Ordinul 2179/2010 – aprobarea diverselor Conventii necesare aplicarii OUG 69/2010

– Titlu complet: ORDIN Nr. 2.179/2010 & Nr. 1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

– publicat in M.Of. nr. 637 din 10 septembrie 2010

-/-

Având în vedere:

– prevederile art. 13 alin. (2) şi (3), art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală;

– dispoziţiile art. 44 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010,

în vederea reglementării condiţiilor necesare facilitării aplicării măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010,

în temeiul:

– art. 41 alin. (1) şi art. 42 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010;

– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emit prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă modelul Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, prevăzută în art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Se aprobă modelul Contractului de garantare, prevăzut la art. 41 alin. (1) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3

(1) Se aprobă modelul Convenţiei de fidejusiune, prevăzută la art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În vederea încheierii convenţiilor de fidejusiune prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice mandatează direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti să semneze aceste convenţii în numele Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 4

Se aprobă modelul înscrisului denumit Titlu de creanţă, prevăzut la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5

Pentru semestrul II al anului 2010 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul măsurilor de sprijin, la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul creditului garantat.

Art. 6

Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, precum şi finanţatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

ANEXA Nr. 1

CONVENŢIE

din

privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

Încheiată în temeiul art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010, şi al art. 38 alin. (1) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, între:

Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de

, în calitate de

, denumit în continuare MFP,

şi

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de

, în calitate de

, şi de

, în calitate de

, denumit în continuare FNGCIMM.

CAPITOLUL I

Obiectul convenţiei

Art. 1. – (1) Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM de către MFP, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală.

(2) Măsurile de sprijin au în vedere facilitarea accesului asociaţiilor de proprietari – persoane juridice fără scop patrimonial – şi a proprietarilor locuinţelor unifamiliale – persoane fizice –, denumiţi în continuare beneficiari, la contractarea de credite bancare, acordate de instituţii de credit, denumite în continuare finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată, pentru executarea lucrărilor de intervenţie privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit, şi sunt aplicabile beneficiarilor clădirilor de locuit construite şi recepţionate până la sfârşitul anului 2000.

(3) Sursa de plată a valorii parţiale sau totale de executare a garanţiilor emise de FNGCIMM în numele şi în contul statului este bugetul de stat, prin bugetul MFP – Acţiuni generale.

(4) Pentru anul 2010, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală este de 200 milioane lei.

(5) Termenii utilizaţi în prezenta convenţie au semnificaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010.

CAPITOLUL II

Conţinutul mandatului

Art. 2. – MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:

a) să propună Guvernului plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise conform art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010;

b) să efectueze plata valorii parţiale de executare a garanţiei în contul finanţatorilor, de maximum 5 ori pe durata unui credit, în baza deciziei de aprobare a cererii parţiale de plată, transmisă de FNGCIMM conform cap. IV;

c) să efectueze plata valorii totale de executare a garanţiei în contul finanţatorilor, după efectuarea a 5 plăţi aferente valorii parţiale de executare a garanţiei pe durata unui credit, în baza deciziei de aprobare a cererii totale de plată, transmisă de FNGCIMM conform cap. IV;

d) să transmită FNGCIMM şi finanţatorului eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;

e) să ţină evidenţa plăţilor efectuate pe fiecare beneficiar, asigurându-se că plata valorii totale de executare a garanţiei se realizează în cazul în care, pentru a şasea oară, beneficiarul creditului garantat nu rambursează la scadenţă rata de capital, parţial sau integral;

f) să negocieze semestrial nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM, calculat pe an, la soldul finanţării garantate; ministrul finanţelor publice trebuie să emită ordinul privind aprobarea nivelului comisionului datorat FNGCIMM pentru acordarea şi gestionarea garanţiilor acordate potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010.

Art. 3. – FNGCIMM, în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:

a) să elaboreze şi să aprobe, prin organele sale statutare, instrucţiunile generale aplicabile finanţatorilor în privinţa acordării, monitorizării, raportării şi executării garanţiilor rezultate din aplicarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, denumite în continuare instrucţiuni generale;

b) să acorde garanţia în condiţiile Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, şi instrucţiunilor generale;

c) să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către finanţator a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;

d) să urmărească periodic stadiul derulării creditului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţatori, conform prevederilor contractului de garantare;

e) să monitorizeze încadrarea valorii garanţiilor acordate în plafonul anual aprobat conform art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010;

f) să aprobe plata parţială sau totală a garanţiei, după caz, numai în condiţiile expres prevăzute în contractele de garantare încheiate cu finanţatorii şi beneficiarii;

g) să comunice MFP situaţia plăţilor de efectuat aferente garanţiilor emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, însoţită de deciziile de aprobare a cererilor de plată şi de convenţiile de fidejusiune în formă autentică, încheiate de proprietarul/proprietarii restanţieri în cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentanţii săi legali, şi-a îndeplinit obligaţia de a identifica pe propria răspundere proprietarii restanţieri, aşa cum a fost prevăzută la art. 39 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010. În caz contrar, vor fi comunicate convenţiile de fidejusiune încheiate de către toţi proprietarii locuinţelor dintr-o clădire tip bloc de locuinţe;

h) să ţină o evidenţă a deciziilor de aprobare/respingere a plăţilor efectuate în contul fiecărei garanţii, asigurându-se că deciziile de aprobare a plăţii valorii totale de executare a garanţiei se efectuează numai după ce au fost emise 5 decizii de aprobare a plăţilor aferente valorilor parţiale de executare a unei garanţii pe durata unui credit;

i) să transmită MFP rapoartele prevăzute la cap. III, la termenele stabilite în art. 8 alin. (2);

j) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în condiţiile Programului de sprijin, pe categorii de beneficiari, asigurându-se că un beneficiar accesează o singură garanţie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală;

k) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei derulări a măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, solicitate de MFP.

