Hotararea de Guvern nr. 1239/2010 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii 178/2010

Info:

– titlul complet: Hotararea nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unitătii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice
– publicata in Monitorul Oficial nr. 833/2010
– in vigoare din 13 decembrie 2010
modificata: prin HG nr. 1000/2011, in vigoare din 20.10.2011 si HG nr. 7/2013, in vigoare din 15.01.2013
versiune actualizata la data de 10.01.2014

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 si 46 din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE nr. 1239 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 şi 46 din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(la data 15-ian-2013 Art. 2 abrogat de Art. 12 din Hotarirea 7/2013 )
Art. 3
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), punctele 61 şi 62 se abrogă.
2.La articolul 3 alineatul (1), punctul 63 va avea următorul cuprins:
“63. gestionează baza de date privind proiectele de concesiuni de lucrări publice, servicii şi bunuri derulate la nivel central şi local;”
3.Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4
1.La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:
“15. Prin Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat (UCCPPP) se asigură îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii. În acest sens:
a) verifică fiecare anunţ de intenţie sau altă documentaţie complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul în care valoarea proiectului depăşeşte 5 milioane euro;
b) în termen de două zile lucrătoare de la data primirii anunţului de la SEAP, UCCPPP are obligaţia fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare, fie să respingă publicarea anunţului, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată partenerul public asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate;
c) elaborează anual strategia naţională pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat şi o supune aprobării Guvernului;
d) urmăreşte, verifică şi raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a strategiei naţionale pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;
e) stabileşte şi promovează proceduri de identificare şi realizare a proiectelor de parteneriat public-privat şi de susţinere a tuturor partenerilor publici definiţi în cap. I secţiunea a 4-a – «Parteneri publici» din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, în pregătirea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;
f) constituie şi gestionează baza de date publică integrată, unică şi actualizată a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat anunţate, precum şi a celor în desfăşurare sau finalizate;
g) actualizează şi asigură menţinerea şi funcţionarea sistemului de prelucrare, colectare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central şi local;
h) asigură promovarea conceptului şi proiectelor de parteneriat public-privat;
i) elaborează, pe baza propriilor analize şi verificări, documentele de sinteză referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat;
j) participă, prin reprezentanţi, la invitaţia partenerilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, în cadrul comisiilor de evaluare şi negociere constituite în vederea alegerii investitorului privat şi a semnării contractului de parteneriat public-privat cu acesta;
k) identifică şi asigură difuzarea la nivel naţional a celor mai bune practici în domeniul parteneriatului public-privat;
l) stabileşte contacte şi ţine legătura pe teme de investiţii prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale şi nonguvernamentale, precum şi cu investitori străini şi autohtoni;
m) înlesneşte contactul dintre investitori străini sau autohtoni şi partenerii publici pentru realizarea în comun a unor proiecte în regim de parteneriat public-privat;
n) poate reprezenta Guvernul României în cadrul reuniunilor pe tema parteneriatului public-privat organizate la nivel naţional sau internaţional;
o) emite recomandări privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat, având în vedere impactul asupra nivelului creditării din sectorul public, precum şi asupra limitelor de împrumut la nivel naţional sau local;
p) monitorizează împreună cu partenerii publici evoluţia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat şi coordonează acţiunile necesare implementării adecvate a acestora;
q) acordă asistenţă de specialitate partenerilor publici şi investitorilor interesaţi în toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat;
r) asigură consultanţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi funcţionarea în cadrul unor autorităţi publice a unităţilor interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat, organizate conform art. 39 din Legea nr. 178/2010.”
-****-

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Valerian Vreme

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE din 8 decembrie 2010 de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

CAPITOLUL I: Definiţii

—-Art. 1

(1)Parteneriatul public-privat este un mecanism economic de asociere a 2 parteneri, autoritatea publică şi investitorul privat, în vederea realizării, prin proiectul de parteneriat public-privat, a unui bun public sau a unui serviciu public, aşa cum sunt definite la art. 4 lit. a) şi c) din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010.

(2)Parteneriatul public-privat se realizează în mod obligatoriu prin intermediul unui subiect de drept distinct – compania de proiect.

—-Art. 2

(1)Proiectul de parteneriat public-privat este creat pentru proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferarea oricărui bun sau serviciu public, pe baza unui tip de contract de parteneriat public-privat, realizat conform prevederilor art. 5 şi 6 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 20-oct-2011 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2., litera A. din Hotarirea 1000/2011 )

(2)Proiectul de parteneriat public-privat se realizează prin încheierea unui contract de parteneriat public-privat, care poate fi de mai multe tipuri, în funcţie de activităţile în proiectele de parteneriat public-privat transferate de partenerul public, ca obligaţii, către investitorul privat, în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Legea nr. 178/2010.

—-Art. 3

Realizarea unui bun sau serviciu public în cadrul unui proiect de parteneriat public-privat reprezintă ansamblul activităţilor de proiectare, finanţare, construcţie, reabilitare, modernizare, operare, întreţinere, dezvoltare şi transferare a acestora.

CAPITOLUL II: Atribuţiile principale ale partenerilor publici în cadrul unui proiect de parteneriat public-privat

—-Art. 4

Tipurile de lucrări publice ce pot face obiectul contractului de parteneriat public-privat sunt:

a)lucrări publice de interes local;

b)lucrări publice de interes judeţean;

c)lucrări publice de interes naţional.

—-Art. 5

(1)Lista documentaţiei principale care stă la baza proiectului de parteneriat public-privat şi competenţele de aprobare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2)Proiectele de parteneriat public-privat pentru proiectarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea şi dezvoltarea lucrărilor publice de interes local sunt iniţiate de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale şi consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

—-Art. 6

Proiectele de parteneriat public-privat pentru proiectarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea şi dezvoltarea lucrărilor publice de interes judeţean sunt iniţiate de către consiliile judeţene.

—-Art. 7

Proiectele de parteneriat public-privat pentru proiectarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea şi dezvoltarea lucrărilor publice de interes naţional sunt iniţiate de către Guvernul României, ministere şi partenerii publici, aşa cum sunt definiţi la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 20-oct-2011 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera B. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 8

În vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat, autorităţile executive, aşa cum sunt definite de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele atribuţii:

a)identifică obiectivul proiectului de parteneriat public-privat;

b)execută studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialiştii din cadrul structurii proprii sau, după caz, prin intermediul unei firme cu expertiză în domeniu;

c)pregătesc documentele care fac obiectul hotărârii autorităţilor deliberative referitoare la aprobarea proiectului de parteneriat public-privat;

d)publică anunţul de intenţie şi documentul ataşat, conform legii;

e)distribuie, fără plată, documentul ataşat la anunţul de intenţie;

f)organizează, conform legii şi mandatului dat de autorităţile deliberative, primirea ofertelor sau, după caz, a scrisorilor de intenţie, lucrările comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, lucrările comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, încheierea contractului de parteneriat public-privat.

(la data 20-oct-2011 Art. 8, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera C. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 9

În vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat, reprezentanţii legali ai partenerilor publici, aşa cum sunt definiţi la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele atribuţii:(la data 20-oct-2011 Art. 9 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera D. din Hotarirea 1000/2011 )

a)identifică obiectivul proiectului de parteneriat public-privat;

b)execută studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialiştii din cadrul structurii proprii ori, după caz, prin intermediul unei firme cu expertiză în domeniu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c)pregătesc documentele care fac obiectul hotărârii consiliului de administraţie referitoare la aprobarea proiectului de parteneriat public-privat;

d)publică anunţul de intenţie şi documentul ataşat, conform legii;

e)distribuie, fără plată, documentul ataşat la anunţul de intenţie;

f)organizează, conform legii şi mandatului dat de autorităţile deliberative/organele de conducere, primirea ofertelor/scrisorilor de intenţie, lucrările comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, lucrările comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, încheierea contractului de parteneriat public-privat.

(la data 20-oct-2011 Art. 9, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera D. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 10

În vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat, ministerul cu atribuţii în gestionarea domeniului de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat are următoarele atribuţii:

a)identifică obiectivul proiectului de parteneriat public-privat;

b)execută studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialiştii proprii ori, după caz, prin intermediul unei firme cu expertiză în domeniu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c)publică anunţul de intenţie şi documentul ataşat, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

d)distribuie, fără plată, documentul ataşat la anunţul de intenţie;

e)organizează, conform legii şi mandatului dat de Guvern, primirea ofertelor/scrisorilor de intenţie, lucrările comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, lucrările comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, încheierea contractului de parteneriat public-privat;

f)asigură încadrarea proiectului de parteneriat public-privat în strategia fiscal-bugetară, aprobată conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

(la data 20-oct-2011 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera E. din Hotarirea 1000/2011 )

g)asigură încadrarea proiectului de parteneriat public-privat în strategia fiscal-bugetară, aprobată conform Legii nr. 69/2010.

