Ordinul 1937/2010 – aprobarea Conventiei privind plata dobanzii subventionate

Info:
– Titlu complet: ORDIN Nr. 1.937/2010 pentru aprobarea modelului-cadru al Convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
– publicat in M.Of. nr. 572 din 12 august 2010
– in vigoare din 12 august 2010

-/-

Având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 52.639 din 3 august 2010,

în temeiul art. 32 alin. (2) şi al art. 41 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă modelul-cadru al Convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

ANEXĂ

CONVENŢIE

privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI Denumirea instituţiei de credit 

Nr. 

Nr. 

– model-cadru –

În baza art. 32 alin. (1) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010,

în temeiul art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală,

între

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Apolodor nr. 17, latura nord, cod 050741-Ro, CUI

, reprezentat prin ministrul Elena Gabriela Udrea, denumit în continuare MDRT,

 

şi

(denumirea şi datele de identificare ale instituţiei de credit, precum şi numele reprezentantului legal)

denumit în continuare Finanţator,

 

s-a încheiat prezenta convenţie.

CAPITOLUL I

Obiectul convenţiei

Art. 1. – Obiectul prezentei convenţii îl constituie plata de către MDRT a dobânzii subvenţionate, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 736/2010 şi a prevederilor prezentei convenţii, la credite acordate de către Finanţator beneficiarilor – asociaţiile de proprietari, persoane juridice fără scop patrimonial, şi proprietarii locuinţelor unifamiliale, persoane fizice, în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit.

CAPITOLUL II

Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 2. – Finanţatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) transmite şi înregistrează lunar la MDRT cererea de plată a subvenţiei până la data de 5 a fiecărei luni cumulat pentru ratele de capital scadente până la finele lunii anterioare, precum şi pentru cele scadente în luna pentru care se solicită dobânda;

b) la cererea de plată lunară prevăzută la lit. a) anexează următoarele documente:

– borderoul creditelor garantate aprobate beneficiarilor, grupate pe tipuri de beneficiari – asociaţiile de proprietari – persoane juridice fără scop patrimonial – şi proprietarii locuinţelor unifamiliale – persoane fizice, pe judeţe şi localităţi, cu număr de înregistrare şi data încheierii contractelor de credit;

– borderoul plăţilor efectuate de către beneficiari, grupate pe tipuri de beneficiari – asociaţiile de proprietari – persoane juridice fără scop patrimonial – şi proprietarii locuinţelor unifamiliale – persoane fizice, pe judeţe şi localităţi şi ierarhizate în ordinea codului unic de înregistrare;

– graficul de finanţare a execuţiei lucrărilor de intervenţie aferent fiecărui credit acordat, corespunzător fiecărei situaţii lunare de lucrări executate fizic şi valoric, depusă de constructor la Finanţator;

– graficul de rambursare pentru creditul aprobat, cu evidenţierea dobânzii subvenţionate calculate pe tipuri de beneficiari, pe judeţe şi localităţi, cu următoarea structură: indicatorul ROBOR la 3 luni şi nivelul marjei fixe de dobândă de maximum 1,9% pe an a Finanţatorului;

c) la solicitarea MDRT, va prezenta listele nominale cu sumele plătite de membrii asociaţiilor de proprietari beneficiare ale creditului garantat;

d) să verifice, la acordarea finanţării, eligibilitatea beneficiarilor şi a constructorilor şi să aprobe credite, cu respectarea actelor normative în vigoare la data aprobării creditelor;

e) să calculeze dobânda corespunzătoare anului calendaristic;

f) să nu transfere, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin prezenta convenţie unei terţe părţi.

Art. 3. – Finanţatorul răspunde pentru realitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor furnizate MDRT în vederea îndeplinirii obiectului prezentei convenţii.

Art. 4. – MDRT are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) analizează cererea de plată şi solicită până la data de 20 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru plata în luna curentă, conform prevederilor prezentei convenţii, a dobânzii subvenţionate;

b) poate solicita orice alte documente pe care le consideră necesare pentru fundamentarea şi alocarea fondurilor pentru plata dobânzii subvenţionate;

c) în limita creditelor bugetare deschise, efectuează plata dobânzii subvenţionate în contul Finanţatorului deschis la trezorerie, în ultima zi lucrătoare a lunii;

d) pentru luna decembrie a fiecărui an, plata se efectuează în ultima zi lucrătoare stabilită de Ministerul Finanţelor Publice pentru închiderea anului bugetar;

e) plata cuantumului dobânzii subvenţionate, aferentă creditelor bancare cu garanţie guvernamentală acordate beneficiarilor, se efectuează în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul propriu.

CAPITOLUL III

Încetarea convenţiei

Art. 5. – În caz de nerespectare culpabilă de către oricare dintre părţi a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, cealaltă parte are dreptul să considere convenţia reziliată de drept, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalităţi şi fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

CAPITOLUL IV

Forţa majoră

Art. 6. – Forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentei convenţii şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acesteia. Sunt considerate situaţii de forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamităţi naturale, epidemii şi alte evenimente similare.

Art. 7. – Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător cealaltă parte.

Art. 8. – Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data apariţiei acestuia, şi de a-l dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetarea acestuia.

Art. 9. – Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 10. – Prezenta convenţie este guvernată de legea română.

Art. 11. – Toate comunicările privind prezenta convenţie se vor face la adresele părţilor indicate în preambul.

Art. 12. – Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentei convenţii se soluţionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condiţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Art. 13. – Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi şi se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare.

Art. 14. – Prezenta convenţie a fost încheiată în două exemplare originale, fiecare având aceeaşi valoare juridică, un exemplar pentru Finanţator şi un exemplar pentru MDRT.

Art. 15. – Convenţia intră în vigoare la data semnării acesteia de către ambele părţi şi este valabilă pe toată durata de derulare a creditelor bancare cu garanţie guvernamentală acordate în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 736/2010.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Finanţator