Legea 178/2010 – parteneriatul public-privat

Info:
–          titlul integral: LEGEA parteneriatului public-privat
–          publicat in Monitorul Oficial nr. 676 din 05 oct. 2010
–          în vigoare din 04 nov. 2010
–          modificata: in mai multe randuri, ultima: din 15.02.2013, prin Legea nr. 76/2012
–          norme de aplicare:
o         din 13 dec. 2010: Hotararea de Guvern nr. 1239/2010

– Versiune actualizata la data de 10.01.2014

-/-

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1: Scop. Principii

Art. 1

Prezenta lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat care are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz.

Art. 2

Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea iniţierii şi realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanţări private.

Art. 3

(1)Principiile de bază ale parteneriatului public-privat sunt:

a)nediscriminarea – asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice investitor privat, indiferent de naţionalitate sau cetăţenie, să poată participa la procedura de selecţie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant;

b)tratamentul egal – stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi investitorii privaţi, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a participa la procedura de selecţie şi de a deveni contractant;

c)transparenţa – aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat;

d)proporţionalitatea – asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat şi cerinţele solicitate, în sensul existenţei echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat şi cerinţele reale, între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, precum şi între criteriile de selecţie şi clauzele contractuale;

e)eficienţa utilizării fondurilor – aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării durabile;

f)asumarea răspunderii – determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

(2)Proiectul de parteneriat public-privat are în vedere următoarele:

a)cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat;

b)modul de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat este privat;

c)în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a pune în aplicare obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat;

d)alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporţional şi echitabil între partenerul public şi cel privat.

Art. 31

(1)Investitorii privaţi care, în temeiul legislaţiei statului membru în care sunt stabiliţi, au dreptul să presteze serviciul în cauză nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în temeiul legislaţiei române, sunt obligaţi să fie persoane juridice. Persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor sau scrisorilor de intenţie, numele şi calificările profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestaţiei în cauză.

(2)Orice investitor privat are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de investitori privaţi, la procedura de selecţie. Pentru depunerea unei oferte sau a unei scrisori de intenţie, partenerii publici nu pot impune ca grupurile de investitori privaţi să aibă o anumită formă juridică, dar grupul selectat va fi obligat să dobândească o anumită formă juridică în cazul în care i s-a atribuit contractul, în măsura în care această transformare este necesară în scopul bunei executări a contractului.

Art. 32

În scopul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat de către partenerii publici, statul român în relaţiile lui cu alte state membre aplică în relaţiile lor condiţii la fel de favorabile precum cele pe care le aplică operatorilor economici/investitorilor privaţi din ţările terţe în temeiul acordului privind contractele de achiziţii publice încheiat în cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay. În acest scop, statul român se consultă cu privire la măsurile pe care urmează să le ia în scopul punerii în aplicare a acordului, în cadrul Comitetului consultativ pentru achiziţii publice constituit în temeiul art. 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de instituire a Comitetului consultativ pentru achiziţiile publice de lucrări.

Art. 33

Fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentei legi, în special celor privind obligaţiile în materie de publicitate a contractelor atribuite şi de informare în legătură cu investitorii privaţi, şi în conformitate cu cadrul legal în materie, acesta din urmă nu divulgă informaţiile comunicate de investitorii privaţi cu titlu confidenţial; respectivele informaţii cuprind în special secrete tehnice sau comerciale şi aspectele confidenţiale ale ofertelor/scrisorilor de intenţie.

SECŢIUNEA 2: Definiţii

Art. 4

(1)În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)bun public – bunul care aparţine domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sau un bun ce aparţine domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

b)lucrare publică – investiţia care se finanţează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public;

c)serviciu public – totalitatea acţiunilor şi activităţilor prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general sau local ale colectivităţilor;

d)proiect public-privat – proiectul care se realizează în întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public;

e)investitor privat – orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care şi-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de selecţie şi este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, cu precizarea situaţiei prevăzute la art. 31 alin. (1), şi care are calitatea de furnizor de bunuri, prestator de servicii ori executant de lucrări – cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă bunuri, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

e1)partener privat – orice investitor privat care a semnat un contract de parteneriat public-privat;

f)companie de proiect – societate comercială, persoană juridică română, având ca acţionari partenerul public şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi proporţional cu participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură;

g)contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect – actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale partenerului privat pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată;

h)autoritate publică centrală – unul sau mai multe ministere, autorităţi ori instituţii publice, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ce pot implementa proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;

i)autoritate publică locală – organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local;

j)autoritate publică – orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală, aşa cum au fost definite în prezenta lege;

k)acord de proiect – actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, încheiat între partenerul public şi investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat;

l)anunţ de selecţie pentru parteneriat public-privat – documentul formal publicat în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, de partenerul public, în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

m)document ataşat anunţului de selecţie sau document ataşat – documentul întocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor privaţi descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerinţele de capacitate, criteriile şi modalitatea de evaluare şi selecţie a investitorilor interesaţi;

n)finanţatorul proiectului public-privat – persoana fizică sau juridică care pune la dispoziţia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat;

o)nonactive – active înregistrate numai în evidenţa companiei de proiect, care, chiar dacă provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidenţiate în bilanţul contabil al acestuia;

p)încheierea contractului – procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare şi parafare;

q)durată determinată – perioadă negociată, în care se derulează contractul parteneriatului public-privat şi care asigură investitorului privat recuperarea finanţării.

r)procedură deschisă – procedura de selecţie a investitorului privat care se desfăşoară într-o singură etapă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, şi în cadrul căreia orice investitor privat poate depune o ofertă;

s)dialogul competitiv – procedura de selecţie a investitorului privat de către partenerul public, la care poate participa orice investitor privat, care se desfăşoară în două etape, etapa de evaluare şi etapa de negociere, şi în cadrul căreia partenerul public conduce un dialog în conformitate cu prevederile prezentei legi;

ş)valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat-suma valorii aportului partenerului public şi costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect.

t)contractele de parteneriat public-privat de lucrări – contractele de parteneriat care au ca obiect fie execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unor lucrări referitoare la una dintre activităţile menţionate la anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fie realizarea prin orice mijloace a unei lucrări care să răspundă unor necesităţi precizate de partenerul public în conţinutul anunţului de selecţie şi al documentului ataşat. O “lucrare” este rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţie sau de lucrări publice, destinată să îndeplinească ea însăşi o funcţie economică sau tehnică;

ţ)contractele de parteneriat public-privat de bunuri – contractele de parteneriat, altele decât cele prevăzute la lit. t), care au ca obiect furnizarea de bunuri care să răspundă unor necesităţi precizate de partenerul public în conţinutul anunţului de selecţie şi al documentului ataşat. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect furnizarea de bunuri şi care acoperă, în mod accesoriu, lucrări de montaj şi de instalare este considerat “contract de parteneriat public-privat de bunuri”;

u)contractele de parteneriat public-privat de servicii – contractele de parteneriat, altele decât contractele specificate la lit. t) şi ţ), care au ca obiect prestarea de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect atât bunuri, cât şi servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este considerat “contract de parteneriat public-privat de servicii”, în cazul în care valoarea serviciilor în cauză este mai mare decât valoarea bunurilor cuprinse în contract. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect servicii în înţelesul anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care cuprinde numai incidental activităţi în înţelesul anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu obiectul principal al contractului, este considerat contract de parteneriat public-privat de servicii.

(2)În sensul art. 11 lit. h), se înţelege:

a)reţea publică de telecomunicaţii – infrastructura publică de telecomunicaţii care permite trimiterea de semnale între puncte terminus definite ale reţelei prin cablu, prin microunde, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

b)punct terminus al reţelei – ansamblul de conexiuni fizice şi specificaţii tehnice de acces care fac parte din reţeaua publică de telecomunicaţii şi sunt necesare pentru a avea acces la respectiva reţea publică şi pentru a comunica în mod eficient prin intermediul său;

c)servicii publice de telecomunicaţii – serviciile de telecomunicaţii furnizate de una sau mai multe entităţi de telecomunicaţii desemnate în mod special de statul membru;

d)servicii de telecomunicaţii – serviciile care constau, integral sau parţial, în transmisia şi transmiterea de semnale în reţeaua publică de telecomunicaţii prin procedee de telecomunicaţii, cu excepţia radiodifuziunii şi televiziunii.

Art. 41

Contractele de parteneriat public-privat de lucrări, de bunuri şi de servicii includ şi contractele care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică: gaze, energie termică şi electrică, apă, transport, servicii poştale, explorarea sau extracţia de petrol, gaze, cărbune sau alţi combustibili solizi, precum şi porturile sau aeroporturile.

SECŢIUNEA 3: Tipuri de activităţi în proiectele de parteneriat public-privat

Art. 5

În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin următoarele tipuri de contracte:

a)contracte de lucrări;

b)contracte de bunuri;

c)contracte de servicii.

Art. 51

(1)Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele:

a)echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, pentru bunuri şi servicii;

b)echivalentul în lei al sumei de 4.845.000 euro, fără TVA, pentru lucrări.

(2)Pragurile valorice prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu directivele europene aplicabile în materie.

Art. 52

(1)În ceea ce priveşte gazele şi energia termică, prezenta lege se aplică următoarelor activităţi relevante:

a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de gaze sau energie termică;

b)alimentarea cu gaze sau energie termică a unor asemenea reţele.

(2)Alimentarea cu gaze sau energie termică a reţelelor care furnizează un serviciu public, de către un partener public, nu se consideră activitate relevantă în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)producerea de gaze sau energie termică de către partenerul public este consecinţa inevitabilă a desfăşurării unei activităţi, alta decât cele menţionate la alin. (1) sau (3) ori la art. 53-56;

b)alimentarea reţelei publice este destinată doar exploatării economice a unei asemenea producţii şi reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entităţii, având în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

(3)În ceea ce priveşte energia electrică, prezenta lege se aplică următoarelor activităţi relevante:

a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei energiei electrice;

b)alimentării cu energie electrică a unor asemenea reţele.

(4)Alimentarea cu energie electrică a reţelelor care furnizează un serviciu public, de către un partener public, nu se consideră o activitate relevantă în sensul alin. (3), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)producerea de energie electrică de către partenerul public are loc deoarece consumul său este necesar pentru desfăşurarea unei activităţi, alta decât cele menţionate la alin. (1)-(3) sau la art. 53-56;

b)alimentarea reţelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public şi nu a depăşit 30% din producţia totală de energie a entităţii, având în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

Art. 53

(1)Prezenta lege se aplică următoarelor activităţi relevante:

a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de apă potabilă;

b)alimentarea cu apă potabilă a unor asemenea reţele.

(2)Prezenta lege se aplică şi contractelor de parteneriat public-privat atribuite de parteneri publici care desfăşoară o activitate menţionată la alin. (1) şi care:

a)se referă la proiecte de inginerie hidraulică, irigaţii sau drenare, cu condiţia ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de proiecte sau instalaţii de irigare ori drenare;

b)au legătură cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.

(3)Alimentarea cu apă potabilă a reţelelor care furnizează un serviciu public, de către un partener public, nu se consideră o activitate relevantă în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)producerea de apă potabilă de către partenerul public se efectuează deoarece consumul său este necesar pentru desfăşurarea unei activităţi, alta decât cele menţionate la art. 52-56;

b)alimentarea reţelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public şi nu a depăşit 30% din producţia totală de apă potabilă a partenerului public, având în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

Art. 54

(1)Prezenta lege se aplică activităţilor relevante privind punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz ori prin cablu. În ceea ce priveşte serviciile de transport, se consideră că o reţea există în cazul în care serviciul este oferit în condiţii de funcţionare stabilite de o autoritate competentă, cum ar fi condiţiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind capacitatea de transport disponibilă sau frecvenţa serviciului.

(2)Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată activitate relevantă în cazul în care şi alţi investitori privaţi au dreptul să presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi partenerii publici.

Art. 55

(1)Prezenta lege se aplică activităţilor privind prestarea următoarelor servicii:

a)servicii poştale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale – corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială – indiferent de greutate;

b)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care precedă şi urmează expedierii;

c)servicii cu valoare adăugată în legătura cu poşta electronică şi furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin poşta electronică recomandată;

d)servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondenţă, care nu poartă adresă;

e)servicii financiar-poştale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. XVII A şi la art. 24 lit. c) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, şi care includ, în principal, mandatele poştale şi transferurile pe bază de conturi curente poştale;

f)servicii logistice, care combină livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele poştale.

(2)Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat.

(3)În sensul prevederilor alin. (2), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de partenerul public interesat, care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existentă.

(4)Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Art. 56

Prezenta lege se aplică activităţilor relevante referitoare la exploatarea unei regiuni geografice în scopul:

a)explorării sau extracţiei de petrol, gaze, cărbune sau alţi combustibili solizi;

b)punerii la dispoziţia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor şi a porturilor maritime sau fluviale ori a altor terminale de transport.

Art. 6

(1)Prin contractele de parteneriat public-privat, companiei de proiect îi sunt transferate obligaţii cum ar fi:

a)proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic;

b)construcţia;

c)dezvoltarea;

d)reabilitarea;

e)operarea;

f)întreţinerea;

g)finanţarea.

(2)La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

(2^1)În situaţia asocierii partenerilor publici potrivit dispoziţiilor art. 8 lit. b), la constituirea asocierii, având în vedere scopul şi obiectivele asocierii şi ale proiectului de parteneriat public-privat, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii publice, partenerii publici vor stabili de comun acord care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum şi orice alte condiţii privind regimul juridic şi modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.

(2^2)În situaţia asocierii unei autorităţi publice centrale cu una sau mai multe autorităţi publice locale, conform art. 8 lit. b), în vederea derulării unui proiect de parteneriat public-privat de interes public naţional, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autorităţii publice centrale, în bună stare şi liber de orice sarcini sau obligaţii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

(2^3)În situaţiile prevăzute la alin. (21) şi (22), anunţul de intenţie şi documentul ataşat vor cuprinde şi înţelegerea partenerilor publici asociaţi, iar transferarea bunului potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) se va face şi cu aplicarea condiţiilor stabilite prin înţelegerea partenerilor publici asociaţi.

(3)Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat şi alte activităţi pe care să le desfăşoare compania de proiect, cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi.

SECŢIUNEA 4: Parteneri publici

Art. 7

În cadrul contractului de parteneriat public-privat, autorităţile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.

Art. 8

Este partener public, în sensul prezentei legi:

a)oricare organism al statului, autoritate publică sau instituţie publică, care acţionează la nivel central, regional ori local, sau organisme de drept public, indiferent de activitatea lor, incluzându-le pe cele care operează activităţi menţionate la art. 52-56. Un “organism de drept public” înseamnă orice organism:

(i)stabilit în scopul specific de a satisface nevoile de interes general, care nu au un caracter industrial sau comercial; şi

(ii)având personalitate juridică; şi

(iii)finanţat, în cea mai mare parte, de către un partener public din cei enumeraţi la lit. a); sau

– făcând obiectul supervizării, gestionării de către un partener public dintre cei enumeraţi la lit. a); sau

– având un consiliu administrativ, de conducere sau de supraveghere, în cadrul căruia mai mult de jumătate dintre membri sunt numiţi de către un partener public dintre cei enumeraţi la lit. a);

b)oricare asociere formată din unul sau mai mulţi parteneri publici enumeraţi la lit. a), autorităţi, instituţii publice şi întreprinderi publice din statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de activitatea lor, inclusiv cei care operează una dintre activităţile menţionate la art. 52-56;

c)orice întreprindere publică care operează una dintre activităţile menţionate în art. 52-56, asupra cărora partenerii publici definiţi la lit. a) şi b) pot exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă în virtutea dreptului de proprietate, participării financiare ori normelor care o guvernează. Influenţa dominantă se prezumă în cazul în care partenerii publici definiţi la lit. a) şi b), direct sau indirect, faţă de o întreprindere:

– deţin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii; sau

– controlează majoritatea voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere; sau

– pot numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a întreprinderii;

d)orice entităţi juridice care, dacă nu sunt parteneri publici aşa cum sunt definiţi la lit. a)-c), desfăşoară printre activităţile lor una ori mai multe dintre activităţile menţionate la art. 52-56 sau orice combinaţie a acestora şi beneficiază de drepturi speciale ori exclusive acordate de o autoritate competentă. În sensul prezentei legi, “drepturile speciale sau exclusive” înseamnă drepturile acordate de către o autoritate competentă a unui stat membru prin intermediul unei dispoziţii legislative, de reglementare ori administrative, care au ca efect limitarea exercitării activităţilor definite în art. 52-56 la una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a efectua o astfel de activitate.

