Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Info:
– publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din data de 24 ian. 1995
– intrata in vigoare in data de 24.01.1995
– modificata in nenumarate randuri, cea mai recenta modificare prin Legea nr. 187/2012
– versiune actualizata la data de 03 februarie 2014

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1 Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor. Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 2 Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinaţie – denumite în continuare construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora. Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiile provizorii.

Art. 3 Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

Art. 4 Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după considerente economice.

Art. 5 Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe esenţiale: a)rezistenţă mecanică şi stabilitate; b)securitate la incendiu; c)igienă, sănătate şi mediu; d)siguranţă în exploatare; e)protecţie împotriva zgomotului; f)economie de energie şi izolare termică. (la data 12-mai-2007 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 123/2007 )

Art. 6 Obligaţiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilităţilor fiecăruia. Aceşti factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici, precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.

Art. 7 În contractele care se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau în autorizaţiile ce se emit, factorii prevăzuţi la articolul precedent sunt obligaţi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor, precum şi garanţiile materiale şi alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze. În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe, referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerinţele prevăzute la art. 5.

CAPITOLUL II: Sistemul calităţii în construcţii

Art. 8 Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.

Art. 9 Sistemul calităţii în construcţii se compune din:

a)reglementările tehnice în construcţii:

b)calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;

c)agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee;

d)verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor; (la data 11-ian-1996 Art. 9, litera D. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 1995 )

e)conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;

f)autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii;

g)activitatea metrologică în construcţii;

h)recepţia construcţiilor;

i)comportarea în exploatare şi intervenţii în timp;

j)postutilizarea construcţiilor;

k)controlul de stat al calităţii în construcţii.

Art. 10 Reglementările tehnice se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect concepţia, calculul şi alcătuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi de verificare a acestora.

Art. 11 Certificarea calităţii produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii. La lucrările de construcţii se interzice folosirea de produse fără certificarea calităţii lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor.

Art. 12 Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinerea a acestora. La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerinţelor se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.

Art. 13 (la data 09-iun-2003 Art. 13 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Reglementari tehnice din 2003 ) Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţe, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Se interzice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alineatului precedent. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi. Expertizele tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi.

Art. 14 Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora. Agenţii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.

Art. 15 Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se fac în conformitate cu prevederile legale.

Art. 16 Asigurarea activităţii metrologice în construcţii se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.

Art. 17 Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi; prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. Recepţia construcţiilor se face de către investitor – proprietar, în prezenţa proiectantului şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.

Art. 18 Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.

Art. 19 Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii.

Art. 20 Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii în construcţii. Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

CAPITOLUL III: Obligaţii şi răspunderi

Secţiunea 1: Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor

Art. 21 Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: a)stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate; b)obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire; c)asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi; d)asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor; e)acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor; f)asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie; g)întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar; h)expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

Secţiunea 2: Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor

Art. 22 Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: a)precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; b)asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; c)prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate; d)elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului; e)stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; f)stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului; g)participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate. Secţiunea 3: Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor

Art. 23 Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale: a)sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării; b)începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; c)asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; d)convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; e)soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; f)utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului; g)respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor; h)sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; i)supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; j)aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; k)remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; m)stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie – factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi – în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.

Secţiunea 4: Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi

Art. 24 Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului. Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi. Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date. Obligaţiile specialiştilor atestaţi se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

Secţiunea 5: Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor construcţiilor

Art. 25 Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a)efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor; b)păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar; c)asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice; d)efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii; e)asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale; f)asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Secţiunea 6: Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor

Art. 26 Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a)folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei; b)efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin conform contractului; c)efectuarea de lucrări de intervenţie la construcţia existentă în sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale; d)efectuarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei şi contractului încheiat cu proprietarul; e)sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare. Secţiunea 7: Obligaţii şi răspunderi în activitatea de cercetare

Art. 27 Unităţile care prestează activităţi de cercetare în construcţii au următoarele obligaţii principale: a)efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale preliminare, în vederea fundamentării reglementărilor tehnice în construcţii; b)fundamentarea, elaborarea şi experimentarea de soluţii tehnice, produse şi procedee noi pentru construcţii; c)verificarea şi controlul noilor produse şi procedee la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, conform dispoziţiilor legale.

