistenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), Comisia de atestare retrage atestatul managerului energetic.

(2) Preşedintele autorităţii competente emite o decizie de retragere în baza propunerilor primite din partea Comisiei de atestare, iar secretariatul tehnic radiază persoana în cauză din Registrul de evidenţă a managerilor energetici.

(3) Managerul energetic căruia i s-a emis o decizie de retragere a atestatului poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

(4) Contestaţia se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în acest scop.

(5) Persoana căreia i s-a retras atestatul are dreptul de a solicita reatestarea după trecerea a minimum 2 ani de la data deciziei ANRE de retragere a acestuia, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezentul regulament.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 17

Atestatele acordate în temeiul reglementărilor anterioare se echivalează cu atestatele instituite prin prezentul regulament.

Art. 18

Activitatea managerului energetic atestat va fi verificată periodic de către personalul împuternicit din cadrul ANRE.

Art. 19

Tematica unitară de pregătire şi procedurile specifice de examinare a cursanţilor sunt prevăzute în Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 58/2003.

Art. 20

Registrul de evidenţă a managerilor energetici este publicat prin intermediul paginii de internet a ANRE, www.anre.ro, şi va fi actualizat periodic.

Art. 21

Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 2 – ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE de înscriere la examenul de obţinere a atestatului de manager energetic

– model –

Informaţii personale

Numele ………., iniţiala tatălui ………., prenumele ………., data naşterii ………., locul naşterii ………., actul de identitate ………. seria ………. nr. ………., eliberat de ………. la data de ………., codul numeric personal ……….

Locul de muncă ………., adresa locului de muncă ………., telefon/fax/e-mail ……….

Domiciliul ………., telefon/fax/e-mail ……….

Subsemnatul/Subsemnata, ………., solicit înscrierea la examenul de obţinere a atestatului de manager energetic în cadrul unităţii ………. .

În cazul în care în urma examinării primesc atestatul de mai sus, solicit înscrierea mea în Registrul de evidenţă a managerilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest registru.

Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Educaţie, cursuri de instruire

(Se vor ataşa copii de pe diplomele de absolvire.)

Nr. crt. Perioada Diploma obţinută Instituţia care a eliberat diploma

Situaţia profesională actuală

Profesia ………., vechimea în muncă ………., funcţia ………., vechimea în funcţie ………., responsabilităţi ……….

Experienţa profesională

Nr. crt. Perioada Denumirea operatorului economic Funcţia deţinută Responsabilităţi

Semnătura solicitantului ……….

Data ……….

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de atestare a managerilor energetici

Anexa nr. 2 – ANEXA Nr. 2 la regulament- CERERE de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic

– model –

Numele ………., iniţiala tatălui ………., prenumele ………., data naşterii ………., locul naşterii ………., actul de identitate ………. seria ………. nr. ………., eliberat de ………. la data de ………., codul numeric personal ……….

Locul de muncă ………., adresa locului de muncă ………., telefon/fax/e-mail ……….

Domiciliul ………., telefon/fax/e-mail ……….

Subsemnatul/Subsemnata, ………., posesor/posesoare al/a atestatului de manager energetic, angajat/angajată în cadrul operatorului economic sau al persoanei juridice prestatoare de servicii energetice ………., solicit prelungirea valabilităţii atestatului, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţă a managerilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest registru.

Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Semnătura solicitantului ……….

Data ……….

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de atestare a managerilor energetici

Anexa nr. 2 – ANEXA Nr. 3 la regulament- ATESTAT DE MANAGER ENERGETIC

– model –

Nr. ………. din ……….

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, ca urmare a obţinerii de către candidatul examinat a calificativului „admis“, prin acumularea a ………. puncte la examenul de atestare, prezentul atestat de manager energetic se acordă domnului/doamnei ………., de profesie ………., cu domiciliul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul ………., şi îi conferă calitatea de:

MANAGER ENERGETIC

Atestatul de manager energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.

Prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic se poate face la cererea posesorului, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Atestatul de manager energetic este netransmisibil.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

……….

(semnătură/ştampilă)

Anexa nr. 2 – ANEXA Nr. 4 – la regulament – GLOSAR de termeni de specialitate

În contextul Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, următorii termeni se definesc astfel:

Management energetic – ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi de gestionare a proceselor energetice ale unui consumator

Manager energetic – persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea proceselor energetice ale unui consumator

Societate de servicii energetice (SSE) – persoană juridică sau fizică autorizată care prestează servicii energetice şi/sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în cadrul instalaţiei sau incintei consumatorului şi care, ca urmare a prestării acestor servicii şi/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau parţial, pe îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pe îndeplinirea altor criterii de performanţă convenite de părţi

Atestare – procedura şi activitatea desfăşurate de organismul de atestare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a competenţelor persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de manager energetic, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, şi cu reglementările tehnice în vigoare

Consum energetic total anual, exprimat în tone echivalent petrol (tep/an) – suma cantităţilor de energie electrică, termică şi a tuturor formelor de combustibili şi carburanţi (gaze, lichid, solid), transformate în tone echivalent petrol (tep), consumate într-un an

Eficienţă energetică – raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, şi valoarea energiei utilizate în acest scop

Îmbunătăţirea eficienţei energetice – creşterea eficienţei energetice la consumatorii finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale şi/sau economice

Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice – orice acţiune care, în mod normal, conduce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice verificabilă şi care poate fi măsurată sau estimată

Programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice – activităţi care se concentrează pe grupuri de consumatori finali şi care, în mod normal, conduc la o îmbunătăţire a eficienţei energetice verificabilă, măsurabilă sau estimabilă

Economii de energie – cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după aplicarea uneia sau a mai multor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie

Instrumente financiare pentru economii de energie – orice instrument financiar, precum fonduri, subvenţii, reduceri de taxe, împrumuturi, finanţare de către terţi, contracte de performanţă energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare şi alte contracte de aceeaşi natură, care sunt făcute disponibile pe piaţă de către instituţiile publice sau organismele private pentru a acoperi parţial ori integral costul iniţial al măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.