HG 736/2010 – norme de aplicare ale OUG 69/2010

Info:
– Titlu complet:  HOTĂRÂRE Nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
– Publicata in M.Of. nr. 537 din 02 august 2010
– in vigoare din 02 august 2010
– modificari:
  • Rectificare in M.Of. nr. 564/2010 din 10 august 2010 privind Anexa nr. 1;
  • din 18 februarie 2011, prin HG nr. 108/2011
  • din 31 august 2011, prin HG nr. 864/2011
  • din 26 martie 2012, prin HG nr. 169/2012
– legislatie conexa: Ordin nr. 2222/2011 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
– versiune actualizata la 14 decembrie 2012

-/-

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

(1) Pentru anul 2010, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 este de 200 milioane lei.

(1 indice 1) Pentru anul 2011, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală este de 200 milioane lei.

“(1 indice 2) Pentru anul 2012, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, este de 200 milioane lei.”

(2) Sursa de plată a valorii de executare a garanţiilor emise în numele şi în contul statului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

ANEXĂ

NORME

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

Prezentele norme de aplicare, denumite în continuare norme, au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.

Art. 2

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate beneficiarilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

Art. 3

Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme au semnificaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 1

Prezentarea lucrărilor de reabilitare termică

Art. 4

Fluxul informaţional-decizional privind reabilitarea clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 5

(1) Potrivit art. 3 din ordonanţa de urgenţă, lucrările de reabilitare termică eligibile pentru contractare de credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată sunt:

a) reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi a instalaţiilor aferente;

a1) repararea şi/sau închiderea, după caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinţe, în condiţiile respectării reglementărilor tehnice în vigoare privind asigurarea ventilării naturale a încăperilor;

b) repararea, după caz, înlocuirea/achiziţionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scară, respectiv a centralei termice aferente locuinţei unifamiliale, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia;

c) introducerea, după caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea parţială/totală a energiei pentru prepararea apei calde de consum, iluminat şi/sau încălzire.

(2) În sensul prezentelor norme, lucrările de reabilitare termică prevăzute la alin. (1) lit. a) presupun executarea următoarelor lucrări:

a) izolarea termică a anvelopei clădirii, respectiv izolarea termică a pereţilor exteriori, parte opacă;

b) înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă din punct de vedere energetic, pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate a anvelopei clădirii;

c) termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respectiv termoizolarea şarpantei, după caz;

d) termoizolarea planşeului peste subsol, în cazul în care parterul clădirii, prin proiectare, are funcţiunea de locuinţă;

e) repararea, după caz înlocuirea, justificată din punct de vedere tehnic în raportul de audit energetic, a instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe.

SECŢIUNEA a 2-a

Decizia şi eligibilitatea beneficiarului

Art. 6

(1) Decizia de reabilitare termică a clădirilor de locuit potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se ia de către beneficiar.

(2) În cazul asociaţiei de proprietari, decizia de reabilitare termică a blocului de locuinţe şi de contractare a unui împrumut bancar în condiţiile ordonanţei de urgenţă se ia de către adunarea generală a proprietarilor, legal constituită, care hotărăşte cu votul a minimum 90% din membrii acesteia. Preşedintele asociaţiei de proprietari are obligaţia de a înştiinţa toţi proprietarii din condominiu, inclusiv pe cei care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari, prin afişarea hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari la avizierul asociaţiei, în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.

(3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme, se semnează şi se ştampilează de preşedintele asociaţiei de proprietari.

(4) La hotărâre se anexează lista proprietarilor, care cuprinde datele de identificare ale proprietarilor şi acordul acestora cu privire la reabilitarea termică a blocului de locuinţe şi contractarea unui împrumut bancar, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 7

(1) Beneficiarul – asociaţia de proprietari – este eligibil dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor la utilităţi în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării condiţiilor de acordare a creditului de către finanţator.

(2) Beneficiarul – proprietarul, persoană fizică – este eligibil în condiţiile în care nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilităţi – iluminat, gaze naturale şi apă-canal – în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator.

(3) Condiţia de eligibilitate prevăzută la alin. (1) şi (2) reprezintă condiţie iniţială care trebuie îndeplinită obligatoriu de beneficiar în vederea solicitării unui credit în condiţiile ordonanţei de urgenţă.

(4) În vederea obţinerii creditului cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, beneficiarul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţia iniţială prevăzută la alin. (1) şi (2) şi condiţiile din normele de creditare ale finanţatorului, precum şi cele prevăzute de prezentele norme.