(la data 20-oct-2011 Art. 10, litera F. din capitolul II completat de Art. I, punctul 2., litera F. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 11

Autorităţile deliberative, aşa cum sunt definite de Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele atribuţii:

a)aprobă oportunitatea de demarare a proiectului de parteneriat public-privat, pe baza identificării realizate de către autorităţile executive a obiectivului proiectului de parteneriat public-privat;

b)aprobă studiul de prefezabilitate sau de fundamentare aferent proiectului de parteneriat public-privat;

c)aprobă forma şi conţinutul anunţului de intenţie şi a documentului ataşat;

d)aprobă componenţa comisiei/comisiilor de evaluare şi negociere. Pentru selecţia partenerilor privaţi cu care se intră în etapa de negociere, partenerul public numeşte o comisie, care poate fi aceeaşi sau poate fi schimbată şi pentru etapa de negociere în vederea stabilirii investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat;

e)aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

(la data 20-oct-2011 Art. 11, litera E. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera G. din Hotarirea 1000/2011 )

f)aprobă criteriile de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat;

g)deleagă, după caz, către primar/preşedintele consiliului judeţean sau către o echipă coordonată de către aceştia una sau mai multe dintre atribuţiile prevăzute la lit. a)-f);

h)aprobă raportul de evaluare a comisiei de evaluare a investitorilor privaţi cu care se va încheia acordul de proiect;

i)aprobă elementele de bază, cum ar fi tipul de proiect de parteneriat public-privat, valoarea estimată a investiţiei aferente proiectului, perioada determinată a proiectului de parteneriat public-privat, grila de riscuri, eventualele penalităţi etc., ale formei-cadru a contractului de parteneriat public-privat.

—-Art. 12

Guvernul are următoarele atribuţii:

a)aprobă oportunitatea de demarare a proiectului de parteneriat public-privat, pe baza identificării realizate de către ministerul cu atribuţii în gestionarea domeniului de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat;

b)aprobă studiul de prefezabilitate sau de fundamentare aferent proiectului de parteneriat public-privat;

c)aprobă forma şi conţinutul anunţului de intenţie şi a documentului ataşat;

d)aprobă componenţa comisiei/comisiilor de evaluare şi negociere. Pentru selecţia partenerilor privaţi cu care intră în etapa de negociere, partenerul public numeşte o comisie, care poate fi aceeaşi sau poate fi schimbată/modificată şi pentru etapa de negociere, în vederea stabilirii investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat;

e)aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

(la data 20-oct-2011 Art. 12, litera E. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera H. din Hotarirea 1000/2011 )

f)aprobă criteriile de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat;

g)aprobă raportul de evaluare al comisiei de evaluare a investitorilor privaţi cu care se va încheia acordul de proiect;

h)aprobă elementele de bază, cum ar fi tipul de proiect de parteneriat public-privat, valoarea estimată a investiţiei aferente proiectului, perioada determinată a proiectului de parteneriat public-privat, grila de riscuri, eventuale penalităţi etc., ale formei-cadru a contractului de parteneriat public-privat;

i)deleagă, după caz, către ministerul responsabil de domeniul de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat sau o echipă coordonată de către ministru sau un secretar de stat una ori mai multe dintre atribuţiile prevăzute la lit. a)-h).

—-Art. 13

Organele deliberative de conducere ale partenerilor publici prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele atribuţii:(la data 20-oct-2011 Art. 13 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera I. din Hotarirea 1000/2011 )

a)aprobă oportunităţile de demarare a proiectului de parteneriat public-privat, pe baza identificării realizate de către reprezentanţii legali ai partenerilor publici;

b)aprobă studiul de prefezabilitate sau de fundamentare aferent proiectului de parteneriat public-privat;

c)aprobă forma şi conţinutul anunţului de intenţie şi a documentului ataşat;

d)aprobă componenţa comisiei/comisiilor de evaluare şi negociere. Pentru selecţia partenerilor privaţi cu care se intră în etapa de negociere, partenerul public numeşte o comisie, care poate fi aceeaşi sau poate fi schimbată/modificată şi pentru etapa de negociere, în vederea stabilirii investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat;

e)aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 20-oct-2011 Art. 13, litera E. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2., litera I. din Hotarirea 1000/2011 )

f)aprobă criteriile de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat;

g)deleagă, după caz, către reprezentanţii legali una sau mai multe dintre atribuţiile prevăzute la lit. a)-f);

h)aprobă raportul de evaluare al comisiei de evaluare a investitorilor privaţi cu care se încheie acordul de proiect;

i)aprobă elementele de bază, cum ar fi tipul de proiect de parteneriat public-privat, valoarea estimată a investiţiei aferente proiectului, perioada determinată a proiectului de parteneriat public-privat, grila de riscuri, eventuale penalităţi etc., ale formei-cadru a contractului de parteneriat public-privat.

—-Art. 14

Consiliile de administraţie ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară au următoarele competenţe:

a)coordonează un proiect de parteneriat public-privat, în limitele dispoziţiilor prezentei hotărâri şi a competenţelor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară acordate prin Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)pun în aplicare competenţele referitoare la proiectul de parteneriat public-privat, care i-au fost transferate prin delegare de competenţă de către consiliile locale ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară.

—-Art. 141

În documentul ataşat, partenerul public poate solicita investitorului privat să indice, în oferta sa, partea din contract pe care intenţionează să o subcontracteze unor terţi, precum şi subcontractanţii propuşi. Această precizare nu aduce atingere aspectului responsabilităţii investitorului privat.

—-Art. 142

(1)Partenerul public poate indica în documentul ataşat organismul sau organismele de la care investitorii privaţi pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite, protecţia mediului, dispoziţiile de protecţie şi condiţiile de muncă în vigoare, în regiunea sau în localitatea în care urmează să fie realizate lucrările sau serviciile, şi care se vor aplica lucrărilor efectuate pe şantier sau serviciilor furnizate în decursul perioadei de executare a contractului.

(2)Partenerul public care furnizează informaţiile prevăzute la alin. (1) solicită investitorilor privaţi să menţioneze la procedurile de selecţie că la elaborarea ofertei/scrisorii de intenţie au ţinut seama de obligaţiile referitoare la dispoziţiile privind protecţia şi condiţiile de muncă în vigoare în locul în care urmează să fie realizate lucrările sau serviciile. Alin. (1) nu aduce atingere punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 5435 privind verificarea ofertelor anormal de scăzute.

(la data 20-oct-2011 Art. 14 din capitolul II completat de Art. I, punctul 2., litera J. din Hotarirea 1000/2011 )

(la data 20-oct-2011 capitolul III abrogat de Art. I, punctul 2., litera K. din Hotarirea 1000/2011 )

CAPITOLUL IV: Forma şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi fundamentare

—-Art. 32

(1)Studiul de prefezabilitate şi studiul de fundamentare reprezintă documente de bază pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat şi se întocmesc în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(2)Partenerul public realizează studiul de prefezabilitate sau studiul de fundamentare, costurile generate de realizarea acestora fiind în sarcina partenerului public.

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) furnizează elementele de bază pentru documentul ataşat anunţului de intenţie de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat.

(4)Studiul de prefezabilitate sau de fundamentare executat de către partenerul public este pus la dispoziţia investitorilor privaţi interesaţi odată cu documentul ataşat la anunţul de intenţie.

(5)Studiul de prefezabilitatea sau de fundamentare se aprobă prin hotărâre, în conformitate cu dispoziţiile cap. II.

—-Art. 33

(1)Studiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului de parteneriat public-privat, caracteristicile principale, precum şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia.

(2)Rezultatele studiului de prefezabilitate trebuie să ofere informaţii complete cu privire la:

a)beneficiile pe care proiectul le poate aduce comunităţii;

b)alternativele de realizare a proiectului analizate;

c)modalitatea în care realizarea proiectului răspunde cerinţelor şi politicilor partenerului public;

d)faptul că proiectul beneficiază de închidere financiară şi în cazul în care costul proiectului nu poate fi acoperit din venituri publice, care este conţinutul şi forma participării partenerului public la proiect, cu respectarea legii.

(la data 30-dec-2010 Art. 33, alin. (2), litera D. din capitolul IV rectificat de Actul din Rectificare din 2010 )

—-Art. 34

Studiul de prefezabilitate trebuie să acopere principalele aspecte tehnice, financiare, economice, sociale, instituţionale şi de mediu ale proiectului public-privat, cuprinzând cel puţin următoarele elemente:

a)obiectivul publicai proiectului;

b)evaluarea participării partenerului public la proiect;

c)aria de acoperire a proiectului;

d)beneficiile pe care le poate aduce proiectul;

e)direcţia de adresabilitate a proiectului;

f)posibilităţile tehnice de implementare;

g)estimarea bugetară, care cuprinde atât valoarea estimativă a investiţiei private, cât şi valoarea estimativă a participării partenerului public la proiect;

h)evaluarea aproximativă a perioadei determinate de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

i)posibilităţi de recuperare a investiţiilor;

j)estimarea celor mai importante riscuri;

k)estimarea efectelor asupra pieţei muncii;

l)evaluarea impactului asupra mediului;

m)realizarea unei ilustrări de temă de proiect, dacă este cazul, care va putea cuprinde, de principiu, planul de amplasare în zonă, planul general, planuri şi secţiuni generale de arhitectură sau orice alte elemente tehnice şi de arhitectură care pot să conducă la o estimare cât mai reală a valorii investiţiei;

n)analiza şi propunerea unui anume tip de contract de parteneriat public-privat, din care rezultă gradul de participare al fiecărui partener la proiect.