SECŢIUNEA 5: Domeniu de aplicare. Excepţii

Art. 9

Prezenta lege se aplică pentru:

a)derularea unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu obiectul prezentei legi, între un partener public şi un investitor privat, ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute de prezenta lege;

b)încheierea acordului de proiect;

c)înfiinţarea şi reglementarea funcţionării companiei de proiect.

Art. 10

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorităţile abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b)contractelor de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de legislaţia conexă;

c)îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă şi securitate naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d)protecţia unor interese esenţiale de stat impune acest lucru;

e)contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi de legislaţia conexă;

f)contractelor de asociere în participaţiune reglementate conform legii.

Art. 11

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat care:

a)are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

b)se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune;

c)se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere;

d)se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale partenerului public efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României;

e)se referă la angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

f)se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, altele decât cele ale căror beneficii revin exclusiv partenerilor publici pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie integral remunerat de către partenerul public.

g)sunt reglementate de Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE;

h)în urma atribuirii, partenerii publici pot pune la dispoziţie sau pot exploata reţele publice de telecomunicaţii ori pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de telecomunicaţii.

Art. 12

(1)Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a:

a)unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul ori mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; toate acordurile sunt comunicate Comisiei Europene de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat;

b)unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

c)aplicării unei proceduri specifice unei organizaţii internaţionale.

(2)Partenerul public are obligaţia de a exclude din procedura de selecţie pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat orice investitor privat despre care are cunoştinţă că în ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

(3)Partenerul public are dreptul de a exclude dintr-o procedură de selecţie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat orice investitor privat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a)a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic sau care au făcut obiectul unor proceduri echivalente prevăzute de legislaţia naţională a altor ţări;

b)nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;

c)a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

d)prezintă informaţii incorecte sau nu prezintă informaţiile solicitate de către partenerul public, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

CAPITOLUL II: Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat

SECŢIUNEA 1: Reguli generale

Art. 13

(1)La derularea procedurilor de selecţie, precum şi la încheierea contractului, partenerul public şi investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 3.

(2)Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public în îndeplinirea atribuţiilor sale din sectorul public încredinţat, în legătură cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, până la preluarea bunului conform art. 30.

(3)Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public să împuternicească compania de proiect să încaseze plăţile făcute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derulării contractului de parteneriat public-privat.

(la data 21-apr-2011 Art. 13 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

Art. 14

(1)Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a)iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de selecţie şi a documentului ataşat de către partenerul public;

b)selecţia investitorilor privaţi prin “procedura deschisă” sau prin “procedura de dialog competitiv”;

c)semnarea acordului de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, în cazul procedurii de dialog competitiv;

d)negocierea cu investitorii privaţi selectaţi ce au semnat acordul de proiect, în cazul procedurii de dialog competitiv.

(2)Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile conform legislaţiei române, pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială pe acţiuni având ca acţionari partenerul public şi partenerul privat, în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.

Art. 15

Elementele de bază ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, după caz:

a)iniţierea;

b)finanţarea;

c)proiectarea;

d)construirea/realizarea;

e)reabilitarea/modernizarea;

f)întreţinerea, managementul/operarea;

g)derularea de operaţiuni comerciale;

h)transferul proiectului către partenerul public la finalizarea acestuia.

Art. 16

Regulile generale obligatorii care se iau în considerare pe tot parcursul etapelor de iniţiere, negociere şi finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a)în cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale;

b)diviziunea responsabilităţilor, a valorii de finanţare şi a riscurilor sunt convenite prin contract;

c)pe parcursul derulării unui contract de parteneriat – public privat, drepturile şi obligaţiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;

d)bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementărilor contabile, naţionale şi europene în vigoare, în funcţie de modalitatea de repartiţie a riscurilor în cadrul proiectului;

e)prevederile lit. d) se aplică corespunzător şi fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;

f)pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate în proiect sunt clasificate ca nonactive şi nu vor fi înregistrate în situaţia financiară trimestrială şi anuală a partenerului public implicat;

g)pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enunţate la lit. f) vor fi înregistrate în balanţa de verificare şi situaţia financiară anuală ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) şi art. 35.

Art. 17

Un contract de parteneriat public-privat se referă la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

SECŢIUNEA 2: Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat

Art. 18

(1)Contractele de parteneriat sunt atribuite prin procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv, conform condiţiilor definite în prezenta lege.

(2)Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura deschisă se derulează după cum urmează:

a)definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

b)elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;

c)elaborarea de către partenerul public a anunţului de selecţie şi a documentului ataşat;

d)constituirea comisiei de evaluare a ofertelor de către partenerul public şi numirea acesteia;

e)elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare ţinându-se cont de prevederile alin. (13), a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a ofertelor întârziate sau primite nesigilate;

f)publicarea anunţului de selecţie împreună cu documentul ataşat;

g)primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin ofertele elaborate de investitorii privaţi interesaţi;

h)convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând ofertele în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a investitorilor privaţi interesaţi;

i)evaluarea ofertelor şi a documentelor anexate la acestea;

j)întocmirea raportului de evaluare a ofertelor, stabilirea ofertelor admisibile, respectiv neconforme sau neacceptabile, ierarhizarea investitorilor privaţi şi desemnarea ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile de către comisia de evaluare;

k)decizia de selecţie către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoţită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale şi de o declaraţie precisă privind termenul exact de aşteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) şi se comunică prin oricare dintre următoarele modalităţi: poşta, fax, mijloace electronice (e-mail);

k1)partenerul public va publica anunţul de atribuire a contractului, cu respectarea conţinutului prevăzut în anexa la prezenta lege;

l)partenerul public are dreptul de a nu comunica anumite informaţii specificate la lit. k) numai în situaţia în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar prejudicia concurenţa loială;

m)încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câştigător.

(3)În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 51 alin. (1), termenul de primire a ofertelor este de 52 de zile calendaristice de la data trimiterii anunţului de selecţie spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. 51 alin. (1), partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

(5)În cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic şi/sau financiar, când partenerul public nu este în măsura să definească, din motive obiective, fără ajutor şi în avans, mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile ori să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv, în măsura în care consideră că aplicarea unei proceduri deschise nu poate permite atribuirea contractului.

(6)În cazul alegerii procedurii de dialog competitiv, partenerul public va întocmi şi o notă justificativă prin care va motiva alegerea acestei proceduri. Procedura selectată va fi indicată în anunţul de selecţie.

(7)Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv se derulează după cum urmează:

a)definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

b)elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;

c)elaborarea de către partenerul public a anunţului de selecţie şi a documentului ataşat;

d)constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către partenerul public;

e)elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate;

f)elaborarea şi aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privaţi;

g)publicarea anunţului de selecţie împreună cu documentul ataşat;

h)primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii privaţi interesaţi;

i)convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând scrisorile de intenţie în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a investitorilor privaţi interesaţi;

j)evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea;

k)întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare unde vor fi stabiliţi investitorii privaţi selectaţi ce vor fi invitaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect;

l)constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, pentru semnarea acordului de proiect;

m)invitarea simultan şi în scris a investitorilor privaţi selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect;

n)desfăşurarea negocierilor cu investitorii privaţi semnatari ai acordului de proiect, conform criteriilor stabilite de partenerul public în documentul ataşat, pentru selectarea investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

o)prezentarea ofertei finale, după finalizarea negocierilor, în termenul stabilit de către partenerul public. Pentru contractele cu o valoare de până la sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 5 zile de la terminarea negocierilor cu toţi candidaţii, iar pentru contractele cu o valoare ce depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 10 zile de la terminarea negocierilor cu toţi candidaţii;

p)partenerul public va publica în SEAP termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale, în conformitate cu lit. o);

q)întocmirea raportului de evaluare a ofertelor finale, stabilirea ofertelor admisibile, respectiv neconforme sau neacceptabile, ierarhizarea investitorilor privaţi şi desemnarea ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile de către comisia de evaluare;

(la data 17-oct-2011 Art. 18, alin. (7), litera Q. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

r)decizia de selecţie către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoţită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale şi de o declaraţie precisă privind termenul exact de aşteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) şi se va comunica prin oricare dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, mijloace electronice (e-mail);

r1)partenerul public va publica anunţul de atribuire a contractului, cu respectarea conţinutului prevăzut în anexa la prezenta lege;

(la data 17-oct-2011 Art. 18, alin. (7), litera R. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

s)partenerul public are dreptul de a nu comunica anumite informaţii specificate la lit. r) numai în situaţia în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar prejudicia concurenţa loială;

ş)încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câştigător.

t)partenerii publici pot prevedea ca procedura să se desfăşoare în etape succesive, pentru a reduce numărul de soluţii care trebuie discutate în etapa de negociere, aplicând criteriile de atribuire menţionate în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat anunţului de selecţie. Partenerii publici continuă negocierea până când sunt în măsură să identifice soluţia sau soluţiile, după caz, după ce le-au comparat, care pot răspunde necesităţilor lor.

(la data 17-oct-2011 Art. 18, alin. (7), litera Ş. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(8)În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 51 alin. (1), termenul minim de primire a scrisorilor de intenţie este de 37 de zile calendaristice de la data transmiterii anunţului de selecţie spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(la data 17-oct-2011 Art. 18, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(9)În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. 51 alin. (1), partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie.

(10)Contractul este atribuit investitorului privat care a prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, după aplicarea criteriilor stabilite de partenerul public, criterii precizate în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat.

(11)Criteriile de evaluare şi negociere sunt ponderate.

(12)Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate şi partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens.

(13)Criteriile de evaluare şi negociere trebuie să includă cel puţin costul total al ofertei şi obiectivele de performanţă definite conform scopului contractului.

(la data 17-oct-2011 Art. 18, alin. (13) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(14)Prin costul total al ofertei se înţelege suma costurilor generate de proiectarea, finanţarea, construcţia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, întreţinerea, mentenanţa, operarea, exploatarea sau managementul lucrărilor, echipamentelor şi valorilor imateriale/materiale şi de prestarea de servicii prevăzute pe durata contractului.

(15)Alte criterii de evaluare şi negociere, legate de obiectul contractului, pot fi: calitatea şi natura inovatoare ale ofertei, termenul de realizare a lucrărilor, echipamentele sau valorile imateriale şi calităţile arhitecturale, estetice sau funcţionale ale acestora.

(16)În cazul alegerii de către partenerul public a procedurii de dialog competitiv, criteriile de evaluare vor fi diferite de criteriile de negociere.

(17)În cazul procedurii de dialog competitiv, când negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori privaţi selectaţi, în ordinea ierarhică a selecţiei, până la obţinerea unui rezultat favorabil

(18)În cazul în care un investitor privat depune o ofertă cu un preţ neobişnuit de scăzut, partenerul public are dreptul să o descalifice, dacă în urma analizei unor detalii solicitate în scris de la investitorul privat această ofertă nu este susţinută din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de către partenerul public prin anunţul de selecţie şi/sau documentul ataşat. Ofertele/Scrisorile de intenţie sunt considerate inacceptabile/neconforme/ descalificate, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(la data 17-oct-2011 Art. 18, alin. (18) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(181)Partenerul public care constată că o ofertă este anormal de scăzută, deoarece investitorul privat a obţinut un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva ofertă numai din acest motiv, cu excepţia cazului în care consultă investitorul privat în acest sens şi acesta nu este în măsură să demonstreze, în decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de partenerul public, că ajutorul în cauză nu afectează concurenţa loială între investitorii privaţi ce participă la una dintre procedurile de selecţie stabilite prin prezenta lege. Partenerul public care respinge o ofertă anormal de scăzută, deoarece investitorul privat a obţinut un ajutor de stat, informează Comisia Europeană cu privire la aceasta.

(la data 17-oct-2011 Art. 18, alin. (18) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(19)Indiferent de procedura aplicată, în cazul nefinalizării unui contract de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii privaţi care au depus oferte, partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. După caz, înainte de reluarea procedurii, partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate şi/sau să schimbe unele date din documentul ataşat.

(20)În procedura de dialog competitiv numărul minim de candidaţi invitaţi este de 3. Partenerul public poate limita numărul de investitori privaţi selectaţi pentru încheierea acordului de proiect, cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de candidaţi pentru a asigura o concurenţă reală. În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim stabilit în anunţul de selecţie, partenerul public poate continua procedura, invitând investitorul privat sau investitorii privaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie.

(21)Procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv se poate finaliza chiar dacă se depune o singură ofertă, cu condiţia ca aceasta, împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat, să respecte cerinţele minime impuse de anunţul de selecţie şi documentul ataşat, elaborate de partenerul public.

(22)Partenerul public are obligaţia de a solicita investitorilor privaţi constituirea garanţiei de participare în cuantum de 1%, fără TVA, din valoarea estimată a contractului. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, sau prin depunere la casieria partenerului public.

(23)Partenerul public are obligaţia de a verifica constituirea garanţiei de participare, conform alin. (22), la data deschiderii ofertelor, respectiv la data deschiderii scrisorilor de intenţie.

(la data 21-apr-2011 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

(24)Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi ca o chestiune de excepţie, partenerii publici pot atribui un contract de parteneriat public-privat printr-o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sunt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial de parteneriat public-privat şi care au devenit necesare, ca urmare a unei situaţii neprevăzute, pentru execuţia lucrării ori serviciilor descrise de acestea, cu condiţia atribuirii contractului investitorului privat care a contractat respectiva lucrare sau respectivul serviciu şi:

– în cazul în care respectivele lucrări sau servicii suplimentare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic ori economic de contractul iniţial fără a constitui un inconvenient major pentru partenerii publici; sau

– în cazul în care respectivele lucrări sau servicii, chiar dacă pot fi separate de executarea contractului iniţial, sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia.

Cu toate acestea, valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 50% din valoarea contractului iniţial.

(la data 17-oct-2011 Art. 18, alin. (23) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

Art. 19

Investitorul privat selectat potrivit prezentei legi are obligaţia de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia şi, de asemenea, are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.

(la data 21-apr-2011 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

Art. 20

(la data 20-oct-2011 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 reglementat de capitolul VI din Norme Metodologice din 2010 )

Partenerul public va elabora şi aproba normele proprii pentru înfiinţarea comisiilor, elaborarea criteriilor şi derularea etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi. Normele respective au la bază reglementările prezentei legi şi ale actelor normative în domeniu, elaborate de instituţiile competente.

Art. 201

(1)Întrucât în cazul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat criteriul de atribuire este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, partenerii publici pot autoriza investitorii privaţi să prezinte oferte alternative.

(2)În anunţul de selecţie partenerii publici trebuie să precizeze dacă autorizează sau nu oferte alternative. În lipsa acestei menţiuni, ofertele alternative nu pot fi autorizate.

(3)Partenerii publici care autorizează oferte alternative menţionează în documentul ataşat cerinţele minime pe care trebuie să le respecte acestea, precum şi cerinţele de prezentare.

(4)Partenerii publici iau în considerare numai ofertele alternative care îndeplinesc cerinţele minime impuse.

(5)În cazul procedurilor de selecţie privind atribuirea contractelor de parteneriat public-privat de bunuri şi a contractelor de parteneriat public-privat de servicii, partenerii publici care au autorizat oferte alternative nu pot respinge o ofertă alternativă din simplul motiv că ar conduce, în cazul în care ar fi selectată, fie la un contract de parteneriat public-privat de servicii în locul unui contract de parteneriat public-privat de bunuri, fie la un contract de parteneriat public-privat de bunuri în locul unui contract de parteneriat public-privat de servicii.

Art. 202

(1)Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la:

a)situaţia personală a investitorului privat;

b)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

c)situaţia economică şi financiară;

d)capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e)standardele de asigurare a calităţii;

f)standardele de protecţie a mediului.

(2)Investitorii privaţi pot menţiona capacităţile altor entităţi, indiferent de tipul caracterului legal al relaţiilor dintre aceştia şi respectivele entităţi, în condiţiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 203

Partenerii publici pot prevedea condiţii speciale privind executarea contractului, cu condiţia să fie compatibile cu dreptul comunitar şi să fie menţionate în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat. Condiţiile speciale de executare a unui contract se pot referi, în special, la aspecte sociale şi de mediu.

Art. 204

(1)Partenerii publici întocmesc, pentru fiecare contract de parteneriat public-privat, un proces-verbal care să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a)denumirea şi adresa partenerului public, obiectul şi valoarea contractului de parteneriat public-privat;

b)numele investitorilor privaţi selectaţi şi justificarea alegerii lor;

c)numele investitorilor privaţi respinşi şi motivele respingerii lor;

d)motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scăzute;

e)numele adjudecatarului şi justificarea selectării ofertei sale, precum şi, dacă se cunoaşte, partea din contract pe care acesta intenţionează să o subcontracteze unor terţi;

f)în ceea ce priveşte dialogul competitiv, circumstanţele care justifică recurgerea la respectiva procedură;

g)după caz, motivele pentru care partenerul public a renunţat să atribuie un contract de parteneriat public-privat.

(2)Procesul-verbal sau principalele sale elemente sunt comunicate Comisiei Europene, la cererea acesteia.

(la data 17-oct-2011 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

SECŢIUNEA 3: Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi

Art. 21

Anunţul de selecţie, documentul ataşat anunţului de selecţie şi clarificările solicitate de investitorul privat potrivit prevederilor art. 22 alin. (3)-(5) se publică în SEAP.

(la data 21-apr-2011 Art. 21 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

Art. 22

(1)Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate numai după împlinirea termenului de aşteptare de minimum 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii către investitorii privaţi participanţi prin fax ori alte mijloace electronice sau, în cazul utilizării altor mijloace de comunicare, înainte de expirarea fie a unui termen de cel puţin 15 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii către investitorii privaţi participanţi, fie a unui termen de cel puţin 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare primirii comunicării privind rezultatul procedurii.

(la data 17-oct-2011 Art. 22, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(2)Contractele de parteneriat public-privat, încheiate înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt lovite de nulitate.

(3)Orice investitor privat interesat are dreptul de a solicita clarificări cu privire la anunţul de selecţie şi documentul ataşat anunţului de selecţie.

(la data 17-oct-2011 Art. 22, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(4)Partenerul public are obligaţia de a răspunde la orice solicitare de clarificare cu cel mult 6 zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/scrisorilor de intenţie, în cazul în care a fost solicitată în timp util. Totuşi, aceste solicitări nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esenţiali ai contractului, modificări care ar putea conduce la distorsionarea concurenţei ori care ar putea avea un efect discriminatoriu.

(la data 17-oct-2011 Art. 22, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(la data 17-oct-2011 Art. 22, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(6)La solicitarea partenerului public, investitorilor privaţi li se poate cere clarificarea anumitor aspecte din cadrul ofertei lor sau confirmarea angajamentelor conţinute în aceasta.

(la data 21-apr-2011 Art. 22 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

CAPITOLUL III: Condiţii de iniţiere şi încetare a proiectului de parteneriat public-privat

SECŢIUNEA 1: Condiţii de iniţiere a proiectului de parteneriat public-privat

(la data 20-oct-2011 capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 14 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 20-oct-2011 capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 13 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 20-oct-2011 capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 12 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 20-oct-2011 capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 11 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 20-oct-2011 capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 10 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 20-oct-2011 capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 9 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 20-oct-2011 capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 8 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

Art. 23

(la data 20-oct-2011 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 7 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 13-dec-2010 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 6 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 13-dec-2010 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 5 din capitolul II din Norme Metodologice din 2010 )

(1)Iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat aparţine partenerului public.

(2)Pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat, iniţiatorul întocmeşte un studiu de fundamentare şi prefezabilitate.

(la data 13-dec-2010 Art. 23, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 reglementat de capitolul IV din Norme Metodologice din 2010 )

(3)Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad în sarcina iniţiatorului.

Art. 24

(la data 20-oct-2011 Art. 24 din capitolul III, sectiunea 1 reglementat de capitolul XII din Norme Metodologice din 2010 )

(1)Anunţul de selecţie se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Publicarea în JOUE este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al pragurilor prevăzute la art. 51 alin. (1). Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat verifică fiecare anunţ de selecţie sau altă documentaţie complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în SEAP şi în JOUE, după caz. Avizul primit pentru publicare în SEAP şi/sau JOUE nu exonerează partenerul public de răspunderea privind respectarea prevederilor legale în domeniul parteneriatului public-privat.

(2)SEAP pune la dispoziţia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informaţii specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenţei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunţul de selecţie, documentul ataşat anunţului de selecţie, clarificări solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3) şi (4), termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) şi anunţul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat.

(3)Informaţiile minime care trebuie incluse în anunţul de selecţie, respectiv în anunţul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(4)Partenerii publici precizează în anunţul de selecţie dacă autorizează sau nu oferte alternative; ofertele alternative nu pot fi autorizate în lipsa acestei menţiuni.

(la data 17-oct-2011 Art. 24 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

SECŢIUNEA 2: Condiţii de încetare a proiectului de parteneriat public-privat

(la data 13-dec-2010 capitolul III, sectiunea 2 reglementat de capitolul IX din Norme Metodologice din 2010 )

Art. 25

(1)Parteneriatul public-privat încetează:

a)în cazul expirării termenului contractului încheiat între partenerul public şi partenerul privat;

b)în baza acordului dintre partenerul public şi partenerul privat;

c)în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.

(2)În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligată să restituie partenerului public bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.

(la data 21-apr-2011 Art. 25, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

(3)Compania de proiect are obligaţia să notifice cu cel puţin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a contractului, partenerul public cu privire la intenţia de a preda bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. Partenerul public are obligaţia de a prelua bunurile prevăzute la alin. (2) până la încetarea efectelor contractului.

(la data 21-apr-2011 Art. 25, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

(4)În cazul în care partenerul privat sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau prestării serviciului de interes public, acesta notifică în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau a serviciului.

(5)În cazul în care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investiţia consumată până la acel moment rămâne ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect şi partenerul public neavând nicio obligaţie de returnare a valorii investiţiei respective către partenerul privat.

Art. 26

Până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect, la încetarea contractului de parteneriat public-privat, părţile contractului de parteneriat public-privat sunt ţinute de respectarea obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi/sau contractului.

CAPITOLUL IV: Contractul de parteneriat public-privat

(la data 20-oct-2011 capitolul IV reglementat de capitolul XI din Norme Metodologice din 2010 )

Art. 27

Contractul de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public şi investitorul privat, selectat cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 18 şi având în vedere:

a)tipul de activităţi convenite potrivit prevederilor art. 6;

b)stabilirea concretă, în funcţie de tipul de activităţi, a obligaţiilor părţilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

c)valoarea investiţiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;

(la data 20-oct-2011 Art. 27, litera C. din capitolul IV reglementat de capitolul VII din Norme Metodologice din 2010 )

d)perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi termenul de finalizare a acestuia;

e)definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileşte termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de execuţie, derulare a finanţării, realizare a obiectivului public, întreţinere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului către partenerul public;

f)cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporţiilor de participare la compania de proiect;

g)criteriile de performanţă cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;

h)clauzele de retragere din proiect;

i)penalităţile pentru situaţia când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract;

j)condiţiile de înfiinţare a companiei de proiect, care se includ în conţinutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

(la data 21-apr-2011 Art. 27 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

SECŢIUNEA 1: Contestaţii(la data 17-oct-2011 capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

Art. 28

(1)Orice persoana care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei legi.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice investitor privat care:

a)are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de selecţie;

b)a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu, ca o consecinţă a unui act al partenerului public, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de selecţie.

(la data 17-oct-2011 Art. 28, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(3)În sensul prevederilor alin. (1), prin act al partenerului public se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta lege, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu ori în cadrul procedurii de selecţie.

(la data 21-apr-2011 Art. 28 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

Art. 281

În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, persoana care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, cu respectarea prevederilor art. 283 alin. (1), art. 287 şi 288.

Art. 282

(1)Înainte de a se adresa Consiliului, persoana vătămată notifică partenerul public cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat şi la intenţia de a sesiza Consiliul. Dispoziţiile art. 22 alin. (1) şi art. 283 alin. (1) rămân aplicabile.

(2)Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa Consiliului.

(3)Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de selecţie. După primirea notificării, partenerul public poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de selecţie sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.

(4)Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat partenerul public, cât şi celorlalţi investitori privaţi implicaţi în procedura de selecţie.

(5)Persoana vătămată care a notificat partenerul public potrivit dispoziţiilor alin. (1) se poate adresa de îndată Consiliului, fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de partenerul public potrivit alin. (3).

(6)Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite partenerului public o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în faţa Consiliului sau, după caz, de renunţare la judecarea contestaţiei.