SECŢIUNEA a 3-a

Eligibilitatea finanţatorului şi eligibilitatea constructorului

Art. 8

Condiţiile care trebuie respectate de către finanţator pentru acordarea creditelor bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termică sunt următoarele:

a) să acorde finanţările în lei la următoarea structură de cost, respectiv indicatorul ROBOR la 3 luni, la care se adaugă marja fixă de maximum 1,9% pe an şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM;

b) să includă obligatoriu prevederi exprese în contractele de credit privind costurile cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;

c) să nu perceapă comision de neutilizare şi rambursare anticipată;

d) să accepte durata maximă a creditului de 5 ani;

e) să accepte rambursarea creditului garantat în rate egale, lunare, consecutive;

f) să nu prevadă în contractul de credit clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia;

g) să calculeze dobânda corespunzătoare anului calendaristic.

Art. 9

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, constructorul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii, care să ateste că:

a) este înregistrat la registrul comerţului ca operator economic cu activitate în construcţii şi/sau instalaţii pentru construcţii şi prezintă certificatul de înregistrare fiscală;

b) nu înregistrează datorii la bugetul de stat şi local, conform certificatelor de atestare fiscală din care reiese plata la zi a obligaţiilor fiscale, valabile la data semnării contractului pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică;

c) are capacitatea financiară de a angaja şi executa lucrări, în condiţiile în care plata pentru facturile depuse la finanţator în luna curentă şi aferente situaţiilor de lucrări executate în luna precedentă se efectuează în prima zi lucrătoare a lunii următoare lunii depunerii documentelor de plată;

d) are angajaţi calificaţi pentru lucrările ce urmează a fi contractate, inclusiv responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor atestat;

e) are experienţă în domeniu, confirmată prin scrisoare de recomandare de la cel puţin un beneficiar persoană juridică pentru care a executat lucrări similare ca natură şi valoare, însoţită de copia procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, din care rezultă executarea lucrărilor fără obiecţiuni.

CAPITOLUL III

Finanţarea reabilitării termice

Art. 10

În conformitate cu prevederile art. 8 din ordonanţa de urgenţă, expertiza tehnică, certificatul de performanţă energetică şi auditul energetic ale clădirii existente, documentaţia pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie, după caz, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate termic se realizează, în condiţiile legii, prin grija beneficiarului şi se finanţează din sursele proprii ale acestuia.

Art. 11

Finanţarea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică se realizează, în conformitate cu prevederile art. 9 din ordonanţa de urgenţă, astfel:

a) din sursele proprii ale beneficiarilor, reprezentând minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie;

b) din credite bancare, în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată, contractate de beneficiari şi garantate în procent de 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie.

Art. 12

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 10 şi 11, pentru beneficiarul – asociaţie de proprietari – autoritatea administraţiei publice locale, pe raza căreia este amplasat blocul de locuinţe, în conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanţa de urgenţă şi la solicitarea asociaţiei de proprietari, poate hotărî finanţarea în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general, pentru următoarele acţiuni:

a) elaborarea documentaţiei de proiectare pentru reabilitarea blocului de locuinţe, parţial sau în totalitate; şi/sau

b) acoperirea contribuţiei asociaţiei de proprietari de minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică; şi/sau

c) cotă-parte din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie.

(2) Finanţarea conform prevederilor alin. (1) se poate realiza din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, în limita maximă prevăzută la alin. (1).

(3) Criteriile de selecţie, cuantumul şi condiţiile de finanţare, în aplicarea prevederilor alin. (1), se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Art. 13

Hotărârea consiliului local privind participarea la finanţarea acţiunilor prevăzute la art. 12, precum şi cuantumul aprobat pe fiecare acţiune se aduc la cunoştinţa asociaţiei de proprietari.

CAPITOLUL IV

Etapele reabilitării termice

Art. 14

În conformitate cu prevederile art. 4 din ordonanţa de urgenţă, reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare şi dobândă subvenţionată cuprinde următoarele etape:

a) expertizarea tehnică, certificarea energetică şi auditul energetic al clădirii existente şi proiectarea lucrărilor de intervenţie;

b) executarea lucrărilor de intervenţie;

c) recepţia şi certificarea energetică a clădirii la terminarea lucrărilor;

d) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie a lucrărilor, de 3 ani de la recepţia prevăzută la lit. c).

SECŢIUNEA 1

Elaborarea documentaţiei de proiectare

Art. 15

Documentaţia de proiectare cuprinde:

a) expertiza tehnică şi auditul energetic ale clădirii;

b) documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie, dacă este cazul;

c) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie;

d) devizul general şi devizele pe obiect.

