OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice

Info:
– titlu complet: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
– publicata in Monitorul Oficial nr. 418/ 15 mai 2006;
– intrata in vigoare in 01 iulie 2006
– modificata in nenumarate randuri, ultima modificare in vigoare din 01 iulie 2013, prin Legea nr. 193/2013 de aprobare a OUG nr. 77/2012.
– norme de aplicare: Hotararea de Guvern nr. 925/2006
– versiune actualizata la data de 11.02.2014.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii în domeniul achiziţiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 “Libera circulaţie a mărfurilor” şi al recomandărilor Comisiei Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1: Scop. Principii

Art. 1

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al contractului de achiziţie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.

Art. 2

(1)Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie:

a)promovarea concurenţei între operatorii economici;

b)garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;

c)asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;

d)asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante.

(2)Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt:

a)nediscriminarea;

b)tratamentul egal;

c)recunoaşterea reciprocă;

d)transparenţa;

e)proporţionalitatea;

f)eficienţa utilizării fondurilor;

g)asumarea răspunderii.

 

SECŢIUNEA 2: Definiţii

Art. 3

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)acceptarea ofertei câştigătoare – comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare;

b)acord-cadru – înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;

c)candidat – oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

d)candidatură – documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

e)concurent – oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii;

e1)contract – orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru;

f)contract de achiziţie publică – contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

g)contract de concesiune de lucrări publice – contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite;

h)contract de concesiune de servicii – contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite;

i)contractant – ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică;

j)documentaţie de atribuire – documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;

k)drept special sau exclusiv – dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate;

k1)fişa de date – document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă – inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerinţele minime de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu;

l)fonduri publice – sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

m)întreprindere publică – persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

– deţin majoritatea capitalului subscris;

– deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;

– pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

n)licitaţie electronică – procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;

o)mijloace electronice – utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

p)ofertant – orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare;

(la data 02-iul-2010 Art. 3, litera P. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

q)ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică;

r)operator economic – oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări – persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

s)operatorul sistemului electronic de achiziţii publice – persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;

s1)parteneriat public-public – derularea în comun a unui proiect de către două ori mai multe entităţi publice naţionale şi/sau internaţionale;

(la data 12-dec-2011 Art. 3, litera S. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 279/2011 )

s2)persoane cu funcţii de decizie – conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire;

(la data 01-ian-2013 Art. 3, litera S^1. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

ş)procedură de atribuire – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;

t)propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

ţ)propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;

u)«scris» sau «în scris» – orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;

u1)sistem de achiziţie dinamic – proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerinţele caietului de sarcini.

(la data 04-oct-2007 Art. 3, litera U. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

v)sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP – desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;

v1)termene de aşteptare – termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) şi art. 206 alin. (3), după împlinirea cărora pot fi încheiate contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

(la data 02-iul-2010 Art. 3, litera V. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

x)Tratat – Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare;

y)vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV – desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente;

z)zile – zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

(la data 02-iul-2010 Art. 3, litera Z. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

SECŢIUNEA 3: Tipuri de contracte de achiziţie publică

Art. 31

(1)Contractele de achiziţie publică sunt:

a)contracte de lucrări;

b)contracte de furnizare;

c)contracte de servicii

Art. 4

(1)Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect:

a)fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei construcţii;

b)fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;

c)fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) şi b).

(2)În sensul prevederilor alin. (1), prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnică sau economică.

(la data 23-iul-2006 Art. 4 din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 337/2006 )

Art. 5

(1)Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare.

(2)Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de furnizare.

(la data 23-iul-2006 Art. 5, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 337/2006 )

Art. 6

(1)Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B.

(la data 23-iul-2006 Art. 6, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 337/2006 )

(2)Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.

Art. 7

Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este considerat:

a)contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;

b)contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.

SECŢIUNEA 4: Autorităţi contractante

(la data 27-iul-2009 capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 3 din capitolul I din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul I, sectiunea 4 reglementat de Art. 4 din capitolul I din Hotarirea 925/2006 )

Art. 8

Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a)oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:(la data 12-mar-2009 Art. 8, litera B. din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

– este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

– se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

– în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

(la data 01-iul-2013 Art. 8, litera B^1. din capitolul I, sectiunea 4 abrogat de Art. 1, punctul 1. din Legea 193/2013 )

c)oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a), b), d) sau e);

(la data 12-dec-2011 Art. 8, litera C. din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 279/2011 )

d)oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;

e)oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) – d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

(la data 04-oct-2007 Art. 8, litera E. din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 81

Derularea unui proiect în cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achiziţiilor publice.

(la data 12-dec-2011 Art. 8 din capitolul I, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 279/2011 )

SECŢIUNEA 5: Domeniu de aplicare. Excepţii

Art. 9

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru:

a)atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;

b)încheierea acordului-cadru;

c)atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

– respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro;

(la data 01-ian-2013 Art. 9, litera C. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

c1)atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

– respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro;

(la data 01-ian-2013 Art. 9, litera C^1. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

d)atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

e)organizarea concursului de soluţii;

f)atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.

Art. 10

În cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1), autoritatea contractantă are obligaţia de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractelor respective.

(la data 02-dec-2008 Art. 10 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 143/2008 )

(la data 01-oct-2012 Art. 11 din capitolul I, sectiunea 5 abrogat de Art. 205 din capitolul X din Ordonanta urgenta 114/2011 )

Art. 12

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)contractul este inclus în categoria informaţiilor secrete de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate;

(la data 04-oct-2007 Art. 12, litera A. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

b)îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă, pentru protejarea unor interese naţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

(la data 23-iul-2006 Art. 12, litera B. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 337/2006 )

(la data 23-iul-2006 Art. 12, litera C. din capitolul I, sectiunea 5 abrogat de Art. 1, punctul 10. din Legea 337/2006 )

Art. 121

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de către structuri ale autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor secţiunii a 2-a din cap. II, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.

(la data 03-ian-2011 Art. 12^1, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 278/2010 )

(2)Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 19 trebuie să se asigure aplicarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local şi respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentând cerinţe minime în acest sens.

(la data 12-mar-2009 Art. 12 din capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 13

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care:

a)are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

(la data 23-iul-2006 Art. 13, litera A. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 337/2006 )

b)se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune;

c)se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere;

d)se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi prestarea de servicii de către bănci centrale;

(la data 01-ian-2013 Art. 13, litera D. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

e)se referă la angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

f)se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante pentru propriul beneficiu.

Art. 14

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când contractul de achiziţie publică este atribuit ca urmare a:

a)unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

(la data 12-dec-2011 Art. 14, alin. (1), litera A. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 279/2011 )

b)unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

c)aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii internaţionale.

(la data 04-oct-2007 Art. 14, alin. (1), litera C. din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

d)aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia comunitară, în contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorială.

(la data 12-mar-2009 Art. 14, alin. (1), litera C. din capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(2)Autorităţile contractante au obligaţia de a informa Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate.

(la data 23-iul-2006 Art. 14, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 337/2006 )

(3)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2).

*) – dispoziţiile art. 14 alin. (3) intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007; (n.n. – vezi art. 307 alin. 2 lit. a)

Art. 15

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorităţi contractante sau unei asocieri de autorităţi contractante, în cazul în care acestea beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.

(la data 23-iul-2006 Art. 15, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 337/2006 )

(la data 01-iul-2013 Art. 15, alin. (1^1) din capitolul I, sectiunea 5 abrogat de Art. 1, punctul 2. din Legea 193/2013 )

(2)Autoritatea contractantă care, în baza competenţelor legale pe care le deţine, acordă unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligaţia de a impune, prin autorizaţia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terţi.

Art. 16

(1)În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează la prevederile art. 35-38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX.

(la data 03-ian-2011 Art. 16, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care contractul de achiziţie publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A.

(3)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cât şi în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziţie publică.

Art. 161

Regiile autonome sau companiile naţionale/societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 8 sau 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuţie de lucrări a căror valoare estimată depăşeşte pragul prevăzut la art. 19 trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară.

(la data 01-iul-2013 Art. 16 din capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 193/2013 )

CAPITOLUL II: Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

SECŢIUNEA 1: Reguli generale

(la data 27-iul-2009 capitolul II, sectiunea 1 reglementat de Art. 6 din capitolul I din Hotarirea 925/2006 )

Art. 17

Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire.

Art. 18

(1)Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt:

a)licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;

b)licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta;

c)dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală;

d)negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi:

– negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

– negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

e)cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură specială prin care achiziţionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.

(la data 23-iul-2006 Art. 18, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 337/2006 )

Art. 19

(la data 20-iul-2006 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 1 reglementat de Art. 104 din capitolul X din Hotarirea 925/2006 )

Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.

(la data 01-iul-2013 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 193/2013 )

Art. 191

(1)În situaţia prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.

(2)Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii:

a)denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;

b)obiectul achiziţiei;

c)codul CPV;

d)valoarea achiziţiei;

e)cantitatea achiziţionată;

f)data realizării/atribuirii achiziţiei.

(la data 01-ian-2013 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(la data 20-iul-2006 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 1 reglementat de Art. 5 din capitolul I din Hotarirea 925/2006 )

Art. 20

(1)Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124.

(la data 01-ian-2013 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 21

(la data 12-mar-2010 Art. 21 din capitolul II, sectiunea 1 reglementat de Norma din 2006 )

(1)Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.

(la data 23-iul-2006 Art. 21, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 17. din Legea 337/2006 )

(2)Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP.

(3)Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice.

Art. 22

(1)Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achiziţionare specializată a anumitor produse, servicii sau lucrări de la sau prin unităţi de achiziţii centralizate.

(2)Unitatea de achiziţii centralizată este o autoritate contractantă, astfel cum este definită la art. 8 lit. a), b) sau c), care:

a)achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante;

b)atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru, în numele şi pentru o altă/alte autorităţi contractante.

(3)Se consideră că autoritatea contractantă, care achiziţionează produse, servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziţii centralizată, respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în măsura în care unitatea de achiziţii centralizată le respectă, la rândul ei, atunci când realizează activităţile prevăzute la alin. (2).

Art. 23

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.

Art. 24

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

SECŢIUNEA 2: Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică

Art. 25

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidaţi/ofertanţi, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.

Art. 26

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.

Art. 27

(1)În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă îşi propune să dobândească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective.

(2)În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor.

(3)În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:

a)dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv;

b)dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;

c)dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.

(4)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:

a)fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;

b)fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări.

(5)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;

(la data 04-oct-2007 Art. 27, alin. (5), litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

b)valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.

Art. 28

(1)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:

a)când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului;

b)când durata contractului nu poate fi determinată sau depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:

a)fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;

b)fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaţii.

(3)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;

(la data 04-oct-2007 Art. 28, alin. (3), litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

b)valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate.

(4)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remuneraţii aferente serviciilor respective.

(5)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective.

(6)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective.

(7)În cazul contractelor de servicii aferente realizării investiţiilor publice şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).

(la data 01-ian-2013 Art. 28, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 29

(1)În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât şi valoarea totală a facilităţilor menţionate.

(2)În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu.

(21)Valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).

(la data 01-ian-2013 Art. 29, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(3)În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie, unuia sau mai multor executanţi, contracte distincte de lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro;

(la data 04-oct-2007 Art. 29, alin. (3), litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

b)valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării.

Art. 30

În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să organizeze un concurs de soluţii, atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel:

a)dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă, atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor, inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anunţul de participare la concurs;

b)dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenţilor.

Art. 31

În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durată.

Art. 32

În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să utilizeze un sistem de achiziţie dinamic, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziţie dinamic respectiv, pe întreaga sa durată.

SECŢIUNEA 3: Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire

Art. 33

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(2)Documentaţia de atribuire cuprinde:

a)fişa de date;

b)caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere;

c)informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

(la data 01-ian-2013 Art. 33, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(3)Cerinţele/Criteriile de calificare şi/sau selecţie, care se regăsesc în caietul de sarcini ori documentaţia descriptivă şi care nu sunt preluate în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare, sunt considerate clauze nescrise.

(4)Orice factor de evaluare cuprins în documentaţia de atribuire, care nu se regăseşte în invitaţia de participare/anunţul de participare, este considerat clauză nescrisă.

(la data 01-ian-2013 Art. 33, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 331

(1)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz.

(2)În termen de maximum 10 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice:

a)emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire; sau

b)informează autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

(21)Documentaţia de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a incidenţei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluată de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data repostării acesteia în SEAP.

(3)Documentele transmise în SEAP de către autorităţile contractante vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(4)Autoritatea contractantă încarcă în SEAP, odată cu documentaţia de atribuire, o declaraţie pe propria răspunderea reprezentantului legal ce va conţine datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. Acest document nu are caracter de document public.

(la data 01-ian-2013 Art. 33^1 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 34

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la impozitare, precum şi cele referitoare la protecţia mediului.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată şi obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

Art. 35

(1)Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

(2)Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.

(3)Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrări, specificaţiile tehnice pot face referire, de asemenea, şi la prescripţii de proiectare şi de calcul al costurilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de execuţie, ca şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice, în legătură cu lucrările finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări.

(4)Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.

(5)Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici.

(6)Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificaţiile tehnice:

a)fie prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care adoptă standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaţionale sau la alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu există, atunci specificaţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea sau echivalent;

b)fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor să determine obiectul contractului de achiziţie publică, iar autorităţii contractante să atribuie contractul respectiv;

c)fie atât prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), cât şi prin referirea la standardele, omologările tehnice, specificaţiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu nivelul de performanţă şi cu cerinţele funcţionale respective;

d)fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, şi prin referirea la standardele sau omologările tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici.

Art. 36

(1)În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, optând pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sunt conforme cu specificaţiile precizate, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerinţele autorităţii contractante definite prin specificaţiile tehnice.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele, serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sunt conforme cu:

a)un standard naţional care adoptă un standard european:

b)o omologare tehnică europeană;

c)o specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană;

d)un standard internaţional;

e)alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.

(3)În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 37

(1)Performanţele şi cerinţele funcţionale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificaţiile tehnice, pot include şi caracteristici de mediu.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele funcţionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parţial, specificaţii definite prin “etichete ecologice” europene, (multi)naţionale sau prin orice alte “etichete ecologice”, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)specificaţiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziţie publică;

b)cerinţele pentru “eticheta ecologică” au fost elaborate pe baze ştiinţifice;

c)”eticheta ecologică” a fost adoptată printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părţilor interesate – organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizaţii de mediu;

d)”eticheta ecologică” este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate.

(3)Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care deţin o anumită “etichetă ecologică” sunt considerate că îndeplinesc implicit specificaţiile tehnice solicitate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu deţin “eticheta ecologică” precizată, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat că produsele/serviciile oferite corespund specificaţiilor tehnice solicitate.

(4)În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 38

(1)Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă prin aplicarea prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de menţiunea sau echivalent.

Art. 39

Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.