Secţiunea 8: Obligaţii şi răspunderi comune

Art. 28 Răspunderea pentru realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă, a unor construcţii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin procedurile şi regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participă la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acestora.

Art. 29 Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. Secţiunea 9: Obligaţiile şi răspunderile Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului

Art. 30 Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum şi celelalte organisme similare cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător. Controlul de stat al calităţii în construcţii pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, se realizează de către organele proprii abilitate în acest scop. Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV: Sancţiuni

Art. 31 Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa, dacă în acest fel este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Fapta prevăzută la alin. 1, dacă a produs una ori mai multe dintre următoarele consecinţe: pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia ori mai multor persoane, distrugerea totală sau parţială a construcţiei, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante ori alte consecinţe deosebit de grave, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute la alin. 1 au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate. (la data 01-feb-2014 Art. 31 din capitolul IV modificat de Art. 48, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 ) (la data 01-feb-2014

Art. 32 din capitolul IV abrogat de Art. 48, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 33 Constituie contravenţie la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă:

I. De la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei:(la data 05-iun-2001 Art. 33, subpunctul I.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera A. din Hotarirea 498/2001 ) a)executarea de modificări la construcţie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia; b)neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor de complexitate şi importanţă deosebită, referitoare la stabilitate şi rezistenţă.

II. De la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei:(la data 05-iun-2001 Art. 33, subpunctul II.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera B. din Hotarirea 498/2001 ) a)realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale; b)neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, a lucrărilor de întreţinere, de reparaţii şi de consolidări; c)realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot afecta cerinţele, fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale; d)organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici cu execuţia atestaţi corespunzător prevederilor art. 14.

III. De la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei:(la data 05-iun-2001 Art. 33, subpunctul III.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera C. din Hotarirea 498/2001 ) a)elaborarea de proiecte incomplete sau conţinând neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor, precum şi însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi; b)încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la cerinţele construcţiei; c)recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale; d)necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale; e)stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de execuţie sau lucrări de construcţii, a unor soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor; f)neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială, la terminarea lucrărilor de construcţii; g)neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, corespunzător prevederilor art. 21; h)interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control, conform prevederilor legale.

IV. De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei:(la data 05-iun-2001 Art. 33, subpunctul IV.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera D. din Hotarirea 498/2001 ) a)neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii; b)prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor; c)nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate şi a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinţe; d)neexecutarea obligaţiilor de întreţinere şi reparaţii care revin proprietarilor potrivit legii şi care afectează nivelul de calitate corespunzător cerinţelor; e)neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare.

V. De la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:(la data 05-iun-2001 Art. 33, subpunctul V.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera E. din Hotarirea 498/2001 ) a)lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, urmare convocării făcute de executant, precum şi convocarea nejustificată, de către acesta, a factorilor interesaţi; b)nesolicitarea de către investitor sau executant a soluţiilor de remediere a defectelor apărute în timpul execuţiei, referitoare la cerinţe; c)neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinţe; d)neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau neconcordanţelor apărute în timpul execuţiei; e)nesesizarea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum şi la cele în exploatare; f)neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control. *) Pentru sumele prevăzute Legea 10/1995, exprimate în moneda veche, a se vedea Legea 348/2004 privind denominarea monedei naţionale. [Art. 1, alin. (1): La data de 1 iulie 2005, moneda naţională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi […] vor fi preschimbaţi pentru 1 leu nou.] (la data 01-iul-2005 Art. 33 din capitolul IV in legatura cu Actul din Legea 348/2004 )

Art. 34 Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 33 se aplică persoanelor juridice şi fizice.

Art. 35 Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 33 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevăzute la art. 30, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii.

Art. 36 Contravenţiilor prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 37 Regulamentele şi procedurile pentru clasificarea construcţiilor în categorii de importanţă şi pentru componentele sistemului calităţii în construcţii prevăzute la art. 9 se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Art. 38 (la data 01-ian-2014 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2901/2013 ) (la data 01-ian-2007

Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2229/2005 ) (la data 01-ian-2007 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2232/2005 ) (la data 22-dec-2006 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1728/2006 ) (la data 20-dec-2006 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ NP119-06/2006 ) (la data 16-dec-2006 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1731/2006 ) (la data 30-sep-2006 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 489/2005 ) (la data 07-iul-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ din 2005 ) (la data 30-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 195/2005 ) (la data 23-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 181/2005 ) (la data 04-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ NP 115-04/2005 ) (la data 03-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ NP 109-04/2005 ) (la data 28-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Metodologia MP 038-04/2005 ) (la data 26-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ din 2005 ) (la data 25-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Reglementari tehnice NP-082-04/2005 ) (la data 21-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ din 2005 ) (la data 03-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ NP102-04/2005 ) (la data 09-dec-2004 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 ) (la data 09-dec-2004 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 ) (la data 09-dec-2004 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 ) (la data 01-nov-2004 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2004 ) (la data 23-dec-2002 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2003/2002 ) (la data 23-dec-2002 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2002/2002 ) (la data 23-dec-2002 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1995/2002 ) (la data 23-dec-2002 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1994/2002 ) (la data 26-iul-2001 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2001 ) Regulamentele prevăzute la art. 37 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului. Procedurile prevăzute la art. 37 şi normele pentru elaborarea şi aplicarea componentelor sistemului calităţii în construcţii se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (la data 27-feb-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2004 ) (la data 11-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 620/2005 ) (la data 25-mai-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 164/2005 ) (la data 27-iun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ din 2005 )

Art. 39 Autorizaţia de construire pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d) şi e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.

Art. 40 (1)Investitorii sau proprietarii vor vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei o sumă echivalentă cu o cotă de 0,70 % din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor prevăzute la art. 2 şi pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire, cu excepţia proprietarilor, persoane fizice, care execută lucrări de consolidare şi reparaţii la locuinţele din proprietate. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata prestaţiilor. Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. utilizează 70 % din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor, potrivit prevederilor legale, şi virează 30 % din acest fond în contul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care îl utilizează pentru: a)elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a cercetărilor, testărilor, documentaţiilor, studiilor, auditului, băncilor de date şi realizării de prototipuri necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului. Tipurile de reglementări şi de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobat prin hotărâre a Guvernului; b)executarea prin Compania Naţională de Investiţii – «C.N.I.» – S.A. a unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, în vederea asigurării cerinţei de rezistenţă şi stabilitate, a prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren şi, după caz, pentru expertizarea şi proiectarea lucrărilor necesare. Criteriile şi modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (la data 12-nov-2002 Art. 40, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 587/2002 ) (la data 04-mar-2003 Art. 40, alin. (1), litera B. din capitolul V reglementat de Norme Metodologice din 2003 ) (2)Întârzierile la plată a cotelor de către investitor sau proprietar, prevăzute la alin. 1, se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. (3)Cheltuielile necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii se suportă de către partea interesată. (4)Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. (5)Cheltuielile necesare certificării calităţii produselor şi procedeelor, eliberării de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee şi echipamente, autorizării şi acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor şi execuţiei lucrărilor de construcţii, conducerii şi asigurării calităţii, verificărilor metrologice, recepţiei lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare şi intervenţii în timp, precum şi postutilizării construcţiilor se suportă de către factorii interesaţi, cu excepţia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b). (la data 12-nov-2002 Art. 40, alin. (5) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 587/2002 )

Art. 41 Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se abrogă Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor, Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

-****- Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.   p.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR   MARŢIAN DAN Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.   PREŞEDINTELE SENATULUI   prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 12 din data de 24 ianuarie 1995 *) În întreg cuprinsul legii, cuvântul “cerinţe” se înlocuieşte cu sintagma “cerinţe esenţiale”. (la data 12-mai-2007 Actul modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 123/2007 )