Art. 16

(1) Expertiza tehnică se elaborează prin metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, de către o persoană fizică atestată în condiţiile legii ca expert tehnic pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate“.

(2) În cazul în care prin raportul de expertiză tehnică clădirea de locuit este încadrată în clasa I de risc seismic, continuarea reabilitării termice în condiţiile ordonanţei de urgenţă este condiţionată de realizarea în condiţiile legii a măsurilor stabilite pentru reducerea riscului seismic al clădirii existente.

Art. 17

(1) Auditul energetic se elaborează de către o persoană fizică atestată în condiţiile legii ca auditor energetic pentru clădiri gradul I pentru specialităţile construcţii şi instalaţii.

(2) În raportul de audit energetic sunt prevăzute măsurile de reabilitare termică pentru reducerea consumurilor energetice din surse clasice, cu estimarea costurilor şi a duratei de recuperare a investiţiei, distinct pentru fiecare măsură propusă.

Art. 18

Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie, precum şi eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, dacă este cazul, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009.

Art. 19

(1) Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie se elaborează cu respectarea reglementărilor tehnice şi a celorlalte acte normative în vigoare la data elaborării acestuia şi se verifică, în condiţiile legii, de persoane fizice – verificatori de proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate „rezistenţă şi stabilitate“, „securitate la incendiu“ şi „economie de energie şi izolare termică“, prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2) Programul de control al executării lucrărilor de reabilitare termică întocmit de proiectant va cuprinde cel puţin inspecţia în următoarele faze determinante:

a) inspecţia suprafeţelor exterioare ale anvelopei clădirii pregătite în vederea aplicării sistemului termoizolant;

b) inspecţia suprafeţelor exterioare ale anvelopei clădirii privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzător specificaţiei producătorului;

c) punerea/repunerea în funcţiune a echipamentelor prevăzute la art. 3 lit. c) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 20

Devizul general şi devizele pe obiect se întocmesc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, se semnează şi se ştampilează de proiectant – persoană fizică/juridică autorizată în condiţiile legii – şi se însuşesc de beneficiar.

SECŢIUNEA a 2-a

Executarea şi recepţia lucrărilor

Art. 21

(1) Pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică beneficiarul solicită minimum 3 oferte de la constructorii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 9, analizează ofertele din punct de vedere al elementelor de preţ şi durată de execuţie, selectează constructorul cu oferta cea mai avantajoasă tehnico-economic, încheie cu acesta contractul de execuţie şi prezintă finanţatorului scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie a lucrărilor constituită de constructor, reprezentând 10% din valoarea contractului de execuţie, valabilă pe perioada de garanţie prevăzută la art. 14 lit. d).

(2) Selectarea constructorului de către beneficiar se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c) al acesteia.

(3) În cazul beneficiarilor – asociaţiile de proprietari – care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale organizează procedura de achiziţie publică de executare a lucrărilor de reabilitare termică cu participarea reprezentantului asociaţiei de proprietari în comisia de adjudecare a ofertelor, urmând ca beneficiarii să încheie direct contractul cu constructorul declarat eligibil în urma adjudecării ofertei.

(4) Garanţia bancară de bună execuţie a lucrărilor constituită de constructor se eliberează, în condiţiile prezentelor norme, astfel:

a) 30% la data recepţionării fără obiecţiuni a lucrărilor la terminarea executării acestora;

b) 70% la recepţia finală a lucrărilor.

Art. 22

(1) Executarea lucrărilor se realizează cu respectarea reglementărilor tehnice şi a celorlalte acte normative în vigoare la data contractării lucrărilor.

(2) Materialele şi sistemele izolante utilizate de constructor trebuie să fie însoţite de declaraţiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii.

Art. 23

(1) Contractul de execuţie încheiat între constructor şi beneficiar prevede valoarea lucrărilor exprimată în lei, precum şi perioada de executare a lucrărilor de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuării primei trageri din creditul garantat.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) constructorul are obligaţia de a finaliza lucrările contractate conform graficului de execuţie anexat contractului.

(3) Contractul de execuţie cuprinde şi clauza suspensivă privind intrarea în vigoare a acestuia în maximum 90 de zile calendaristice de la data semnării de către beneficiar şi constructor, în condiţiile în care banca finanţatoare aprobă creditul solicitat pentru finanţarea executării lucrărilor.

Art. 24

(1) Situaţia lunară de lucrări executate fizic şi valoric, exprimată în lei, se întocmeşte de constructor, se verifică de dirigintele de şantier autorizat, reprezentant al beneficiarului, se însuşeşte de beneficiar prin semnătură şi împreună cu factura aferentă se depune la finanţator.