Art. 40

(la data 27-iul-2009 Art. 40 din capitolul II, sectiunea 3 reglementat de Art. 31 din capitolul IV, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire.

(2)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare, a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.

(la data 12-dec-2011 Art. 40, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 279/2011 )

(3)În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. În cazul în care documentaţia este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depăşească însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective.

(la data 12-mar-2009 Art. 40 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

SECŢIUNEA 4: Reguli de participare la procedura de atribuire

(la data 20-iul-2006 capitolul II, sectiunea 4 reglementat de Art. 106 din capitolul X din Hotarirea 925/2006 )

Art. 41

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.

Art. 42

Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislaţia naţională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.

Art. 43

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci această decizie trebuie să fie precizată explicit în anunţul de participare la procedura de atribuire.

Art. 431

(1)Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină următoarele informaţii:(la data 12-dec-2011 Art. 43^1, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 279/2011 )

a)cuantumul garanţiei de participare, menţionat şi în invitaţia de participare/anunţul de participare, în sumă fixă ce nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puţin decât sumele prevăzute la art. 2781 alin. (1);

(la data 01-ian-2013 Art. 43^1, alin. (2), litera A. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

b)perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispoziţiile art. 276 alin. (1), astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.

(la data 02-iul-2010 Art. 43 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 44

(1)Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.

Art. 45

(1)Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Art. 46

(1)Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:

a)să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;

b)să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

(la data 02-iul-2010 Art. 46, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

c)să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca terţ susţinător în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

(la data 12-dec-2011 Art. 46, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 11. din Legea 279/2011 )

(2)Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. În acest sens, operatorul economic are obligaţia de a include în oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există.

(la data 02-iul-2010 Art. 46, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(3)În sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept:

a)asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau

b)care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau

c)care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.

SECŢIUNEA 5: Reguli de publicitate

SUBSECŢIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Publicarea anunţurilor

(la data 27-iul-2009 capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 reglementat de Art. 28 din capitolul III, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 47

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunţurilor de intenţie, anunţurilor/invitaţiilor de participare şi anunţurilor de atribuire.

(la data 02-iul-2010 Art. 47, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(2)În cazul contractelor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţurile prevăzute la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3A şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.

(la data 03-ian-2011 Art. 47, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 278/2010 )

(3)Modalităţile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum şi conţinutul anunţurilor de participare şi de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 48

(la data 27-iul-2009 Art. 48 din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 reglementat de Art. 22 din capitolul III, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

(1)Cu excepţia cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.

(2)În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(la data 20-iul-2006 Art. 48, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 reglementat de Art. 27, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 49

(la data 20-iul-2006 Art. 49 din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 reglementat de Art. 24 din capitolul III, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 Art. 49, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 reglementat de Art. 27, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 Art. 49, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 reglementat de Art. 27, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

(1)Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestricţionat la anunţurile/invitaţiile transmise de către autorităţile contractante, înainte de publicarea acestora.

(2)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifică:

a)fiecare anunţ de intenţie/participare transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;

(la data 12-dec-2011 Art. 49, alin. (2), litera A. din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 279/2011 )

b)fiecare invitaţie/anunţ de participare transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.

(la data 12-dec-2011 Art. 49, alin. (2), litera B. din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 279/2011 )

c)erata la anunţul/invitaţia de participare ce modifică/completează informaţiile publicate în anunţul/invitaţia de participare.

(la data 01-ian-2013 Art. 49, alin. (2), litera B. din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(21)În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunţului/invitaţiei în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia:

a)fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul/invitaţia respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare;

b)fie să respingă publicarea anunţului/invitaţiei, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

(22)Erorile prevăzute la alin. (21) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul/invitaţia transmis/transmisă spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.

(23)Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (22) în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona, pe parcursul activităţii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293.

(3)În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia:

a)de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, este prevăzută o obligaţie în acest sens; operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii;

b)de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.

(4)Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(5)În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3) lit. a).

(6)După publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantă poate opta pentru transmiterea anunţului şi către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.

(7)Regia Autonomă “Monitorul Oficial” publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 114, Regia Autonomă “Monitorul Oficial” publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.

(la data 02-iul-2010 Art. 49 din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 50

(la data 20-iul-2006 Art. 50 din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 reglementat de Art. 23 din capitolul III, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

(1)În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană.

(2)Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană.

Art. 501

(1)Eratele prevăzute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verifică de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de două zile de la data primirii în SEAP.

(2)Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.

(3)Modificarea/Completarea criteriilor de calificare şi selecţie, în condiţiile prevăzute la art. 179 alin. (4), se face în mod obligatoriu prin publicarea unei erate şi cu prelungirea perioadei necesare elaborării candidaturilor/ofertelor.

(4)În cazul contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă publică orice modificare/completare a informaţiilor cuprinse în anunţul de participare, prin intermediul eratei, atât în SEAP, cât şi în JOUE.

(5)Este interzisă modificarea/completarea informaţiilor cuprinse în invitaţia de participare/anunţul de participare prin intermediul clarificărilor şi fără publicarea unei erate.

(la data 01-ian-2013 Art. 50 din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 completat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

SUBSECŢIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Anunţul de intenţie

(la data 20-iul-2006 capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 2 reglementat de anexa 1, capitolul 1 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 51

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie, atunci când urmăreşte să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) şi dacă:

a)valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;

b)valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;

c)valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

(la data 01-ian-2013 Art. 51, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).

(3)Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică.

Art. 52

(1)În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) şi b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar.

(2)În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv.

Art. 53

(1)Anunţul de intenţie se publică:

a)în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi opţional în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice; sau

(la data 02-iul-2010 Art. 53, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

b)numai în SEAP, cu condiţia ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunţ simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană.

(2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunţul de intenţie trebuie să conţină şi data transmiterii anunţului simplificat către Comisia Europeană.

SUBSECŢIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Anunţul de participare

(la data 20-iul-2006 capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 3 reglementat de anexa 1, capitolul 5 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 3 reglementat de anexa 1, capitolul 4 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 3 reglementat de anexa 1, capitolul 3 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 3 reglementat de anexa 1, capitolul 2 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 54

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când:

a)iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru;

b)lansează un sistem dinamic de achiziţie;

c)iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii, în acest caz publicându-se un anunţ simplificat;

d)organizează un concurs de soluţii.

Art. 55

(1)Anunţul de participare se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.

(2)Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:

a)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;

b)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro;

c)valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

(la data 01-ian-2013 Art. 55, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

SUBSECŢIUNEA 4: PARAGRAFUL 4 Anunţul de atribuire

(la data 20-iul-2006 capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 4 reglementat de anexa 1, capitolul 6 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 56

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce:

a)a finalizat procedura de atribuire – licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte – prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru;

(la data 04-oct-2007 Art. 56, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

b)a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător;

c)a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii.

(2)Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.

(la data 03-ian-2011 Art. 56, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 278/2010 )

Art. 57

(1)Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.

(2)Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:

a)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;

b)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro;

c)valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

(la data 01-ian-2013 Art. 57, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

SECŢIUNEA 6: Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate media(la data 02-iul-2010 capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 58

(1)În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimată mai mare decât cea prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet.

(la data 01-ian-2013 Art. 58, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice.

(la data 02-iul-2010 Art. 58, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(3)Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secţiunii a 5-a din prezentul capitol.

(4)Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut.

(5)În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate.

(6)Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.

(7)Accesul publicului la informaţiile menţionate la alin. (6) se realizează prin grija autorităţii contractante care are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.

(8)În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar.

SECŢIUNEA 7: Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor

Art. 59

(1)Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să fie transmise în scris.

(2)Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

(3)Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.

Art. 60

(1)Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi:

a)prin poştă;

b)prin fax;

c)prin mijloace electronice;

d)prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a)-c).

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.

Art. 61

(1)Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricţioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

(2)Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare.

(3)În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

Art. 62

(1)Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligaţia de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare cerinţa respectivă, precum şi termenul în care aceasta trebuie îndeplinită.

Art. 63

(1)Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poştă sau, dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate, prin mijloace electronice.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte că ofertele urmează să fie transmise prin poştă, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.

Art. 64

Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerinţe:

a)informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;

b)dispozitivele electronice de recepţionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate;

c)operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele, certificatele, declaraţiile şi altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secţiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.

Art. 65

În sensul prevederilor art. 64 garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii:

a)momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;

b)înainte de data limită de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele transmise;

c)în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, acest acces neautorizat este clar detectabil;

d)numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate;

e)accesul la datele recepţionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d);

f)după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective.

SECŢIUNEA 8: Reguli de evitare a conflictului de interese

(la data 19-apr-2013 capitolul II, sectiunea 8 reglementat de Art. 2, alin. (3) din capitolul I din Hotarirea 925/2006 )

Art. 66

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.

Art. 67

Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.

(la data 23-iul-2006 Art. 67 din capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 19. din Legea 337/2006 )

Art. 68

Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

(la data 23-iul-2006 Art. 68 din capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 20. din Legea 337/2006 )

Art. 69

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane:

a)persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi;

(la data 23-iul-2006 Art. 69, litera A. din capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 21. din Legea 337/2006 )

b)soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

c)persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

(la data 23-iul-2006 Art. 69, litera C. din capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 21. din Legea 337/2006 )

d)persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 02-iul-2010 Art. 69, litera C. din capitolul II, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 691

(la data 15-mai-2012 Art. 69^1 din capitolul II, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 170/2012 )

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terţul susţinător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, este exclus din procedura de atribuire.

(la data 12-dec-2011 Art. 69^1 din capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 279/2011 )

Art. 692

(1)Autoritatea contractantă precizează în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

(2)Autoritatea contractantă publică în SEAP denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, pentru care se publică numai numele.

(la data 01-ian-2013 Art. 69^1 din capitolul II, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 70

Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.

CAPITOLUL III: Proceduri de atribuire

SECŢIUNEA 1: Etape premergătoare iniţierii procedurii de atribuire

Art. 71

Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi, pe de altă parte, data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.

Art. 72

(1)Autoritatea contractantă prelungeşte perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care:

a)acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini;

b)autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens;

c)perioada de timp stabilită potrivit art. 71 nu este suficientă pentru elaborarea ofertelor şi/sau pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.

(2)În oricare din situaţiile de la alin. (1), data-limită de depunere a ofertelor se decalează, prin publicarea unei erate, cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei.

(la data 01-ian-2013 Art. 72 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

SECŢIUNEA 2: Licitaţia deschisă

(la data 19-apr-2013 capitolul III, sectiunea 2 reglementat de Art. 34 din capitolul IV, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 27-iul-2009 capitolul III, sectiunea 2 reglementat de Art. 31 din capitolul IV, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 12-dec-2006 capitolul III, sectiunea 2 reglementat de capitolul III din Norma din 2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul III, sectiunea 2 reglementat de anexa 1, capitolul 2 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 73

(1)Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 74

Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de oferte.

Art. 75

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile.

(la data 03-ian-2011 Art. 75, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile.

(3)Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare – în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie – şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

(4)În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.

(5)În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4) cu 5 zile.

(6)Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.

Art. 76

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

(la data 03-ian-2011 Art. 76, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile.

(3)Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.

Art. 77

(1)Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

(2)În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.

(la data 23-iun-2009 Art. 77, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(3)Operatorul economic interesat are obligaţia de a întreprinde diligentele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei.

Art. 78

(la data 20-iul-2006 Art. 78 din capitolul III, sectiunea 2 reglementat de Art. 32 din capitolul IV, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

(1)Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 79

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

(la data 02-iul-2010 Art. 79, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(2)În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:

a)perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

b)răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate.

(la data 01-ian-2013 Art. 79, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(3)Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:

a)cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate;

b)cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate.

(la data 01-iul-2013 Art. 79, alin. (3), litera B. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 193/2013 )

(la data 27-iul-2009 Art. 80 din capitolul III, sectiunea 2 reglementat de Art. 33 din capitolul IV, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 80

Autoritatea contractantă deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare sau în erată, dacă este cazul, cu excepţia situaţiei în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii.

(la data 01-ian-2013 Art. 80 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 801

Prin excepţie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.

(la data 30-apr-2013 Art. 80 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

SECŢIUNEA 3: Licitaţia restrânsă

(la data 19-apr-2013 capitolul III, sectiunea 3 reglementat de capitolul IV, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul III, sectiunea 3 reglementat de anexa 1, capitolul 3 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 81

(1)Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape:

a)etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie;

b)etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 82

Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.

Art. 83

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.

(la data 03-ian-2011 Art. 83, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care, din motive de urgenţă, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile.

(3)În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.

Art. 84

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.

(la data 03-ian-2011 Art. 84 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 278/2010 )

Art. 841

În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire, este asigurat accesul direct, complet şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie începând cu data publicării anunţului de participare.

(la data 02-iul-2010 Art. 84 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 85

(1)Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrânsă.

(2)În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.

(la data 04-oct-2007 Art. 85, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

(4)Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5.

(la data 12-mar-2009 Art. 85, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(5)Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.

(la data 01-ian-2013 Art. 85, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 86

(1)Numărul de candidaţi selectaţi după prima etapă a licitaţiei restrânse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.

(2)În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

a)fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă;

b)fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.

(la data 12-mar-2009 Art. 86, alin. (2), litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 861

În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de selectare a candidaţilor în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor

(la data 30-apr-2013 Art. 86 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

Art. 87

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi.

(2)Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.

Art. 88

(1)Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a)referinţe privind anunţul de participare publicat;

b)data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;

c)adresa la care se transmit ofertele;

d)limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

e)adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;

f)dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.

(2)În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include şi în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.

(3)În cazul în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire tuturor candidaţilor selectaţi.

(la data 02-iul-2010 Art. 88 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 89

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

(la data 03-ian-2011 Art. 89, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regulă, şi în nici un caz până la mai puţin de 22 de zile.

(3)Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare – în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie – şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

(4)În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile.

(5)Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.

(6)În cazul în care, din motive de urgenţă, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 10 zile.

(la data 12-mar-2009 Art. 89, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 90

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

(la data 03-ian-2011 Art. 90, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile.

(3)Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.

(la data 12-mar-2009 Art. 90, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 abrogat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 91

(1)Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 92

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. în cazul accelerării procedurii de licitaţie restrânsă, răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

(la data 23-iun-2009 Art. 92, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(2)În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:

a)perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

b)răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate/ transmise, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate.

(la data 01-ian-2013 Art. 92, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(3)Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:

a)cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate;

b)cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate.

(la data 01-ian-2013 Art. 92, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 93

Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii.

(la data 04-oct-2007 Art. 93 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 931

Prin excepţie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.

(la data 30-apr-2013 Art. 93 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

SECŢIUNEA 4: Dialogul competitiv

(la data 19-apr-2013 capitolul III, sectiunea 4 reglementat de capitolul IV, sectiunea 3 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul III, sectiunea 4 reglementat de anexa 1, capitolul 4 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 94

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită;

b)aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză.