—-Art. 35

Studiul de fundamentare este documentul, de regulă, mai elaborat decât studiul de prefezabilitate şi care se face pentru proiecte de o complexitate mărită şi reprezintă documentaţia care cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului public-privat, precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia. Rezultatele studiului de fundamentare trebuie să ofere informaţii complete care să justifice că:

a)proiectul poate fi realizat;

b)în cazul în care va fi realizat, proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor partenerului public;

c)au fost analizate diverse alternative de realizare a proiectului şi că varianta cea mai bună este varianta parteneriatului public-privat;

d)proiectul beneficiază de închidere financiară şi în cazul în care costul proiectului nu poate fi acoperit din venituri publice, care este conţinutul şi forma participării partenerului public la proiect, cu încadrarea în prevederile legale.

—-Art. 36

Studiul de fundamentare trebuie să acopere principalele aspecte tehnice, financiare, economice, sociale, instituţionale şi de mediu ale proiectului public-privat, cuprinzând cel puţin următoarele elemente:

a)obiectivul publicai proiectului;

b)evaluarea participării partenerului public la proiect cu specificarea situaţiei reale a activelor cu care participă (situaţia terenului, a utilităţilor, serviciilor etc.);

c)aria de acoperire a proiectului;

d)beneficiile pe care le poate aduce proiectul;

e)direcţia de adresabilitate a proiectului;

f)posibilităţile tehnice de implementare;

g)analiza de buget şi risc (identificare, impact, probabilitate, planificare);

h)etapele implementării proiectului şi necesarul de resurse pentru implementare şi operare;

i)lista procedurilor şi standardelor utilizate în proiectul de parteneriat public-privat;

j)estimarea bugetară, care cuprinde atât valoarea estimativă a investiţiei private, cât şi valoarea estimativă echivalentă a participării partenerului public la proiect;

k)evaluarea aproximativă a perioadei determinate de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

l)posibilităţi de recuperare a investiţiilor;

m)estimarea efectelor asupra pieţei muncii;

n)evaluarea impactului asupra mediului;

o)realizarea unei ilustrări de temă de proiect, care cuprinde, de principiu, planul de amplasare în zonă, planul general, planuri şi secţiuni generale de arhitectură sau orice alte elemente tehnice şi de arhitectură care pot să conducă la o estimare cât mai reală a valorii investiţiei;

p)analiza şi propunerea unui anume tip de contract de parteneriat public-privat, din care rezultă gradul de participare al fiecărui partener la proiect;

q)managementul schimbării/tranziţiei.

CAPITOLUL V: Forma şi conţinutul documentului ataşat şi a anunţului de intenţie

—-Art. 37

Documentul ataşat are ca scop:

a)să prezinte public proiectul de parteneriat public-privat şi serviciile pe care partenerul public se aşteaptă să le găsească pe piaţă;

(la data 30-dec-2010 Art. 37, litera A. din capitolul V rectificat de Actul din Rectificare din 2010 )

b)să informeze potenţialii investitori despre obiectivul public vizat a se realiza printr-un mecanism de parteneriat public-privat, criteriile de evaluare şi paşii care urmează să fie efectuaţi în implementare;

c)pe baza acestuia, să se primească oferte/scrisori de intenţie din partea investitorilor potenţiali, care să permită autorităţii publice să îşi formuleze un punct de vedere privind investitorii capabili să realizeze proiectul public-privat cât mai aproape posibil de obiectivele proiectului;

(la data 20-oct-2011 Art. 37, litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 2., litera L. din Hotarirea 1000/2011 )

d)furnizarea de informaţii suficiente şi coerente pentru ca potenţialii investitori să prezinte oferte/scrisori de intenţie complete, pe baza cărora autoritatea publică să facă o selecţie fundamentată;

(la data 20-oct-2011 Art. 37, litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 2., litera L. din Hotarirea 1000/2011 )

e)furnizarea de informaţii pentru a permite persoanelor interesate să îşi formuleze un punct de vedere în ceea ce priveşte capacitatea tehnică, economică şi financiară necesară pentru realizarea proiectului public-privat;

f)oferirea de clarificări asupra riscurilor proiectului şi modului în care se va face distribuţia riscurilor între autoritatea publică şi investitor.

—-Art. 38

Documentul ataşat cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a)informaţii despre partenerul public şi proiectul de parteneriat public-privat iniţiat, şi anume:

1.a1) o scurtă descriere a partenerului public iniţiator, împreună cu atribuţiile şi responsabilităţile sale legate de proiectul public-privat;

2.a2) o descriere sumară a proiectului public-privat, a obiectivelor sale şi a modului în care se încadrează în strategia şi priorităţile partenerului public;

3.a3) estimarea bugetară, care cuprinde atât valoarea estimativă a investiţiei private, cât şi valoarea estimativă echivalentă a participării partenerului public la proiect;

4.a4) propunerea de distribuţie a riscurilor de proiect (matricea de distribuţie a riscurilor);

5.a5) detalii privind categoria şi tipurile de bunuri şi servicii pe care trebuie să le furnizeze investitorul în cadrul proiectului public-privat;

6.a6) calendarul estimativ al proiectului public-privat, incluzând datele şi etapele pentru implementarea proiectului;

7.a7) principiile comerciale aplicabile în derularea proiectului de parteneriat public-privat;

b) detalii privind baza de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie pentru selectarea investitorilor cu care se vor încheia acordurile de proiect, care trebuie să acopere, fără a se limita la acestea, următoarele:(la data 20-oct-2011 Art. 38, litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 2., litera M. din Hotarirea 1000/2011 )

1.b1) experienţa investitorului în realizarea de proiecte similare;

2.b2) balanţa capacităţilor şi expertizei persoanei juridice sau asociaţiei de persoane juridice;

3.b3) capacitatea investitorului de a îndeplini cerinţele financiare şi tehnice ale proiectului public-privat;

4.b4) probitate demonstrată a persoanei juridice sau, după caz, a fiecărui membru în asociaţia de investitori demonstrată prin modul în care a asigurat anterior finanţarea unor investiţii semnificative;

c)termenii şi condiţiile generale ale documentului ataşat, şi anume:

1.c1) o declaraţie a autorităţii publice, potrivit căreia aceasta îşi rezervă în mod unilateral şi incontestabil dreptul de a nu continua proiectul de parteneriat public-privat, cu argumente justificative concrete, în oricare dintre fazele care se desfăşoară înainte de depunerea de către investitor a ofertei finale rezultate din negociere;

2.c.2) declararea faptului că autoritatea publică nu va rambursa niciunuia dintre investitorii participanţi la selecţie costurile realizate de aceştia ca urmare a pregătirii ofertelor/scrisorilor de intenţie sau altor activităţi desfăşurate pe timpul negocierilor;

(la data 20-oct-2011 Art. 38, litera C., punctul 2. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 2., litera M. din Hotarirea 1000/2011 )

3.c3) detalii privind modul în care sunt protejate drepturile de proprietate intelectuală menţionate în scrisoarea de intenţie şi anexele sale. În mod obişnuit partenerul public trebuie să dea garanţii că informaţiile prezentate de ofertant în scrisoarea de intenţie nu vor fi divulgate; totuşi, autoritatea publică îşi rezervă dreptul de a folosi unele comentarii ale investitorilor în etapele următoare de pregătire a proiectului de parteneriat public-privat;

4.c4) declararea faptului că partenerul public nu are intenţia de a da niciun fel de relaţii privind documente sau informaţii extrase din dosarele celorlalţi ofertanţi, ci numai date referitoare la propria ofertă;

d)formatul, data-limită şi locul primirii ofertelor/scrisorilor de intenţie;

(la data 20-oct-2011 Art. 38, litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 2., litera M. din Hotarirea 1000/2011 )

e)informaţiile pe care investitorii trebuie să le prezinte în ofertă, şi anume:

1.e1) detalii privind investitorul, incluzând detalii pentru fiecare membru al asociaţiei de investitori, dacă acesta este o asociere, natura şi forma relaţiei dintre aceştia şi condiţiile generale ale acordului dintre aceştia privind finanţarea şi realizarea tipurilor de activităţi propuse a fi derulate de investitor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

2.e2) o imagine generală a propunerii de abordare a proiectului de parteneriat public-privat, în vederea demonstrării capacităţii investitorului de a răspunde la cerinţele autorităţii publice;

3.e3) informaţii privind expertiza şi capacitatea investitorului şi, de asemenea, justificarea posibilităţii de satisfacere a cerinţelor proiectului;

4.e4) detalii privind situaţia financiară a fiecărui membru al asociaţiei de investitori, precum şi posibilele surse financiare colaterale, dacă este cazul;

5.e5) informaţii privind cerinţele de confidenţialitate şi eventualele posibile conflicte de interes;

6.e6) confirmarea că nici investitorul şi nici membrii asociaţiei de investitori nu au un conflict de interese actual sau potenţial;

7.e7) evidenţa/dovada capacităţii investitorului de a gestiona nivelul propus de alocare a riscurilor.