(2) Pentru lucrările executate în luna anterioară, constructorul depune la finanţator situaţiile de lucrări şi facturile aferente cu viza „bun de plată“ acordată de beneficiar, iar finanţatorul efectuează plata către constructor până cel mai târziu în prima zi lucrătoare a lunii următoare.

Art. 25

(1) Recepţia lucrărilor se organizează de beneficiar, cu respectarea prevederilor Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Recepţia lucrărilor este condiţionată de notificarea autorităţii administraţiei publice locale pe raza căreia se află clădirea, beneficiarul fiind obligat să prezinte comisiei întrunite în acest scop certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate termic care va fi anexat la cartea tehnică a construcţiei.

Art. 26

(1) Certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate termic se elaborează de către auditorul energetic pentru clădiri atestat, la cererea beneficiarului, şi se finanţează din sursele proprii ale acestuia.

(2) Certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate termic prevăzut la alin. (1) se transmite în format electronic, prin grija auditorului energetic pentru clădiri, în termen de 5 zile de la data elaborării, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN-INCERC, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

CAPITOLUL V

Finanţarea prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată

SECŢIUNEA 1

Contractarea şi garantarea creditului bancar

Art. 27

Lista cu finanţatorul/finanţatorii care au acceptat să acorde credite în condiţiile ordonanţei de urgenţă şi a prezentelor norme şi cu care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a încheiat convenţii de subvenţionare a dobânzii se publică pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a FNGCIMM.

Art. 28

(1) În vederea obţinerii creditului garantat de stat cu dobândă subvenţionată pentru executarea lucrărilor de reabilitare, beneficiarul se prezintă la oricare dintre finanţatorii din lista prevăzută la art. 27 cu următoarele documente:

a) statutul asociaţiei de proprietari şi acordul de asociere, din care trebuie să rezulte calitatea de reprezentant a preşedintelui, în cazul în care beneficiarul este o asociaţie de proprietari, respectiv actul de identitate, titlul de proprietate şi/sau extrasul de carte funciară, în cazul în care beneficiarul este persoană fizică, proprietar al unei locuinţe unifamiliale;

b) hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari privind reabilitarea termică a blocului de locuinţe şi contractarea creditului bancar pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică, precum şi tabelul nominal al proprietarilor prevăzut la art. 6 alin. (4), semnate şi ştampilate conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentele norme, în cazul în care beneficiarul este o asociaţie de proprietari;

c) documentaţia tehnică în copie.

(2) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (1) lit. c) va cuprinde în copie următoarele documente:

a) sinteza raportului de expertiză tehnică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme;

b) sinteza raportului de audit energetic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme;

c) devizul general şi devizele pe obiecte;

d) autorizaţia de construire, dacă este cazul, emisă în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009;

e) hotărârea consiliului local de participare la finanţare, după caz,

f) contractul încheiat cu constructorul pentru executarea lucrărilor, inclusiv documentele care au stat la baza încheierii contractului, respectiv documentele de eligibilitate şi oferta financiară, precum şi hotărârea de adjudecare a ofertei în cazul în care, potrivit legii, s-a aplicat o procedură de achiziţie publică;

g) convenţiile de fidejusiune încheiate de către membrii asociaţiei de proprietari care au luat decizia în cadrul adunării generale, în cazul în care beneficiarul este o asociaţie de proprietari;

h) dovada constituirii contribuţiei proprii de minimum 10% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general;

i) devizul pentru executarea lucrărilor, cuprinzând lucrările de intervenţie la clădire şi la instalaţiile aferente acesteia, defalcat pe fiecare proprietar, în cazul blocurilor de locuinţe, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută din proprietatea comună.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. g), nu încheie convenţie de fidejusiune membrul/membrii asociaţiilor de proprietari care finanţează din venituri proprii cota-parte ce îi/le revine din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general.

Art. 29

(1) Finanţatorul aprobă credite garantate în limita a maximum 90% din devizul de executare a lucrărilor, anexă la devizul general, dar nu mai mult decât următoarele plafoane, după cum urmează:

a) echivalentul în lei, inclusiv TVA, a 1.850 EUR/cameră de locuit conform datelor înscrise în lista proprietarilor prezentată în anexa nr. 4 la prezentele norme, pentru credite solicitate de asociaţiile de proprietari;

b) echivalentul în lei, inclusiv TVA, a 7.400 EUR pentru clădirea tip locuinţă unifamilială.

(2) Pentru stabilirea echivalentului în lei prevăzut la alin. (1) se va lua în considerare media anuală a cursului de schimb leu/euro estimată de Comisia Naţională de Prognoză pentru anul în curs.