CAPITOLUL III

Raportări

Art. 4. – (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, FNGCIMM va transmite MFP următoarele raportări:

a) situaţia garanţiilor acordate de FNGCIMM, consolidate pe finanţatori, cu evidenţierea detaliată a categoriilor de beneficiari (anexa nr. 1 la convenţie);

b) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente creditelor garantate de către FNGCIMM în numele şi în contul statului, consolidate pe finanţatori, cu evidenţierea detaliată a categoriilor de beneficiari (anexa nr. 2 la convenţie);

c) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul creditelor garantate de către FNGCIMM în numele şi contul statului, consolidate pe finanţatori, cu evidenţierea detaliată a categoriilor de beneficiari (anexa nr. 3 la convenţie).

(2) Anexele nr. 1–3 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 5. – (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiei de specialitate din cadrul MFP situaţia stingerii creanţelor fiscale datorate de beneficiarii măsurilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală prin modalităţile de executare silită.

(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în a 15-a zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului.

CAPITOLUL IV

Plata garanţiei

Art. 6. – Cererile de plată parţială şi totală se aprobă de către FNGCIMM, conform prevederilor art. 39 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, instrucţiunilor generale şi dispoziţiilor din contractele de garantare încheiate cu finanţatorii şi beneficiarii.

Art. 7. – (1) Plata valorii parţiale de executare a garanţiei se efectuează de către MFP în contul finanţatorului, de maximum 5 ori pe durata unui credit garantat.

(2) Plata valorii totale de executare a garanţiei se efectuează de către MFP în contul finanţatorilor, în cazul în care beneficiarii, pentru a 6-a oară, nu rambursează la scadenţă rata de capital, parţial sau integral.

(3) Plăţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererilor de plată parţială, respectiv totală, fără a depăşi 90 de zile calendaristice restante la plată de către beneficiar.

Art. 8. – (1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plată parţială sau totală pentru fiecare garanţie, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată de la finanţator, vizate cu „bun de plată“, împreună cu un exemplar original al fiecărui contract de garantare.

(2) Decizia astfel cum a fost menţionată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata către finanţator a valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.

(3) Comunicările prevăzute la alin. (1) şi (2) se adresează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul MFP şi se fac prin curier la sediul MFP.

Art. 9. – (1) Sumele aferente plăţilor efectuate în contul finanţatorilor conform art. 7 se recuperează prin executare silită, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul MFP, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii creditelor garantate, conform reglementărilor legale în materia colectării creanţelor fiscale. Creanţele individualizate în aceste titluri sunt asimilate creanţelor fiscale.

(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării fiecărei plăţi, înscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia către debitorul beneficiar al creditului garantat şi proprietarul din asociaţia de proprietari beneficiar al creditului garantat, după caz, însoţite de contractul de garantare în original sau copie certificată, după caz, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se transmit de către direcţia de specialitate din cadrul MFP organelor competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul, în vederea înscrierii în evidenţa fiscală a acestora.

(3) După expirarea termenului legal de 60 de zile de la data comunicării înscrisului prevăzut la alin. (2) către debitor, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în temeiul căruia organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Creanţele prevăzute la alin. (3) se pot stinge şi prin celelalte modalităţi prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Confidenţialitate

Art. 10. – (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică sau juridică ce beneficiază ori a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor, în contextul derulării măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală.

Art. 11. – Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii la care se referă art. 10, de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului de sprijin şi a executării prezentei convenţii, şi nu au dreptul să le utilizeze în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul părţilor semnatare ale prezentei convenţii.

Art. 12. – Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 10 şi 11, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

CAPITOLUL VI

Răspundere contractuală. Jurisdicţie

Art. 13. – Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

Art. 14. – FNGCIMM este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de MFP.

Art. 15. – Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

CAPITOLUL VII

Alte clauze

Art. 16. – Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:

MFP – Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

– director general

Telefon/fax: 00 40 21 319 98 18

– director general adjunct – back office

Telefon: 004 0213 199 732 ; fax: 004 0213 111 608

FNGCIMM – Direcţia sinteză, risc, strategie şi relaţii instituţionale

– director executiv

Telefon: 00 40 21 310.18.74;  fax: 00 40 21 310.18.57

Art. 17. – Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 18. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta convenţie.

Art. 19. – Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.

Art. 20. – (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului de sprijin şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de FNGCIMM.

(2) Prezenta convenţie a fost semnată de părţi la data de

, în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP şi unul pentru FNGCIMM.

ANEXA Nr. 1

la convenţie

Situaţia garanţiilor acordate pe categorii de beneficiari de către FNGCIMM în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit în luna

Nr. crt. Denumirea beneficiarului de garanţie Data contractului de garantare Valoarea garantată

(lei)

Observaţii
0 1 2 3 4
A. Instituţie de credit 1
1. Asociaţii de proprietari
asociaţia de proprietari 1
asociaţia de proprietari 2
2. Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea reabilitării termice
persoana fizică 1
persoana fizică 2
Subtotal instituţie de credit 1
B. Instituţie de credit 2
1. Asociaţii de proprietari
asociaţia de proprietari 1
asociaţia de proprietari 2
2. Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea reabilitării termice
persoana fizică 1
persoana fizică 2
Subtotal instituţie de credit 2
TOTAL:

Mod de completare:

Formularul se completează cu informaţii privind garanţiile emise în luna de raportare, în lei, detaliat pe fiecare beneficiar de garanţie al creditelor garantate şi consolidat la nivelul instituţiei de credit.

Pentru fiecare garanţie formularul se completează şi se transmite o singură dată, împreună cu anexa nr. 2 la convenţie, pentru luna de raportare în care s-a emis garanţia.

ANEXA Nr. 2

la convenţie

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente creditelor garantate de către FNGCIMM în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit în luna

Nr. crt. Denumirea beneficiarului de garanţie Data contractului de garantare Rambursări de rate de capital în primul an al contractului de credit

– valoare în lei –

Rambursări de rate de capital în al 2-lea an al contractului de credit

– valoare în lei –

Rambursări de rate de capital în ultimul an al contractului de credit

– valoare în lei –

Valoarea totală a ratelor de capital

(lei)

0 1 2 3 4


A. Instituţie de credit 1
1. Asociaţii de proprietari
asociaţia de proprietari 1
asociaţia de proprietari 2
2. Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea reabilitării termice
persoana fizică 1
persoana fizică 2
Subtotal instituţie de credit 1
B. Instituţie de credit 2
1. Asociaţii de proprietari
asociaţia de proprietari 1
asociaţia de proprietari 2
2. Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea reabilitării termice
persoana fizică 1
persoana fizică 2
Subtotal instituţie de credit 2
TOTAL:

Mod de completare:

Formularul se completează cu informaţii privind garanţiile emise în luna de raportare, în lei, detaliat pe fiecare beneficiar de garanţie al creditelor garantate şi consolidat la nivel de instituţie de credit.

Pentru fiecare garanţie formularul se completează şi se transmite o singură dată, împreună cu anexa nr. 1 la convenţie, pentru luna de raportare în care s-a emis garanţia.

Valoarea totală a ratelor de capital trebuie să fie egală cu valoarea garanţiei emise.

ANEXA Nr. 3

la convenţie

Situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul creditelor garantate în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit de către FNGCIMM în luna

Nr. crt. Denumirea beneficiarului de garanţie Data contractului de garantare Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare Total rambursări de rate de capital
(lei) data rambursării ratei de capital (lei)
0 1 2 3 4 5
A. Instituţie de credit 1
1. Asociaţii de proprietari
asociaţia de proprietari 1
asociaţia de proprietari 2
2. Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea reabilitării termice
persoana fizică 1
persoana fizică 2
Subtotal instituţie de credit 1
B. Instituţie de credit 2
1. Asociaţii de proprietari
asociaţia de proprietari 1
asociaţia de proprietari 2
2. Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea reabilitării termice
persoana fizică 1
persoana fizică 2
Subtotal instituţie de credit 2
TOTAL:

Mod de completare:

Prin acest formular se raportează lunar rambursările de rate de capital efectuate, în lei, în luna de raportare şi cumulat de la data garantării, pentru fiecare beneficiar de garanţie, în contul garanţiilor emise, şi consolidat la nivel de instituţie de credit.

Pentru rambursările de rate de capital efectuate în luna de raportare se menţionează atât valoarea ratei de capital, cât şi data rambursării ratei de capital.

ANEXA Nr. 2

CONTRACT DE GARANTARE

Nr.

/

Încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, ale Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, şi ale instrucţiunilor generale, între:

1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de domnul Pană Gheorghe, în calitate de director coordonator, denumit în continuare FNGCIMM,

2. Finanţatorul

, cu sediul în

, telefon

, fax

, e-mail

, reprezentat de

, în calitate de

, şi de

, în calitate de

, având cont bancar nr.

, deschis la

, denumit în continuare Finanţator,

şi (pentru asociaţii de proprietari)

Asociaţia de proprietari

, cu sediul în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, sectorul/judeţul

, înfiinţată în baza încheierii judecătorului delegat nr.

din data de

, cod de înregistrare fiscală

, reprezentată prin

, în calitate de preşedinte, denumită în continuare Beneficiar,

sau (pentru persoane fizice)

, pseudonim

, cetăţenie română, data naşterii

, locul naşterii

, judeţul

, cu domiciliul în localitatea

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, sectorul/judeţul

, telefon

, telefon mobil

, e-mail

, legitimat cu

, seria

nr.

, eliberat de

la data de

, CNP

, denumit în continuare Beneficiar,

în următoarele condiţii:

CAPITOLUL I

Definiţii

Art. 1. – Termenii folosiţi în prezentul contract de garantare au următoarele semnificaţii:

1. măsurile de sprijin în vederea reabilitării termice – acţiune de interes public în scopul reducerii consumurilor energetice la consumatorii finali, cu efect direct în reducerea costurilor cu încălzirea şi prepararea apei calde de consum şi indirect în reducerea consumului de combustibil convenţional şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, şi detaliate prin Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010;

2. condiţiile măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice – criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;

3. lucrări de reabilitare termică – lucrări de intervenţie la anvelopa clădirii de locuit şi/sau la instalaţiile aferente clădirii, în scopul reducerii consumurilor energetice produse din surse clasice, precum şi instalarea unor echipamente pentru asigurarea necesarului de energie din surse alternative, după caz, cuprinse în documentaţia tehnică pentru reabilitarea termică a clădirii de locuit;

4. clădire de locuit – bloc de locuinţe sau locuinţă unifamilială construit/construită şi recepţionat/recepţionată până la sfârşitul anului 2000;

5. locuinţă unifamilială – imobil cu destinaţia de locuinţă, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii, construit şi recepţionat până la sfârşitul anului 2000;

6. asociaţie de proprietari – persoană juridică fără scop patrimonial, constituită în baza Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare;

7. documentaţie tehnică – totalitatea documentelor, piese scrise şi desenate, necesare emiterii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire, precum şi contractării şi executării lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea clădirii;

8. Beneficiar – asociaţia de proprietari a blocului de locuinţe, respectiv proprietarul, persoană/e fizică/e, al clădirii tip locuinţă unifamilială, care hotărăşte să execute lucrări de reabilitare termică cu finanţare din credit bancar cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, în condiţiile normelor prevăzute la pct. 19, precum şi cu respectarea normelor specifice de creditare ale Finanţatorului;

9. constructor – operator economic cu activitate în construcţii şi/sau instalaţii pentru construcţii care acceptă să execute lucrări de reabilitare termică în condiţiile Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010;

10. Finanţator – instituţia de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia – sucursale, agenţii etc., care acceptă să acorde credite în condiţiile normelor prevăzute la pct. 19 şi ale instrucţiunilor generale;

11. FNGCIMM – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N;

12. garanţie guvernamentală – garanţie asumată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor BNR relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit a garanţiilor;

13. risc de credit – neplata, parţială sau totală, de către Beneficiar a creditului garantat;

14. credit garantat – credit bancar acordat beneficiarilor, garantat 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit;

15. dobândă subvenţionată – dobândă datorată de Beneficiar către Finanţator în legătură cu creditul garantat, care este plătită în locul Beneficiarului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie. Rata dobânzii subvenţionate se compune din indicatorul ROBOR la 3 luni, variabil, comunicat şi publicat pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României, la care se adaugă marja fixă de maximum 1,9%;

16. convenţie de implementare – document-cadru, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor, precum şi data încetării răspunderii;

17. convenţie de fidejusiune – convenţie încheiată în formă autentică, prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei, în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţe unifamiliale;

18. instrucţiuni generale – document-cadru, aprobat de FNGCIMM, care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării creditelor garantate, precum şi pentru acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicat pe site-ul oficial al FNGCIMM;

19. norme – norme de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010;

20. perioada de executare a lucrărilor de reabilitare termică – perioada de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuării primei trageri din creditul garantat, în care constructorul are obligaţia de a finaliza lucrările de reabilitare termică conform graficului de execuţie a acestora;

21. convenţie de subvenţionare a dobânzii – convenţie care se încheie între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi finanţatori, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, privind termenii şi condiţiile de plată a dobânzii subvenţionate, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat;

22. sold credit garantat – suma trasă şi nerambursată din creditul garantat;

23. valoarea parţială de executare a garanţiei – suma aferentă unei rate de capital restante sau unei părţi din rata restantă, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice de maximum 5 ori pe durata unui credit, ca urmare a producerii riscului de credit;

24. valoarea totală de executare a garanţiei – suma aferentă soldului creditului garantat, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, după ce a fost efectuată plata a 5 rate de capital restante pe durata unui credit;

25. cerere de plată parţială – documentul prin care Finanţatorul solicită plata valorii parţiale de executare a garanţiei;

26. cerere de plată totală – documentul prin care Finanţatorul solicită plata valorii totale de executare a garanţiei;

27. copie certificată – copie a unui document, pe care salariatul Finanţatorului, în urma confruntării acesteia cu documentul original, înscrie sintagma „conform cu originalul“, numele său, funcţia deţinuta şi semnătura.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

Art. 2.1. – (1) Prin prezentul contract de garantare, FNGCIMM garantează în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României, rambursarea creditului acordat Beneficiarului de către Finanţator, cu destinaţia lucrări de reabilitare termică.

(2) Creditul garantat constă în credit în valoare de

lei (exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit), acordat Beneficiarului de către Finanţator în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice, pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică a imobilului clădire de locuit constând în bloc de locuinţe sau locuinţă unifamilială, situat în localitatea

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, judeţul/sectorul

, anul recepţiei

, înscris în Cartea funciară a localităţii

sub nr.

, nr. cadastral

, conform extras CF pentru informare nr.

.1)

(3) Finanţarea se acordă prin Contractul de credit nr.

din data de

pe termen de

luni.

Art. 2.2. – Valoarea maximă a garanţiei este de

lei, este egală cu valoarea finanţării şi se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de către Beneficiar, sau, după caz, de către Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 2.3. – (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plătite Finanţatorului în temeiul prezentului contract de garantare prin angajament asumat de către proprietarii locuinţelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de locuinţe, în calitate de fidejusori, pentru recuperarea sumelor neplătite de Beneficiar, rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului.

(2) Beneficiarul este de acord cu notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a contractului de credit şi a convenţiei de fidejusiune. La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogă în drepturile şi obligaţiile proprietarului fidejusor.

(3) Reprezentanţii legali ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/municipiului Bucureşti efectuează formalităţile de semnare a convenţiilor de fidejusiune în numele şi pe seama statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Reprezentanţii legali ai finanţatorilor efectuează formalităţile de notare şi radiere a menţiunilor privind existenţa contractului de credit şi a convenţiei de fidejusiune în partea a III-a a cărţilor funciare ale imobilelor.

(5) În cazul în care se achită integral contravaloarea creditului, anticipat sau la scadenţă, notarea prevăzută la alin. (2) se radiază în condiţiile legii.

CAPITOLUL III

Comisionul de gestiune

Art. 3.1. – (1) Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează FNGCIMM un comision de gestiune al cărui nivel se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte 1)

prin ordin al ministrului finanţelor publice. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculează pe an la soldul creditului garantat şi se va plăti de către Finanţator, care, ulterior, îl recuperează de la Beneficiarul garanţiei guvernamentale.

(2) Pentru anul 2010 comisionul de gestiune este de

% pe an, calculat la soldul finanţării.

Art. 3.2. – Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează astfel:

a) pentru intervalul cuprins între data acordării şi data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

Comision de gestiune = Procent comision × Valoare credit garantat1) × Nr. de luni până la sfârşitul anului2)
12

b) pentru anii următori (întregi):

Comision de gestiune = Procent comision × Sold credit garantat3)

c) pentru ultima fracţiune de an:

Comision de gestiune = Procent comision × Sold credit garantat4) × Nr. de luni până la scadenţa creditului5)
12

Art. 3.3. – Plata comisionului de gestiune se face eşalonat în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea deciziei de aprobare a solicitării de garantare;

b) pentru anii următori, până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de FNGCIMM, sau până la data scadenţei finale, dacă în ultimul an scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 3.4. – (1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată.

(2) În cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat de către FNGCIMM în acest sens, acesta este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.

Art. 3.5. – Obligaţia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată a valorii totale de executare a garanţiei, însoţită de toate documentele prevăzute la cap. VI.

CAPITOLUL IV

Obligaţiile părţilor

Art. 4.1. – Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze creditul garantat conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 alin. (3) şi eventualelor acte adiţionale la acesta;

b) să actualizeze lista proprietarilor clădirii de locuit şi datele de identificare a acestora;

c) să suporte din surse proprii orice alte costuri aferente creditului, precum şi penalităţile percepute de Finanţator ca urmare a neplăţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat;

d) să suporte din surse proprii minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie. În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale finanţează, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, un cuantum de maximum 30% din valoarea prevăzută în devizul general, în această valoare poate fi inclus şi avansul de minimum 10%;

e) să restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În cazul în care Beneficiarul este o asociaţie de proprietari, proprietarii din blocul de locuinţe sunt obligaţi să plătească sumele neplătite de Beneficiar rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului, în limita cotei-părţi ce le revine din valoarea creditului, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de fiecare proprietar din proprietatea comună;

f) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. e) egale cu cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.

Art. 4.2. – Finanţatorul se obligă:

a) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a din norme;

b) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către constructor a criteriilor de eligibilitate prevăzute la cap. II secţiunea a 3-a din norme;

c) să verifice, la acordarea creditului, existenţa şi conformitatea documentelor prevăzute la art. 28 din norme;

d) să acorde finanţările în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice pe o perioadă de maximum 60 de luni;

e) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;

f) să nu perceapă comision de neutilizare şi de rambursare anticipată;

g) să accepte rambursarea creditului garantat în rate egale, lunare, consecutive;

h) să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

i) să plătească comisioanele datorate FNGCIMM, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract de garantare;

j) să transmită FNGCIMM raportările prevăzute în instrucţiunile generale, în forma şi la termenele prevăzute, precum şi orice alte informaţii solicitate de către FNGCIMM;

k) să notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a soldului creditului garantat, conform prevederilor prezentului contract de garantare;

l) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute în prezentul contract de garantare.

Art. 4.3. – FNGCIMM se obligă:

a) să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;

b) să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator;

c) să verifice încadrarea cererilor de plată în termenii şi în condiţiile normelor, ale instrucţiunilor generale şi ale prezentului contract de garantare;

d) să aprobe cererea de plată a garanţiei în condiţiile transmiterii acesteia în termenele prevăzute la art. 6.1, verificării respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. d), f) şi g) şi art. 6.4 şi ale asumării răspunderii verificării de către Finanţator a condiţiilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor prevăzute în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;

e) să respingă cererea de plată a garanţiei în condiţiile nerespectării oricăreia dintre următoarele obligaţii:

– termenele prevăzute la art. 6.1.;

– îndeplinirea integrală sau parţială de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. d), f) şi g) şi art. 6.4;

– asumarea totală sau parţială a răspunderii verificării de către Finanţator a condiţiilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor prevăzute în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;

f) să comunice Finanţatorului decizia de aprobare sau respingere a plăţii în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată; în cazul aprobării plăţii, va transmite şi dovada comunicării deciziei către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea efectuării plăţii de către acesta;

g) să transmită Ministerului Finanţelor Publice documentaţia prevăzută de convenţia de implementare, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea declanşării executării silite a Beneficiarului;

h) să predea Finanţatorului cererea de radiere a notărilor înscrise în favoarea statului român la data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată.

CAPITOLUL V

Răspunderea părţilor

Art. 5. – Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract de garantare, convenţiei de garantare şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

CAPITOLUL VI

Plata garanţiei

Art. 6.1. – În termen de maximum 75 de zile, dar nu mai devreme de 60 de zile de restanţă la plată a Beneficiarului, Finanţatorul transmite FNGCIMM cererea de plată parţială sau totală, utilizând formularul din anexa nr. 7 la instrucţiunile generale pentru beneficiarii asociaţii de proprietari, respectiv din anexa nr. 8 la instrucţiunile generale pentru beneficiarii persoane fizice – proprietari ai locuinţelor unifamiliale.

Art. 6.2. – Pe durata unui credit garantat, Finanţatorul poate formula maximum 5 cereri de plată a valorilor parţiale de executare a garanţiei, aferente ratelor de capital nerambursate la scadenţă de către Beneficiar, parţial sau integral.

Art. 6.3. – În cazul în care Beneficiarul nu rambursează la scadenţă rata de capital, parţial sau integral, pentru a 6-a oară, Finanţatorul solicită plata valorii totale de executare a garanţiei.

Art. 6.4. – Cererea de plată parţială sau totală trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

I. În cazul asociaţiilor de proprietari – persoane juridice fără scop patrimonial:

a) copie certificată a contractului de credit, însoţită de copii certificate ale actelor adiţionale încheiate la acesta;

b) lista proprietarilor din condominiu, care cuprinde datele de identificare ale proprietarilor şi hotărârea de reabilitare a condominiului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, în copie certificată. În cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentantul său legal, şi-a îndeplinit obligaţia de a actualiza lista proprietarilor, Finanţatorul va prezenta şi lista actualizată a proprietarilor, care cuprinde datele de identificare actualizate ale proprietarilor. Dacă asociaţia de proprietari nu şi-a îndeplinit obligaţia de actualizare a listei cuprinzând informaţiile privind proprietarii, neprezentarea acesteia în formă actualizată nu poate constitui motiv pentru refuzul plăţii valorii totale sau parţiale de executare a garanţiei;

c) copie certificată a extrasului contului curent al Beneficiarului asociaţie de proprietari, cuprinzând operaţiunile efectuate pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei,

d) copie certificată a extrasului contului de credit al Beneficiarului asociaţie de proprietari, cuprinzând operaţiunile efectuate pe perioada de la data acordării creditului până la data cererii totale/parţiale de plată, din care să reiasă tragerile din credit, precum şi valoarea ratei de capital scadente/creditului nerambursat şi data trecerii la restanţă a acestuia;

e) situaţia centralizatoare privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a creditului garantat, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;

f) convenţiile de fidejusiune în formă autentică încheiate de către proprietarul/proprietarii membru/membri al/ai asociaţiei de proprietari care înregistrează restanţe la achitarea ratei de capital scadente, în original. Convenţiile de fidejusiune încheiate de fiecare dintre proprietarii restanţieri, în original, se transmit la prima cerere de plată parţială. În cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentanţii săi legali, şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica Finanţatorului, pe propria răspundere, informaţiile privind sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţieri, cererea de plată a ratei scadente va conţine în mod obligatoriu şi aceste informaţii. Responsabilitatea în privinţa comunicării, precum şi a realităţii informaţiilor privind proprietarii restanţieri şi sumele datorate de aceştia revine preşedintelui asociaţiei de proprietari. În cazul în care nu a fost respectată obligaţia de comunicare a informaţiilor privind sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţieri către finanţatori, neprezentarea acestora nu constituie motiv de refuz la plată a garanţiei. În ipoteza în care asociaţia de proprietari nu şi-a îndeplinit obligaţia de identificare a proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri şi de comunicare a datelor de identificare a acestora, la prima cerere de plată parţială, Finanţatorul va transmite toate convenţiile de fidejusiune încheiate de proprietarii care au luat decizia cu privire la reabilitarea termică a blocului de locuinţe şi contractarea unui împrumut bancar în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 în cadrul adunării generale.

II. În cazul beneficiarilor persoane fizice – proprietari ai unei locuinţe de tip unifamilial:

a) copie certificată a contractului de credit, însoţită de copii certificate ale actelor adiţionale încheiate la acesta;

b) copie certificată a documentului de identitate al Beneficiarului/beneficiarilor persoane fizice – proprietari ai locuinţelor unifamiliale, precum şi al soţului/soţiei/coproprietarilor, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi sau deţine/deţin cote-părţi din locuinţa de tip unifamilial supusă lucrărilor de intervenţie;

c) copie certificată a extrasului contului curent al Beneficiarului persoană fizică, cuprinzând operaţiunile efectuate pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei;

d) copie certificată a extrasului contului de credit al Beneficiarului persoană fizică, cuprinzând operaţiunile efectuate pe perioada de la data acordării creditului până la data cererii totale/parţiale de plată, din care să reiasă tragerile din credit, precum şi valoarea ratei de capital scadente/creditului nerambursat şi data trecerii la restanţă a acestuia;

e) situaţia centralizatoare privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a creditului garantat, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;

f) convenţiile de fidejusiune în formă autentică încheiate de către coproprietarii locuinţelor de tip unifamilial. Convenţiile de fidejusiune, în original, se transmit la prima cerere de plată parţială.

Art. 6.5. – FNGCIMM verifică cererea de plată şi documentele însoţitoare şi aprobă cererea de plată potrivit art. 4.3 lit. d) sau respinge cererea de plată potrivit art. 4.3 lit. e).

Art. 6.6. – În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată parţială sau totală, însoţită de întreaga documentaţie aferentă acesteia, FNGCIMM, prin structurile sale competente, aprobă/respinge cererea de plată.

Art. 6.7. – În ziua lucrătoare următoare adoptării deciziei, FNGCIMM transmite Ministerului Finanţelor Publice şi Finanţatorului decizia referitoare la aprobarea/respingerea cererii totale/parţiale de plată, împreună cu documentele prevăzute în convenţia de implementare.

Art. 6.8. – Plata valorii parţiale/totale de executare a garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice, conform contractului de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanţei la plată de către Beneficiar.

Art. 6.9. – Recuperarea sumelor plătite în contul garanţiilor acordate în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit se face de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sesizate de către Ministerul Finanţelor Publice, după plata garanţiei, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6.10. – (1) Soldul aferent plăţilor efectuate în contul finanţatorilor conform art. 6.9 se recuperează prin executare silită, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii creditelor garantate, conform reglementărilor legale în materia colectării creanţelor fiscale.

(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării fiecărei plăţi, înscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia debitorului beneficiar al creditului garantat şi proprietarului din asociaţia de proprietari beneficiar al creditului garantat, după caz, însoţite de contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se transmit de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice organelor competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, în vederea înscrierii în evidenţa fiscală a acestora.

(3) După expirarea termenului legal de 60 de zile de la data comunicării înscrisului prevăzut la alin. (1) debitorului, titlul de creanţă devine titlu executoriu în temeiul căruia organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VII

Litigii

Art. 7. – Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract de garantare se soluţionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condiţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al FNGCIMM.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 8.1. – Prezentul contract de garantare intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.

Art. 8.2. – Modificarea prezentului contract de garantare se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile aplicabile măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit.

Încheiat astăzi, data semnării de către FNGCIMM,

, în 4 (patru) exemplare originale, două pentru Finanţator, unul pentru Beneficiar şi unul pentru FNGCIMM.

FNGCIMM,

(funcţia)

(numele şi prenumele)

FINANŢATOR,

Sucursala/Agenţia

(funcţia)

(numele şi prenumele)

(funcţia)

(numele şi prenumele)

BENEFICIAR,

1)

Pentru locuinţe unifamiliale.

2)

Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.

3)

Soldul creditului garantat în lei. În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent creditul garantat aprobat nu a fost acordat, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea din solicitarea de garantare.

4)

Soldul creditului garantat în lei, comunicat de Finanţator conform art. 4.2.

5)

Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.

ANEXA Nr. 3a

CONVENŢIE DE FIDEJUSIUNE

pentru asociaţii de proprietari

I. Părţile

1. Asociaţia de proprietari

, cu sediul în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, în calitate de debitoare a obligaţiei principale, reprezentată prin

, domiciliat în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, posesor al C.I. seria

nr.

, eliberată de

, la data de

, având codul numeric personal

, în baza

;

2. Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în

, str.

nr.

, în calitate de creditor al obligaţiei principale, reprezentat prin

, domiciliat în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, posesor al C.I. seria

nr.

, eliberată de

, la data de

, având codul numeric personal

, în baza

;

3. Subsemnatul/Subsemnata,

, domiciliat/domiciliată în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, ap.

, posesor/posesoare al/a C.I. seria

nr.

, eliberată de

, la data de

, având codul numeric personal

, proprietar al apartamentului nr.

, situat în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, în calitate de fidejusor.

II. Obiectul convenţiei de fidejusiune

Garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare

, în limita cotei-părţi indivize deţinute din proprietatea comună.

Fidejusorul este proprietarul apartamentului nr.

, ce face parte din clădirea tip bloc de locuinţe ce urmează a fi reabilitată termic, deţinând o cotă-parte indiviză de

% din proprietatea comună, astfel cum rezultă din (Se va menţiona actul de dobândire a proprietăţii.)

.

Fidejusorul garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin prezenta convenţie de fidejusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care debitorul principal şi le-a asumat prin contractul de garantare.

Fidejusorul garantează îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Fidejusorul declară că este de acord cu prevederile prezentei convenţii de fidejusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care îi revin debitorului principal în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.

III. Conţinutul convenţiei de fidejusiune

Drepturile creditorului obligaţiei principale

Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fidejusor pentru executarea creanţei.

Drepturile fidejusorului

Fidejusorul renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile fidejusorului.

Fidejusorul are dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fidejusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fidejusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.

Fidejusorul are dreptul să se întoarcă împotriva debitorului principal pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

Obligaţiile fidejusorului

Fidejusorul are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de debitorul principal, în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată.

IV. Răspunderea contractuală

În cazul în care fidejusorul nu îşi execută obligaţia asumată datorează penalităţi de întârziere

.

V. Forţa majoră

Forţa majoră exonerează fidejusorul de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fidejusiune.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea convenţiei şi care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

VI. Soluţionarea litigiilor

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenta convenţie de fidejusiune, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea ei, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra apartamentului este înscris în cartea funciară, se va introduce următoarea clauză:

Prezenta convenţie de fidejusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare nr.

a localităţii

, în care este înscris dreptul de proprietate asupra apartamentului nr.