—-Art. 381

(1)Specificaţiile tehnice sunt definite în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme, specificaţii care sunt menţionate în documentele contractului, precum anunţurile de selecţie, documentul ataşat, studiul de prefezabilitate sau fundamentare. Respectivele specificaţii tehnice trebuie stabilite astfel încât să ţină seama de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap şi pentru toţi utilizatorii.

(2)Specificaţiile tehnice trebuie să permită accesul egal al investitorilor privaţi şi să nu aibă ca efect impunerea unor obstacole nejustificate în calea concurenţei în ceea ce priveşte lansarea procedurilor de selecţie.

(3)Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de drept intern, specificaţiile tehnice sunt formulate:

a)fie prin trimitere la specificaţiile tehnice definite în anexa nr. 4 şi, în ordinea preferinţelor, la standardele naţionale care transpun standardele europene, la acordurile tehnice europene, la specificaţiile tehnice comune, la standardele internaţionale sau la alte sisteme tehnice de referinţă stabilite de organismele europene de standardizare ori, în cazul în care acestea nu există, la standardele naţionale, la acordurile tehnice naţionale sau la specificaţiile tehnice naţionale în materie de proiectare, calcul şi execuţie a lucrărilor, precum şi de utilizare a produselor. Fiecare trimitere este însoţită de menţiunea “sau echivalent”;

b)fie în termeni de performanţe sau de cerinţe funcţionale; acestea pot include caracteristici de mediu. Cu toate acestea, specificaţiile tehnice trebuie să fie suficient de exacte pentru ca investitorii să poată determina obiectul contractului şi pentru ca partenerii publici să poată atribui contractul;

c)fie în termeni de performanţe sau de cerinţe funcţionale, prevăzute la lit. b), făcând trimitere la specificaţiile menţionate la lit. a) ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu respectivele performanţe ori cerinţe funcţionale;

d)fie prin trimitere la specificaţiile prevăzute la lit. a), pentru anumite caracteristici, şi la performanţele sau cerinţele funcţionale prevăzute la lit. b), pentru alte caracteristici.

(4)În cazul în care se folosesc de posibilitatea de a face trimitere la specificaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), partenerii publici nu pot respinge o ofertă pe motiv că bunurile sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaţiile la care au făcut trimitere, dacă investitorul dovedeşte în oferta sa, într-un mod care să răspundă cerinţelor partenerului public, prin orice mijloace adecvate, că soluţiile pe care le propune îndeplinesc în mod echivalent cerinţele definite în specificaţiile tehnice. Prin mijloc adecvat se poate înţelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(5)În cazul în care se folosesc de posibilitatea, prevăzută la alin. (3), de a stabili performanţe sau cerinţe funcţionale de îndeplinit, partenerii publici nu pot respinge o ofertă de lucrări, de bunuri şi de servicii conforme cu un standard naţional care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificaţie tehnică comună, cu un standard internaţional ori cu un sistem tehnic de referinţă elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificaţii se referă la performanţele sau cerinţele funcţionale pe care le-au impus.

(6)În oferta sa, investitorul privat trebuie să dovedească, într-un mod care să răspundă cerinţelor partenerului public şi prin orice mijloace adecvate, că lucrările, bunurile şi serviciile conforme cu standardul răspund performanţelor sau cerinţelor funcţionale ale partenerului public. Prin mijloc adecvat se poate înţelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(7)În cazul în care prevăd caracteristici de mediu în termeni de performanţe sau de cerinţe funcţionale, astfel cum sunt menţionate la alin. (3) lit. b), partenerii publici pot utiliza specificaţiile detaliate ori, dacă este necesar, părţi ale acestora, conform etichetelor ecologice europene sau (multi)naţionale ori conform oricăror alte etichete ecologice, cu condiţia ca:

a)respectivele specificaţii să fie adecvate astfel încât să definească caracteristicile bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

b)cerinţele etichetei să fie elaborate pe baza unor informaţii ştiinţifice;

c)etichetele ecologice să fie adoptate printr-o procedură la care să poată participa toate părţile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii şi organizaţiile de mediu;

d)specificaţiile să fie accesibile tuturor părţilor interesate.

(8)Partenerii publici pot preciza că bunurile sau serviciile care prezintă etichete ecologice sunt considerate ca respectând specificaţiile tehnice definite în documentul ataşat; partenerii publici trebuie să accepte orice alte justificări adecvate, cum ar fi un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(9)În sensul prezentului articol, prin organisme recunoscute se înţelege laboratoarele de testare şi de calibrare, organismele de inspecţie şi de certificare care sunt conforme cu standardele europene aplicabile. Partenerii publici acceptă certificatele emise de organismele recunoscute din alte state membre.

(10)Cu excepţia cazului în care sunt justificate de obiectul contractului, specificaţiile tehnice nu pot preciza o producţie determinată, o origine determinată sau un procedeu determinat şi nici nu se pot referi la o marcă comercială, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o producţie determinată, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor întreprinderi sau produse. Această menţiune sau referire este autorizată, cu titlu excepţional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă şi de inteligibilă a obiectului contractului, în conformitate cu alin. (3) şi (4); o astfel de menţiune ori referire este însoţită de cuvintele “sau echivalent”.

(la data 20-oct-2011 Art. 38 din capitolul V completat de Art. I, punctul 2., litera N. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 39

Anunţul de intenţie şi documentul ataşat sunt supuse aprobării autorităţilor deliberative, Guvernului sau organelor deliberative de conducere ale partenerilor publici, după caz, împreună cu programul de desfăşurare a procedurii de selecţie, componenţa comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie, criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau nesigilate.

—-Art. 40

Anunţul de intenţie se publică, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 178/2010, partenerul public fiind obligat să distribuie, fără plată, documentul ataşat tuturor investitorilor interesaţi

—-Art. 41

Pentru a oferi tuturor părţilor interesate posibilitatea de a răspunde la anunţul de intenţie, partenerul public poate să publice acelaşi anunţ şi prin mass-media.

CAPITOLUL VI: Comisiile de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi de negociere a ofertelor finale ale investitorilor privaţi(la data 20-oct-2011 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 2., litera O. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 42

(1)Procedurile de selecţie a investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat sunt: procedura deschisă şi procedura de dialog competitiv.

(2)Partenerul public numeşte, potrivit legii, următoarele comisii:

a)comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi a documentelor însoţitoare ale investitorilor privaţi;

b)comisia de negociere cu investitorii privaţi selectaţi şi cu care s-au semnat acorduri de proiect, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv.

(la data 20-oct-2011 Art. 42 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 2., litera P. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 43

(1)Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi a documentelor însoţitoare este formată din minimum 5 membri din cadrul experţilor şi specialiştilor partenerului public şi, după caz, membrii autorităţilor deliberative/organelor de conducere, membri ai executivului partenerului public definit la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice altă persoană cu expertiză în domeniul obiectivului proiectului de parteneriat public-privat, în calitate de expert cooptat, care nu se află în conflict de interese, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 20-oct-2011 Art. 43, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 2., litera Q. din Hotarirea 1000/2011 )

(2)Rolul comisiei de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi a documentelor însoţitoare este acela de a analiza şi selecta investitorii privaţi, care participă la procedura de selecţie în vederea semnării contractului de parteneriat public-privat sau a acordului de proiect, după caz.

(la data 20-oct-2011 Art. 43, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 2., litera Q. din Hotarirea 1000/2011 )

(3)În situaţia în care la evaluare se prezintă un singur candidat, comisia analizează în baza criteriilor de evaluare aprobate documentaţia prezentată de acesta şi, în cazul în care aceasta îndeplineşte condiţiile de selectare, se semnează acordul de proiect şi se continuă, conform legii, etapa de negociere.

—-Art. 44

Criteriile de selecţie au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui investitor privat participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care acesta va fi declarat câştigător.

(la data 20-oct-2011 Art. 44 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 2., litera R. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 441

Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la:

a)situaţia personală a investitorului privat;

b)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

c)situaţia economică şi financiară;

d)capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e)standarde de asigurare a calităţii;

f)standarde de protecţie a mediului.

—-Art. 442

(1)Investitorii privaţi au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public ori privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 441.

(2)Partenerul public nu are dreptul de a impune investitorilor privaţi obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceştia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinţe. Partenerul public are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate.

(3)Prin ordin al secretarului general al Guvernului se pot stabili modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naţional, a investitorilor privaţi care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat (UCCPPP) are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului.

(4)În cazul utilizării listelor oficiale ale investitorilor privaţi desemnaţi, partenerii publici vor solicita adeverinţe suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

—-Art. 443

(1)Partenerul public nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat prin introducerea unor criterii minime de selecţie, care:

a)nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat;

b)sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat.

(2)Partenerul public va impune criterii minime de selecţie referitoare la situaţia economică şi financiară ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională a investitorilor privaţi, elaborând în acest sens o notă justificativă.

—-Art. 444

În sensul prevederilor art. 443 alin. (1) lit. b) se prezumă că cerinţele minime de selecţie sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat, dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi:

a)suma valorilor/cantităţilor de bunuri furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către investitorul privat ca dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate/executate în baza contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie încheiat;

b)valoarea cifrei de afaceri a investitorului privat să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2.

—-Art. 445

(1)Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de selecţie, partenerul public trebuie să precizeze în anunţul de selecţie şi în documentul ataşat anunţului de selecţie informaţiile pe care investitorii privaţi urmează să le prezinte în acest scop, precum şi documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective.

(2)Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea investitorului privat de a demonstra îndeplinirea criteriilor de selecţie şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către partenerul public.

(3)În sensul prevederilor alin. (2), se consideră inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte entităţi abilitate prin lege în acest scop, în măsura în care sursa de date respectivă conţine informaţii actualizate.

(4)În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, partenerul public are dreptul de a solicita detalii, precizări ori confirmări suplimentare atât de la investitorul privat în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. În orice situaţie, partenerul public are obligaţia de a asigura o perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea precizărilor/ confirmărilor solicitate.

(5)Partenerul public nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de selecţie pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

—-Art. 446

(1)Partenerul public are obligaţia de a utiliza pentru selecţia investitorilor privaţi numai criteriile de selecţie şi negociere prevăzute în anunţul de selecţie.

(2)Etapa de selecţie în cadrul procedurii de dialog competitiv a investitorilor privaţi reprezintă un proces distinct care are ca scop doar limitarea numărului de investitori privaţi care vor participa la dialog. Selecţia se realizează prin acordarea pentru fiecare investitor privat a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat.

(3)Partenerul public are obligaţia să precizeze în anunţul de selecţie şi în documentul ataşat modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul investitorilor privaţi ori de câte ori urmează să realizeze o selecţie a acestora.

—-Art. 447

Nu pot participa la procedurile de selecţie în vederea atribuirii unui contract de parteneriat public-privat persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

—-Art. 448

(1)Partenerul public are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că investitorul privat nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 447 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare ori alte documente echivalente emise de autorităţile competente din ţara respectivă.

(2)În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor investitori privaţi, partenerul public are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3)În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit investitorul privat nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) ori respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 447, partenerul public are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative ori judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

—-Art. 449

Partenerul public are dreptul de a solicita oricărui investitor privat să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care investitorul privat este stabilit.

—-Art. 4410

(1)În cazul în care partenerul public solicită demonstrarea situaţiei economice şi financiare, atunci acesta are obligaţia de a indica în documentul ataşat şi informaţiile pe care investitorii privaţi urmează să le prezinte în acest scop.

(2)Dovada capacităţii economice şi financiare a investitorului privat poate fi făcută, ca regulă generală, prin una sau mai multe dintre următoarele referinţe:

a)declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovada unei asigurări a riscului profesional;

b)prezentarea bilanţurilor sau a extraselor de bilanţ, în cazul în care publicarea bilanţurilor este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit investitorul privat;

c)o declaraţie privind cifra totală de afaceri şi, după caz, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 exerciţii financiare, disponibile în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţilor investitorului privat, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. În acest ultim caz, partenerul public are obligaţia de a lua în considerare şi data la care investitorul privat a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

(3)După caz, un investitor privat poate include şi prezenta în oferta lui capacităţile altor entităţi, indiferent de natura juridică a relaţiilor dintre acesta şi respectivele entităţi. În acest caz, investitorul privat trebuie să dovedească partenerului public că va dispune de mijloacele necesare, prezentând, de exemplu, angajamentul ferm al respectivelor entităţi în acest sens.

(4)În aceleaşi condiţii, un grup de investitori privaţi poate menţiona capacităţile membrilor grupului sau ale altor entităţi.

(5)În cazul în care, din motive întemeiate, investitorul privat nu poate prezenta referinţele solicitate de partenerul public, este autorizat să facă dovada capacităţii sale economice şi financiare prin orice alt document pe care partenerul public îl consideră şi îl acceptă ca fiind corespunzător.

—-Art. 4411

(1)Capacităţile tehnice ale investitorilor privaţi pot fi dovedite în unul dintre următoarele moduri, în funcţie de natura, cantitatea sau importanţa şi utilizarea lucrărilor, a bunurilor ori a serviciilor:

a)prezentarea listei de lucrări executate în decursul ultimilor 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie. Respectivele certificate indică valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; după caz, autoritatea competentă trimite certificatele direct partenerului public;

b)prezentarea unei liste a principalelor livrări sau a principalelor servicii efectuate în decursul ultimilor 3 ani, indicând valoarea, data şi beneficiarii publici ori privaţi. Livrările sau prestările de servicii pot fi dovedite:

(i)în cazul în care beneficiarul a fost un partener public, prin certificate emise sau contrasemnate de autoritatea competentă;

(ii)în cazul în care beneficiarul a fost privat, prin certificarea din partea acestuia, sau în lipsa acesteia, printr-o declaraţie a investitorului privat;

c)indicarea tehnicienilor sau organismelor tehnice, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea investitorului privat, în special a celor care răspund de controlul calităţii şi, dacă este vorba de contracte de parteneriat public-privat de lucrări, a celor de care va dispune contractantul în vederea execuţiei lucrărilor;

d)descrierea echipamentului tehnic afectat pentru derularea proiectului de parteneriat public-privat, a măsurilor aplicate de furnizor sau de prestatorul de servicii în vederea asigurării calităţii şi a resurselor sale de studiu şi de cercetare;

e)în cazul în care bunurile sau serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe ori în care, cu titlu excepţional, sunt destinate unui anumit scop – un control efectuat de partenerul public sau, în numele acestuia, de un organism oficial competent din ţara în care furnizorul ori prestatorul de servicii este stabilit, sub rezerva acordului respectivului organism; controlul urmăreşte capacităţile de producţie ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului de servicii şi, dacă este necesar, măsurile pe care urmează să le ia în vederea controlării calităţii;

f)indicarea nivelurilor de studii şi profesionale ale investitorului privat care prestează servicii sau gestionează lucrările şi ale personalului din conducere şi, în special, ale responsabilului ori responsabililor cu prestarea serviciilor sau coordonarea lucrărilor;

g)pentru contractele de parteneriat public-privat de lucrări şi de servicii şi numai în cazuri adecvate – indicarea măsurilor de gestionare a mediului pe care investitorul privat le poate aplica în timpul executării contractului;

h)printr-o declaraţie care să indice efectivele medii anuale de personal ale investitorului privat care prestează servicii şi numărul personalului din conducere pe o perioadă de 3 ani;

i)printr-o declaraţie care să indice utilajele, materialele şi echipamentul tehnic de care va dispune investitorul privat care prestează servicii sau execută lucrări pentru executarea contractului;

j)indicarea părţii din contract pe care investitorul privat care prestează servicii are intenţia să o subcontracteze;

k)în ceea ce priveşte bunurile care urmează să fie furnizate, prin solicitarea de către partenerul public de eşantioane, descrieri şi fotografii a căror autenticitate poate fi dovedită la cererea partenerului public;

l)în ceea ce priveşte bunurile care urmează să fie furnizate, prin certificate emise de instituţiile sau de serviciile oficiale responsabile cu controlul calităţii şi cu competenţe recunoscute, care să ateste conformitatea produselor clar identificată prin trimiterea la specificaţii ori standarde corespunzătoare.

(2)După caz şi pentru un contract de parteneriat public-privat determinat, un investitor privat poate menţiona capacităţile altor entităţi, indiferent de ce caracter legal au relaţiile dintre el şi respectivele entităţi. În acest caz, investitorul privat trebuie să dovedească partenerului public că va dispune de mijloacele necesare, prezentând, de exemplu, angajamentul ferm al respectivelor entităţi în acest sens.

(3)În aceleaşi condiţii, un grup de investitori privaţi prevăzut la art. 31 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, poate menţiona capacităţile membrilor grupului sau ale altor entităţi.

(4)În cazul procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat de bunuri care necesită lucrări de montaj sau de instalaţii, prestarea unor servicii şi execuţia unor lucrări, capacitatea operatorilor economici de a furniza serviciile ori de a executa instalaţiile sau lucrările poate fi evaluată în special în funcţie de capacităţile, eficienţa, experienţa şi fiabilitatea lor.

(5)Partenerul public precizează, în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat, referinţele pe care doreşte să le primească dintre cele prevăzute la alin. (1)-(4).

—-Art. 4412

În cazul în care solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care să ateste că investitorul privat respectă anumite standarde de garantare a calităţii, partenerul public se raportează la sistemele de asigurare a calităţii fondate pe seriile de standarde europene relevante şi certificate de organisme conforme cu standardele europene privind certificarea. Partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite în alte state membre. De asemenea, partenerii publici acceptă şi alte dovezi ale măsurilor echivalente de garantare a calităţii prezentate de investitorii privaţi.

—-Art. 4413

În cazul în care partenerul public solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care să ateste că investitorul privat se conformează anumitor standarde de gestionare a mediului, partenerul public se raportează la Sistemul comunitar de management ecologic şi audit (EMAS) sau la standardele de gestionare a mediului bazate pe standardele europene ori internaţionale în domeniu şi certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară sau cu standardele europene ori internaţionale privind certificarea. Partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite în alte state membre. De asemenea, partenerii publici acceptă şi alte dovezi ale măsurilor echivalente de gestionare a mediului prezentate de investitorii privaţi, dacă sunt conforme cu legislaţia în domeniu.

—-Art. 4414

Partenerul public poate invita investitorii să clarifice certificatele şi documentele prezentate în temeiul art. 447-4413.

(la data 20-oct-2011 Art. 44 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 2., litera S. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 45

Criteriile descrise la art. 44 constituie elementele de bază pentru elaborarea şi aprobarea de către partenerul public a propriilor norme de selecţie pentru proiectul de parteneriat public-privat iniţiat.

—-Art. 46

(1)Comisia de negociere cu investitorii privaţi selectaţi şi cu care s-au semnat acorduri de proiect este formată din minimum 5 membri din cadrul experţilor şi specialiştilor partenerului public, după caz, consilieri locali sau judeţeni, miniştri, secretari de stat, membri ai consiliilor de administraţie ori membri ai executivului partenerilor publici, definiţi la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice altă persoană cu expertiză în domeniul obiectivului proiectului de parteneriat public-privat, care nu este în situaţie de conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 20-oct-2011 Art. 46, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 2., litera Ş. din Hotarirea 1000/2011 )

(2)Rolul comisiei de negociere cu investitorii privaţi selectaţi şi cu care s-au semnat acorduri de proiect este acela de a negocia cu fiecare candidat selectat pentru această etapă, pentru stabilirea partenerului privat care depune oferta finală şi cu care se semnează contractul de parteneriat public-privat.

—-Art. 47

Criteriile de negociere cu candidaţii cu care s-a semnat acordul de proiect în vederea stabilirii investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat sunt următoarele:

a)identificarea clară a responsabilităţilor partenerului public şi ale investitorului privat în cadrul proiectului de proiect public-privat care se negociază;

b)fixarea responsabilităţilor legale ale celor 2 parteneri în etapele premergătoare şi de organizare ale companiei de proiect;

c)stabilirea de către părţi a obiectivelor solicitate de către partenerul public pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat;

d)identificarea clară a responsabilităţilor de natură tehnică, financiară şi juridică ale celor 2 parteneri;

e)stabilirea concretă în baza legislaţiei în vigoare şi a analizelor şi documentelor justificative, a cotelor de participare ale celor 2 parteneri la compania de proiect, a numărului de membri în consiliul de administraţie şi a funcţiilor şi atribuţiilor acestora pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat;

f)modificarea, revizuirea, adaptarea sau realizarea studiilor, analizelor şi planurilor de afaceri premergătoare sau necesare după etapa de negociere, în funcţie de condiţiile de realizare a proiectului de parteneriat public-privat rezultate şi acceptate de cei 2 parteneri pe timpul procedurii de negociere;

g)identificarea clară a standardelor de performanţă, a facilităţilor şi a echipamentelor ce urmează să fie furnizate, a serviciilor de furnizat, a graficelor de desfăşurare a activităţilor pe toată durata de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi a datelor de livrare şi performanţă;

h)stabilirea valorii totale a investiţiei, descrierea clară a participării părţilor şi convenirea perioadei determinate până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat;

i)asigurarea controlului costurilor, calităţii, serviciilor, siguranţei, relaţiilor cu comunităţile locale, precum şi controlul cerinţelor de operare şi întreţinere;

j)stabilirea modului de repartizare şi de balansare a riscurilor între partenerii public şi privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

k)aranjamentele alternative pentru cazurile în care investitorul se lichidează, devine falimentar, contravine contractului sau subcontractelor speciale ori în cazul în care parteneriatul încetează înainte de termen;

l)identificarea mecanismelor de urmărire a performanţei, a calităţii serviciului şi a altor obiective ale partenerului public, inclusiv a modului de utilizare a beneficiilor, dacă acestea se obţin;

m)stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;

n)stabilirea clauzelor de transfer al obiectivului proiectului public-privat către partenerul public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

o)stabilirea clauzelor şi formei contractului de parteneriat public-privat care se va încheia între cei 2 parteneri;

p)probleme referitoare la forţa de muncă preluată sau angajată pentru realizarea proiectului public-privat;

q)alte obiective stabilite de partenerul public.

—-Art. 48

Negocierea condiţiilor de realizare a proiectului public-privat, a clauzelor contractului şi a anexelor sale se face numai în limitele mandatului acordat comisiei de negocieri de către conducătorul partenerului public.

(la data 20-oct-2011 Art. 49 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 2., litera T. din Hotarirea 1000/2011 )

(la data 20-oct-2011 Art. 50 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 2., litera T. din Hotarirea 1000/2011 )

(la data 20-oct-2011 Art. 51 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 2., litera T. din Hotarirea 1000/2011 )

(la data 20-oct-2011 Art. 52 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 2., litera T. din Hotarirea 1000/2011 )

CAPITOLUL VII: Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de parteneriat public-privat(la data 20-oct-2011 capitolul VII modificat de Art. I, punctul 2., litera Ţ. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 53

(1)Calcularea valorii estimate a unui contract de parteneriat public-privat se bazează pe valoarea totală, fără TVA, estimată de partenerul public, reprezentând suma valorii dintre valoarea aportului partenerului public şi costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect. Acest calcul ţine seama inclusiv de orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele reînnoiri ale contractului.

(2)Estimarea trebuie să fie valabilă la momentul expedierii anunţului de selecţie.

(3)Niciun contract de parteneriat public-privat de lucrări şi niciun contract de parteneriat public-privat cu scopul obţinerii unei anumite cantităţi de bunuri şi de servicii nu pot fi împărţite în vederea sustragerii de la aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri.

(la data 20-oct-2011 Art. 53 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 2., litera U. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 54

Valoarea estimata a contractelor de parteneriat public-privat trebuie să includă suma costurilor actualizate, generate de proiectarea, finanţarea, construcţia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, întreţinerea, mentenanţa, operarea, exploatarea ori managementul lucrărilor, echipamentelor şi valorilor imateriale/materiale şi de prestarea de servicii prevăzute pe durata contractului.

(la data 20-oct-2011 Art. 54 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 2., litera V. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 54 indice 1

La calcularea valorii estimate a contractului de parteneriat public-privat se va ţine cont şi de valoarea riscurilor de proiect.

—-Art. 54 indice 2

(1)În cazul contractelor de parteneriat public-privat, riscul poate fi de două tipuri: riscul transferabil şi riscul reţinut.

(2)Riscul transferabil reprezintă cuantificarea valorică a tuturor riscurilor de proiect care urmează să fie preluate de investitor.

(3)Riscul reţinut reprezintă cuantificarea valorică a tuturor riscurilor de proiect care urmează să fie preluate de partenerul public.

—-Art. 54 indice 3

Evaluarea riscului presupune parcurgerea următoarelor etape:

a)identificarea tuturor riscurilor;

b)cuantificarea consecinţelor riscurilor;

c)estimarea probabilităţii riscurilor;

d)cuantificarea financiară a riscurilor;

e)identificarea structurii de alocare a riscurilor;

f)calcularea riscului transferabil;

g)calcularea riscului reţinut.

—-Art. 54 indice 4

În contextul valorii estimate, riscul reflectă potenţiale costuri suplimentare peste costul de bază al valorii estimate a contractului de parteneriat public-privat.

—-Art. 54 indice 5

În mod general, riscul poate fi inclus în valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat, prin una dintre următoarele metode:

a)includerea costurilor riscurilor de proiect în cash flow-ul general;

b)ajustarea ratei de actualizare a costului capitalului în vederea reflectării nivelului specific al riscului pentru fiecare proiect.

—-Art. 54 indice 6

Principalele categorii de riscuri sunt reprezentate de:

a)riscul îndeplinirii cerinţelor specifice impuse proiectului;

b)riscul de proiectare şi construcţie;

c)riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările;

d)riscul asociat protecţiei mediului;

e)riscul de finanţare;

f)riscul apariţiei unei situaţii de forţă majoră;

g)riscul operaţional şi al asigurării nivelului de performanţă;

h)riscul schimbării legislative;

i)riscul uzurii morale şi al necesităţii modernizării;

j)riscul specific proiectului.

—-Art. 54 indice 7

La finalizarea identificării tuturor riscurilor partenerul public trebuie să evalueze şi să cuantifice posibilele urmări ale fiecărui risc, incluzând şi efectul oricărei succesiuni sau sincronizări a elementelor de risc.

—-Art. 54 indice 8

Consecinţa apariţiei unui risc măsoară diferenţa dintre nivelul de bază al valorii estimate şi noul cost generat prin apariţia acelui risc, armonizat cu probabilitatea de apariţie a acestui risc.

—-Art. 54 indice 9

Consecinţele apariţiei riscului pot fi directe sau indirecte. Consecinţele directe includ valoarea, timpul şi costurile ce depăşesc nivelul de bază al valorii estimate. Consecinţele indirecte apar din interacţiunea dintre riscuri diferite.

—-Art. 54 indice 10

Toate riscurile identificate şi cuantificate trebuie incluse în valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat.

—-Art. 54 indice 11

După identificarea şi evaluarea tuturor riscurilor materiale, fiecare risc trebuie analizat ca un risc transferabil sau reţinut, în măsura în care el poate fi transferat partenerului privat ori reţinut de către partenerul public în cadrul unui aranjament de tip parteneriat public-privat.

—-Art. 54 indice 12

Riscul reţinut reprezintă suma acelor riscuri propuse să fie asumate de partenerul public în cadrul parteneriatului public-privat. Aceste riscuri trebuie adăugate la valoarea proiectelor, obţinându-se astfel costul real suportat de partenerul public în cadrul unui parteneriat public-privat. Astfel de riscuri pot fi: schimbări în legislaţie, riscuri induse de omisiuni în cadrul specificaţiilor de proiect, porţiunea asumată de partenerul public din riscul diminuării cererii etc.

—-Art. 54 indice 13

Factorii care pot diminua riscurile reţinute sunt:

a)abilitatea de a influenta direct probabilitatea apariţiei unui risc;

b)colaborarea cu contractanţi cu reputaţie şi utilizarea de tehnologii performante, pârghii eficiente de monitorizare şi management al riscului, acoperirea eficientă a riscurilor prin asigurare.

—-Art. 54 indice 14

(1)Riscurile reţinute pot fi estimate pe baza unor pierderi anterioare sau în comparaţie cu valoarea primei de asigurare pentru un risc echivalent.

(2)Toate riscurile reţinute trebuie evaluate, cuantificate şi incluse pentru a da o valoare reală a costului suportat de partenerul public.

—-Art. 54 indice 15

(1)Criteriul utilizat în vederea atribuirii contractelor de parteneriat public-privat îl reprezintă «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic», iar stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.

(2)Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luaţi în considerare, se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentului ataşat la anunţul de selecţie şi vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de investitorii privaţi.

—-Art. 54 indice 16

(1)Partenerul public nu are dreptul de a utiliza criteriile de selecţie drept criterii de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie.

(2)Atunci când stabilesc criteriile de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie, partenerul public nu are dreptul de a utiliza criterii care:

a)nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat;

b)nu reflectă un avantaj real şi evident pe care partenerul public îl poate obţine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv.

(3)Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat. Pentru fiecare criteriu de evaluare partenerul public are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:

a)importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau

b)cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care investitorii privaţi le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4)Partenerul public menţionează în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat ponderea relativă pe care o conferă fiecăruia dintre criteriile selectate în vederea determinării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

(5)Ponderea poate fi exprimată printr-un punctaj întocmit corespunzător în ceea ce priveşte intervalul dintre maxim şi minim.

(6)Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate în ordinea importanţei lor şi partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens.

—-Art. 54 indice 17

Garanţia de participare se constituie de către investitorul privat în scopul de a proteja partenerul public faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de parteneriat public-privat.

—-Art. 54 indice 18

Partenerul public are obligaţia de a preciza în documentul ataşat anunţului de selecţie că pentru participarea la procedura de selecţie este prevăzută obligaţia investitorilor privaţi de a constitui o garanţie de participare. În acest caz, documentul ataşat trebuie să conţină şi următoarele informaţii:

a)cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă de 1% din valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat;

b)perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentul ataşat.

—-Art. 54 indice 19

(1)Garanţia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări sau prin depunere la casieria partenerului public şi se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentul ataşat.

(2)Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

(3)Partenerul public nu are dreptul:

a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;

c)de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.

(4)Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria partenerului public:

a)a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;

b)a unei sume în numerar.

(5)În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor/scrisorilor de intenţie.

—-Art. 54 indice 20

Partenerul public are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, investitorul privat pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de parteneriat public-privat în perioada de valabilitate a ofertei.

—-Art. 54 indice 21

(1)Garanţia pentru participare, constituită de investitorul privat a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de partenerul public în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de parteneriat public-privat.

(2)Garanţia de participare, constituită de investitorii privaţi a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de partenerul public după semnarea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

(3)În cazul în care partenerul public se află în situaţia de a anula procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a contestaţiilor cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

(4)După primirea comunicării privind rezultatul procedurii, investitorii privaţi ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit partenerului public o solicitare în acest sens.

—-Art. 54 indice 22

(1)Anunţul de selecţie se publică în conformitate cu dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Partenerul public are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de selecţie, inclusiv pe cele de tip erată la respectivele anunţuri, către operatorul SEAP.

(3)Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice.

(4)Orice altă modalitate privind publicarea anunţului de selecţie şi a documentului ataşat în afara celei prevăzute la alin. (1), inclusiv orice modificări aduse acestora, nu este permisă.

—-Art. 54 indice 23

(1)Anunţurile pentru care Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impune obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de partenerul public într-o limbă oficială a Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor şi formelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului.

(2)Anunţurile publicate în SEAP nu trebuie să cuprindă alte informaţii decât cele cuprinse în anunţurile publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data la care anunţul a fost trimis către Comisia Europeană.

—-Art. 54 indice 24

(1)După transmiterea anunţurilor către operatorul SEAP, UCCPPP are obligaţia de a verifica anunţurile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP.

(2)UCCPPP are obligaţia ca în termenul prevăzut la alin. (1) să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunţului.

—-Art. 54 indice 25

În cazul în care UCCPPP constată, în cursul verificării anunţului transmis de partenerul public către operatorul SEAP, că în forma sau în conţinutul acestuia există erori ori omisiuni, aceasta are obligaţia:

a)de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anunţului;

b)de a informa partenerul public asupra deciziei de respingere a publicării anunţului, motivând decizia respectivă şi indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

—-Art. 54 indice 26

(1)Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. 5425 sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevăzute în prezentele norme.

(2)În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja publicate, partenerul public are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.564/2005.

—-Art. 54 indice 27

(1)Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de partenerul public sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fără obţinerea acceptului de publicare emis de UCCPPP.

(2)Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în formatul standard adoptat de Comisia Europeană şi în termen de cel mult două zile lucrătoare de la obţinerea acceptului de publicare.

(3)Atunci când stabileşte perioadele-limită pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intenţie, partenerul public are obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 7 zile lucrătoare, necesară pentru verificarea anunţurilor de către UCCPPP şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP.

(4)Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor şi a cererilor de participare, autorităţile contractante ţin seama în special de complexitatea contractului şi de timpul necesar pentru pregătirea ofertelor, fără a aduce atingere termenelor stabilite în prezentele norme.

(5)În cazul în care, indiferent de motiv, anumite documente sau informaţiile suplimentare, deşi solicitate în timp util, nu au fost furnizate în termenele stabilite la art. 22 alin. (4) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau în care ofertele/scrisorile de intenţie nu pot fi formulate decât în urma unei vizite la faţa locului, termenele de primire a ofertelor/scrisorilor de intenţie sunt prelungite astfel încât toţi investitorii privaţii să poată avea acces la toate informaţiile necesare pentru formularea ofertelor/scrisorilor de intenţie.

—-Art. 54 indice 28

(1)Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în niciun caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile Legii nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impun această obligaţie.

(2)Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor şi a scrisorilor de intenţie, partenerii publici ţin seama în special de complexitatea contractului şi de timpul necesar pentru pregătirea ofertelor/scrisorilor de intenţie, fără a aduce atingere termenelor stabilite de prezentul articol.

(3)În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puţin 52 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intenţie.

(4)În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intenţie.

(5)În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puţin 37 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intenţie.

(6)În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intenţie.

(7)Termenul curge de la data trimiterii anunţului de selecţie, în cazul ambelor proceduri.

(8)Partenerii publici care au atribuit un contract de parteneriat public-privat trimit un anunţ privind rezultatele procedurii de selecţie în termen de cel mult 48 de zile de la atribuirea contractului, ce se va publica în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, în aceleaşi condiţii în care se publică şi anunţul de selecţie.

—-Art. 54 indice 29

Termenele-limită privind depunerea ofertelor în cazul aplicării procedurii deschise sunt cele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

—-Art. 54 indice 30

(1)În cazul în care partenerul public primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentului ataşat anunţului de selecţie, acesta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări, respectând prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Partenerul public are obligaţia, respectând prevederile art. 21 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătura cu documentul ataşat, prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la fişierul iniţial.

—-Art. 54 indice 31

(1)Partenerul public are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de investitorii privaţi participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de selecţie. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, partenerul public are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de selecţie, care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor.

(2)Orice investitor privat are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

(3)În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii:

a)au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de selecţie;

b)nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitată în documentul ataşat.

(4)Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai investitorilor privaţi prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare investitor privat.

(5)Partenerul public are obligaţia de a transmite câte un exemplar al procesului-verbal tuturor investitorilor privaţi participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă.

(6)Orice decizie cu privire la selecţia investitorilor privaţi sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.

—-Art. 54 indice 32

(1)În cazul în care în cadrul documentului ataşat a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de selecţie, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare investitor privat.

(2)Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă/scrisoare de intenţie, atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

(3)Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în documentul ataşat.