(3) Creditul garantat acordat beneficiarului în condiţiile alin. (1) se rambursează de către acesta în rate egale pe toată perioada creditului, conform graficului de rambursare al finanţatorului.

SECŢIUNEA a 2-a

Subvenţionarea dobânzii

Art. 30

Cuantumul sumelor de plată aferent dobânzii subvenţionate, aprobat anual cu această destinaţie prin legea bugetului de stat în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, este proporţional cu plafonul anual aprobat al garanţiilor guvernamentale.

Art. 31

(1) Dobânda aferentă creditelor bancare cu garanţie guvernamentală, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

(2) Dreptul la plata dobânzii de către stat se constituie la data semnării contractului de garantare, încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiar.

(3) Cuantumul sumelor de plată a dobânzii subvenţionate corespunde volumului tragerilor efectuate de beneficiar pentru constructor.

Art. 32

(1) Între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi finanţator/finanţatori se încheie convenţie/convenţii cu privire la plata dobânzii subvenţionate.

(2) Modelul-cadru al convenţiei se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 33

(1) Finanţatorul transmite lunar cererea de plată a subvenţiei către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, până la data de 5 a fiecărei luni, cumulat pentru ratele de capital scadente până la finele lunii anterioare, precum şi cele scadente în luna pentru care se solicită dobânda.

(2) La cererea de plată se anexează documentele stabilite prin convenţia prevăzută la art. 32.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului analizează cererea de plată şi solicită până la data de 20 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru plata în luna curentă, conform prevederilor prezentei norme, a dobânzii subvenţionate.

(4) În limita creditelor bugetare deschise, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului efectuează plata dobânzii subvenţionate în contul finanţatorului deschis la trezorerie, în ultima zi lucrătoare a lunii.

(5) Pentru luna decembrie a fiecărui an, plata se efectuează în ultima zi lucrătoare stabilită de Ministerul Finanţelor Publice pentru închiderea anului bugetar.

Art. 34

Pentru plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală prevăzută la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, finanţatorul va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, odată cu cererea de plată a subvenţiei prevăzute la art. 32 alin. (1), următoarele informaţii:

a) borderoul creditelor garantate aprobate, grupate pe judeţe şi localităţi cu număr de înregistrare şi data încheierii contractelor de credit. Pentru asociaţiile de proprietari, acestea vor fi ierarhizate în ordinea codului unic de înregistrare;

b) borderoul plăţilor efectuate de către beneficiari, grupate pe judeţe şi localităţi şi ierarhizate în ordinea codului unic de înregistrare. În cazul asociaţiilor de proprietari, acestea vor fi însoţite de listele nominale cu sumele plătite de membrii acestora şi care sunt transmise de către asociaţiile de proprietari, beneficiare ale creditului garantat;

c) graficul de finanţare a execuţiei lucrărilor de intervenţie aferent fiecărui credit acordat, corespunzător fiecărei situaţii lunare de lucrări executate, fizic şi valoric, prevăzută la art. 24 alin. (1), depusă de constructor la finanţator;

d) graficul de rambursare pentru credit aprobat, cu evidenţierea dobânzii subvenţionate, calculată pe beneficiari, judeţe şi localităţi, cu următoarea structură: indicatorul ROBOR la 3 luni şi nivelul marjei fixe de dobândă a finanţatorului.

Art. 35

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îşi creează propria bază de date, care va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor, finanţatorilor, creditelor aprobate, graficul de execuţie lucrări, graficul de rambursare credit şi altele.

(2) Conţinutul bazei de date prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.

SECŢIUNEA a 3-a

Acordarea şi monitorizarea garanţiei

Art. 36

Garanţia emisă de FNGCIMM, în numele şi contul statului, este irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României, şi are următoarele caracteristici:

a) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, în termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare;

b) are valoare determinată, egală cu creditul garantat;

c) valoarea se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de către beneficiar sau, după caz, de către Ministerul Finanţelor Publice;

d) acoperă numai principalul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

e) se acordă în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională.

Art. 37

(1) În vederea obţinerii unei garanţii, finanţatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile generale.

(2) FNGCIMM analizează, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme, solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, încheie contractul de garantare ce va fi comunicat finanţatorului.

(3) Contractul de garantare va cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, obligaţiile părţilor, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat FNGCIMM de către finanţator, celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor, modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii.

Art. 38

(1) FNGCIMM monitorizează garanţiile aprobate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând în principal în:

a) urmărirea şi verificarea îndeplinirii de către finanţator a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;

b) urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţator, conform prevederilor contractului de garantare.