Art. 283

(1)Persoana vătămată poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării partenerului public către investitorul privat interesat, în cazul utilizării faxului ori a mijloacelor electronice sau, în cazul utilizării altor mijloace de comunicare, acest termen este egal fie cu cel puţin 15 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării partenerului public către investitorul privat interesat, sau de cel puţin 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare primirii comunicării făcute de partenerul public către un investitor privat, în condiţiile prezentei legi, despre un act al partenerului public considerat nelegal.

(la data 17-oct-2011 Art. 28^3, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

(2)În cazul în care sesizarea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de selecţie publicate în SEAP în condiţiile prezentei legi, data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei.

Art. 284

(1)După primirea unei contestaţii, partenerul public are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi investitori privaţi implicaţi în procedura de selecţie, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.

(2)În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi partenerului public o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz, partenerul public nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. 2810 alin. (1).

(3)În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), partenerul public are dreptul de a încheia contractul de parteneriat public-privat numai după comunicarea deciziei Consiliului în termenul prevăzut la art. 2817 alin. (3), dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere, dispoziţiile art. 2821 se aplică în mod corespunzător.

(4)Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută.

Art. 285

(1)Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de selecţie, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit legii.

(2)În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii.

(3)Consiliul, admiţând contestaţia, dispune, după caz:

a)anularea în tot sau în parte a actului partenerului public;

b)obligarea la emiterea actului de către partenerul public;

c)îndeplinirea unei obligaţii de către partenerul public, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul de selecţie, documentul ataşat sau din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie;

d)orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat.

(la data 17-oct-2011 Art. 28^5, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

Art. 286

(1)Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet.

(2)În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept.

(3)Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.

(4)Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.

Art. 287

(1)Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:

a)numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;

b)denumirea şi sediul partenerului public;

c)denumirea obiectului contractului de parteneriat public-privat şi procedura de selecţie aplicată;

d)obiectul contestaţiei;

e)motivarea în fapt şi în drept a cererii;

f)mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;

g)semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.

(2)În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate elementele prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă.

Art. 288

(1)Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi partenerului public, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 283 alin. (1). Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 287 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.

(2)În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, partenerul public are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi investitori privaţi participanţi încă implicaţi în procedura de selecţie. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective.

(3)Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziţiile art. 18 alin. (2) lit. k) şi ale art. 18 alin. (7) lit. r) se aplică în mod corespunzător.

(4)În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 2812 şi ale art. 284 alin. (3) nu sunt aplicabile.

Art. 289

(1)Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. Pentru contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie se va păstra continuitatea completului de soluţionare.

(2)Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, investitorii privaţi participanţi în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 287 alin. (1).

Art. 2810

(1)În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor, partenerul public are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 22 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea prevăzută la art. 2812 alin. (3), o copie a dosarului procedurii de selecţie. Lipsa punctului de vedere al partenerului public nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.

(2)Partenerul public va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatorilor, în acelaşi termen prevăzut la alin. (1).

(3)La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul procedurii de selecţie depuse de partenerul public la Consiliu, cu excepţia propunerilor tehnice ale celorlalţi investitori privaţi participanţi la procedura de selecţie, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor investitori privaţi, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului.

Art. 2811

Partenerul public are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestaţiei/contestaţiilor, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi o copie a dosarului procedurii de selecţie, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1).

Art. 2812

(1)În vederea soluţionării contestaţiei, Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice.

(2)Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzut la art. 2814.

(3)Partenerul public are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului partenerului public.

(4)Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5)Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.

(6)Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.

(7)Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesarele către completul de soluţionare a contestaţiei.

(8)Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 2814.

Art. 2813

(1)În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părţii interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de selecţie.

(2)Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.

(3)Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

Art. 2814

(1)Consiliul are obligaţia de a soluţiona pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului privind procedura de selecţie a investitorului privat de la partenerul public, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, conform art. 2815 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.

(2)Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare potrivit legii.

Art. 2815

(1)Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.

(2)Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă partenerul public să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de selecţie. În cazul în care Consiliul dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare din anunţul de selecţie, documentul ataşat ori din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie, partenerul public are dreptul de a anula aplicarea procedurii de selecţie.

(3)În situaţia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de selecţie, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei legi, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, transmiţându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării.

(4)În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 2819 alin. (1).

(5)Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond.

(6)În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de selecţie.

(7)Consiliul poate lua act oricând în cursul soluţionării contestaţiei de renunţarea la aceasta de către contestator.

(8)Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei.

(9)Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit investitor privat.

Art. 2816

(1)În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, partenerul public va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:

a)între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv – 1% din această valoare;

b)între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv – 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei;

c)între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei;

d)între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei;

e)între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei;

f)peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.

(2)În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, partenerul public are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.

Art. 2817

(1)Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine.

(2)După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toţi membrii acestuia şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu.

(3)Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înăuntrul aceluiaşi termen.

(4)Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, precum şi la datele personale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă.

(5)Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.

Art. 2818

(1)Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat este obligatorie pentru partenerul public.

(2)În cazul în care termenul prevăzut de art. 2815 alin. (4) nu este respectat de partenerul public, se va aplica conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părţii interesate.

(3)Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de parteneriat public-privat încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută.

(4)Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.

Art. 2819

(1)Deciziile Consiliului cu privire la soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 2820 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, pentru motive atât de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.

(2)Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 287 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.

(3)Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.

(4)Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 2835.

Art. 2820

(1)Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul partenerului public. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces.

(2)Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu privind procedurile de selecţie ce au ca scop încheierea de contracte de parteneriat public-privat privind servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, este Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces.

(3)Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători.

(4)Prevederile art. 2823-art. 2835 se aplică în mod corespunzător.

(la data 15-feb-2013 Art. 28^20, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 71, punctul 1. din titlul IV din Legea 76/2012 )

(5)După soluţionarea plângerii de către instanţa prevăzută la alin. (1) sau (2), dosarul cauzei se restituie de către instanţă Consiliului.

Art. 2821

(1)În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, preşedintele instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.

(2)Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).

(3)Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

Art. 2822

(1)Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:

a)anularea în tot sau în parte a actului partenerului public;

b)obligarea la emiterea actului de către partenerul public;

c)îndeplinirea unei obligaţii de către partenerul public, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul de selecţie, documentul ataşat sau din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie;

d)orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat.

(2)Instanţa sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului prin care acesta a soluţionat contestaţia cu privire la excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei.

(3)În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul partenerului public a încălcat prevederile legislaţiei în materia parteneriatului public-privat, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 284 alin. (3), dispoziţiile art. 2831 alin. (1) lit. b) alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 2832 se aplică în mod corespunzător.

(4)Instanţa poate respinge pe fond plângerea.

(5)Hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă.

Art. 2823

(1)Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de selecţie, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de parteneriat public-privat se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul partenerului public.

(2)În faţa instanţei de judecată, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul procedurilor de selecţie care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.

(la data 15-feb-2013 Art. 28^23, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 71, punctul 2. din titlul IV din Legea 76/2012 )

Art. 2824

(1)Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.

(2)Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă de curtea de apel.

(3)Apelul nu suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere.

(4)În cazul admiterii apelului, instanţa de apel va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.

(la data 15-feb-2013 Art. 28^24 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 71, punctul 3. din titlul IV din Legea 76/2012 )

Art. 2825

(1)Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum şi a înscrisurilor către pârât.

(2)Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.

(3)Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.

(4)Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (2).

Art. 2826

(1)Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Părţile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare.

(2)Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.

Art. 2827

(1)La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părţilor.

(2)Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.

Art. 2828

(1)Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel.

(2)Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte.

(3)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă.

Art. 2829

Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei, numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.

Art. 2830

(1)În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.

(2)Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).

(3)Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

Art. 2831

(1)instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri:

a)partenerul public a încheiat contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea anunţului de selecţie conform prevederilor prezentei legi;

b)au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) şi art. 284 alin. (3), dacă această încălcare a privat investitorul privat interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia parteneriatului public-privat, dacă această din urmă încălcare a afectat şansele investitorului privat interesat de a obţine contractul.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta va dispune în schimb sancţiuni alternative, după cum urmează:

a)limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie a acestuia; şi/sau

b)aplicarea unei amenzi partenerului public, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a).

(3)La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionale şi descurajante.

(4)Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (2).

(5)Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de selecţie, costurile generate de schimbarea investitorului privat care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.

(6)În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).

Art. 2832

În cazul unei încălcări a prevederilor art. 22 alin. (1) şi art. 284 alin. (3), care nu face obiectul art. 2831 alin. (1) lit. b), instanţa poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative, precum cele prevăzute la art. 2831 alin. (2).

Art. 2833

(1)Constatarea nulităţii contractului, în condiţiile prevăzute la art. 2831 alin. (1), se poate solicita şi prin acţiune separată, în termen de:

a)cel mult 30 de zile, începând cu ziua următoare informării de către partenerul public a investitorilor privaţi participanţi la procedura de selecţie cu privire la încheierea contractului, cu condiţia ca informarea să fie motivată, potrivit art. 18 alin. (2) lit. k) şi alin. (7) lit. r), sub rezerva dispoziţiilor art. 18 alin. (2) lit. l) şi alin. (7) lit. s);

b)cel mult 6 luni, începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a).

(2)Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 2832.

Art. 2834

(1)Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.

(2)Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia comercială a curţii de apel.

(3)Recursul nu suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere.

(4)În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.

Art. 2835

(1)Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei legi, la instanţele judecătoreşti având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcţie de valoare, după cum urmează:

a)până la valoarea de 40.000 lei inclusiv – 1% din această valoare;

b)între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv – 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei;

c)între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv – 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 400.001 lei;

d)între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv – 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 4.000.001 lei;

e)între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv – 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 40.000.001 lei;

f)între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv – 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 400.000.001 lei;

g)peste 4.000.000.000 lei – 2.200 lei.

(2)Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.

(3)Dispoziţiile art. 14 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

(la data 21-apr-2011 Art. 28 din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

SECŢIUNEA 2: Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat

Art. 29

Întreaga procedură privind încheierea contractului de parteneriat public-privat se desfăşoară în limba română. Toate actele de administrare a proiectului de parteneriat public-privat se desfăşoară în limba română.

(la data 21-apr-2011 Art. 29 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

Art. 30

(1)La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transferă, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat către partenerul public, în bună stare, exploatabil şi liber de orice sarcină sau obligaţie. Condiţiile tehnice de transfer sunt definite în contractul de parteneriat public-privat. În cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sancţiunea nulităţii absolute, se va face cu respectarea dispoziţiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembrămintelor acestuia.

(2)Proprietăţile rezultate prin implementarea proiectului public-privat şi terenurile ocupate de proiect, în afara bunurilor proprietate publică, şi care nu pot fi înstrăinate sau grevate pot fi ipotecate, gajate şi pot constitui garanţii pentru finanţatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.

Art. 31

Perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat se stabileşte în baza ofertei depuse de investitorul privat, care are în vedere o analiză economico-financiară reală şi riguroasă a proiectului, bazată pe criterii economice şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(la data 21-apr-2011 Art. 31 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

CAPITOLUL V: Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect

(la data 20-oct-2011 capitolul V reglementat de Art. 96 din capitolul X din Norme Metodologice din 2010 )

(la data 13-dec-2010 capitolul V reglementat de Art. 98 din capitolul X din Norme Metodologice din 2010 )

Art. 32

Compania de proiect definită la art. 4 lit. f) se organizează şi funcţionează conform legislaţiei în vigoare, ca o societate comercială al cărei capital social este deţinut de către partenerul public şi investitorul privat.

(la data 20-oct-2011 Art. 32 din capitolul V reglementat de Art. 93 din capitolul X din Norme Metodologice din 2010 )

Art. 33

(1)Compania de proiect funcţionează pe toată perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat şi se lichidează conform legii la data încheierii acestuia.

(la data 21-apr-2011 Art. 33, alin. (2) din capitolul V abrogat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

Art. 34

(la data 13-dec-2010 Art. 34 din capitolul V reglementat de Art. 94 din capitolul X din Norme Metodologice din 2010 )

Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea şi gestionarea, pe principii economice, conform legii şi statutului propriu de înfiinţare şi funcţionare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligaţiilor de la părţile contractante, precum şi transferul în conformitate cu art. 30 alin. (1) al bunului şi serviciilor care fac obiectul acestuia, în beneficiul public, prin partenerul public.

Art. 35

(la data 13-dec-2010 Art. 35 din capitolul V reglementat de Art. 95 din capitolul X din Norme Metodologice din 2010 )

Pe toată perioada de funcţionare a companiei de proiect, aceasta nu poate să îşi schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creată sau al dezvoltării acestuia în folosul comunităţii.

Art. 36

(la data 13-dec-2010 Art. 36 din capitolul V reglementat de Art. 97 din capitolul X din Norme Metodologice din 2010 )

Compania de proiect va fi condusă de un consiliu de administraţie, în care cei 2 parteneri vor fi reprezentaţi proporţional cu participarea prevăzută la art. 4 lit. f) şi art. 27 lit. f).

(la data 21-apr-2011 Art. 36 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

Art. 37

(la data 13-dec-2010 Art. 37 din capitolul V reglementat de Art. 99 din capitolul X din Norme Metodologice din 2010 )

Compania de proiect nu are dreptul să ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participă la proiectul de parteneriat public-privat, pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, şi nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract.

CAPITOLUL VI: Organizarea activităţii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat

Art. 38

(1)Coordonarea şi monitorizarea centralizată a derulării proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public – Privat, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi reorganizată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public – Privat se reorganizează prin hotărâre a Guvernului la nivel de direcţie generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi va avea rol de instituţie centrală în domeniul proiectelor de parteneriat public-privat şi are ca atribuţie principală îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii.

(3)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public – Privat va constitui o bază de date publică, integrată, unică şi actualizată, cuprinzând toate proiectele de parteneriat public-privat anunţate, precum şi arhiva proiectelor în desfăşurare şi/sau finalizate.

Art. 381

În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor sale, Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat constituie o comisie de analiză şi selecţie privind sustenabilitatea şi fezabilitatea proiectelor de parteneriat public-privat; partenerii publici vor susţine în faţa acestei comisii proiectele de parteneriat pe care doresc să le realizeze, prezentând notele de fundamentare ori studiile de prefezabilitate, includerea în buget a cheltuielilor aferente, aspecte privind finanţarea, detalii tehnice etc., orice alte elemente prin care se pot demonstra avantajele implementării proiectului de parteneriat public-privat; nu pot fi iniţiate proiecte de parteneriat public-privat care nu sunt admise de comisia de analiză şi selecţie din cadrul Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat privind fezabilitatea acestor proiecte; organizarea şi funcţionarea comisiei prevăzute mai sus se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 382

(1)Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice constituie un mecanism de colaborare pentru analiză şi elaborarea opiniilor juridice unitare, în cazul în care cele două structuri au emis, în opinia solicitantului, puncte de vedere diferite la întrebările acestuia în legătură cu modul de derulare a procedurilor de selecţie sau de achiziţie, după caz.

(2)Rezolvarea situaţiei în care un solicitant a obţinut două puncte de vedere diferite la o întrebare/clarificare a acestuia se face numai de către o comisie, constituită ca un mecanism de colaborare înfiinţat în condiţiile prevăzute de prezentul articol.

(3)Solicitantul va depune în scris la Secretariatul General al Guvernului o cerere privind emiterea unui singur punct de vedere, în situaţia în care acesta a primit două opinii diferite de la cele două structuri specificate la alin. (1); se vor anexa la cererea depusă ambele răspunsuri primite de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi de la Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, însoţite de aceeaşi documentaţie depusă la obţinerea acestor răspunsuri.

(4)Secretariatul General al Guvernului va convoca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, o comisie formată dintr-un reprezentant al Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat şi un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; Secretariatul General al Guvernului va desemna ca membru în cadrul acestei comisii un reprezentant din cadrul Direcţiei juridice, acesta conducând şi lucrările acestei comisii.

(5)Toate hotărârile în cadrul comisiei se adoptă cu majoritate simplă; membrii comisiei pot solicita şi opinia/consultarea unor experţi ori a altor persoane cu expertiză, în vederea adoptării celei mai bune soluţii la solicitarea depusă.

(6)Şedinţele comisiei sunt pregătite de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, care va asigura şi condiţiile necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în cele mai bune condiţii; cu ocazia fiecărei întâlniri se va încheia un proces-verbal de şedinţă, ce va fi semnat de către toţi membrii comisiei.

(7)Adoptarea răspunsului/soluţiei finale se va face ţinând cont în mod primordial de punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; dacă există şi alte puncte de vedere, acestea se vor consemna în procesul-verbal de şedinţă.

(8)Soluţia/Răspunsul adoptată/adoptat de către comisie va fi semnată/semnat de către reprezentantul Secretariatului General al Guvernului şi va fi transmisă/transmis în scris solicitantului.

Art. 383

În îndeplinirea atribuţiilor sale specifice de monitorizare, dacă Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat identifică existenţa unor elemente ce ar putea conduce, în opinia sa, la nulitatea absolută a contractului de parteneriat public-privat, aceasta va sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în vederea aplicării dispoziţiilor art. 40.

Art. 384

Sub sancţiunea nulităţii absolute, nu pot fi iniţiate, semnate sau derulate contracte de parteneriat public-privat în cazul în care autoritatea publică îşi asumă riscuri care conduc la clasificarea proiectului în cheltuieli publice, potrivit normelor legale în vigoare.

(la data 17-oct-2011 Art. 38 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

Art. 39

Prin decizii interne pot fi organizate şi puse în funcţiune, dacă se justifică, unităţi interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autorităţilor publice care derulează cel puţin două proiecte de parteneriat public-privat.

CAPITOLUL VII: Sancţiuni

Art. 40

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţă constatarea nulităţii absolute a contractelor de parteneriat public-privat încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 41

Retragerea din contract înainte de termenul stabilit sau neîndeplinirea obligaţiilor contractuale se sancţionează cu plata unor penalităţi care vor fi specificate în mod expres în contractul încheiat între partenerul public şi cel privat.

CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 42

În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile acesteia se completează cu dreptul comun.

Art. 43

Proprietatea intelectuală dobândită în procesul realizării parteneriatului public-privat aparţine partenerului privat, dacă contractul nu prevede altfel.

Art. 44

În cazul în care se îndeplinesc condiţiile unui proiect de parteneriat public-privat şi nu se încalcă interese de ordin public, dispoziţiile prezentei legi pot fi aplicate şi în cazul activităţilor relevante definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare – cap. VIII “Contracte sectoriale”, secţiunea 1 “Activităţi relevante”.

Art. 45

Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează în baza documentaţiei cadastrale, de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice.

Art. 451

Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:

a)refuzul de a pune la dispoziţia Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului a informaţiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiei de monitorizare şi supraveghere;

b)netransmiterea informaţiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise de la Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat;

c)neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei legi, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă;

d)orice altă încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 3, cu excepţia art. 3 alin. (1) lit. e).

Art. 452

(1)Contravenţia prevăzută la art. 451 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.

(2)Contravenţiile prevăzute la art. 451 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.

(3)Contravenţia prevăzută la art. 451 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(4)Contravenientul are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 453

(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat.

(2)Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei.

(3)Orice persoană are dreptul de a sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. În vederea exercitării acestui drept, persoanele respective vor transmite Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia.

(4)Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va monitoriza şi supraveghea respectarea prevederilor prezentei legi şi a actelor normative emise în aplicarea acesteia, putând lua orice măsuri pentru îndreptarea neconformităţilor constatate.

(5)Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat este responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selecţie a partenerului privat, care intră sub incidenţa legislaţiei privind parteneriatul public-privat.

Art. 454

(1)Contravenţiilor prevăzute la art. 451 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

(la data 21-apr-2011 Art. 45 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 39/2011 )

Art. 46

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 47

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 134 din 30 aprilie 2004, Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992, şi ale Directivei 2007/66/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 20 decembrie 2007.

(la data 17-oct-2011 Art. 47 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

 

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 676 din data de 5 octombrie 2010

ANEXĂ:

(1)INFORMAŢII MINIME care trebuie incluse în anunţul de selecţie pentru contractele de parteneriat public-privat

1.Denumirea, ţara, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale partenerului public

2.Modul de atribuire ales

3.Forma contractului

4.Locul execuţiei/realizării lucrărilor, locul de livrare a bunurilor sau locul furnizării serviciilor

5._

a)Contract de parteneriat public-privat de lucrări:

– natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării. Indicaţi în special opţiunile referitoare la lucrările suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatorul CPV

– informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică, de asemenea, elaborarea de proiecte

b)Contract de parteneriat public-privat de bunuri:

– natura bunurilor care urmează să fie furnizate, indicând numărul de referinţă din nomenclatorul CPV. Cantitatea de bunuri care trebuie furnizată, indicând, în special, opţiunile privind suplimentarea acestora şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatorul CPV

c)Contract de parteneriat public-privat de servicii:

– categoria şi descrierea serviciului. Numărul (numerele) de referinţă din nomenclatorul CPV; cantitatea serviciilor care trebuie furnizate. Indicaţi, în special, opţiunile privind serviciile suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la respectivele opţiuni.

– indicaţi dacă execuţia serviciului este rezervată unei profesii determinate în temeiul unor acte cu putere de lege şi al unor acte administrative; faceţi trimitere la actele cu putere de lege şi la actele administrative.

– indicaţi dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu execuţia serviciului.

6.Valoarea totală estimată a contractului de parteneriat public-privat

7.Termenul de finalizare a lucrărilor/bunurilor/serviciilor sau durata contractului de lucrări/bunuri/servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările sau termenul la care sunt livrate bunurile ori sunt prestate serviciile

8.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

9.După caz, condiţiile speciale de care depinde executarea contractului

10.Adresa la care trebuie transmise, termenul de primire şi limba în care trebuie redactate ofertele sau scrisorile de intenţie

11.În cazul procedurilor deschise:

a)denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale partenerului public de la care se pot solicita documentul ataşat şi documentele suplimentare

b)după caz, termenul de depunere a respectivelor solicitări

c)după caz, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii respectivelor documente

12.În cazul procedurilor deschise:

a)persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor

b)data, ora şi locul deschiderii

13.După caz, orice garanţii solicitate

14.Modalităţi esenţiale de finanţare şi de plată şi trimiteri la textele care le reglementează

15.După caz, forma juridică pe care trebuie să o aibă grupul de investitori privaţi câştigători

16.Criterii de selecţie privind situaţia personală a investitorilor privaţi, care pot atrage excluderea acestora, şi informaţii solicitate care să dovedească faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de selecţie şi informaţii privind situaţia personală a investitorilor privaţi, informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie să le aibă investitorii privaţi. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al (ale) capacităţilor eventual impuse

17.Pentru dialogul competitiv, indicaţi, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluţii care trebuie discutate sau de oferte care trebuie negociate

18.Pentru dialogul competitiv, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă sau să dialogheze: numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a alege respectivul număr de candidaţi

19.Perioada de timp în care investitorul privat trebuie să îşi menţină oferta valabilă (proceduri deschise)

20.Criteriul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat

21.Criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor sunt menţionate dacă nu figurează, în cazul dialogului competitiv, în documentul ataşat.

22.Denumirea şi adresa organismului competent cu rezolvarea contestaţiilor

23.Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obţine aceste informaţii

24.Data expedierii anunţului de selecţie

25.Indicaţi dacă contractul este reglementat sau nu de acord.

(2)INFORMAŢII care trebuie incluse în anunţul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat

1.Denumirea şi adresa partenerului public

2.Procedurile de selecţie alese

3.Contracte de parteneriat public-privat de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării

Contracte de parteneriat public-privat de bunuri: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referinţă din nomenclatorul CPV

Contracte de parteneriat public-privat de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinţă din nomenclatorul CPV; cantitatea de servicii ce vor fi prestate

4.Data atribuirii contractului de parteneriat public-privat

5.Criterii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat

6.Numărul de oferte primite

7.Denumirea şi adresa câştigătorului sau câştigătorilor

8.Preţul contractului

9.Valoarea ofertei (ofertelor) reţinute sau a ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de parteneriat public-privat

10.După caz, valoarea şi partea din contract care poate fi subcontractată unor părţi terţe

11.Data publicării anunţului de selecţie la contractul de parteneriat public-privat conform specificaţiilor tehnice de publicare

12.Data expedierii prezentului anunţ

13.Denumirea şi adresa organismului competent cu rezolvarea contestaţiilor şi, după caz, ale celui de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obţine aceste informaţii

(la data 17-oct-2011 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

*) În tot cuprinsul legii, termenii “ofertant” şi “candidat” se înlocuiesc cu sintagma “investitor privat”.

(la data 17-oct-2011 Actul modificat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 86/2011 )

*) În tot cuprinsul legii sintagma “Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat” se înlocuieşte cu sintagma “Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine”.

(la data 22-dec-2012 Actul modificat de Art. 32, alin. (4) din capitolul II din Ordonanta urgenta 96/2012 )