Art. 95

În sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziţie publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsură:

a)să definească specificaţiile tehnice capabile să îi satisfacă necesităţile şi exigenţele; şi/sau

b)să stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

Art. 96

Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:

a)etapa de preselecţie a candidaţilor;

b)etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală;

c)etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.

Art. 97

Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.

Art. 98

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.

(la data 03-ian-2011 Art. 98, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.

Art. 99

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.

(la data 03-ian-2011 Art. 99 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 278/2010 )

Art. 100

Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.

Art. 101

(1)Atunci când preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare.

(la data 04-oct-2007 Art. 101, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

(3)Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (2), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.

(la data 12-mar-2009 Art. 101, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(4)Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.

(la data 01-ian-2013 Art. 101, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 102

(1)Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.

(2)În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

a)fie de a anula procedura de dialog competitiv;

b)fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.

(la data 12-mar-2009 Art. 102, alin. (2), litera B. din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 16. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 1021

În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de preselecţie a candidaţilor în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor.

(la data 30-apr-2013 Art. 102 din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

Art. 103

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi.

(2)Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.

Art. 104

(1)Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a)referinţe privind anunţul de participare publicat;

b)adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia;

(la data 04-oct-2007 Art. 104, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

c)limba/limbile în care se va derula dialogul;

d)dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă.

(3)În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.

Art. 105

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei descriptive cel puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate. Reducerea succesivă a soluţiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire.

Art. 106

(1)Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate să corespundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante.

(2)Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.

(4)Autoritatea contractantă derulează dialogul până când identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective.

(5)După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat participanţii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală, ofertă care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.

Art. 1061

În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de dialog în termen de 120 de zile de la transmiterea invitaţiei de participare la dialog.

(la data 30-apr-2013 Art. 106 din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

Art. 107

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.

(2)Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.

Art. 108

Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a)referinţe privind anunţul de participare publicat;

b)data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;

(la data 04-oct-2007 Art. 108, litera B. din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

c)adresa la care se transmit ofertele;

d)limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

e)adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;

(la data 04-oct-2007 Art. 108, litera E. din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

f)dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.

Art. 109

(1)Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri şi nuanţări ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. 198 alin. (2).

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.

(3)În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, nuanţările, informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.

Art. 1091

Prin excepţie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.

(la data 30-apr-2013 Art. 109 din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

SECŢIUNEA 5: Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

(la data 19-apr-2013 capitolul III, sectiunea 5 reglementat de capitolul IV, sectiunea 4 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul III, sectiunea 5 reglementat de anexa 1, capitolul 5 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 110

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în următoarele cazuri:(la data 23-iul-2006 Art. 110, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 22. din Legea 337/2006 )

a)atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau cerere de oferte şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;

(la data 04-oct-2007 Art. 110, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

b)în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie publică;

c)atunci când serviciile care urmează să fie achiziţionate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de aşa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse;

d)atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente.

(2)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anunţul de participare dacă invită la negocieri numai şi pe toţi acei ofertanţi care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire.

Art. 111

În cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă.

Art. 112

Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare, prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.

Art. 113

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.

(la data 03-ian-2011 Art. 113, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care, din motive de urgenţă, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile.

(3)În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.

Art. 114

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.

(la data 03-ian-2011 Art. 114 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 278/2010 )

Art. 115

(1)Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive.

(2)În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.

(la data 23-iun-2009 Art. 115, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(3)Documentaţia descriptivă trebuie să conţină o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile.

Art. 116

(1)Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

(2)Atunci când preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare.

(la data 04-oct-2007 Art. 116, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

(4)Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.

(la data 12-mar-2009 Art. 116, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 18. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(5)Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.

(la data 01-ian-2013 Art. 116, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 117

(1)Numărul de candidaţi preselectaţi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.

(2)În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

b)fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.

(la data 12-mar-2009 Art. 117, alin. (2), litera B. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 19. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 1171

În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de preselecţie a candidaţilor în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor.

(la data 30-apr-2013 Art. 117 din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

Art. 118

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor candidaţilor preselectaţi.

(2)Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.

Art. 119

Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a)referinţe privind anunţul de participare publicat;

b)adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansării acestora;

(la data 04-oct-2007 Art. 119, litera B. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

c)limba/limbile în care se vor derula negocierile;

(la data 23-iul-2006 Art. 119, litera C. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 23. din Legea 337/2006 )

d)dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare;

e)informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secţiunea a 3-a.

Art. 1191

(1)Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia descriptivă.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 1192

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 1191 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. în cazul accelerării procedurii de negociere, răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.

(2)În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:

a)perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a negocierilor;

b)răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate/ transmise, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, nici nu devine necesară publicarea unei erate.

(la data 01-ian-2013 Art. 119^2, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(3)Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:

a)cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate şi se afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, devine necesară publicarea unei erate;

b)cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, devine necesară publicarea unei erate.

(la data 01-ian-2013 Art. 119^2, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 120

(1)Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract.

(2)Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.

Art. 121

(1)Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire.

(2)Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea ofertei câştigătoare, având în vedere prevederile art. 200.

(la data 12-mar-2009 Art. 121, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 20. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(la data 12-mar-2009 Art. 121, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 5 abrogat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(la data 12-mar-2009 Art. 121, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 5 abrogat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 1211

Prin excepţie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere în termen de 50 de zile de la data transmiterii invitaţiei de participare.

(la data 30-apr-2013 Art. 121 din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

SECŢIUNEA 6: Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

(la data 20-iul-2006 capitolul III, sectiunea 6 reglementat de anexa 1, capitolul 5 din Hotarirea 925/2006 )

(la data 20-iul-2006 capitolul III, sectiunea 6 reglementat de capitolul IV, sectiunea 5 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 122

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri:

(la data 23-iul-2006 Art. 122, litera A. din capitolul III, sectiunea 6 abrogat de Art. 1, punctul 24. din Legea 337/2006 )

b)atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

c)ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

(la data 02-iul-2010 Art. 122, litera C. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

d)atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente;

e)atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. Ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani;

(la data 23-iun-2009 Art. 122, litera E. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

f)pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil;

(la data 04-oct-2007 Art. 122, litera F. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

g)atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

h)atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători;

i)atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

– atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;

– lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

– valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 20% din valoarea contractului iniţial;

(la data 12-dec-2011 Art. 122, litera I. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 279/2011 )

j)atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor ori serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

– atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

– contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaţie deschisă sau restrânsă;

– valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;

– în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective;

– autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial.

(la data 12-dec-2011 Art. 122, litera J. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 279/2011 )

Art. 123

În cazul în care acest lucru este posibil, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122 lit. b), e), g), h), i) şi j), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală.

(la data 02-iul-2010 Art. 123 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

SECŢIUNEA 7: Cererea de oferte

(la data 27-iul-2009 capitolul III, sectiunea 7 reglementat de capitolul IV, sectiunea 6 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 124

Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a)pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;

b)pentru contractul de servicii: 130.000 euro;

c)pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro.

(la data 01-ian-2013 Art. 124 din capitolul III, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 125

(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire.

(2)Invitaţia de participare cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor;

(la data 04-oct-2007 Art. 125, alin. (2), litera A. din capitolul III, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

b)adresa la care se transmit ofertele;

b1)data şi ora deschiderii ofertelor;

(la data 04-oct-2007 Art. 125, alin. (2), litera B. din capitolul III, sectiunea 7 completat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

c)limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

d)dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora;

e)o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;

f)modul de obţinere a documentaţiei de atribuire.

g)sursa de finanţare.

(la data 02-iul-2010 Art. 125, alin. (2), litera F. din capitolul III, sectiunea 7 completat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(3)În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.

Art. 126

(1)Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica invitaţia de participare în SEAP, cu condiţia să o transmită către cel puţin 3 operatori economici.

(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri temeinic justificate, să solicite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice exceptarea de la obligaţia prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o perioadă care nu poate depăşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinentă.

Art. 127

(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare invitaţia de participare cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării invitaţiei de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile.

(la data 12-dec-2011 Art. 127, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 7 abrogat de Art. 1, punctul 16. din Legea 279/2011 )

Art. 128

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 129

Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii.

(la data 04-oct-2007 Art. 129 din capitolul III, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 130

(1)În cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitaţiei de participare, nu au fost depuse cel puţin două oferte corespunzătoare.

(2)În cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, să transmită invitaţie de participare şi către alţi operatori economici de la care există premisele obţinerii de ofertă. În cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă primeşte doar o singură ofertă corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului respectiv.

SECŢIUNEA 8: Concursul de soluţii

(la data 20-iul-2006 capitolul III, sectiunea 8 reglementat de anexa 1, capitolul 7 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 131

Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedură independentă, în care concurenţii pot obţine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.

Art. 132

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de concurs orice informaţie, cerinţă, regulă, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potenţialilor concurenţi o informare completă şi corectă cu privire la modul de aplicare a concursului de soluţii.

Art. 133

Documentaţia de concurs trebuie să cuprindă cel puţin:

a)informaţii generale privind autoritatea contractantă;

b)instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs;

c)cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de concurenţi pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective;

d)ansamblul cerinţelor pe baza cărora concurenţii urmează să elaboreze şi să prezinte proiectul;

e)cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă;

f)angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul de servicii cu câştigătorul sau cu unul dintre câştigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;

g)informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câştigător/câştigătoare.

Art. 134

(1)Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. Anunţul trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 3D şi se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.

(2)Numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea acestora.

(3)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

Art. 135

În cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a proiectelor, condiţiile prevăzute la art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător.

Art. 136

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor să se realizeze într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea şi confidenţialitatea deplină a tuturor informaţiilor comunicate de concurenţi.

(2)Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidenţial cel puţin până la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor proiecte numai după această dată.

Art. 137

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminară a concurenţilor, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs.

(2)Numărul de concurenţi selectaţi trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurenţă reală.

Art. 138

(1)În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri, persoane fizice independente faţă de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută.

(2)În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.

Art. 139

(1)Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.

(2)Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite.

Art. 140

(1)Juriul are obligaţia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunţul de concurs.

(2)Juriul are obligaţia de a întocmi un raport, semnat de toţi membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observaţii specifice, precum şi, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate.

Art. 141

(1)Juriul are dreptul de a invita concurenţii să răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la soluţia/proiectul propus.

(2)Juriul are obligaţia de a elabora procese-verbale complete ale discuţiilor derulate conform prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL IV: Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică

SECŢIUNEA 1: Acordul-cadru

(la data 27-iul-2009 capitolul IV, sectiunea 1 reglementat de Art. 66 din capitolul V din Hotarirea 925/2006 )

Art. 142

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 143

(la data 27-iul-2009 Art. 143 din capitolul IV, sectiunea 1 reglementat de Art. 65 din capitolul V din Hotarirea 925/2006 )

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.

Art. 144

(1)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.

(2)Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.

Art. 145

Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.

Art. 146

Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. V.

Art. 147

(1)În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:

a)obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică;

b)preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.

(3)De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.

Art. 148

În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.

(la data 04-oct-2007 Art. 148 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 1481

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul/invitaţia de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

a)fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru;

b)fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă admisibilă.

(la data 02-iul-2010 Art. 148 din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 149

(1)În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:

a)obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică;

b)preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.

(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici:

a)fie fără reluarea competiţiei;

b)fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

(3)Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.

(4)Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b):

a)fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru;

b)fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.

Art. 150

În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură:

a)pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;

b)autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;

c)ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat;

d)autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire.

(la data 01-iul-2013 Art. 150, litera D. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 193/2013 )

SECŢIUNEA 2: Sistemul de achiziţie dinamic

Art. 151

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai prin intermediul SEAP şi numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante.

(la data 23-iul-2006 Art. 151, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 25. din Legea 337/2006 )

(2)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziţie dinamic astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.

(3)Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la sistemul de achiziţie dinamic.

Art. 152

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziţie dinamic să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale, temeinic justificate.

Art. 153

Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic.

Art. 154

În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 şi 65.

Art. 155

Atunci când lansează un sistem de achiziţie dinamic, autoritatea contractantă are obligaţia:

a)de a publica un anunţ de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziţie publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţie, precum şi adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă;

b)de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziţionate, şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilităţi şi instrucţiuni de accesare;

c)de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunţului de participare şi până la închiderea sistemului de achiziţie dinamic, accesul nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul documentaţiei de atribuire.

Art. 156

(1)După lansarea sistemului de achiziţie dinamic şi pe întreaga perioadă de existenţă a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem.

(2)După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.

(4)Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziţie dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.

Art. 157

Ofertantul are dreptul de a-şi îmbunătăţi oferta orientativă în orice moment, cu condiţia ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini.

Art. 158

(1)În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunţ de participare simplificat, prin care toţi operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156.

(2)Autoritatea contractantă stabileşte o dată-limită de depunere a ofertelor orientative care, raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de:

a)15 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;

b)5 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro.

(la data 01-ian-2013 Art. 158, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 159

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere.

(2)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).

Art. 160

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acurateţe în cadrul invitaţiei prevăzute la art. 159 alin. (1).

SECŢIUNEA 3: Licitaţia electronică

Art. 161

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii:

a)ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a) sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;

(la data 02-iul-2010 Art. 161, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

b)la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (4) şi art. 150;

c)cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 162

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încât:

a)să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa;

b)să modifice obiectul contractului de achiziţie publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 163

În cazul contractelor de lucrări şi servicii care presupun prestaţii intelectuale, cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice acele aspecte ale ofertei care implică evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi exprimate în cifre sau în procente.

(la data 01-ian-2013 Art. 163 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 164

Atunci când intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 33 şi următoarele precizări specifice:

a)elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente;

b)eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului;

c)informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile;

d)informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice;

e)condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;

f)informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării.

Art. 165

(1)Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi.

(la data 04-oct-2007 Art. 165, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.

(4)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile.

Art. 166

În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, invitaţia prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conţină şi informaţii referitoare la:

a)rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;

b)formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire.

Art. 167

(1)În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă:

a)fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut;

b)fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(2)Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive.

(la data 02-iul-2010 Art. 167, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 168

(1)În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind:

a)numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;

b)preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate.

(2)Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.

Art. 169

(1)Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi:

a)la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;

b)după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;

c)atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.

CAPITOLUL V: Atribuirea contractului de achiziţie publică

(la data 05-apr-2012 capitolul V reglementat de capitolul VIII din Hotarirea 925/2006 )

(la data 27-iul-2009 capitolul V reglementat de capitolul IX din Hotarirea 925/2006 )

(la data 09-iul-2009 capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2009 )

(la data 20-iul-2006 capitolul V reglementat de Art. 103 din capitolul X din Hotarirea 925/2006 )

SECŢIUNEA 1: Oferta. Oferte alternative

(la data 19-apr-2013 capitolul V, sectiunea 1 reglementat de capitolul VI din Hotarirea 925/2006 )

Art. 170

Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

(la data 01-ian-2013 Art. 170 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 171

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Art. 172

(1)Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare.