(2) FNGCIMM are dreptul să solicite finanţatorului informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.

SECŢIUNEA a 4-a

Executarea garanţiei şi recuperarea sumelor plătite

Art. 39

(1) Finanţatorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei. FNGCIMM verifică încadrarea cererii de plată în prevederile instrucţiunilor generale, precum şi în termenii şi condiţiile contractului de garantare.

(2) Cererea de plată a ratei scadente va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în contractul de garantare şi în cazul asociaţiilor de proprietari va conţine în mod obligatoriu sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţieri comunicate finanţatorului pe propria răspundere de către asociaţia de proprietari. Responsabilitatea în privinţa comunicării, precum şi a realităţii informaţiilor privind proprietarii restanţieri şi sumele datorate de aceştia revine preşedintelui asociaţiei de proprietari.

(3) Plata garanţiei se va face în condiţiile şi în termenii prevăzuţi în convenţia de implementare, instrucţiunile generale şi contractul de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice restante la plată de către beneficiar.

(4) Pe durata unui credit garantat, Ministerul Finanţelor Publice efectuează maximum 5 plăţi ale valorilor parţiale de executare a garanţiei, aferente ratelor de capital nerambursate la scadenţă de către beneficiar.

(5) În cazul în care beneficiarul, pentru a şasea oară, nu rambursează la scadenţă ratele de capital, parţial sau integral, Ministerul Finanţelor Publice va efectua plata valorii totale de executare a garanţiei.

Art. 40

(1) Valoarea parţială sau valoarea totală de executare a garanţiei se plăteşte finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice pe baza documentelor justificative prezentate de FNGCIMM şi se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la beneficiarii creditului garantat, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.

(2) După efectuarea plăţii prevăzute la alin. (1), direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice întocmeşte un înscris prin care se individualizează sumele de recuperat, care în cazul asociaţiei de proprietari reprezintă sumele datorate ca urmare a neachitării de către orice proprietar din blocul de locuinţe a cotei-părţi ce îi revine din valorile parţiale sau totale de executare a garanţiei, după caz.

(3) Înscrisurile întocmite conform alin. (2), prin care se individualizează sumele de recuperat, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri sunt asimilate creanţelor fiscale.

(4) În termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării fiecărei plăţi, înscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia către debitorul beneficiar al creditului garantat şi proprietarul din asociaţia de proprietari beneficiar al creditului garantat, după caz, însoţite de contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se transmit, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, organelor competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul, în vederea înscrierii în evidenţa fiscală a acestora.

(5) Comunicarea prevăzută la alin. (4) se face potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Formularistica utilizată se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(7) După expirarea termenului legal de 60 de zile de la data comunicării înscrisului prevăzut la alin. (3) către debitor, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în temeiul căruia organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala vor proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 41

(1) În aplicarea prezentelor norme, modelul convenţiei de implementare, al contractului de garantare, al convenţiei de fidejusiune şi al înscrisului prevăzut la art. 15 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

(1 indice 1) În vederea încheierii convenţiilor de fidejusiune, Ministerul Finanţelor Publice mandatează direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti să semneze aceste convenţii în numele Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Modelul-cadru al convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 42

Nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculează pe an la soldul creditului garantat şi se va plăti de către finanţator, care, ulterior, îl recuperează de la beneficiarul garanţiei guvernamentale.

Nota: Potrivit Ordinului nr. 2222/2011, comisionul pentru semestrul II al anului 2011 este stabilit la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finanţării garantate

Art. 43

În aplicarea prezentelor norme, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Finanţelor Publice pot emite instrucţiuni aprobate prin ordin comun.

Art. 44

În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorilor un mandat special în vederea notării şi radierii menţiunilor privind existenţa contractului de împrumut şi a convenţiei de fidejusiune în partea a III-a a cărţilor funciare ale imobilelor.

Art. 45

(1) Beneficiarul şi finanţatorul răspund în condiţiile legii pentru realitatea şi exactitatea datelor şi informaţiilor furnizate.

(2) La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Finanţelor Publice sau FNGCIMM, beneficiarul şi finanţatorul vor pune la dispoziţie datele şi informaţiile în legătură cu creditele bancare garantate şi dobânda subvenţionată acordată, în vederea fundamentării necesarului de fonduri din alocaţii bugetare şi a modului de utilizare a fondurilor publice utilizate.