, cu număr cadastral

.

Debitor principal,

Creditor principal,

Fidejusor,

ANEXA Nr. 3b

CONVENŢIE DE FIDEJUSIUNE

pentru locuinţe unifamiliale

I. Părţile

1. Subsemnatul/Subsemnata,

, domiciliat/domiciliată în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, ap.

, posesor/posesoare al/a C.I. seria

nr.

, eliberată de

, la data de

, având cod numeric personal

, coproprietar al locuinţei unifamiliale situate în

, str.

nr.

,

Subsemnatul/Subsemnata,

, domiciliat/domiciliată în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, ap.

, posesor/posesoare al/a C.I. seria

nr.

, eliberată de

, la data de

, având cod numeric personal

, coproprietar al locuinţei unifamiliale situate în

, str.

nr.

, în calitate de fidejusori,

2. Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în

, str.

nr.

, în calitate de creditor al obligaţiei principale, reprezentat prin

, domiciliat în

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, posesor al C.I. seria

nr.

, eliberată de

, la data de

, având cod numeric personal

, în baza

.

II. Obiectul convenţiei de fidejusiune

Garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare

Fidejusorii sunt proprietarii locuinţei unifamiliale ce urmează a fi reabilitată termic, deţinând o cotăparte indiviză de

%, astfel cum rezultă din (Se va menţiona actul de dobândire a proprietăţii.)

.

Fiecare dintre coproprietarii fidejusori garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin prezenta convenţie de fidejusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care celălalt coproprietar şi le-a asumat prin contractul de garantare.

Fidejusorii garantează îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile lor mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Fidejusorii declară că sunt de acord cu prevederile prezentei convenţii de fidejusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.

III. Conţinutul convenţiei de fidejusiune

Drepturile creditorului obligaţiei principale

Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fidejusor pentru executarea creanţei.

Drepturile fidejusorului

Fidejusorii renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile oricăruia dintre coproprietarii fidejusori.

Fidejusorii au dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fidejusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fidejusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.

Fiecare dintre coproprietarii fidejusori are dreptul să se întoarcă împotriva celuilalt coproprietar pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

Obligaţiile fidejusorului

Fiecare dintre coproprietarii fidejusori are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de celălalt coproprietar, în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată.

IV. Răspunderea contractuală

În cazul în care fidejusorul nu îşi execută obligaţia asumată datorează penalităţi de întârziere

.

V. Forţa majoră

Forţa majoră exonerează fidejusorul de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fidejusiune.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea convenţiei şi care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

VI. Soluţionarea litigiilor

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenta convenţie de fidejusiune, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea ei, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale este înscris în cartea funciară, se va introduce următoarea clauză:

Prezenta convenţie de fidejusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare nr.

a localităţii

, în care este înscris dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale situate în

, str.

nr.

, cu număr cadastral

.

Fidejusori,

Creditor principal,

ANEXA Nr. 4

TITLU DE CREANŢĂ

nr.

din data de

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

Str.

nr.

, localitatea

Persoană de contact

, tel.

Întrucât la scadenţa din data de

Asociaţia de proprietari/debitorul

*), cu domiciliul fiscal în localitatea

, str.

nr.

, bl.

, sc.

, ap.

, sectorul/judeţul

, cod de identificare fiscală

, nu a achitat creditul acordat pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi, prin urmare, s-a executat garanţia acordată prin Contractul de garantare nr.

din data de

, s-a întocmit, în temeiul art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al art. 40 alin. (3) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, prezentul înscris prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:

Natura obligaţiei bugetare Scadenţa obligaţiei bugetare**) Data de la care titlul de creanţă devine titlu executoriu***) Cuantumul obligaţiei bugetare datorate Nr. contractului de garantare

Sumele menţionate mai sus se achită în contul

.

Împotriva prezentului înscris se poate formula plângere prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentului înscris, în condiţiile legii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii acestuia.

Plângerea prealabilă se depune la direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice care a emis prezentul înscris.

În cazul neplăţii sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prezentului înscris care, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu după expirarea termenului de plată de 60 de zile calendaristice de la data comunicării către Asociaţia de proprietari/debitor, după caz.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu prezentul înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.

Data emiterii

Director general,

Numele şi prenumele

Semnătura

L.S.

NOTĂ:

Prezentul titlu de creanţă se întocmeşte în 3 exemplare de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Circulă:

– un exemplar la Asociaţia de proprietari/debitor, după caz;

– un exemplar la organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Se arhivează: un exemplar la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

*)

Se va completa denumirea Asociaţiei de proprietari/numele şi prenumele debitorului, după caz.

**)

Se va completa, potrivit art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, data de la care se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

***)

Se va completa potrivit art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010.

1)

Pentru locuinţe unifamiliale.

2)

Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.

3)

Soldul creditului garantat în lei. În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent creditul garantat aprobat nu a fost acordat, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea din solicitarea de garantare.

4)

Soldul creditului garantat în lei, comunicat de Finanţator conform art. 4.2.

5)

Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.

*)

Se va completa denumirea Asociaţiei de proprietari/numele şi prenumele debitorului, după caz.

**)

Se va completa, potrivit art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, data de la care se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

***)

Se va completa potrivit art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010.