(la data 04-oct-2007 Art. 172, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(2)Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

(3)Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(4)Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

Art. 173

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanţilor să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este “cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

(2)Anunţul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

Art. 174

(1)Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime prevăzute la alin. (1).

Art. 175

În cazul în care a anunţat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivaţie faptul că, dacă aceasta este declarată câştigătoare:

a)contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii; sau

b)contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare.

SECŢIUNEA 2: Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor

SUBSECŢIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Criterii de calificare şi selecţie

(la data 27-iul-2009 capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 9 din capitolul II, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

Art. 176

(la data 20-iul-2006 Art. 176 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 7 din capitolul II, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la:

a)situaţia personală a candidatului sau ofertantului;

b)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

c)situaţia economică şi financiară;

d)capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e)standarde de asigurare a calităţii;

f)standarde de protecţie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e).

Art. 177

(1)Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 176.

(2)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceştia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate.

(3)Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului.

(4)În cazul utilizării listelor oficiale ale operatorilor economici desemnaţi, autorităţile contractante vor solicita adeverinţe suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(la data 23-iul-2006 Art. 177 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 26. din Legea 337/2006 )

Art. 178

(la data 20-iul-2006 Art. 178 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 8 din capitolul II, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

(1)În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi, atunci aceste cerinţe trebuie să fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul invitaţiei/anunţului de participare.

(la data 12-dec-2011 Art. 178, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 17. din Legea 279/2011 )

(2)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională, care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire.

Art. 179

(1)Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit.

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească.

(3)Criteriile de calificare şi selecţie precizate în cadrul invitaţiei/anunţului de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în cadrul documentaţiei de atribuire.

(4)Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selecţie precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu excepţia:

a)modificărilor dispuse prin decizia Consiliului;

b)modificărilor dispuse prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti;

c)măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă în temeiul art. 2561 alin. (3) şi art. 2563 alin. (1).

(la data 01-ian-2013 Art. 179, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(5)Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se realizează cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregătirea documentelor de calificare si/sau selecţie, respectiv, după caz, pentru elaborarea ofertelor.

(la data 01-ian-2013 Art. 179, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 completat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

SUBSECŢIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului

Art. 180

Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

Art. 181

Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a)a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

(la data 02-iul-2010 Art. 181, litera A. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(la data 02-iul-2010 Art. 181, litera B. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

c)nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;

c1)în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

(la data 04-oct-2007 Art. 181, litera C. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 completat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

e)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

(la data 02-iul-2010 Art. 181, litera E. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 182

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

(2)În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor candidaţi / ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). în ceea ce priveşte cazurile menţionate la art. 180, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi candidaţii sau ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul.

(la data 23-iun-2009 Art. 182, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(3)În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

SUBSECŢIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Art. 183

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

SUBSECŢIUNEA 4: PARAGRAFUL 4 Situaţia economică şi financiară

Art. 184

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situaţiei economice şi financiare, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.

Art. 185

(1)Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a)declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b)bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul;

c)declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

(2)În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului.

Art. 186

(1)Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

(2)În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d).

(la data 01-iul-2013 Art. 186, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 193/2013 )

(3)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2).

SUBSECŢIUNEA 5: PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Art. 187

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.

(3)Capacitatea tehnică şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie de experienţa, aptitudinile, eficienţa şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.

Art. 188

(1)în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a)o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;

b)o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

c)informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

d)certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

(la data 21-iun-2013 Art. 188, alin. (1), litera D. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Instructiunile 1/2013 )

e)mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.

(2)În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a)o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;

b)o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

c)informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

d)informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;

e)o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

f)dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;

g)informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii;

h)informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.

(la data 23-iun-2009 Art. 188, alin. (2), litera H. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(3)În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a)o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

(la data 02-iul-2010 Art. 188, alin. (3), litera A. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

b)informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

c)informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor;

(la data 21-iun-2013 Art. 188, alin. (3), litera C. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Instructiunile 1/2013 )

d)o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

e)dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;

f)o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.

g)informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.

(la data 23-iun-2009 Art. 188, alin. (3), litera G. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

Art. 189

(1)În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla – direct sau prin intermediul unei autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condiţia acordului acestei autorităţi – capacităţile de producţie ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului, metodele de studiu şi cercetare utilizate, precum şi măsurile aplicate pentru controlul calităţii.

Art. 190

(1)Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

(2)În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d).

(la data 01-iul-2013 Art. 190, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 193/2013 )

(3)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2).

SUBSECŢIUNEA 6: PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calităţii

Art. 191

În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.

Art. 192

În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

Art. 193

În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

Art. 1931

Certificarea respectării standardelor de asigurare a calităţii nu poate face obiectul susţinerii acordate de către o altă persoană.

(la data 01-iul-2013 Art. 193 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 193/2013 )

SUBSECŢIUNEA 7: PARAGRAFUL 7 Standarde de protecţie a mediului

Art. 194

În cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze:

a)fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS);

b)fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

Art. 195

În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

Art. 196

În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

Art. 1961

Certificarea respectării standardelor de protecţie a mediului nu poate face obiectul susţinerii acordate de către o altă persoană.

(la data 01-iul-2013 Art. 196 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 7 completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 193/2013 )

SECŢIUNEA 3: Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică

(la data 27-oct-2011 capitolul V, sectiunea 3 reglementat de capitolul VII din Hotarirea 925/2006 )

Art. 197

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.

Art. 198

(1)Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai:

a)fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;

(la data 20-iul-2006 Art. 198, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 14 din capitolul II, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

b)fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.

(la data 20-iul-2006 Art. 198, alin. (1), litera B. din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 13 din capitolul II, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

(2)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Art. 199

(la data 27-iul-2009 Art. 199 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 15 din capitolul II, sectiunea 2 din Hotarirea 925/2006 )

(1)În cazul aplicării criteriului «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic», oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a importanţei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi.

(la data 12-dec-2011 Art. 199, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 21. din Legea 279/2011 )

(2)Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, alături de preţ: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, raportul cost/eficienţă, servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică, termen de livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar, în invitaţia/anunţul de participare, precum şi în documentaţia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora.

(la data 12-dec-2011 Art. 199, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 21. din Legea 279/2011 )

(4)Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.

(5)Orice modificare şi/sau completare a factorilor de evaluare precizaţi conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire.

(la data 12-dec-2011 Art. 199, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 22. din Legea 279/2011 )

SECŢIUNEA 4: Stabilirea ofertei câştigătoare

Art. 200

(1)În termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, dacă oferta respectivă îndeplineşte toate condiţiile de admisibilitate care rezultă din documentaţia de atribuire şi actele anexate.

(la data 01-ian-2013 Art. 200, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare, cu excepţia situaţiilor în care autoritatea contractantă reevaluează ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotărâri judecătoreşti sau a recomandărilor observatorilor Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice.

(la data 01-ian-2013 Art. 200, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(3)Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de conducătorul autorităţii contractante care este parte a dosarului achiziţiei publice.

(la data 02-iul-2010 Art. 200, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(4)Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi, în termen de maximum două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(la data 01-ian-2013 Art. 200, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 201

(1)Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(2)Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.

Art. 202

(la data 27-iul-2009 Art. 202 din capitolul V, sectiunea 4 reglementat de capitolul IV, sectiunea 1 din Hotarirea 925/2006 )

(1)În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.

(11)O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără T.V.A., reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.

(la data 01-iul-2013 Art. 202, alin. (1^1) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 193/2013 )

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la:

a)fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate;

b)soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;

c)originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini;

d)respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;

e)posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.

Art. 203

(1)Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp stabilită de autoritatea contractantă şi care nu poate fi mai scurtă de 3 zile, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.

(la data 01-iul-2013 Art. 203, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 193/2013 )

(2)Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Art. 204

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă.

(11)În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

(la data 02-dec-2008 Art. 204, alin. (1^1) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 143/2008 )

(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei proceduri de atribuire prevăzute la art. 18.

(la data 12-dec-2011 Art. 204, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 23. din Legea 279/2011 )

Art. 2041

Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

(la data 12-dec-2011 Art. 204 din capitolul V, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 24. din Legea 279/2011 )

Art. 205

(1)Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de:

a)11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);

b)6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).

(la data 03-ian-2011 Art. 205, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 16. din Legea 278/2010 )

(11)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de aşteptare se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în invitaţia de participare/anunţul de participare.

(la data 01-ian-2013 Art. 205, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)Contractele / acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţe, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate.

(3)Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:

a)atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare;

b)atunci când contractul / acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire;

c)atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie.

(la data 23-iun-2009 Art. 205 din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

SECŢIUNEA 5: Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor

Art. 206

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200.

(la data 12-mar-2009 Art. 206, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 28. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(11)În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sesizat în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac.

(la data 03-ian-2011 Art. 206, alin. (1^1) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 17. din Legea 278/2010 )

(2)Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice.

(3)În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 5 zile.

(la data 04-oct-2007 Art. 206, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 207

(1)În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

(2)În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:

a)fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;

b)pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini;

(la data 04-oct-2007 Art. 207, alin. (2), litera B. din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

c)fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru.

(la data 04-oct-2007 Art. 207, alin. (2), litera C. din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

d)fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a)-c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 2562 alin. (1).

(la data 12-mar-2009 Art. 207, alin. (2), litera D. din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 208

Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora:

a)ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;

b)ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi, sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia.

SECŢIUNEA 6: Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică

Art. 209

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri:

a)dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;

b)dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;

c)dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.

(2)Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a)dacă autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a);

b)ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care se dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire.

(3)Dispoziţiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(4)În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se înţelege:

a)criteriile de calificare şi selecţie şi/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuţi în cadrul invitaţiei de participare/anunţului de participare, precum şi în documentaţia de atribuire au fost modificate/modificaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 179 alin. (4);

(la data 01-ian-2013 Art. 209, alin. (4), litera A. din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

b)pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).

(la data 12-dec-2011 Art. 209 din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 25. din Legea 279/2011 )

c)deciziile luate de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor au la bază cerinţe/criterii de calificare şi/sau selecţie ce nu se regăsesc în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare;

d)orice situaţie reglementată expres de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(la data 01-ian-2013 Art. 209, alin. (4), litera B. din capitolul V, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 210

Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200.

(la data 12-mar-2009 Art. 210 din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 32. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 2101

Cu excepţia negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării.

(la data 12-mar-2009 Art. 210^1 din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 33. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

CAPITOLUL VI: Dosarul achiziţiei publice

Art. 211

Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic.

Art. 212

Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.

(la data 04-oct-2007 Art. 212 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 213

(1)Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:

a)nota privind determinarea valorii estimate;

b)anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;

c)anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare;

c1)erata, dacă este cazul;

(la data 01-ian-2013 Art. 213, alin. (1), litera C. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 48. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

d)documentaţia de atribuire;

e)nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;

f)nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

g)procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;

h)formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;

i)solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;

j)raportul procedurii de atribuire;

k)dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;

l)contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;

m)anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;

n)dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

(la data 03-ian-2011 Art. 213, alin. (1), litera N. din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 18. din Legea 278/2010 )

o)documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

(la data 12-dec-2011 Art. 213, alin. (1), litera O. din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 26. din Legea 279/2011 )

p)documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant.

(la data 04-oct-2007 Art. 213, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:(la data 02-dec-2008 Art. 213, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 143/2008 )

a)denumirea şi sediul autorităţii contractante;

b)obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic;

c)dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură;

d)dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi;

e)denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură;

f)denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

g)dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute;

h)denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

i)în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor;

j)dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.

(3)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat şi pentru fiecare lot în parte.

(la data 01-ian-2013 Art. 213, alin. (2) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 49. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 214

Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.

Art. 215

(1)Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public, în forma în care se află la momentul solicitării accesului la informaţiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

(la data 01-ian-2013 Art. 215 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 50. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(la data 02-iul-2010 Art. 215, alin. (2) din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 216

În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziţie sau un sistem de achiziţii electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplină a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată.

CAPITOLUL VII: Contractele de concesiune

(la data 09-iul-2009 capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2009 )

(la data 08-feb-2007 capitolul VII reglementat de Norma din 2007 )

(la data 30-iun-2006 capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 54/2006 )

SECŢIUNEA 1: Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

Art. 217

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 218

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secţiuni.

(2)Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer şi de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentaţiei de atribuire şi de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2181

Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c), precum şi a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în situaţiile prevăzute la art. 110 sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1).

(la data 02-iul-2010 Art. 218 din capitolul VII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 219

(1)Regulile de estimare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.

(2)Modul de soluţionare a contestaţiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX.

Art. 220

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune:

a)este atribuit într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 12-14;

b)se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activităţile sale una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activităţi; sau

c)are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 221

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;

b)lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

c)valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial.

Art. 222

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de concesiune.

(2)Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare.

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (2) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3B şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.

(4)În cazul anunţurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conţinutul acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(5)Prevederile art. 48-50 şi ale art. 56 se aplică în mod corespunzător.

(la data 12-dec-2011 Art. 222, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 27. din Legea 279/2011 )

Art. 223

(1)Anunţul de participare se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.

(2)Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situaţiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

(la data 01-ian-2013 Art. 223, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 51. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 224

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii aplicaţiilor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată şi suficientă pentru elaborarea aplicaţiilor.

(2)Indiferent de procedura aplicată şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicaţiilor.

(3)În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.

(4)Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

Art. 225

Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita:

a)concesionarul să atribuie contracte unor terţe părţi, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lăsând candidaţilor posibilitatea de a majora partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze;

(la data 23-iul-2006 Art. 225, litera A. din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 31. din Legea 337/2006 )

b)candidaţilor să precizeze, în cadrul aplicaţiei depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi.

SECŢIUNEA 2: Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de către concesionari

Art. 226

În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligaţia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziţie publică unei terţe părţi.

Art. 227

(1)În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi, publică un anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 şi la cap. II secţiunea a 2-a.

(la data 01-ian-2013 Art. 227, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 52. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)Concesionarul are obligaţia de a respecta şi următoarele condiţii:

a)numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile; şi

b)numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau transmiterii invitaţiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile.

(3)În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.

(4)În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile.

(5)Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

(6)Concesionarul are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3C şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.

(7)Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.

Art. 228

(1)Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obţinerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terţe părţi.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înţelege orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi:

a)asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau

b)care poate exercita asupra concesionarului o influenţă dominantă; sau

c)care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influenţei dominante a unei alte persoane. Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător.

(la data 04-oct-2007 Art. 228, alin. (2), litera C. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)Operatorul economic care participă la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligaţia de a include în aplicaţie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL VIII: Contracte sectoriale

SECŢIUNEA 1: Activităţi relevante

SUBSECŢIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare

Art. 229

(1)Dispoziţiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie publică care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică:

a)apă;

b)energie;

c)transport;

d)poştă.

Art. 230

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activităţi relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activităţii căreia îi este destinat în principal.

Art. 231

(1)În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, iar o altă activitate intră sub incidenţa prevederilor de la cap. I-VI şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligaţia de a respecta prevederile de la cap. I-VI.

(2)În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, iar o altă activitate nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.

(3)În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci aceasta are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.

SUBSECŢIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Apă

Art. 232

Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele:

a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de apă potabilă;

b)furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a).

Art. 233

Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activităţile prevăzute la art. 232 are obligaţia de a respecta prevederile prezentului capitol şi atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluţii care este în legătură:

a)cu proiecte de tehnologie hidraulică, irigaţii sau ameliorare a solului, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de proiecte ori prin instalaţiile de irigare ori drenaj; sau

b)cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.

Art. 234

Furnizarea apei potabile către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)furnizorul produce apă potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante;

b)furnizarea de apă potabilă către reţelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de apă potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

SUBSECŢIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Energie

Art. 235

Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele:

a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică;

b)livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică prin reţele de natura celor prevăzute la lit. a).

(la data 23-iul-2006 Art. 235, litera B. din capitolul VIII, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 32. din Legea 337/2006 )

Art. 236

Livrarea combustibililor gazoşi sau a energiei termice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)operatorul economic produce energia termică sau combustibilii gazoşi ca o consecinţă inevitabilă a unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante;

b)livrarea de combustibili gazoşi sau de energie termică prin reţelele publice este făcută numai cu scopul de a exploata în mod economic această producţie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reţelelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

(la data 23-iul-2006 Art. 236 din capitolul VIII, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 33. din Legea 337/2006 )

Art. 237

Livrarea energiei electrice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)operatorul economic produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante;

b)livrarea de energie electrică prin reţelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportată prin reţelele respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

(la data 23-iul-2006 Art. 237 din capitolul VIII, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 34. din Legea 337/2006 )

SUBSECŢIUNEA 4: PARAGRAFUL 4 Transport

Art. 238

(1)Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.

(la data 23-iul-2006 Art. 238, alin. (1) din capitolul VIII, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 35. din Legea 337/2006 )

(2)În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o reţea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de operare – care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvenţa serviciului – sunt prestabilite de o autoritate competentă.

Art. 239

Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată activitate relevantă în cazul în care şi alţi operatori economici au dreptul să presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi autorităţile contractante.

(la data 23-iul-2006 Art. 239 din capitolul VIII, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 36. din Legea 337/2006 )

SUBSECŢIUNEA 5: PARAGRAFUL 5 Poştă

Art. 240

(1)Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii:

a)servicii poştale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale – corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială – indiferent de greutate;

b)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced şi urmează expedierii;

c)servicii cu valoare adăugată în legătură cu poşta electronică şi furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin poşta electronică recomandată;

d)servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondenţă, care nu poartă adresă;

e)servicii financiar-poştale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A şi în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poştale şi transferurile pe bază de conturi curente poştale;

f)servicii filatelice;

g)servicii logistice, care combină livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele poştale.

(2)Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei conform prevederilor art. 248.

SUBSECŢIUNEA 6: PARAGRAFUL 6 Alte activităţi relevante

Art. 241

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se consideră activităţi relevante şi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul:

a)prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi;

b)punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport.

(la data 04-oct-2007 Art. 241 din capitolul VIII, sectiunea 1, subsectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 48. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(2)Contractele atribuite în scopul efectuării activităţilor relevante prevăzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.

(la data 02-dec-2008 Art. 241 din capitolul VIII, sectiunea 1, subsectiunea 6 completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 143/2008 )

SECŢIUNEA 2: Excepţii specifice

Art. 242

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona:

a)produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă;

b)produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ Uniunii Europene, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană.

Art. 243

(la data 19-oct-2011 Art. 243 din capitolul VIII, sectiunea 2 reglementat de Ordinul 553/2011 )

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante.

Art. 244

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apă, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi relevante de natura celor prevăzute la art. 232.

Art. 245

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili destinaţi producţiei de energie, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi de natura celor prevăzute la art. 235 şi art. 241 lit. a).

(la data 04-oct-2007 Art. 245 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 49. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 246

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:

a)de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia;

b)de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre autorităţile contractante respective.

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:

a)în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliată;

b)în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliată;

c)în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de lucrări pentru întreprinderile cu care este afiliată.

(la data 04-oct-2007 Art. 246, alin. (2) din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 50. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorităţii contractante sau orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care se află în oricare din următoarele situaţii:

a)autoritatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra sa;

b)exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra unei autorităţi contractante;

c)împreună cu autoritatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influenţa dominantă a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice.

Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător.

(la data 04-oct-2007 Art. 246, alin. (3), litera C. din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 51. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(4)În cazul în care, în funcţie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea să arate că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibilă, acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri.

(5)În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la autoritatea contractantă furnizează servicii, produse sau lucrări similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, după caz, execuţia de lucrări, de către respectivele întreprinderi afiliate.

(la data 04-oct-2007 Art. 246 din capitolul VIII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 52. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 247

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:

a)de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, uneia dintre autorităţile contractante respective;

b)de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorităţi contractante din care ea însăşi face parte şi care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă.

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru efectuarea activităţii relevante pe o perioadă de cel puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede că autorităţile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă cel puţin egală cu cea menţionată.

Art. 248

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existentă.

(3)Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(la data 21-aug-2009 Art. 248, alin. (3) din capitolul VIII, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2009 )

Art. 249

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţii pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 şi 243, precum şi ale art. 246 şi 247.

SECŢIUNEA 3: Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale

Art. 250

(1)Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:

a)licitaţia deschisă;

b)licitaţia restrânsă;

c)negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

d)negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

e)cererea de oferte.

(2)Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor sectoriale.

(3)În vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractantă poate utiliza şi modalităţile speciale de atribuire prevăzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei secţiuni.

(la data 04-oct-2007 Art. 250 din capitolul VIII, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 53. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 251

(la data 20-iul-2006 Art. 251 din capitolul VIII, sectiunea 3 reglementat de Art. 5 din capitolul I din Hotarirea 925/2006 )

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul sectorial, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 252 sau 124.

Art. 252

Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri:

a)atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentată nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;

(la data 04-oct-2007 Art. 252, litera A. din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

b)atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

c)ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

(la data 04-oct-2007 Art. 252, litera C. din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

d)atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta nu este destinat obţinerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea să nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurenţiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus;

e)atunci când este necesară achiziţionarea de la furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/ instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice disproporţionate de operare şi întreţinere;

f)pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil.

(la data 04-oct-2007 Art. 252, litera F. din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

g)atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

(la data 23-iul-2006 Art. 252, litera G. din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 37. din Legea 337/2006 )

h)atunci când este posibilă achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piaţă, ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp;

i)atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători;

j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:(la data 02-dec-2008 Art. 252, litera J. din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 143/2008 )

– atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;

– lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

k)atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

– atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

– contractul de lucrări iniţial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

– valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;

– în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective.

(la data 12-dec-2011 Art. 252, litera K. din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 28. din Legea 279/2011 )

Art. 253

În cazul în care acest lucru este posibil, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 252 lit. b), e), g), i), j) şi k), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală.

(la data 02-iul-2010 Art. 253 din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 254

(1)În cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare conţin produse originare din ţări terţe cu care Uniunea Europeană nu a încheiat niciun acord într-un cadru multilateral sau bilateral care să asigure accesul efectiv al entităţilor comunitare la pieţele acestor ţări terţe, aceste oferte pot fi respinse dacă proporţia produselor originare din ţările terţe depăşeşte 50% din valoarea totală a produselor care constituie oferta. În sensul prezentului alineat, programele de calculator utilizate în echipamentele pentru reţele de telecomunicaţii sunt considerate produse.

(2)În cazul în care două sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării factorilor de evaluare, va fi aleasă acea ofertă care nu poate fi respinsă în temeiul dispoziţiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerată echivalentă, în sensul prezentului articol, în cazul în care diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%.

(3)Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi aleasă în detrimentul altei oferte dacă această alegere ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultăţi tehnice de utilizare sau de întreţinere ori costuri disproporţionale.

(la data 12-dec-2011 Art. 254 din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 29. din Legea 279/2011 )

CAPITOLUL IX: Soluţionarea contestaţiilor

(la data 03-apr-2009 capitolul IX reglementat de capitolul VI din Norma din 2006 )

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 255

(1)Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 03-ian-2011 Art. 255, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 21. din Legea 278/2010 )

(la data 03-ian-2011 Art. 255, alin. (1^1) din capitolul IX, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 22. din Legea 278/2010 )

(la data 03-ian-2011 Art. 255, alin. (1^2) din capitolul IX, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 22. din Legea 278/2010 )

(la data 03-ian-2011 Art. 255, alin. (1^3) din capitolul IX, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 22. din Legea 278/2010 )

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic care:(la data 23-iun-2009 Art. 255, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

a)are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire;

(la data 23-iun-2009 Art. 255, alin. (2), litera A. din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

b)a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.

(3)În sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire.

(la data 12-mar-2009 Art. 255 din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 34. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(4)Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile menţionate la art. 9, precum şi orice alte contracte sau proceduri care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 23-iun-2009 Art. 255, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(5)Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilităţi publice pentru care legislaţia specifică face trimitere la aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează conform prezentului capitol.

(la data 02-iul-2010 Art. 255, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 49. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 256

(1)În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederilor art. 2562 şi 270-271.

(la data 02-iul-2010 Art. 256, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 50. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 2561

(1)Înainte de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Dispoziţiile art. 205 şi 2562 rămân aplicabile.

(2)Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(3)Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.

(4)Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi.

(5)Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispoziţiilor alin. (1) se poate adresa de îndată Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (3).

(6)Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorităţii contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la judecarea contestaţiei.

(la data 03-ian-2011 Art. 256^1 din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 23. din Legea 278/2010 )

Art. 2562

(1)Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:

(la data 15-mai-2012 Art. 256^2, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 171/2012 )

a)10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);

b)5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).

(11)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevăzute la alin. (1) se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în invitaţia de participare/anunţul de participare.

(la data 01-ian-2013 Art. 256^2, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 53. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire.

(la data 03-ian-2011 Art. 256^2 din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 23. din Legea 278/2010 )

Art. 2563

(1)După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.

(la data 03-ian-2011 Art. 256^3, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Legea 278/2010 )

(2)În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi autorităţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. 274.

(la data 03-ian-2011 Art. 256^3, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Legea 278/2010 )

(3)În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în termenul prevăzut la art. 279 alin. (3), dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare, inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 28712 alin. (1) şi la art. 28713 lit. a). Dacă decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost atacată cu plângere, dispoziţiile art. 2877 se aplică în mod corespunzător.

(la data 03-ian-2011 Art. 256^3, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Legea 278/2010 )

(4)Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută.

(5)În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie.

(la data 02-iul-2010 Art. 256^2 din capitolul IX, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 51. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

SECŢIUNEA 2: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 257

(1)Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională.

(la data 03-ian-2011 Art. 257, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 25. din Legea 278/2010 )

(2)Consiliul funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare care se aprobă în conformitate cu art. 291.

(la data 04-oct-2007 Art. 257, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 57. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.

(la data 23-iul-2006 Art. 257, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 39. din Legea 337/2006 )

(4)În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat niciunei autorităţi sau instituţii publice.

(la data 01-ian-2013 Art. 257, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(la data 04-oct-2007 Art. 257, alin. (5) din capitolul IX, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 58. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 258

(1)Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii săi.

(la data 04-oct-2007 Art. 258, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 59. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(2)În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preşedintele prin vot secret, cu majoritate absolută.

(la data 04-oct-2007 Art. 258, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 59. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)Preşedintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului.

(la data 04-oct-2007 Art. 258, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 59. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(4)Atribuţiile preşedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine.

(41)În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri, aleşi dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2).

(la data 02-iul-2010 Art. 258, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 52. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(5)Preşedintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 290 alin. (4).

Art. 259

Preşedintele Consiliului are obligaţia de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă şi îl susţine în faţa Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor.

SECŢIUNEA 3: Statutul personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 260

(1)Numărul membrilor Consiliului şi numărul persoanelor cu statut de personal tehnico-administrativ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(la data 02-iul-2010 Art. 260, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 53. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(2)Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în drept.

(3)Preşedintele Consiliului trebuie să fie licenţiat în drept.

(la data 03-ian-2011 Art. 260, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 26. din Legea 278/2010 )

Art. 261

(1)Membrii Consiliului sunt selectaţi prin concurs, fiind numiţi în funcţie prin decizia primului-ministru, în condiţiile legii.

(2)Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de lungă durată, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice.

(la data 12-mar-2009 Art. 261, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 39. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(3)Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condiţiile legii.

Art. 262

(1)Membrii Consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. Aceştia sunt asimilaţi din punctul de vedere al salarizării funcţiei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.

(la data 04-oct-2007 Art. 262, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 60. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(la data 01-ian-2011 Art. 262, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 3 abrogat de Art. 39, litera M. din capitolul IV din Legea 284/2010 )

(21)Preşedintele Consiliului beneficiază şi de sporul de conducere aferent funcţiei de director general.

(la data 04-oct-2007 Art. 262, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 61. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi este asimilat din punctul de vedere al salarizării personalului contractual al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(la data 12-mar-2009 Art. 262, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 40. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(4)Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări.

(5)Perioada exercitării funcţiei publice de consilier de soluţionare a contestaţiilor constituie vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea funcţiei, respectiv juridică, economică sau tehnică.

(la data 02-iul-2010 Art. 262, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 263

(1)Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuţiilor date în competenţa Consiliului prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2)Evaluarea activităţii Consiliului se efectuează o dată pe an de către o comisie.

(la data 02-iul-2010 Art. 263, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 55. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(3)Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din 5 membri, după cum urmează:

a)un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

b)2 reprezentanţi ai Parlamentului României, respectiv un senator şi un deputat, desemnaţi de către cele două Camere ale Parlamentului;

c)un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

d)un reprezentant al Consiliului Concurenţei.

(la data 23-iun-2009 Art. 263, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(4)În sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmeşte un raport de evaluare care se înaintează primului-ministru.

(la data 03-ian-2011 Art. 263, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 27. din Legea 278/2010 )

(5)Procedura de evaluare a activităţii Consiliului şi a preşedintelui acestuia vizează exclusiv activitatea administrativă şi organizatorică şi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(la data 03-ian-2011 Art. 263, alin. (5) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 28. din Legea 278/2010 )

(6)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuată ori de câte ori este necesar şi înainte de acest termen.

(la data 12-mar-2009 Art. 263, alin. (6) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 41. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(7)Evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizează potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, având la bază următoarele două criterii obligatorii de evaluare:

a)ponderea deciziilor casate;

b)consecvenţa în aplicarea unitară a dispoziţiilor în materia achiziţiilor publice.

(la data 01-ian-2013 Art. 263, alin. (7) din capitolul IX, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 55. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 264

(1)Membrilor Consiliului le este interzis:

a)să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b)să deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;

c)să deţină calitatea de membru al unui grup de interes economic;

d)să deţină calitatea de membru al unui partid politic şi să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic;

e)să exercite orice funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţii în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice;

f)să exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţă.