Art. 46

Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1

la norme

TERMENI ŞI EXPRESII

Termenii şi expresiile utilizate în norme au următoarele semnificaţii:

1.lucrări de reabilitare termică – lucrări de intervenţie la anvelopa clădirii de locuit şi/sau la instalaţiile aferente clădirii, în scopul reducerii consumurilor energetice produse din surse clasice, precum şi instalarea unor echipamente pentru asigurarea necesarului de energie din surse alternative, după caz, cuprinse în documentaţia tehnică pentru reabilitarea termică a clădirii de locuit;

2.clădire de locuit – bloc de locuinţe sau locuinţă unifamilială, construită şi recepţionată până la sfârşitul anului 2000;

3.locuinţă unifamilială – imobil cu destinaţia de locuinţă, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii, construit şi recepţionat până la sfârşitul anului 2000;

4.asociaţie de proprietari – persoană juridică fără scop patrimonial, constituită în baza Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

5.documentaţie tehnică – totalitatea documentelor, piese scrise şi desenate, necesare emiterii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire, precum şi a contractării şi executării lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea clădirii;

6.sursă alternativă de energie – sursă regenerabilă, nepoluantă, precum: energia solară, energia eoliană, energia geotermală etc.;

7.beneficiar – asociaţia de proprietari a blocului de locuinţe, respectiv proprietarul, persoană/e fizică/e, al clădirii tip locuinţă unifamilială care hotărăşte să execute lucrări de reabilitare termică cu finanţare din credit bancar cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, în condiţiile prezentelor norme, precum şi cu respectarea normele specifice de creditare ale finanţatorului;

8.constructor – operator economic cu activitate în construcţii şi/sau instalaţii pentru construcţii care acceptă să execute lucrări de reabilitare termică în condiţiile normelor;

9.finanţator – instituţie de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia – sucursale, agenţii etc. –, care acceptă să acorde credite în condiţiile normelor şi ale instrucţiunilor generale;

10.FNGCIMM – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N.;

11.garanţie guvernamentală – garanţie asumată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor;

12.risc de credit – neplata, parţială sau totală, de către beneficiar a creditului garantat;

13.credit garantat – credit bancar acordat beneficiarilor, garantat în procent de 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

14.dobândă subvenţionată – dobândă datorată de beneficiar către finanţator în legătură cu creditul garantat, care este plătită în locul beneficiarului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie. Rata dobânzii subvenţionate se compune din indicatorul ROBOR la 3 luni, variabil, comunicat şi publicat pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României, la care se adaugă marja fixă de maximum 1,5–2,5%;

14.dobândă subvenţionată – dobândă datorată de beneficiar către finanţator în legătură cu creditul garantat, care este plătită în locul beneficiarului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie. Rata dobânzii subvenţionate se compune din indicatorul ROBOR la 3 luni, variabil, comunicat şi publicat pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României, la care se adaugă marja fixă de maximum 1,9%;

15.convenţie de implementare – document-cadru, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor, precum şi data încetării răspunderii;

16. convenţie de fidejusiune – convenţie încheiată în cadrul instituţiilor bancare, prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţe unifamiliale;

17.instrucţiuni generale – document-cadru, aprobat de FNGCIMM, care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării finanţărilor garantate în conformitate cu normele;

18.contract de garantare – document contractual încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a garanţiei guvernamentale;

19.perioada de executare a lucrărilor de reabilitare termică – perioada de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuării primei trageri din creditul garantat în care constructorul are obligaţia de a finaliza lucrările de reabilitare termică conform graficului de execuţie al acestora;

20.convenţie de subvenţionare a dobânzii – convenţie care se încheie între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi finanţatori, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, privind termenii şi condiţiile de plată a dobânzii subvenţionate, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat;

21.sold credit garantat – suma trasă şi nerambursată din creditul garantat;

22.valoarea parţială de executare a garanţiei – suma aferentă unei rate de capital restante sau unei părţi din rata restantă, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice de maximum 5 ori pe durata unui credit, ca urmare a producerii riscului de credit;

23.valoarea totală de executare a garanţiei – suma aferentă soldului creditului garantat, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, după ce a fost efectuată plata a 5 rate de capital restante pe durata unui credit;

24.cerere de plată parţială – documentul prin care finanţatorul solicită plata valorii parţiale de executare a garanţiei;

25.cerere de plată totală – documentul prin care finanţatorul solicită plata valorii totale de executare a garanţiei;

ANEXA Nr. 2*)

la norme

FLUXUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL

privind reabilitarea clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată

ANEXA Nr. 3

la norme

HOTĂRÂREA

adunării generale a proprietarilor

– Model –

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

Localitatea

Judeţul (sectorul)

Str.

nr.

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

bl.

, cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

Cod de înregistrare fiscală

nr.

din data de

 

 

 

 

 

 

 

Luând la cunoştinţă de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală,

Adunarea generală a proprietarilor, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de

, în prezenţa a

 

 

 

 

 

 

 

membri din totalul de

 

 

 

 

 

 

 

membri ai asociaţiei,

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

Contractarea unui credit cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată pentru reabilitarea termică a blocului de locuinţe de către Asociaţia de proprietari din localitatea

, judeţul/sectorul

 

 

 

 

 

 

 

, str.

 

 

 

 

 

 

 

nr.

, bl.

 

 

 

 

 

 

 

, cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

, cod de înregistrare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010.

 

 

 

 

 

 

 

Drept care împuterniceşte preşedintele asociaţiei de proprietari, doamna/domnul

, să semneze, în numele şi pentru fiecare dintre proprietarii înscrişi în lista anexată, contractul de credit.

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari începând cu data de

şi va însoţi documentaţia ce urmează a fi transmisă finanţatorului.

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,

(numele şi semnătura)

L.S.

Contrasemnează:

Administratorul Asociaţiei de proprietari

Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari

ANEXA Nr. 4

la norme

LISTA PROPRIETARILOR*)

– Model –

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

Localitatea

Judeţul (sectorul)

Str.

nr.

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

bl.

, cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

Cod de înregistrare fiscală

Nr.

din

 

 

 

 

 

 

 

– situaţie la data de

Asociaţia de proprietari, prin preşedintele acesteia, declară următoarele:

Nr. crt. Nr. apartament Proprietar Nr. camere locuibile Suprafaţa utilă în proprietate individuală– m2 Cota-parte indiviză din proprietatea comună– % – Decizie proprietar**) Semnătura
Nume şi prenume Da Nu
Cod numeric personal
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
n
TOTAL: 100%

Răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

Preşedinte,(numele şi semnătura)

L.S.

Administrator,(numele şi semnătura)

ANEXA Nr. 5

la norme

RAPORT

expertiză tehnică

– Model –

– sinteză –

1. Scopul

Analiza structurii de rezistenţă a clădirii de locuit din punct de vedere al asigurării cerinţei esenţiale de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate“ [prin metoda de evaluare calitativă E1*)]

din localitatea

 

 

 

 

 

 

 

, judeţul/sectorul

 

 

 

 

 

 

 

, str.

 

 

 

 

 

 

 

nr.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

2. Conţinutul expertizei tehnice:

a) descrierea succintă a comportării în timp la acţiuni seismice şi, după caz, la evenimente accidentale – explozii, incendii, tasări care pot afecta stabilitatea clădirii de locuit şi/sau condiţionează realizarea lucrărilor de reabilitare termică, luându-se în considerare:

condiţiile locale ale amplasamentului;

perioada de execuţie a clădirii;

starea tehnică actuală a elementelor de construcţie – fundaţie, stâlpi, grinzi, diafragme şi altele;

b) descrierea succintă a nivelului de confort şi uzură al clădirii de locuit;

c) efectuarea, după caz, a unor lucrări de intervenţie la clădirea de locuit, motivul şi tipul intervenţiei (reparaţii, reconstrucţie, consolidări – ca urmare a avariilor provocate de seisme, tasări, coroziune, accidente tehnice –, transformare, extindere în plan, supraetajare etc.).

3. Concluzii şi recomandări:

(Descrierea succintă a lucrărilor de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de reabilitare termică prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală).

Data

ÎntocmitExpert tehnic atestat,

(numele şi prenumele)

L.S.

Însuşit beneficiar

(numele şi prenumele)

L.S.**)

ANEXA Nr. 6

la norme

RAPORT

audit energetic

– Model –

– sinteză –

1. Informaţii generale privind clădirea de locuit

, situată în localitatea

 

 

 

 

 

 

 

, judeţul/sectorul

 

 

 

 

 

 

 

, str.

 

 

 

 

 

 

 

nr.

 

 

 

 

 

 

 

2. Lucrările de reabilitare termică

(conf. prevederilor art. 5 din norme, propuse de auditorul energetic pentru clădiri):

Lucrarea de reabilitare termică(conf. art. 5 din norme) Costul lucrării de reabilitare termică– mii lei – Economie de energie– kWh/an – Emisia de CO2– kg/an – Durata de recuperare a investiţiei– nr. ani –
a)
b)
c)
d)

3. Observaţii:

NOTĂ:

Se anexează certificatul de performanţă energetică al clădirii de locuit corespunzător stării iniţiale.

Data

ÎntocmitAuditor energetic pentru clădiri,

(numele şi prenumele)

L.S.

Însuşit beneficiar

(numele şi prenumele)

L.S.*)

Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală