HG nr. 925/2006 – norme de aplicare a OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice

Info :
  • titlu complet : Hotărâre nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  • publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20.07.2006 ;
  • in vigoare din 20.07.2006 ;
  • modificari :
    • nenumarate, dintre care ultima prin HG nr. 183/2013, in vigoare din 19.04.2013 ;
  • versiune actualizata la data de 11 februarie 2014.

HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 303 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

—–Art. 1

Se aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.

—–Art. 2

(1)În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2)În cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenţa dintre operatorii economici, precum şi de a garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.

(3)Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care constată apariţia unor astfel de situaţii, cum ar fi cele prevăzute la art. 67-70 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.

“(31) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 66 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă solicită ofertantului/ candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinătorului o declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 691 din ordonanţa de urgenţă.

(32) Prin datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, care se regăsesc în declaraţia prevăzută la art. 331 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, se înţelege:
a) numele şi prenumele;
b) data şi locul naşterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal;
e) funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii contractante prin raportare la implicarea în procesul de achiziţie publică.
(33) Organismele cu competenţe în verificarea apariţiei conflictului de interese au acces la declaraţia prevăzută la art. 331 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, în condiţiile legii.
(34) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice, are acces la declaraţia prevăzută la art. 331 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, în vederea prevenirii apariţiei situaţiei prevăzute la art. 691 din ordonanţa de urgenţă.”

(4)Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.

(la data 27-iul-2009 Art. 2, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 3

(1)În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, organizat conform art. 3041 din ordonanţa de urgenţă, are următoarele atribuţii principale:

a)elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;

b)elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c)îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;

d)aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;

e)constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

(la data 27-iul-2009 Art. 3, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

(3)Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire.

(4)Ofertantului câştigător nu i se poate impune să suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care prestează serviciile respective.

(la data 27-iul-2009 Art. 3, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 4

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice.

(2)Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, de a ţine cont de:

a)necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii;

b)gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);

c)anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.

(4)După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri.

(5)Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la:

a)obiectul contractului/acordului-cadru;

b)codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);

c)valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro;

d)procedura care urmează să fie aplicată;

e)data estimată pentru începerea procedurii;

f)data estimată pentru finalizarea procedurii;

g)persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.

(6)În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să lanseze un sistem dinamic de achiziţii publice, aceasta are obligaţia de a preciza această intenţie în programul anual al achiziţiilor publice.

(7)Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.

(8)Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. (7).

(9)În cazul în care modificările prevăzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare.

—–Art. 5

(1)În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante.

(2)Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a elabora o notă justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(3)Nota justificativă se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului juridic, şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice.

(4)În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte, nota justificativă trebuie să conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării, conform regulilor prevăzute în cap. II secţiunea a 2-a din ordonanţa de urgenţă, valorii contractului de achiziţie publică care urmează să fie atribuit.

—–Art. 6

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire sau, după caz, documentaţia de concurs.

(la data 27-iul-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să se întindă până la momentul încheierii contractului/acordului-cadru. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Fără a afecta prevederile art. 93 alin. (3) şi asumându-şi implicaţiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire.

(la data 27-iul-2009 Art. 6, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 834/2009 )

(3)Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;

b)în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie;

c)valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii;

d)prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia.

CAPITOLUL II: Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire

SECŢIUNEA 1: Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie

—–Art. 7

Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare.

—–Art. 8

(1)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor cerinţe minime de calificare, care:

a)nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;

b)sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit.

(2)Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională, astfel cum este prevăzut la art. 178 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe, elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei.

—–Art. 9

În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezumă că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi:

a)suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit;

b)valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2;

c)demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar “ichiditate generală” în cazul atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu executare succesivă, având o durată mai mare de 3 luni, dar pentru care plăţile aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuării acestora;

d)nivelul indicatorului financiar “lichiditate generală” să depăşească cota de 100%, în cazul atribuirii unui contract care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la lit. c);

e)demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar “solvabilitate” în cazul în care operatorul economic a prezentat documente din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanţa de urgenţă.

(la data 27-iul-2009 Art. 9 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 10

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanţa de urgenţă şi cu condiţia de a preciza acest lucru în documentaţia de atribuire.

(2)În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, cu condiţia ca setul de cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească să fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte şi nu la întregul contract.

—–Art. 11

(1)Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractantă trebuie să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop, precum şi documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective.

(2)Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă.

(21)În sensul prevederilor alin. (2), se consideră inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte entităţi abilitate prin lege în acest scop, în măsura în care sursa de date respectivă conţine informaţii actualizate.

(la data 27-iul-2009 Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 6. din Hotarirea 834/2009 )

(3)În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. În orice situaţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea precizărilor/confirmărilor solicitate.

(4)Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe – inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

(la data 27-iul-2009 Art. 11, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 834/2009 )

(5)În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

(6)Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei publice. Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente.

(7)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

(la data 27-iul-2009 Art. 11, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 111

(1)În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire.

(2)Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare.

(3)În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului – fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.

(4)În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă,

(5)În situaţiile prevăzute la alin. (3)-(4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

(6)Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică.

(la data 27-iul-2009 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 9. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 12

(1)În prima etapă a licitaţiei restrânse, a dialogului competitiv, precum şi a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza pentru selecţia/preselecţia candidaţilor numai criteriile prevăzute în anunţul de participare.

(la data 27-iul-2009 Art. 12, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 10. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Selecţia/preselecţia candidaţilor reprezintă un proces distinct care urmează procesului de calificare şi care are ca scop doar limitarea numărului de candidaţi calificaţi care vor depune oferta în etapa a doua a licitaţiei restrânse sau, după caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selecţia/preselecţia se realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce urmează să fie atribuit.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul candidaţilor ori de câte ori urmează să realizeze o selecţie/preselecţie a acestora.

(4)Prevederile art. 11 alin. (4), (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

(la data 27-iul-2009 Art. 12, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 11. din Hotarirea 834/2009 )

SECŢIUNEA 2: Stabilirea criteriilor de atribuire

—–Art. 13

(1)În cazul în care criteriul utilizat este “preţul cel mai scăzut”, astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.

(2)Oferta care este declarată câştigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

—–Art. 14

(1)În cazul în care criteriul utilizat este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.

(2)Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luaţi în considerare în cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.

—–Art. 15

(1)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă ca factori de evaluare a ofertelor.

(la data 27-iul-2009 Art. 15, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care:

a)nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;

b)nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.

(3)Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:

a)importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau

b)cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4)Atunci când stabileşte criteriile de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei.

(5)În cazul în care, în cadrul unei proceduri, contractul este împărţit pe loturi, criteriul de atribuire utilizat, dacă este cazul, trebuie să fie acelaşi pentru toate loturile respective.

(la data 27-iul-2009 Art. 15, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 13. din Hotarirea 834/2009 )

CAPITOLUL III: Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire

SECŢIUNEA 1: Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006

—–Art. 16

(1)Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire numai către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achiziţii publice.

(2)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire şi către:

a)Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b)operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP); în acest din urmă caz începând cu data de 30 septembrie 2006.

—–Art. 17

Anunţurile prevăzute la art. 16 alin. (1) trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regulă, nu mai mult de 650 de cuvinte.

—–Art. 18

(1)Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) către Regia Autonomă “Monitorul Oficial” se realizează printr-o solicitare adresată în scris, care trebuie să fie semnată de o persoană autorizată de autoritatea contractantă.

(2)Regia Autonomă “Monitorul Oficial” publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 114 din ordonanţa de urgenţă, Regia Autonomă “Monitorul Oficial” publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.

—–Art. 19

(1)Transmiterea spre publicare a anunţurilor către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizează, până la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractantă, accesând în acest sens adresa de internet http://simap.europa.eu.

(2)Anunţurile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi trebuie să respecte noile formate standard adoptate de Comisia Europeană, disponibile la adresa de internet prevăzută la alin. (1).

—–Art. 20

Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

—–Art. 21

Până la data de 31 decembrie 2006, în cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 55 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, perioada cuprinsă între data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achiziţii publice, şi data limită de depunere a ofertelor este identică cu perioada minimă de timp, prevăzută de ordonanţa de urgenţă, dintre data transmiterii spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau în SEAP şi data depunerii ofertelor.

SECŢIUNEA 2: Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006

—–Art. 22

(1)După data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire, inclusiv pe cele de tip erată la respectivele anunţuri, către operatorul SEAP.

(la data 27-iul-2009 Art. 22, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 14. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

—–Art. 23

Anunţurile pentru care ordonanţa de urgenţă impune obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene şi trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE.

—–Art. 24

(1)După transmiterea anunţurilor către operatorul SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a verifica anunţurile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare, în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP.

(2)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia ca, în termenul prevăzut la alin. (1), să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunţului.

—–Art. 25

În cazul în care Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice constată, în cursul verificării anunţului transmis de autoritatea contractantă către operatorul SEAP, că în forma sau în conţinutul acestuia există erori ori omisiuni, aceasta are obligaţia:

a)de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anunţului;

b)de a informa autoritatea contractantă asupra deciziei de respingere a publicării anunţului, motivând decizia respectivă şi indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

—–Art. 26

(1)Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. 25 sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevăzute în prezenta secţiune.

(2)În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja publicate, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele nr. 17/2004/CE şi 18/2004/CE.

(la data 27-iul-2009 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 15. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 27

(1)Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(2)Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în formatul standard adoptat de Comisia Europeană şi în cel mult o zi lucrătoare de la obţinerea acceptului de publicare.

(3)Atunci când stabileşte perioadele limită pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 3 zile lucrătoare, necesară pentru verificarea anunţurilor de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.

—–Art. 28

Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile ordonanţei de urgenţă impun această obligaţie.

(la data 27-iul-2009 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 834/2009 )

(la data 27-iul-2009 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 834/2009 )

CAPITOLUL IV: Aplicarea procedurilor de atribuire

SECŢIUNEA 1: Licitaţia deschisă

—–Art. 31

(1)În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire.

(la data 27-iul-2009 Art. 31, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 17. din Hotarirea 834/2009 )

(la data 27-iul-2009 Art. 31, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 17. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 32

(1)În cazul în care autoritatea contractantă primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire, aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări, respectând prevederile art. 78 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.

(2)În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia, respectând prevederile art. 78 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire, prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la fişierul iniţial.

—–Art. 33

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare, care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor.

(la data 27-iul-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 18. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

(3)În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii:

a)au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare;

b)nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire.

(la data 27-iul-2009 Art. 33, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 18. din Hotarirea 834/2009 )

(4)Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă.

(la data 27-iul-2009 Art. 33, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 18. din Hotarirea 834/2009 )

(5)Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. 216 din ordonanţa de urgenţă, trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP.

(la data 27-iul-2009 Art. 33, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 18. din Hotarirea 834/2009 )

(6)Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.

—–Art. 34

(1)În cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte.

(2)Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

(3)Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4)Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.

—–Art. 35

Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

—–Art. 36

(1)Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

a)se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3);

b)a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante în acest sens;

(la data 27-iul-2009 Art. 36, alin. (1), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 19. din Hotarirea 834/2009 )

(la data 27-iul-2009 Art. 36, alin. (1), litera B^1. din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 20. din Hotarirea 834/2009 )

c)constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:

– în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

– respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;

d)nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

e)preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;

(la data 27-iul-2009 Art. 36, alin. (1), litera E. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 21. din Hotarirea 834/2009 )

e1)preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii:

– preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare;

– încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;

(la data 27-iul-2009 Art. 36, alin. (1), litera E. din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 22. din Hotarirea 834/2009 )

f)în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.

“g) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 691 din ordonanţa de urgenţă, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.”

(2)Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a)nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;

b)conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

c)conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;

d)în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.

(la data 27-iul-2009 Art. 36, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 361

(1)În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective.

(2)În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(3)În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

(4)În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f).

(la data 27-iul-2009 Art. 36^1 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 25. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 37

(1)Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.

(2)Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

—–Art. 38

(1)Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitaţie electronică, dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anunţat decizia respectivă în anunţul de participare, iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute la art. 164 din ordonanţa de urgenţă.

(2)Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţi care au depus oferte admisibile.

(4)În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică, clasamentul final se stabileşte luând în considerare şi rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a).

(la data 27-iul-2009 Art. 38, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 26. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 39

(1)După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, un raport al procedurii de atribuire, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(2)Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

(la data 27-iul-2009 Art. 39 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 27. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 40

Procedura de licitaţie deschisă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

SECŢIUNEA 2: Licitaţia restrânsă

—–Art. 41

În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.

—–Art. 42

(1) După expirarea datei-limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare poate stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.
(2) Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător, raportat la candidatură.

—–Art. 43

(la data 27-iul-2009 Art. 43, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 28. din Hotarirea 834/2009 )

(2)După ce a finalizat selecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(la data 27-iul-2009 Art. 43, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 29. din Hotarirea 834/2009 )

(3)Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

(la data 27-iul-2009 Art. 43, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 29. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 44

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a licitaţiei restrânse concomitent tuturor candidaţilor selectaţi, respectând prevederile art. 87-89 din ordonanţa de urgenţă.

(2)Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.

(3)În cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse, prevederile art. 31-39 se aplică în mod corespunzător.

—–Art. 45

Procedura de licitaţie restrânsă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

SECŢIUNEA 3: Dialogul competitiv

—–Art. 46

Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 94 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.

—–Art. 47

În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.

—–Art. 48

(la data 27-iul-2009 Art. 48, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 3 abrogat de Art. 1, punctul 30. din Hotarirea 834/2009 )

(2)După ce a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(la data 27-iul-2009 Art. 48, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 31. din Hotarirea 834/2009 )

“(21) Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător, raportat la candidatură.”

(3)Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

(la data 27-iul-2009 Art. 48, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 31. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 49

(1)Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligaţia consemnării problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă.

(2)Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă.

(3)Autoritatea contractantă are dreptul de a include în documentaţia descriptivă posibilitatea acordării de prime participanţilor la dialog. Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al autorităţii contractante şi în funcţie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputând depăşi 2% din valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit.

(4)Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a cărui ofertă este, în final, declarată câştigătoare.

—–Art. 50

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul şi în runde intermediare, care au ca scop reducerea succesivă a numărului de soluţii discutate, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia descriptivă;

b)numărul participanţilor la dialog este suficient de mare, astfel încât o astfel de reducere să nu afecteze concurenţa reală.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi au fost clarificate o parte dintre aspectele prevăzute la art. 49 alin. (1), runde intermediare în care participanţii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a rundei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi.

(4)După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un nou raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(5)Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

(6)Următoarea runda de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanţii rămaşi în competiţie, odată admişi ca urmare a organizării unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul rundelor următoare sau atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat, decât în sensul îmbunătăţirii acestora.

(la data 27-iul-2009 Art. 50 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 32. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 51

În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

—–Art. 52

(1)În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanţii trebuie să depună oferte pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare.

(2)Prevederile art. 31-39 se aplică în mod corespunzător.

(la data 27-iul-2009 Art. 52, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 33. din Hotarirea 834/2009 )

SECŢIUNEA 4: Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

—–Art. 53

(1)Înainte de iniţierea procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 110 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.

(2)În cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractantă nu are obligaţia verificării condiţiilor prevăzute la alin. (1), în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonanţa de urgenţă.

—–Art. 531

În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.

—–Art. 532

(1)După ce s-a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

“(11) Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător, raportat la candidatură.

(2)Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

(la data 27-iul-2009 Art. 53 din capitolul IV, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 34. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 54

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a organiza, în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire, întâlniri cu fiecare candidat preselectat în parte, în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi la cea financiară.

(2)Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaţia de a prezenta, în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă, o propunere de ofertă preliminară, care va constitui punctul de pornire al negocierilor.

(3)Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către toţi participanţii la negocieri.

(la data 27-iul-2009 Art. 54 din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 35. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 55

În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentaţia descriptivă, iar numărul de participanţi la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanţi să nu afecteze concurenţa reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, după un model similar cu cel prevăzut pentru dialogul competitiv.

—–Art. 56

(1)Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă.

(2)În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală, cu fiecare participant în parte. În cadrul acestei întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare, pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire.

(la data 27-iul-2009 Art. 56 din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 36. din Hotarirea 834/2009 )

SECŢIUNEA 5: Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

—–Art. 57

Înainte de iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 122 sau, după caz, la art. 252 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.

—–Art. 58

Iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se realizează prin transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulţi operatori economici.

—–Art. 59

(1)În cazurile prevăzute la art. 122 lit. f) şi la art. 252 lit. f) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piaţă la disponibil; în această situaţie, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind iniţiată prin transmiterea către bursă a ordinului de cumpărare.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se înţelege bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale.

(3)Oferta câştigătoare este aceea care, la finalul tranzacţiei în ringul bursei, a prezentat cel mai scăzut preţ pentru produsul respectiv.

—–Art. 60

În cazurile prevăzute la art. 122 lit. g) şi la art. 252 lit. g) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona produse prin participarea la procedura specifică organizată în acest sens asupra operatorului economic aflat în lichidare, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA 6: Cererea de oferte

—–Art. 61

(1)Cererea de oferte se iniţiază prin transmiterea unei invitaţii de participare către cel puţin 3 operatori economici.

(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) îşi încetează aplicabilitatea, autoritatea contractantă având obligaţia de a publica invitaţia de participare în SEAP.

—–Art. 62

(1)În perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire.

(la data 27-iul-2009 Art. 62, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 6 abrogat de Art. 1, punctul 37. din Hotarirea 834/2009 )

(la data 27-iul-2009 Art. 62, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 6 abrogat de Art. 1, punctul 37. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 63

(1)După transmiterea invitaţiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art. 32-39, pentru aplicarea licitaţiei deschise.

(2)În cazul aplicării procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preţurilor incluse în propunerile financiare.

—–Art. 64

Procedura de cerere de oferte poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

CAPITOLUL V: Acordul-cadru

—–Art. 65

În sensul prevederilor art. 143 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă:

a)nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv;

b)nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură decât cele stabilite prin acordul-cadru;

c)nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele faţă de altele;

d)nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord;

e)nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o altă autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanţa de urgenţă;

f)fără a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanţa de urgenţă, are obligaţia de a impune condiţii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru.

g)nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a căror valoare cumulată este mai mare decât o valoare a cărei depăşire ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.

(la data 27-iul-2009 Art. 65, litera F. din capitolul V completat de Art. 1, punctul 38. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 66

Documentaţia de atribuire trebuie să conţină, alături de elementele prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi un set minim de informaţii specifice referitoare la:

a)numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat;

b)opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea competiţiei sau prin reluarea competiţiei, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai mulţi operatori economici;

c)criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum şi orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea contractelor respective urmează să se realizeze prin reluarea competiţiei;

d)calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum şi calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente;

e)estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru;

f)estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.

—–Art. 67

(1)Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă îşi asumă, faţă de operatorul/operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, următoarele obligaţii principale:

a)să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia următoarelor cazuri:

– operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante; sau

– autoritatea contractantă se află în situaţia prevăzută la art. 65 lit. g), în acest din urmă caz fără a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică;

(la data 27-iul-2009 Art. 67, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 39. din Hotarirea 834/2009 )

b)să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.

(2)Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru îşi asumă ca obligaţie principală faţă de autoritatea contractantă furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.

(3)Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorului economic pentru a furniza/presta/executa, se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

—–Art. 68

(1)Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la:

a)obligaţiile pe care operatorul/operatorii economic/economici şi le-a/le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice – funcţionale şi de performanţă – ale produselor care urmează să fie furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate şi nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuţie începând din momentul încheierii contractului, garanţiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză şi evaluare a propunerilor tehnice;

b)preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevăzut în propunerea financiară;

c)condiţii specifice şi formule de ajustare a preţurilor, după caz;

d)orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.

(2)În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, acordul-cadru trebuie să prevadă:

a)elementele/condiţiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a respectivului acord;

b)elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.

—–Art. 69

(1)În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, autoritatea contractantă are obligaţia, ori de câte ori decide achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului respectiv, să transmită concomitent o invitaţie de participare la reofertare către toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

(2)Invitaţia la reofertare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a)cu privire la cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;

b)cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei şi criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să fie aplicaţi pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevăzut în documentaţia de atribuire elaborată pentru încheierea acordului-cadru;

c)cu privire la modul în care se depune/transmite noua ofertă şi data limită până la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua ofertă.

(3)Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi/sau la orice altele asemenea, în măsura în care au fost prevăzute conform dispoziţiilor art. 68 alin. (2) lit. b).

(4)Data limită până la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua ofertă se stabileşte de autoritatea contractantă care are, în acest sens, obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract şi asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte şi transmiterea acesteia; autoritatea contractantă poate să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

(5)Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a). În cazul în care a fost prevăzută posibilitatea de ajustare a preţului, îmbunătăţirea acestui element se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării coeficienţilor de ajustare.

(la data 27-iul-2009 Art. 69, alin. (5) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 40. din Hotarirea 834/2009 )

(6)În cazul în care, în urma reofertării, autoritatea contractantă nu obţine îmbunătăţiri ale elementelor/condiţiilor care fac obiectul reluării competiţiei, aceasta are obligaţia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia.

—–Art. 70

(1)În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte estimarea prevăzută la art. 66 lit. f), autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de respectivul operator economic, numai în cazul în care:

a)acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b)deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a acoperi diferenţa respectivă.

(2)În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare, numai în cazul în care:

a)acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b)deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective.

(la data 27-iul-2009 Art. 70, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 41. din Hotarirea 834/2009 )

(3)Operatorul economic în culpă va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa.

CAPITOLUL VI: Evaluarea ofertelor

—–Art. 71

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(la data 27-iul-2009 Art. 71, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 42. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Comisia de evaluare trebuie să includă specialişti în domeniul obiectului contractului care urmează să fie atribuit şi se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau, în cazul în care beneficiarul final al contractului este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante.

(la data 27-iul-2009 Art. 71, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 42. din Hotarirea 834/2009 )

(3)Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urmă caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă.

—–Art. 72

(1)Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al comisiei de evaluare. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. În orice situaţie, preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire.

(la data 27-iul-2009 Art. 72, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 43. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a)deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;

b)verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

c)realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;

d)realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e)realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f)verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

g)verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenţă;

h)stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

i)stabilirea ofertelor admisibile;

j)aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;

k)în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

l)elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(3)Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(4)Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.

—–Art. 73

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(la data 27-iul-2009 Art. 73, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 44. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.

(la data 27-iul-2009 Art. 73, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 44. din Hotarirea 834/2009 )

(3)Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai la:

a)verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;

b)analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

c)analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

(4)Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.

(la data 27-iul-2009 Art. 73, alin. (4) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 44. din Hotarirea 834/2009 )

(5)Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.

(la data 27-iul-2009 Art. 73, alin. (5) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 44. din Hotarirea 834/2009 )

(6)Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice.

—–Art. 74

(1)Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2)Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii, disciplinar sau penal.

(3)Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi.

(4)Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II, secţiunea a 8-a din ordonanţa de urgenţă, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât şi experţilor cooptaţi.

—–Art. 75

“(1) Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate pe propria răspundere prin care se angajează să respecte prevederile art. 74 şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare, şi conţine datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (32).
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este pusă la dispoziţia organismelor cu competenţe în verificarea apariţiei conflictului de interese.
(4) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice, are acces la declaraţia prevăzută la alin. (1), în vederea prevenirii apariţiei situaţiei prevăzute la art. 69 din ordonanţa de urgenţă.
(5) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi constată, oricând pe parcursul exercitării atribuţiilor, că se află într-o situaţie de incompatibilitate/conflict de interese, atunci acesta solicită de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi.
(6) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (5), autoritatea contractantă verifică informaţiile semnalate şi, dacă acestea se confirmă, dispune înlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat.
(7) Autoritatea contractantă dispune de îndată înlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat, dacă situaţiile prevăzute la alin. (5) sunt sesizate ca urmare a observaţiilor formulate de observatorii Ministerului Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice.”

—–Art. 76

(1)Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.

(la data 27-iul-2009 Art. 76, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 45. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. Comisia de evaluare are obligaţia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare.

(la data 27-iul-2009 Art. 76, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 45. din Hotarirea 834/2009 )

(3)În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte.

(4)În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, conducătorul autorităţii contractante sau, după caz, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.

(la data 27-iul-2009 Art. 76, alin. (4) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 45. din Hotarirea 834/2009 )

(5)Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.

“(6) În situaţia în care autoritatea contractantă aprobă raportul procedurii de atribuire fără a ţine cont de observaţiile formulate de observatorii Ministerului Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice, cu privire la situaţiile prevăzute de art. 69 şi 691 din ordonanţa de urgenţă, Agenţia Naţională de Integritate este sesizată pentru identificarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odată cu sesizarea, Agenţiei Naţională de Integritate îi este transmisă şi documentaţia completă privind atribuirea contractului.”

—–Art. 78

(1) Comisia de evaluare stabileşte care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.
(2) Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei în baza art. 36 alin. (1) lit. g), solicită clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate iniţial de candidat/ofertant/subcontractant/terţ susţinător cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 691 din ordonanţa de urgenţă.

—–Art. 79

(1)În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2)În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:

a)pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau

b)reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile.

(la data 27-iul-2009 Art. 79, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 47. din Hotarirea 834/2009 )

(3)În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2).

—–Art. 80

(1)Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă.

(la data 27-iul-2009 Art. 80, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 48. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

a)dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b)dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

(3)Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.

(la data 27-iul-2009 Art. 80, alin. (2) din capitolul VI completat de Art. 1, punctul 49. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 81

Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

—–Art. 82

(1)Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanţa de urgenţă.

(2)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

(3)În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

(4)În cazul în care, atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului “preţul cel mai scăzut”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile în parte şi prin întocmirea, în ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

(la data 27-iul-2009 Art. 82, alin. (4) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 50. din Hotarirea 834/2009 )

(5)Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA.

(la data 27-iul-2009 Art. 82, alin. (4) din capitolul VI completat de Art. 1, punctul 51. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 83

(1)După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia.

(2)Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.

CAPITOLUL VII: Garanţii

SECŢIUNEA 1: Garanţia de participare

—–Art. 84

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.

—–Art. 85

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii:

a)cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

b)perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.

(la data 27-iul-2009 Art. 85, litera B. din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 52. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 86

(1)Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.

(2)Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

(3)Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

a)condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

b)necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(4)Autoritatea contractantă nu are dreptul:

a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;

c)de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.

(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante:

a)a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;

b)a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare.

(6)În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

(la data 27-iul-2009 Art. 86 din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 53. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 87

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

(2)În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.

—–Art. 88

(1)Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

(2)Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

(3)În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

(4)După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.

(la data 27-iul-2009 Art. 88, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 54. din Hotarirea 834/2009 )

SECŢIUNEA 2: Garanţia de bună execuţie

(la data 27-oct-2011 capitolul VII, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Hotarirea 1045/2011 )

—–Art. 89

(1)Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.

(3)În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii – cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.

—–Art. 90

(1)De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

(la data 27-iul-2009 Art. 90, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 55. din Hotarirea 834/2009 )

(2)În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

(3)Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

(la data 27-oct-2011 Art. 90, alin. (3) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I din Hotarirea 1045/2011 )

—–Art. 91

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

—–Art. 92

(1)În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

(2)În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

(3)În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a)valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

b)valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

(4)În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

CAPITOLUL VIII: Finalizarea procedurii de atribuire

—–Art. 93

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 209 din ordonanţa de urgenţă.

(2)Autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la art. 205 din ordonanţa de urgenţă din motive imputabile acesteia.

(3)Autoritatea contractantă beneficiază de termenul prevăzut la alin. (2) numai în vederea îndeplinirii condiţiilor de semnare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu respectarea obligaţiilor prevăzute de lege.

(4)Autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii.

(5)Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) constituie încălcări ale principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f) şi g) din ordonanţa de urgenţă şi se sancţionează în consecinţă. Ofertantul care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(6)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin mijloace electronice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat. Formatul notificării se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(la data 05-apr-2012 Art. 93 din capitolul VIII modificat de Art. I din Hotarirea 219/2012 )

—–Art. 94

Indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

(la data 27-iul-2009 Art. 94 din capitolul VIII modificat de Art. 1, punctul 57. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 95

(1)Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie cel puţin următoarele documente:

a)caietul de sarcini;

b)propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c)graficul de îndeplinire a contractului;

d)graficul de plăţi;

e)garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f)angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(la data 27-iul-2009 Art. 95, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. 1, punctul 58. din Hotarirea 834/2009 )

(2)În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

—–Art. 96

(1)În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

(2)Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

—–Art. 97

(1)Preţul contractului de achiziţie publică se poate exprima în lei sau, după caz, în valută.

(2)Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii:

a)au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

b)pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(3)Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică.

(4)Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri:

a)atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b); sau

b)atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului.

(5)În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.

(6)În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datorează culpei autorităţii contractante, nu este posibilă invocarea prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune-interese.

(la data 27-iul-2009 Art. 97 din capitolul VIII modificat de Art. 1, punctul 59. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 971

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

a)pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data terminării furnizării produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauză;

b)pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract;

c)pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate;

d)pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză.

(2)Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii:

a)să elibereze un exemplar operatorului economic;

b)să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice; şi

c)să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1).

(3)În cazul în care procedura de atribuire a avut ca scop încheierea unui acord-cadru, prevederile alin. (1)-(2) sunt aplicabile prin raportare la terminarea prestaţiilor aferente acordului-cadru respectiv, şi nu contractelor subsecvente.

(4)Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice persoană poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici care participă la o anumită procedură de atribuire aplicată de respectiva autoritate contractantă.

(5)Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(6)Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul/acordul-cadru este asimilabil situaţiei prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanţa de urgenţă. Documentele constatatoare se emit în acest caz în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(la data 27-iul-2009 Art. 97 din capitolul VIII completat de Art. 1, punctul 60. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 98

(1)În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului/acordului-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(2)În cazul în care procedura de atribuire a fost anulată conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii spre publicare, în termen de cel mult 48 de zile de la emiterea deciziei de anulare, a unui anunţ specific în acest sens. Transmiterea spre publicare se realizează, ca şi în cazul celorlalte tipuri de anunţuri, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

(3)Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul anulării unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

(la data 27-iul-2009 Art. 98 din capitolul VIII modificat de Art. 1, punctul 61. din Hotarirea 834/2009 )

CAPITOLUL IX: Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

—–Art. 99

(1)Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică se realizează de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi a informărilor prevăzute la art. 101.

(la data 27-iul-2009 Art. 99, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. 1, punctul 62. din Hotarirea 834/2009 )

(2)Autorităţile contractante au obligaţia transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.

(3)Informaţiile solicitate se transmit în format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

(la data 27-iul-2009 Art. 99, alin. (3) din capitolul IX modificat de Art. 1, punctul 62. din Hotarirea 834/2009 )

(la data 27-iul-2009 Art. 100 din capitolul IX abrogat de Art. 1, punctul 63. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 101

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucrează informaţiile relevante din anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi din alte informări primite de la autorităţile contractante solicitate conform prevederilor art. 300 din ordonanţa de urgenţă, constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru:(la data 27-iul-2009 Art. 101 din capitolul IX modificat de Art. 1, punctul 64. din Hotarirea 834/2009 )

a)prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b)furnizarea de informaţii în legătură cu modul de funcţionare a sistemului de achiziţii publice tuturor celor interesaţi;

c)supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

d)prevenirea şi, după caz, constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu.

CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi finale

—–Art. 102

În sensul prevederilor art. 298 din ordonanţa de urgenţă, prin procedura de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, o invitaţie de participare, până la data de 29 iunie 2006 inclusiv.

(la data 25-aug-2006 Art. 102 din capitolul X modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1056/2006 )

—–Art. 103

(1)Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor şi lucrărilor fie sistemul de grupare şi codificare utilizat în Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA, fie vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV.

(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor şi lucrărilor numai vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV.

—–Art. 104

Atribuirea contractelor de achiziţie publică a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 19 din ordonanţa de urgenţă se poate realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2007, şi prin intermediul SEAP.

—–Art. 105

Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 58 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă este operat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.

—–Art. 1051

Acţiunile introduse în instanţă de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, potrivit art. 2961 din ordonanţa de urgenţă, sunt scutite de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

(la data 27-iul-2009 Art. 105 din capitolul X completat de Art. 1, punctul 65. din Hotarirea 834/2009 )

—–Art. 106

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:

a)aprobarea unor documentaţii standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire;

b)aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de monitorizare;

c)aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanţei de urgenţă şi/sau ale prezentei hotărâri.

—–Art. 107

– Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(la data 27-iul-2009 Art. 107 din capitolul X modificat de Art. 1, punctul 66. din Hotarirea 834/2009 )

-****-

 

PRIM-MINISTRU

 

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

 

Alexandru Cojocaru

 

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

 

Aleodor Marian Frâncu

 

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor,

 

Zsolt Nagy

 

p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

 

Constantin Dascălu,

 

secretar de stat

 

Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului,

 

Laszlo Borbely

 

p. Ministrul integrării europene,

 

Adrian Ciocănea,

 

secretar de stat

 

Ministrul finanţelor publice,

 

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1: MODELE pentru anunţurile care se publică în conformitate cu prevederile art. 17 şi 29

CAPITOLUL 1: Anunţul de intenţie

(A)Achiziţia de produse

1.Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.

2.Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.Natura şi cantitatea sau valoarea produselor care se intenţionează să fie achiziţionate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4.Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire

5.După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6.Alte informaţii

(B)Achiziţia de servicii

1.Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.

2.Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.Valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)

4.Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire;

5.După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6.Alte informaţii

(C)Achiziţia de lucrări

1.Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.

2.Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Natura şi dimensiunile lucrărilor şi, în cazul în care lucrarea este împărţită în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi

b)Amplasamentul lucrării

c)codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)

4.Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire

5.După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6.Alte informaţii

CAPITOLUL 2: Anunţul de participare la licitaţia deschisă

(A)Achiziţia de produse

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul de livrare a produselor

5.Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10.Termenul de finalizare sau durata contractului.

11.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.

13.Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

14._

a)Termenul limită de primire a ofertelor;

b)Adresa la care se transmit ofertele;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

15.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

16.Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

17.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

18.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

19.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.

20.Criterii de calificare privind situaţia economico – financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.

21.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

22.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

23.Criteriul de atribuire a contractului.

24.Alte informaţii.

(B)Achiziţia de servicii

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul prestării serviciilor.

5.Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9.Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

10.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11.Termenul de finalizare sau durata contractului.

12.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.

14.Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

15._

a)Termenul limită de primire a ofertelor;

b)Adresa la care se transmit ofertele;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

16.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

17.Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

18.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

19.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

20.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă

21.Criterii de calificare privind situaţia economico – financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.

22.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

23.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

24.Criteriul de atribuire a contractului.

25.Alte informaţii.

(C)Achiziţia de lucrări

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul execuţiei lucrărilor

5.Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare.

7.În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

8.Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare.

9.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru,

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

10.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11.Termenul de finalizare sau durata contractului.

12.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.

14.Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

15._

a)Termenul de primire a ofertelor;

b)Adresa la care se transmit ofertele;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

16.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

17.Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

18.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

19.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

20.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.

21.Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.

22.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

23.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

24.Criteriul de atribuire a contractului.

25.Alte informaţii.

CAPITOLUL 3: Anunţul de participare la licitaţia restrânsă

(A)Achiziţia de produse

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul de livrare a produselor

5.Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10.Termenul de finalizare sau durata contractului.

11.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

13.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

14.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

15.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16.Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

17.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

18._

a)Numărul minim si, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi;

b)criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

19.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

21.Alte informaţii.

(B)Achiziţia de servicii

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul prestării serviciilor.

5.Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9.Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

10.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11.Termenul de finalizare sau durata contractului.

12.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

14.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

15.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

16.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

17.Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19._

a)Numărul minim si, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi;

b)criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

20.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

21.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22.Alte informaţii.

(C)Achiziţia de lucrări

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul execuţiei lucrărilor

5.Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare.

7.În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

8.Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare.

9.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

10.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, indicaţii se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11.Termenul de finalizare sau durata contractului.

12.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

14.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

15.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

16.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

17.Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19._

a)Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi;

b)criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

20.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

21.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22.Alte informaţii.

CAPITOLUL 4: Anunţul de participare la dialogul competitiv

(A)Achiziţia de produse

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

4.Locul de livrare a produselor

5.Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pană la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10.Termenul de finalizare sau durata contractului.

11._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).

15.Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17.Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.

18._

a)Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b)criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21.Alte informaţii.

(B)Achiziţia de servicii

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

4.Locul prestării serviciilor.

5.Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

8.Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

9.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10.Termenul de finalizare sau durata contractului.

11._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

15.Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17.Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.

18._

a)Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b)criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21.Alte informaţii.

(C)Achiziţia de lucrări

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

4.Locul execuţiei lucrărilor

5.Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

7.Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru,

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10.Termenul de finalizare sau durata contractului.

11._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

15.Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17.Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.

18._

a)Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b)criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21.Alte informaţii.

CAPITOLUL 5: Anunţul de participare la negociere

(A)Achiziţia de produse

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul de livrare a produselor

5.Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10.Termenul de finalizare sau durata contractului.

11._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15.Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17.Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

18._

a)Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b)criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21.Alte informaţii.

(B)Achiziţia de servicii

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul prestării serviciilor.

5.Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

8.Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

9.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10.Termenul de finalizare sau durata contractului.

11._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15.Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)Dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17.Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

18._

a)Numărul minim si, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b)criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină ofertă valabilă.

20.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21.Alte informaţii.

(C)Achiziţia de lucrări

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul execuţiei lucrărilor

5.Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se precizează dimensiunea respectivelor loturi;

7.Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru,

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10.Termenul de finalizare sau durata contractului.

11._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15.Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17.Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează sa fie negociate.

18._

a)Numărul minim si, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b)criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină ofertă valabilă.

20.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21.Alte informaţii.

CAPITOLUL 6: Anunţul de atribuire

(A)Achiziţia de produse

1.Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

2.Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere tară publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

3.Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4.Data atribuirii contractului de furnizare.

5.Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.

6.Numărul de oferte primite.

7.Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

8.Preţul sau gama preţurilor plătite.

9.Data publicării anunţului de participare.

10.Alte informaţii.

(B)Achiziţia de servicii

1.Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

2.Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

3.Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4.Data atribuirii contractului de servicii.

5.Criteriul de atribuire a contractului de servicii.

6.Numărul de oferte primite.

7.Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

8.Preţul sau gama preţurilor plătite.

9.Data publicării anunţului de participare.

10.Alte informaţii.

(C)Achiziţia de lucrări

1.Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

2.Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

3.Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării.

4.Data atribuirii contractului de lucrări.

5.Criteriul de atribuire a contractului de lucrări.

6.Numărul de oferte primite.

7.Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

8.Preţul sau gama preţurilor plătite.

9.Data publicării anunţului de participare.

10.Alte informaţii.

CAPITOLUL 7: Anunţuri pentru concursul de soluţii

(A)Anunţul de participare la concurs

1.Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare.

2.Descrierea proiectului.

3.Tipul de concurs: deschis sau restrâns.

4.În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

5.În cazul unui concurs restrâns:

a)numărul de participanţi care vor fi selectaţi;

b)criterii de selecţie a participanţilor;

c)termenul de depunere a cererilor de participare.

6.După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.

7.Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.

8.Numele membrilor juriului.

9.Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.

10.După caz, numărul şi valoarea premiilor.

11.Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câştigătorului sau câştigătorilor concursului.

12.Alte informaţii.

(B)Anunţul privind rezultatul concursului

1.Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante.

2.Descrierea proiectului.

3.Numărul total de participanţi.

4.Numărul de participanţi străini.

5.Câştigătorul (câştigătorii) concursului.

6.După caz, premiul (premiile) acordate.

7.Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs.

8.Alte informaţii.

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 625 din data de 20 iulie 2006