(2)Membrii Consiliului au obligaţia să depună declaraţiile de avere şi de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate:

a)dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;

b)dacă între aceştia şi una dintre părţi a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluţionării cauzei;

c)dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;

c1)dacă în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire au soluţionat o altă contestaţie;

(la data 01-ian-2013 Art. 264, alin. (3), litera C. din capitolul IX, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 56. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

d)dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.

Art. 265

(1)Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului.

(2)Comisia de disciplină are un număr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiţi de preşedintele Consiliului şi 3 sunt aleşi de membrii Consiliului, cu majoritate simplă.

SECŢIUNEA 4: Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 266

(1)Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.

(la data 12-dec-2011 Art. 266, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 30. din Legea 279/2011 )

(2)În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii.

Art. 267

(1)Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet.

(2)În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept.

Art. 268

Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.

Art. 269

Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.

Art. 270

(1)Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:

a)numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;

b)denumirea şi sediul autorităţii contractante;

c)denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată;

(la data 12-mar-2009 Art. 270, alin. (1), litera C^1. din capitolul IX, sectiunea 4 abrogat de Art. II, punctul 42. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(la data 12-mar-2009 Art. 270, alin. (1), litera C^2. din capitolul IX, sectiunea 4 abrogat de Art. II, punctul 42. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

d)obiectul contestaţiei;

(la data 12-mar-2009 Art. 270, alin. (1), litera D. din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 43. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

e)motivarea în fapt şi în drept a cererii;

f)mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;

g)semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.

(2)În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă.

Art. 271

(1)Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 2562. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.

(la data 12-mar-2009 Art. 271, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 44. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(2)În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective.

(3)Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziţiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(4)În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 274 şi ale art. 2563 alin. (3) nu sunt aplicabile.

(la data 02-iul-2010 Art. 271, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 59. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(la data 02-dec-2008 Art. 272, alin. (5) din capitolul IX, sectiunea 4 abrogat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 143/2008 )

(la data 12-mar-2009 Art. 272 din capitolul IX, sectiunea 4 abrogat de Art. II, punctul 45. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 273

(1)Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară.

(la data 01-ian-2013 Art. 273, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 57. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, participanţii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1).

Art. 274

(1)În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei publice, cu excepţia anunţurilor publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.

(la data 12-dec-2011 Art. 274, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 31. din Legea 279/2011 )

(2)Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatorilor, în acelaşi termen prevăzut la alin. (1).

(la data 12-mar-2009 Art. 274, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 4 abrogat de Art. II, punctul 47. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(4)La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul achiziţiei publice depuse de autoritate la Consiliu, cu excepţia propunerilor tehnice ale celorlalţi ofertanţi la procedura de atribuire, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanţi, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului.

(la data 02-iul-2010 Art. 274 din capitolul IX, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 60. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 2741

Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestaţiei/contestaţiilor, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi o copie a dosarului achiziţiei publice, şi înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 205 alin. (1).

(la data 02-iul-2010 Art. 274 din capitolul IX, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 61. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 275

(1)În vederea soluţionării contestaţiei Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice.

(la data 04-oct-2007 Art. 275, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 70. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(2)Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzut la art. 276.

(la data 04-oct-2007 Art. 275, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 70. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului autorităţii contractante.

(la data 04-oct-2007 Art. 275, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 70. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(31)Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(32)Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.

(la data 04-oct-2007 Art. 275, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 71. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(4)Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.

(5)Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei.

(6)Părţile pot fi reprezentate de avocaţi sau de consilieri juridici şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276.

(la data 01-ian-2013 Art. 275, alin. (6) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 58. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 2751

(1)În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părţii interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de achiziţie publică.

(2)Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.

(3)Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

(la data 03-ian-2011 Art. 275 din capitolul IX, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 30. din Legea 278/2010 )

Art. 276

(1)Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, potrivit art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.

(la data 01-ian-2013 Art. 276, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 59. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6).

(la data 02-dec-2008 Art. 276 din capitolul IX, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 143/2008 )

(la data 12-mar-2009 Art. 276^1 din capitolul IX, sectiunea 4 abrogat de Art. II, punctul 48. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(la data 02-iul-2010 capitolul IX, sectiunea 5 abrogat de Art. I, punctul 63. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

SECŢIUNEA 6: Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 278

(1)Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.

(2)Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care fi anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.

(la data 12-dec-2011 Art. 278, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 33. din Legea 279/2011 )

(3)În situaţia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza atât Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cât şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, transmiţându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării.

(la data 02-iul-2010 Art. 278, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 65. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(4)În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unor măsuri de remediere a actului atacat, precizează şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 281 alin. (1).

(la data 01-ian-2013 Art. 278, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 60. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(5)Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond.

(6)În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică.

(7)Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator.

(8)Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei.

(la data 23-iul-2006 Art. 278, alin. (8) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 41. din Legea 337/2006 )

(9)Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic.

(la data 02-iul-2010 Art. 278, alin. (8) din capitolul IX, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 67. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 2781

(1)În măsura în care Consiliul respinge pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:

a)peste pragul prevăzut Sa art. 19 şi până la 420.000 lei inclusiv – 1% din această valoare;

b)între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv – 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei;

c)între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei;

d)între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei;

e)între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei;

f)peste 4.200.000.001 lei -19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renunţă la contestaţie.

(3)Măsurile prevăzute la alin. (1) nu vor fi aplicabile în măsura în care renunţarea la contestaţie a fost realizată ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de remediere necesare, în condiţiile art. 2563 alin. (1).

(4)În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.

(5)În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului prin care a fost admisă plângerea, respingând pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine sumele prevăzute la alin. (1).

(la data 01-ian-2013 Art. 278^1 din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 61. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 279

(1)Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine.

(la data 23-iul-2006 Art. 279, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 42. din Legea 337/2006 )

(2)După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toţi membrii completului şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu.

(3)Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare.

(la data 01-ian-2013 Art. 279, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 62. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(4)Decizia motivată se publică în termen de 5 zile de la pronunţare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

(la data 01-ian-2013 Art. 279, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 62. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(5)Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.

(la data 12-mar-2009 Art. 279, alin. (5) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 52. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(6)Decizia motivată se publică de către autoritatea contractantă în SEAP în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

(la data 01-ian-2013 Art. 279, alin. (5) din capitolul IX, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 63. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 280

(1)Decizia prin care Consiliul anulează în tot sau în parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă.

(la data 03-ian-2011 Art. 280, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 31. din Legea 278/2010 )

(2)În cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă, se aplică conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate sancţiunea prevăzută la art. 294 alin. (2).

(la data 01-ian-2013 Art. 280, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 64. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(3)Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de achiziţie publică încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută.

(la data 01-ian-2013 Art. 280, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 6 abrogat de Art. I, punctul 65. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(la data 12-mar-2009 Art. 280, alin. (5) din capitolul IX, sectiunea 6 abrogat de Art. II, punctul 53. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 281

(1)Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 255 alin. (2), cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.

(la data 01-ian-2013 Art. 281, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 66. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.

(3)Persoana care formulează plângerea împotriva deciziei pronunţate de Consiliu comunică, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare, fără referire la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, şi părţilor care au fost implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.

(la data 01-ian-2013 Art. 281, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 66. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(la data 04-oct-2007 capitolul IX, sectiunea 7 abrogat de Art. I, punctul 79. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

SECŢIUNEA 8: Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 283

(1)Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea de parte în proces.

(11)Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, este Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

(la data 03-ian-2011 Art. 283, alin. (1^1) din capitolul IX, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 32. din Legea 278/2010 )

(2)Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători.

(3)Prevederile secţiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător.

(la data 15-feb-2013 Art. 283, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 8 modificat de Art. 61, punctul 1. din titlul IV din Legea 76/2012 )

(4)După soluţionarea plângerii de către instanţa prevăzută la alin. (1) sau (11), dosarul cauzei se restituie de către instanţă Consiliului.

(la data 03-ian-2011 Art. 283, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 33. din Legea 278/2010 )

Art. 2831

(1)În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, preşedintele instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.

(2)Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).

(3)Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

(la data 02-iul-2010 Art. 283 din capitolul IX, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 71. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(la data 12-mar-2009 Art. 284 din capitolul IX, sectiunea 8 abrogat de Art. II, punctul 56. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 285

(1)Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:

a)anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante;

b)obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă;

c)îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;

d)orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice.

(la data 12-mar-2009 Art. 285, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 8 modificat de Art. II, punctul 57. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(2)Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care acesta a soluţionat contestaţia pe excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei.

(la data 12-mar-2009 Art. 285, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 8 modificat de Art. II, punctul 57. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(3)În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a încălcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 2563 alin. (3), dispoziţiile art. 28710 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 28711 se aplică în mod corespunzător.

(la data 03-ian-2011 Art. 285, alin. (3) din capitolul IX, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 34. din Legea 278/2010 )

(4)Instanţa poate respinge pe fond plângerea.

(5)Hotărârea prin care instanţa soluţionează plângerea este definitivă.

(la data 15-feb-2013 Art. 285, alin. (5) din capitolul IX, sectiunea 8 modificat de Art. 61, punctul 2. din titlul IV din Legea 76/2012 )

(6)Hotărârea motivată pronunţată de instanţă va fi înaintată, în copie, în termen de 15 zile de la data redactării, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care o publică în SEAP, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

(la data 01-ian-2013 Art. 285, alin. (5) din capitolul IX, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 67. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 2851

Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28717.

(la data 02-iul-2010 Art. 285 din capitolul IX, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 73. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

SECŢIUNEA 9: Soluţionarea litigiilor în instanţă

Art. 286

(1)Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

(la data 01-ian-2013 Art. 286, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 68. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(la data 03-ian-2011 Art. 286, alin. (1^1) din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. 1, punctul 36. din Legea 278/2010 )

(2)În faţa instanţei de judecată, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.

(la data 15-feb-2013 Art. 286, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. 61, punctul 3. din titlul IV din Legea 76/2012 )

Art. 287

(la data 04-oct-2007 Art. 287, alin. (4) din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. I, punctul 83. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(1)Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicită în justiţie prin acţiune separată.

(la data 03-ian-2011 Art. 287, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. 1, punctul 37. din Legea 278/2010 )

(2)Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorităţii contractante sau ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, se pot acorda numai după anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă.

(3)În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective.

(la data 12-mar-2009 Art. 287 din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. II, punctul 59. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

Art. 2871

(1)Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum şi a înscrisurilor depuse către pârât şi stabileşte primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării.

(2)Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3)Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

(4)Reclamantului i se va comunica de îndată întâmpinarea depusă de pârât în termenul prevăzut la alin. (3).

(5)Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (3).

(la data 12-dec-2011 Art. 287^1 din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. 1, punctul 35. din Legea 279/2011 )

Art. 2872

(1)Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Părţile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare.

(2)Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.

(la data 03-ian-2011 Art. 287^3 din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. 1, punctul 37. din Legea 278/2010 )

(la data 12-dec-2011 Art. 287^4 din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. 1, punctul 36. din Legea 279/2011 )

Art. 2875

(1)Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel.

(2)Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte.

(3)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă.

Art. 2876

Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.

Art. 2877

(1)În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.

(la data 03-ian-2011 Art. 287^7, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. 1, punctul 37. din Legea 278/2010 )

(2)Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie, luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1), în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).

(3)Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

(la data 03-ian-2011 Art. 287^8 din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. 1, punctul 38. din Legea 278/2010 )

(la data 03-ian-2011 Art. 287^9 din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. 1, punctul 39. din Legea 278/2010 )

Art. 28710

(1)Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri:

a)autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ / invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

b)au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice, dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul;

(la data 03-ian-2011 Art. 287^10, alin. (1), litera B. din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. 1, punctul 40. din Legea 278/2010 )

c)autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160.

d)în alte cazuri prevăzute de lege.

(la data 01-ian-2013 Art. 287^10, alin. (1), litera C. din capitolul IX, sectiunea 9 completat de Art. I, punctul 69. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta va dispune, în schimb, sancţiuni alternative, după cum urmează:

a)limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau

b)aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a).

(3)La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionate şi descurajante.

(4)Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (2).

(5)Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.

(6)În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).

(la data 23-iun-2009 Art. 287^10 din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

Art. 28711

În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), care nu face obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), instanţa poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la art. 28710 alin. (2).

(la data 03-ian-2011 Art. 287^11 din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. 1, punctul 41. din Legea 278/2010 )

Art. 28712

(1)Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un /o anunţ / invitaţie de participare, a procedat după cum urmează:

a)a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale autorităţii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare, numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi, dacă este cazul, orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea contractantă;

b)a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. a).

(la data 23-iun-2009 Art. 287^12, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(2)În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii:

a)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;

b)autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro;

c)valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

(la data 01-ian-2013 Art. 287^12, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 70. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 28713

Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că a respectat prevederile art. 150 sau, după caz, ale art. 158-160, a procedat după cum urmează:

a)a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1) şi (2) şi ale art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208; şi

b)a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale art. 206 alin. (3), termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la lit. a).

(la data 23-iun-2009 Art. 287^13 din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

Art. 28714

(1)Constatarea nulităţii contractului, în condiţiile prevăzute la art. 28710 alin. (1), se poate solicita şi prin acţiune separată, în termen de:

a)cel mult 30 de zile începând cu ziua următoare:

– publicării anunţului de atribuire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), art. 48, 50 şi 56, cu condiţia ca respectivul anunţ să conţină justificarea deciziei autorităţii contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau

– informării de către autoritatea contractantă a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu privire la încheierea contractului, cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208. Această opţiune se aplică şi în cazurile menţionate la art. 205 alin. (3) lit. c);

b)cel mult 6 luni începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a).

(2)Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 28711.

(la data 23-iun-2009 Art. 287^14 din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

Art. 28715

Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.

Art. 28716

(la data 01-ian-2013 Art. 287^16, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. I, punctul 72. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(1)Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată numai cu apel, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă de curtea de apel.

(2)Apelul nu suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere.

(3)În cazul admiterii apelului, instanţa de apel va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.

(la data 15-feb-2013 Art. 287^16 din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. 61, punctul 4. din titlul IV din Legea 76/2012 )

Art. 28717

(1)Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la instanţele judecătoreşti, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcţie de valoare, după cum urmează:

a)până la valoarea de 40.000 lei inclusiv – 1% din această valoare;

b)între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv – 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei;

c)între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv – 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 400.001 lei;

d)între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv – 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 4.000.001 lei;

e)între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv – 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 40.000.001 lei;

f)între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv – 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 400.000.001 lei;

g)peste 4.000.000.000 lei – 2.200 lei.

(2)Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.

(la data 02-iul-2010 Art. 287^17, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 82. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(3)Dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

(la data 23-iun-2009 Art. 287^17 din capitolul IX, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

(la data 03-ian-2011 Art. 287^18 din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. 1, punctul 44. din Legea 278/2010 )

(la data 23-iul-2006 Art. 288 din capitolul IX, sectiunea 9 abrogat de Art. 1, punctul 46. din Legea 337/2006 )

Art. 2881

Părţile pot conveni ca litigiile în legătură cu executarea contractelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă să fie soluţionate prin arbitraj.

(la data 01-iul-2013 capitolul IX, sectiunea 9 completat de Art. 1, punctul 8. din Legea 193/2013 )

SECŢIUNEA 10: Măsuri privind operaţionalizarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 289

(1)Consiliul devine operaţional la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2)Până la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcţionează fără personalitate juridică, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Art. 290

(1)Consiliul are personalitate juridică, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, preşedintele acestuia având calitatea de ordonator principal de credite.

(la data 03-ian-2011 Art. 290, alin. (1) din capitolul IX, sectiunea 10 modificat de Art. 1, punctul 44. din Legea 278/2010 )

(2)Pentru funcţionarea Consiliului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.

(3)Guvernul, prin hotărâre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).

(4)Până la dobândirea personalităţii juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înaintează primului-ministru de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs potrivit dispoziţiilor art. 261 alin. (1) şi (2).

Art. 291

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Consiliului.

(la data 03-ian-2011 Art. 291 din capitolul IX, sectiunea 10 modificat de Art. 1, punctul 45. din Legea 278/2010 )

Art. 292

(1)Până la data de 31 decembrie 2006, numărul de posturi aferent Consiliului se încadrează în numărul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(2)Guvernul, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ca urmare a unui număr crescut de cauze, poate aproba, prin hotărâre, înfiinţarea de oficii teritoriale ale Consiliului în oraşele de reşedinţă a curţilor de apel şi/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1).

(la data 04-oct-2007 Art. 292, alin. (2) din capitolul IX, sectiunea 10 modificat de Art. I, punctul 85. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

CAPITOLUL X: Contravenţii şi sancţiuni

SECŢIUNEA 1: Contravenţii

Art. 293

Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:(la data 30-mai-2013 Art. 293 din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

a)încălcarea prevederilor art. 23;

(la data 12-dec-2011 Art. 293, litera A. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 37. din Legea 279/2011 )

b)încălcarea prevederilor art. 33, precum şi a regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice;

c)încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) şi ale art. 251 alin. (2);

(la data 02-iul-2010 Art. 293, litera C. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 84. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

d)aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

e)încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la anunţul de atribuire, şi/sau neîndeplinirea de către autorităţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de legislaţia în materia achiziţiilor publice;

(la data 12-dec-2011 Art. 293, litera E. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 37. din Legea 279/2011 )

e1)încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cu privire la anunţul de atribuire;

(la data 12-dec-2011 Art. 293, litera E. din capitolul X, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 38. din Legea 279/2011 )

f)nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 58;

g)aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal şi/sau încălcarea principiului transparenţei;

(la data 02-iul-2010 Art. 293, litera G. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 85. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

h)utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât a celor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

i)încălcarea principiului proporţionalităţii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca mijloc de a restricţiona concurenţa;

i1)depăşirea termenelor prevăzute la art. 801, 861, 931, 1021, 1061, 1091, 1171 sau 1211.

(la data 30-apr-2013 Art. 293, litera I. din capitolul X, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

j)utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică decât a celor prevăzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca factori de evaluare a ofertelor;

(la data 23-iun-2009 Art. 293, litera J. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 72/2009 )

j1)schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitaţiei/anunţului de participare şi în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire;

(la data 12-dec-2011 Art. 293, litera J^1. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 39. din Legea 279/2011 )

k)aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflectă avantaje pentru autoritatea contractantă;

(la data 01-ian-2013 Art. 293, litera K. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 73. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

l)aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire ori aplicarea altor criterii decât a celor stabilite la nivelul invitaţiei/anunţului de participare şi prin documentaţia de atribuire;

(la data 12-dec-2011 Art. 293, litera L. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 39. din Legea 279/2011 )

l1)netransmiterea notificării prevăzute la art. 191;

(la data 01-ian-2013 Art. 293, litera L. din capitolul X, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 74. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

m)încălcarea dispoziţiilor art. 295 alin. (5).

(la data 01-ian-2013 Art. 293, litera M. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 75. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

m1)netransmiterea informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

(la data 02-iul-2010 Art. 293, litera M. din capitolul X, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 88. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

n)încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 80, 93 şi 129;

o)anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 209;

p)încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1);

q)încălcarea prevederilor art. 204 alin. (11);

r)încălcarea prevederilor art. 206-207;

s)neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă;

t)încălcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la întocmirea şi/sau păstrarea dosarului achiziţiei publice;

(la data 02-iul-2010 Art. 293, litera T. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 89. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

u)neînfiinţarea compartimentului prevăzut la art. 3041;

v)orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2, cu excepţia alin. (2) lit. f).

(la data 02-iul-2010 Art. 293, litera V. din capitolul X, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 90. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

w)nesolicitarea de către autoritatea contractantă a informaţiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat.

(la data 12-dec-2011 Art. 293, litera V. din capitolul X, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 40. din Legea 279/2011 )

SECŢIUNEA 2: Sancţionarea contravenţiilor

Art. 294

(1)Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. l1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(2)Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. f), i1), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(la data 01-iul-2013 Art. 294, alin. (2) din capitolul X, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 193/2013 )

(3)Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. c), k), m1), q), s), t) şi w) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.

(la data 01-iul-2013 Art. 294, alin. (3) din capitolul X, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 193/2013 )

(31)Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(32)Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. e1) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.

(la data 01-iul-2013 Art. 294, alin. (3) din capitolul X, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 10. din Legea 193/2013 )

(4)Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o) p) şi r) se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.

(5)Amenzile pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

(6)Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1)-(4).

(7)Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 294 alin. (1)-(4) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.

(la data 01-ian-2013 Art. 294 din capitolul X, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 76. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

(8)Pentru contractele a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), amenda prevăzută ca sancţiune pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 293 reprezintă 50% din sumele prevăzute la alin. (2), (3), (32) şi (4). Prevederile alin. (31) rămân aplicabile.

(9)În cazul contractelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora, cu excepţia achiziţiilor derulate de beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, prevederile alin. (1)-(8) se aplică doar contravenţiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(10)În cazul prevăzut la alin. (9), constatările Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ca urmare a acţiunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achiziţie publică, sunt transmise, spre valorificare, autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

(la data 01-iul-2013 Art. 294, alin. (7) din capitolul X, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 11. din Legea 193/2013 )

Art. 2941

Depăşirea termenelor prevăzute la art. 801, 861, 931, 1021, 1061, 1091, 1171 sau 1211 constituie abatere disciplinară gravă.

(la data 30-apr-2013 Art. 294 din capitolul X, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 35/2013 )

Art. 295

(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(2)Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.

(la data 12-dec-2011 Art. 295, alin. (2) din capitolul X, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 42. din Legea 279/2011 )

(la data 23-iul-2006 Art. 295, alin. (3) din capitolul X, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 48. din Legea 337/2006 )

(4)Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia.

(la data 04-oct-2007 Art. 295, alin. (4) din capitolul X, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

(5)Autoritatea contractantă pune la dispoziţia persoanelor precizate la alin. (1) documentele solicitate şi le permite accesul la sediul acesteia.

(6)Procedura de supraveghere prevăzută la art. 3 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, se desfăşoară în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(la data 01-ian-2013 Art. 295, alin. (4) din capitolul X, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 77. din Ordonanta urgenta 77/2012 )

Art. 296

(1)Contravenţiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

(la data 03-ian-2011 Art. 296 din capitolul X, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 46. din Legea 278/2010 )

(la data 27-iul-2009 Art. 296^1 din capitolul X, sectiunea 2 reglementat de Art. 105 din capitolul X din Hotarirea 925/2006 )

(la data 01-iul-2013 Art. 296^1 din capitolul X, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Legea 193/2013 )

CAPITOLUL XI: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 297

În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun.

Art. 298

(la data 25-aug-2006 Art. 298 din capitolul XI reglementat de Art. 102 din capitolul X din Hotarirea 925/2006 )

Contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.

Art. 299

(1)Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) numai către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.

(2)În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă între data transmiterii spre publicare şi data depunerii ofertelor sau, după caz, a candidaturilor.

(3)Fără a afecta prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) şi către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau către operatorul SEAP.

(4)Începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunţurilor prevăzute de prezenta ordonanţă în Monitorul Oficial al României este facultativă.

(la data 04-oct-2007 Art. 299 din capitolul XI completat de Art. I, punctul 93. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 300

(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţie solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire şi contractele atribuite.

(la data 02-iul-2010 Art. 300, alin. (1) din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 96. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

(11)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotărârii judecătoreşti pronunţate conform art. 28715, în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă şi irevocabilă.

(la data 12-mar-2009 Art. 300, alin. (1) din capitolul XI completat de Art. II, punctul 63. din Ordonanta urgenta 19/2009 )

(2)Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice:

a)raportul prevăzut la art. 259, spre luarea la cunoştinţă înainte de prezentarea acestuia în Parlament; şi

b)orice altă informaţie solicitată de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legătură cu soluţionarea contestaţiilor.

Art. 301

(1)Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

(la data 23-iul-2006 Art. 301, alin. (1) din capitolul XI modificat de Art. 1, punctul 49. din Legea 337/2006 )

(2)Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informaţiilor necesare creării de baze de date statistice.

Art. 302

Pragurile valorice prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1) şi art. 28712 alin. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării obligaţiilor asumate la nivel european prin acordul privind achiziţiile publice încheiat în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

(la data 02-iul-2010 Art. 302 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 97. din Ordonanta urgenta 76/2010 )

Art. 303

(1)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv modelul contractului de achiziţie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 23-iul-2006 Art. 303, alin. (1) din capitolul XI modificat de Art. 1, punctul 50. din Legea 337/2006 )

(2)În temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedura specifică de elaborare şi transmitere a notificării/cererii de constatare a faptului că o activitate relevantă este expusă direct concurenţei, pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru achiziţiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)În temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 304

(1)Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaţiile şi modul în care operatorul economic şi autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedură de conciliere.

(2)Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili modul în care autorităţile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.

Art. 3041

(1)În vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a înfiinţa un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, până la data de 1 ianuarie 2008.

(2)În cazul autorităţilor contractante nou-înfiinţate obligaţia prevăzută la alin. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiinţării autorităţii contractante.

(3)În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment distinct, obligaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se îndeplineşte pe cale de act administrativ al conducătorului autorităţii contractante prin care una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.

(la data 04-oct-2007 Art. 304^1 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 94. din Ordonanta urgenta 94/2007 )

Art. 305

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a)Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;

b)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;

c)art. 5 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d)Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;

e)Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;

f)art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundaţiilor din 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005;

g)Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţională şi a listei aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

h)art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 273/2003 privind înfiinţarea unor filiale, societăţi comerciale pentru reparaţii şi servicii, prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;

i)pct. 3.12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.

Art. 306

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 307

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1):

a)dispoziţiile art. 14 alin. (3) şi ale art. 254 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;

b)dispoziţiile art. 257 alin. (1) intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepţia art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) şi art. 53, care se transpun prin hotărâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare şi de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, şi Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunităţii pentru procedurile de achiziţie a entităţilor care operează în sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepţia art. 9-11, care se transpun prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

 

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

 

Alexandru Cojocaru

 

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

 

Aleodor Marian Frâncu

 

p. Ministrul finanţelor publice,

 

Istvan Jakab,

 

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1:

 

NACE1

COD CPV

Secţiunea F

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Diviziune

Grupa

Clasa

Descriere

Explicaţii generale

45

Lucrări de construcţii

Aceasta diviziune include:– construcţia de clădiri noi şi lucrări de reparare, modificare, restaurare

45000000

45.1

Lucrări de organizare a şantierelor şi de pregătire a terenurilor

45100000

45.11

Lucrări de demolare, pregătire a şantierelor şi de terasamente

Această clasă include:– demolarea imobilelor şi a altor structuri/construcţii

– degajarea terenului şi pregătirea şantierelor

– lucrări de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea amplasamentelor de construcţii, săpare de şanţuri, îndepărtarea rocilor, dinamitare etc.

– pregătirea şantierelor pentru exploatare minieră, inclusiv înlăturarea solului şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a terenurilor şi şantierelor miniere

– drenarea şantierelor de construcţii

– drenarea terenurilor agricole şi forestiere

45110000

45.12

Lucrări de foraj şi sondaj experimentale

Această clasă include:– sondaje experimentale, foraje experimentale şi carotaje pentru construcţii, precum şi pentru studii geofizice, geologice sau alte scopuri similare

Această clasă nu include:

– forarea puţurilor de extracţie a ţiţeiului sau a gazelor naturale, clasificate în 11.20

– forarea puţurilor de apă, clasificate în 45.25

– adâncirea puţurilor, clasificate în 45.25

– exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi de gaze naturale, precum şi prospectarea geofizică, geologică şi seismică, clasificate în 74.20

45120000

45.2

Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări de geniu civil

45200000

45.21

Lucrări de construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil

Această clasă include:– construcţia de clădiri de toate tipurile

– construcţii de inginerie civilă: poduri (inclusiv cele destinate să susţină şosele suspendate), viaducte, tuneluri şi pasaje subterane

– conducte de transport (petrol, gaz, apă), reţele şi linii (electrice, de telecomunicaţii), pe distanţă mare

– conducte, reţele şi linii pentru reţele locale;

– lucrări conexe de amenajare urbană;

– asamblarea şi executarea lucrărilor din prefabricate

Această clasă nu include:

– servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor, clasificate în 11.20

– execuţia de lucrări din prefabricate de producţie proprie, altele decât cele din beton, clasificate în 20, 26 şi 28

– construcţia (altele decât clădirile) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive, clasificate în 45.23

– lucrări de instalaţii şi izolaţii pentru clădiri, clasificate în 45.3

– lucrări de finisare, clasificate în 45.4

– activităţi de arhitectură şi de inginerie, clasificate în 74.20

– managementul proiectelor de construcţie, clasificate în 74.20

45210000

45.22

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

Această clasă include:– lucrări de şarpante

– instalarea acoperişurilor

– lucrări de etanşare

45220000

45.23

Lucrări de construcţie a căilor de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului

Această clasă include:– construcţia de autostrăzi, drumuri, şosele, străzi, alte căi de transport pentru vehicule şi pietoni

– construcţia de căi ferate

– construcţia de piste de aterizare-decolare

– construcţii (altele decât clădiri) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive

– marcarea suprafeţelor rutiere şi a spaţiilor de parcare

Această clasă nu include:

– lucrări de terasamente, clasificate în 45.11

45230000

45.24

Lucrări de construcţii hidrotehnice

Această clasă include:– construcţia de căi navigabile, porturi, porturi de ambarcaţiuni, ecluze etc.

– construcţia de baraje şi diguri

– construcţii subacvatice

– dragare

45240000

45.25

Alte lucrări speciale de construcţie

Această clasa include:– activităţi de construcţie specializate referitoare la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări şi care necesită competenţe sau echipamente specializate:

– realizarea de fundaţii, inclusiv baterea pilonilor

– forarea şi construcţia de puţuri de apă, adâncirea puţurilor

– montarea structurilor metalice (dar nu de fabricaţie proprie)

– arcuirea structurilor metalice

– aşezarea cărămizilor şi a blocurilor de piatră

– montarea şi demontarea schelelor şi platformelor de lucru proprii sau închiriate

– construcţia de coşuri industriale şi furnale

Această clasă nu include:

– închirierea de schele fără ridicare sau demontare, clasificate în 71.32

45250000

45.3

Lucrări de instalaţii şi izolaţii

45300000

45.31

Lucrări de instalaţii electrice

Această clasă include:– instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:

– circuite electrice

– linii (cablaje) pentru telecomunicaţii

– sisteme electrice de încălzire

– antene pentru clădiri

– sisteme de alarmă împotriva incendiilor

– sisteme de alarmă antiefracţie

– ascensoare şi scări rulante

– paratrăsnete etc.

45310000

45.32

Lucrări de izolare

Această clasă include:– instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, de materiale pentru izolaţie termică, acustică şi împotriva vibraţiilor

Această clasă nu include:

– lucrări de etanşare, clasificate în 45.22

45320000

45.33

Lucrări de instalaţii

Această clasă include:– instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente: – instalaţii şi echipamente sanitare – instalaţii pentru distribuţia gazelor – echipamente şi conducte de încălzire, de ventilare, frigorifice sau de climatizare – instalarea de pulverizatoare împotriva incendiilor Această clasă nu include: – instalarea sistemelor electrice de încălzire, clasificate în 45.31

45330000

45.34

Alte lucrări de instalaţii

Această clasă include:– instalarea sistemelor de iluminat şi semnalizare luminoasă pentru şosele, drumuri, căi ferate, aeroporturi şi porturi

– instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a instalaţiilor şi echipamentelor neclasificate în altă parte

45340000

45.4

Lucrări de finisare

45400000

45.41

Lucrări de ipsoserie

Această clasă include:– aplicarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a ipsosului şi a tencuielii uscate pentru structuri sau ornamente interioare şi exterioare, inclusiv a materialelor de făţuire asociate

45410000

45.42

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

Această clasă include:– instalarea de uşi, ferestre, cadre pentru uşi şi ferestre, bucătării echipate, scări interioare, alte dotări similare, din lemn sau din orice fel de material (dar nu de fabricaţie proprie)

– amenajări interioare precum plafoane, lambriuri, partiţii mobile etc.

Această clasă nu include:

– acoperirea cu parchet sau alte materiale de acoperire a podelelor, clasificate în 45.43

45420000

45.43

Lucrări de acoperire a pereţilor şi podelelor

Această clasă include:– aşezarea, prinderea sau fixarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:

– placaje din ceramică, beton sau piatră

– parchete sau alte materiale de acoperire a podelelor

– mochete, linoleum şi alte materiale flexibile

– materiale de placare din granit, marmură sau ardezie

– tapete

45430000

45.44

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

Această clasă include:– vopsitorie în interiorul şi pe exteriorul clădirilor

– vopsitoria construcţiilor de inginerie civilă

– montarea geamurilor, oglinzilor etc.

Această clasă nu include:

– instalarea ferestrelor, clasificate în 45.42

45440000

45.45

Alte lucrări de finisare a clădirilor

Această clasă include:– instalarea piscinelor private

– curăţirea pereţilor exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare şi alte activităţi similare

– alte lucrări de finisare a clădirilor neclasificate în altă parte

Această clasă nu include:

– curăţirea pereţilor interiori ai clădirilor şi ai altor construcţii, clasificate în 74.70

45450000

45.5

Închirierea de utilaje de construcţii şi demolare cu operator

45500000

45.50

Închirierea de utilaje de construcţii şi demolare cu operator

Această clasă nu include:– închirierea de maşini şi materiale de construcţie sau demolare fără operator, clasificate în 71.32
1 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

ANEXA Nr. 2A*):

 

Categorie

Descrierea serviciilor

Numere de referinţă CPC1)

Numere de referinţă

CPV

1.

Servicii de întreţinere şi reparare

6112, 6122, 633, 886

De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu excepţia 50310000-1 la 50324200-4 şi 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) şi de la 51000000-9 la 51900000-1

2.

Servicii de transport terestru2), inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate şi serviciile de curierat, cu excepţia transportului de corespondenţă

712 (cu excepţia 71235), 7512, 87304

De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu excepţia 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) şi de la 64120000-3 la 64121200-2

3.

Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri şi de marfă, cu excepţia transportului de corespondenţă

73 (cu excepţia 7321)

De la 60410000-5 la 60424120-3 (cu excepţia 60411000-2, 60421000-5) şi 60500000-3De la 60440000-4 la 60445000-9

4.

Transport de corespondenţă pe uscat2) şi aerian

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5

5.

Servicii de telecomunicaţii

752

De la 64200000-8 la 64228200-2 72318000-7 şi de la 72700000-7 la 72720000-3

6.

Servicii financiare:a) servicii de asigurare

b) servicii bancare şi de investiţii3)

ex 81, 812, 814

De la 66100000-1 la 66720000-34)

7.

Servicii informatice şi servicii conexe

84

De la 50310000-1 la 50324200-4De la 72000000-5 la 72920000-5 (cu excepţia 72318000-7 şi de la 72700000-7 la 72720000-3), 79342410-4

8.

Servicii de cercetare şi de dezvoltare4)

85

De la 73000000-2 la 73436000-7 (cu excepţia 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

9.

Servicii de contabilitate, de audit şi de gestionare a registrelor contabile

862

De la 79210000-9 la 79223000-3

10

Servicii de studii de piaţă şi de sondaje de opinie

864

De la 79300000-7 la 79330000-6 şi 79342310-9, 79342311-6

11.

Servicii de consultanţă în management5) şi servicii conexe

865, 866

De la 73200000-4 la 73220000-0De la 79400000-8 la 79421200-3 şi 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

12.

Servicii de arhitectură; servicii de inginerie şi servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană şi servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică; servicii de testare şi analiză tehnică

867

De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu excepţia 71550000-8) şi 79994000-8

13.

Servicii de publicitate

871

De la 79341000-6 la 79342200-5 (cu excepţia 79342000-3 şi 79342100-4)

14.

Servicii de curăţenie pentru clădiri şi servicii de administrare a proprietăţilor

874, 82201 la 82206

De la 70300000-4 la 70340000-6 şi de la 90900000-6 la 90924000-0

15.

Servicii de publicare şi tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract

88442

De la 79800000-2 la 79824000-6De la 79970000-6 la 79980000-7

16.

Servicii de eliminare a deşeurilor menajere şi a apelor menajere; servicii de igienizare şi servicii similare

94

De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu excepţia 90712200-3)De la 90910000-9 la 90920000-2 şi 50190000-3, 50229000-6 50243000-0

*) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC.

1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

2) Cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.

3) Cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare şi a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziţia sau locaţiunea, oricare ar fi modalităţile financiare, de terenuri, de construcţii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în acelaşi timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

4) Cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorităţii contractante şi/sau entităţilor contractante în scopul utilizării în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă şi/sau de entităţi contractante.

5) Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.

ANEXA Nr. 2B:

 

Categorie

Descrierea serviciilor

Numere de referinţă CPC1)

Numere de referinţă

CPV

17.

Servicii hoteliere şi de restaurant

64

De la 55100000-1 la 55524000-9 şi de la 98340000-8 la 98341100-6

18.

Servicii de transport feroviar

711

De la 60200000-0 la 60220000-6

19.

Servicii de transport naval

72

De la 60600000-4 la 60653000-0 şi de la 63727000-1 la 63727200-3

20.

Servicii de transport anexe şi auxiliare

74

De la 63000000-9 la 63734000-3 (cu excepţia 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 şi de la 63727000-1, la 63727200-3) şi 98361000-1

21.

Servicii juridice

861

De la 79100000-5 la 79140000-7

22.

Servicii de recrutare şi de plasare a forţei de muncă2)

872

De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu excepţia 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) şi de la 98500000-8 la 98514000-9

23.

Servicii de investigaţie şi de siguranţă, cu excepţia serviciilor de transport cu vehicule blindate

873 (cu excepţia 87304)

De la 79700000-1 la 79723000-8

24.

Servicii de învăţământ şi de formare profesională

92

De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepţia 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)

25.

Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială

93

79611000-0 şi de la 85000000-9 la 85323000-9 (cu excepţia 85321000-5 şi 85322000-2)

26.

Servicii de recreere, culturale şi sportive3)

96

De la 79995000-5 la 79995200-7 şi de la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepţia 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

27.

Alte servicii

*) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC.

1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

2) Cu excepţia contractelor de achiziţii de muncă.

3) Cu excepţia contractelor de achiziţii referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe de către organisme de radiodifuziune şi a contractelor de achiziţii privind timpul de emisie

 

ANEXA Nr. 3:

INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURI.

ANEXA Nr. 3A: INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE

(1)ANUNŢ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNŢULUI DE INTENŢIE ÎN SEAP

 

1.

 

 

Ţara autorităţii contractante

 

2.

 

 

Denumirea autorităţii contractante

 

3.

 

 

Adresa de Internet unde se publică anunţul de intenţie (URL)

 

4.

 

 

Numărul (numerele) de referinţă din Nomenclatura CPV

(2)ANUNŢ DE INTENŢIE

1.Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. În cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări, se precizează instituţiile competente şi punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obţine informaţii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecţia mediului, protecţia muncii şi condiţiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată prestaţia.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.În cazul achiziţiei de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor; locul de execuţie; dacă lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi; dacă este posibil, estimarea costurilor pe care le implică lucrările în cauză; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură.

În cazul achiziţiei de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură;

În cazul achiziţiei de servicii: valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură;

4.Date provizorii prevăzute pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare;

5.După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6.După caz, alte informaţii,

7.Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunţului simplificat de informare prealabilă

8.Se precizează dacă contractul intra sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene),

(3)ANUNŢUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere:

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aleasă;

b)După caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi negocierii);

c)După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

(la data 23-iul-2006 alin. (3), punctul 3., litera C. din anexa 3^A modificat de Art. 1, punctul 52. din Legea 337/2006 )

d)După caz, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

e)După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)];

4.Forma contractului.

5.După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor.

6._

a)Pentru achiziţia de lucrări:

– natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură,

– informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare,

– în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite.

b)Pentru achiziţia de produse:

– natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere leasing sau orice combinaţie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizată; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare şi, dacă se cunoaşte. calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură,

– în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot ti reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte. calendarul atribuirii contractelor ulterioare,

– în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite.

c)Pentru achiziţia de servicii:

– categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile,

– în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte. calendarul atribuirii contractelor ulterioare,

– în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuala şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite.

– se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indica actele normative respective),

– se precizează dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.

7.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.

8.Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate produsele sau, după caz, la care sunt prestate serviciile.

9.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

10.Dacă este cazul, condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului.

11.În cazul licitaţiei deschise:

a)denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte documentele suplimentare);

b)după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări;

c)după caz, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii respectivei documentaţii;

12._

a)Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achiziţie dinamic (licitaţie deschisa);

b)În cazul licitaţiei restrânse sau negocierii, data limită de primire a cererilor de participare;

c)Adresa la care trebuie transmise;

d)Limba sau limbile în care trebuie redactate.

13.În cazul licitaţiei deschise:

a)persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor;

b)data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

14.Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

15.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care Ic reglementează.

16.După caz, forma juridică în care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

17.Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse.

18.Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordul ui-cadru, precizând, dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19.Pentru dialogul competitiv şi negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se precizează, dacă este cazul, derularea în mai multe etape succesive. pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluţii care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate.

20.Pentru licitaţia restrânsă, dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă, să participe la consultări sau să negocieze: numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi.

21.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

22.După caz, denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea contractantă (negociere).

23.Criteriul de atribuire a contractului: “preţul cel mai scăzut” sau “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, precum şi ponderea lor se precizează doar în cazul în care nu figurează în documentaţia de atribuire ori, în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii, în documentaţia descriptivă.

(la data 23-iul-2006 alin. (3), punctul 23. din anexa 3^A modificat de Art. 1, punctul 52. din Legea 337/2006 )

24.Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

25.Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.

26.Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

27.Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

(4)ANUNŢUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC

1.Ţara autorităţii contractante.

2.Denumirea şi adresa de e-mail a autorităţii contractante.

3.Referinţe privind publicarea anunţului de participare la sistemul dinamic de achiziţii.

4.Adresa de e-mail la care este disponibilă documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziţii.

5.Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura “CPV” şi cantităţile care se vor achiziţiona sau dimensiunea contractului care urmează să fie atribuit.

6.Termenul de depunere a ofertelor orientative.

(5)ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

1.Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

2.Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

3.Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării.

Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referinţă din nomenclatură.

Contracte de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinţă din nomenclatură; cantitatea de servicii achiziţionate.

4.Data atribuirii contractului de achiziţie publică.

5.Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică.

6.Numărul de oferte primite.

7.Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

8.Preţul sau gama preţurilor plătite.

9.Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice.

10.Dacă este cazul, valoarea şi partea din contract care urmează sa fie subcontractată.

11.Data publicării anunţului de participare

12.Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire.

13.Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

ANEXA Nr. 3B: INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII

1.Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate.

2._

a)Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor

b)Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor

3._

a)Termenul de depunere a candidaturilor

b)Adresa la care trebuie transmise

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate

4.Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii

5.Criterii utilizate la atribuirea contractului

6.După caz, procentajul minim din lucrări acordat părţilor terţe

7.Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare

8.Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

ANEXA Nr. 3C: INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂŢI CONTRACTANTE

1._

a)Locul execuţiei lucrărilor

b)Natura şi dimensiunea prestărilor; caracteristicile generale ale lucrării

2.Termenul de execuţie eventual impus

3.Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi documentele suplimentare

4._

a)Termenul de primire a cererilor de participare şi de primire a ofertelor

b)Adresa la care trebuie transmise

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate

5.Dacă este cazul, garanţiile solicitate

6.Condiţiile cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie să le îndeplinească executantul de lucrări

7.Criterii utilizate pentru atribuirea contractului

8.Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

ANEXA Nr. 3D: INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUŢII

(1)ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

1.Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pol obţine documentele suplimentare

2.Descrierea proiectului

3.Tipul de concurs: deschis sau restrâns

4.În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor

5.În cazul unui concurs restrâns:

a)numărul de participanţi care vor fi selectaţi;

b)după caz, numele participanţilor deja selectaţi;

c)criterii de selecţie a participanţilor;

d)termenul de depunere a cererilor de participare.

6.După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice

7.Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor

8.Numele membrilor juriului

9.Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă

10.După caz, numărul şi valoarea premiilor

11.Daca este cazul, se precizează plăţile care urmează să fie efectuate tuturor participanţilor

12.Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câştigătorului sau câştigătorilor concursului

13.Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

(2)ANUNŢUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI

1.Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante

2.Descrierea proiectului

3.Numărul total de participanţi

4.Numărul de participanţi străini

5.Câştigătorul (câştigătorii) concursului

6.După caz, premiul (premiile) acordate.

7.Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs

8.Data transmiterii spre publicare a anunţului privind rezultatul concursului

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 418 din data de 15 mai 2006