—-Art. 54 indice 33

Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de investitorii privaţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de selecţie, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentele norme, ori pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

—-Art. 54 indice 34

(1)Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

a)se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 54 indice 31 alin. (3);

b)a fost depusă de un investitor privat care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de selecţie stabilite în documentul ataşat ori nu a prezentat documente relevante în acest sens;

c)nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 142;

d)în urma verificărilor prevăzute la art. 54 indice 33 se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin documentul ataşat.

(2)Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a)nu satisface în mod corespunzător cerinţele documentului ataşat;

b)conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit partenerul public în cadrul documentului ataşat, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru acesta din urmă, iar investitorul privat, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

c)conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.

—-Art. 54 indice 35

(1)În cazul în care pentru un anumit contract sunt prezentate oferte ce par anormal de scăzute în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile prestate, partenerul public, înainte de a putea respinge respectivele oferte, solicită în scris detalii privind elementele ofertei pe care le consideră relevante. Respectivele detalii se pot referi, în special, la:

a)economia procedeului de construcţie, a procedeului de fabricare a produselor sau a prestării serviciilor;

b)soluţiile tehnice adoptate şi condiţiile excepţional de favorabile de care dispune investitorul privat pentru execuţia lucrărilor, pentru furnizarea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor;

c)originalitatea lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor propuse de investitorul privat;

d)respectarea dispoziţiilor privind protecţia şi condiţiile de muncă în vigoare în locul în care se prestează serviciile, lucrările sau bunurile;

e)posibilitatea ca investitorul privat să obţină un ajutor de stat.

(2)Prin consultare cu investitorul privat, partenerul public verifică elementele menţionate la alin. (1), ţinând seama de dovezile furnizate.

(3)Partenerul public care constată că o ofertă este anormal de scăzută, deoarece investitorul privat a obţinut un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva ofertă numai din acest motiv, cu excepţia cazului în care consultă investitorul privat în acest sens şi acesta nu este în măsură să demonstreze, în decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de partenerul public, că ajutorul în cauză nu afectează concurenţa loială între investitorii privaţi care participă la una dintre procedurile de selecţie stabilite prin Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Partenerul public care respinge o ofertă anormal de scăzută, deoarece investitorul privat a obţinut un ajutor de stat, informează Comisia Europeană cu privire la aceasta.

(4)În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), partenerul public va solicita investitorului privat inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

(5)În cazul în care investitorul privat nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 54 indice 34 alin. (1) lit. d).

—-Art. 54 indice 36

(1)Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 54 indice 34 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.

(2)Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile pe baza criteriului de atribuire «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic», precizat în anunţul de selecţie şi în documentul ataşat.

—-Art. 54 indice 37

(1)După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) lit. k) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, un raport al procedurii de evaluare, care se aprobă de către conducătorul partenerului public.

(2)Conducătorul partenerului public are obligaţia în acest scop de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor investitorilor privaţi în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de selecţie a investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat.

—-Art. 54 indice 38

(1)Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv, partenerul public are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea unei note justificative, care devine parte a dosarului privind atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

(2)În cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic şi/sau financiar, când partenerul public nu este în măsură să definească, din motive obiective, fără ajutor şi în avans, mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile ori să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv, în măsura în care consideră că aplicarea unei proceduri deschise nu poate permite atribuirea contractului.

(3)În procedura de dialog competitiv, partenerii publici pot limita numărul investitorilor privaţi corespunzători pe care îi vor invita să poarte un dialog, cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de investitori privaţi. Partenerii publici indică în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat criteriile ori normele obiective şi nediscriminatorii pe care estimează că le vor utiliza, numărul minim de investitori privaţi pe care estimează că îi vor invita şi, după caz, numărul maxim. În procedura de dialog competitiv, numărul minim este de 3. În orice caz, numărul de investitori privaţi invitaţi trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală.

(4)Partenerii publici invită un număr de investitori privaţi cel puţin egal cu numărul minim prestabilit. În cazul în care numărul de investitori privaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie şi nivelurile minime este mai mic decât numărul minim, partenerul public poate continua procedura, invitând investitorul privat sau investitorii privaţi care au capacităţile solicitate. În cadrul aceleiaşi proceduri, partenerul public nu poate include alţi investitori privaţi care nu au depus o scrisoare de intenţie sau alţi investitori privaţi care nu au capacităţile solicitate.

—-Art. 54 indice 39

(1)În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.

(2)În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie.

(3)După ce a finalizat selecţia investitorilor privaţi, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport de evaluare unde vor fi stabiliţi investitorii privaţi selectaţi ce vor fi invitaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect, care se aprobă de către conducătorul partenerului public.

(4)Conducătorul partenerului public are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor investitorilor privaţi participanţi la etapa selecţiei cu privire la rezultatul acesteia.

(5)Partenerul public are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor investitorilor privaţi admişi.

(6)Invitaţia trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a)referinţe privind anunţul de selecţie publicat;

b)adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia;

c)limba/limbile în care se va derula dialogul;

d)dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care investitorii privaţi trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.

(7)Partenerul public are obligaţia de a include în invitaţie informaţii privind modul de accesare a documentului ataşat.

—-Art. 54 indice 40

(1)Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare investitor privat admis, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri, comisia de negociere are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă.

(2)Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrângerile partenerului public, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentul ataşat.

(3)În cadrul dialogului, partenerii publici asigură egalitate de tratament pentru fiecare investitor privat. În special, partenerii publici nu prezintă în mod discriminatoriu informaţii care pot avantaja anumiţi investitori privaţi în raport cu ceilalţi.

(4)Partenerii publici nu pot dezvălui celorlalţi participanţi soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un investitor privat care participă la dialog, fără acordul acestuia.

—-Art. 54 indice 41

(1)Partenerul public are dreptul de a derula dialogul şi în runde intermediare, care au ca scop reducerea succesivă a numărului de soluţii discutate, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)această posibilitate a fost prevăzută în documentul ataşat;

b)numărul participanţilor la dialog este suficient de mare, astfel încât o astfel de reducere să nu afecteze concurenţa reală.

(2)În sensul prevederilor alin. (1), partenerul public are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre investitorii privaţi au fost clarificate o parte dintre aspectele prevăzute la art. 54 indice 40 alin. (1), runde intermediare în care participanţii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale.

(3)Partenerul public are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a rundei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi.

(4)După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog, comisia de negociere are obligaţia de a elabora un nou raport, care se aprobă de către conducătorul partenerului public sau de persoana desemnată în acest scop.

(5)Conducătorul partenerului public sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare.

(6)Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanţii rămaşi în competiţie, odată admişi ca urmare a organizării unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul rundelor următoare ori atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat, decât în sensul îmbunătăţirii acestora.

—-Art. 54 indice 42

În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, partenerul public are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 indice 58 alin. (2).

—-Art. 54 indice 43

(1)În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, investitorii privaţi trebuie să depună ofertele finale pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare. Ofertele trebuie să cuprindă toate elementele solicitate şi necesare pentru realizarea proiectului.

(2)Partenerul public va publica în SEAP termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) lit. p) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Ofertele pot fi clarificate, precizate şi perfecţionate la cererea partenerilor publici. Totodată, precizările, clarificările, perfecţionările sau informaţiile suplimentare nu pot avea ca efect modificarea elementelor de bază ale ofertei ori ale cererii de ofertă, ale căror variaţii pot denatura concurenţa sau pot avea un efect discriminatoriu.

(4)Partenerii publici evaluează ofertele primite în funcţie de criteriile de atribuire stabilite în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat şi aleg oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(5)La cererea partenerului public, investitorul privat identificat ca având oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic poate fi invitat să clarifice unele aspecte din oferta sa ori să confirme angajamentele prezentate în ofertă, cu condiţia ca acest lucru să nu ducă la modificarea unor elemente importante ale ofertei sau ale cererii de ofertă, la denaturarea concurenţei ori la situaţii discriminatorii.

(6)Prevederile art. 54 indice 29-54 indice 37 se aplică în mod corespunzător.

—-Art. 54 indice 44

Partenerul public are obligaţia de a desemna pentru selecţia investitorului privat persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor/scrisorilor de intenţie, care se constituie într-o comisie de evaluare.

—-Art. 54 indice 45

(1)Partenerul public va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de selecţie, persoană care devine totodată şi preşedintele comisiei de evaluare. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. În orice situaţie, preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire.

(2)Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a)deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;

b)verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie/calificare de către investitorii privaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentul ataşat;

c)realizarea selecţiei/preselecţiei investitorilor, dacă este cazul;

d)realizarea dialogului cu investitorii privaţi, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e)verificarea propunerilor tehnice prezentate de investitorii privaţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din studiul de fundamentare sau din documentul ataşat;

f)verificarea propunerilor financiare prezentate de investitorii privaţi;

g)stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

h)stabilirea ofertelor admisibile;

i)aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentul ataşat, şi stabilirea ofertei câştigătoare;

j)în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

k)elaborarea raportului procedurii de atribuire.

(3)Partenerul public are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(4)Partenerul public are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de selecţie.

—-Art. 54 indice 46

(1)Partenerul public are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(2)Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.

(3)Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă, după caz, la:

a)verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;

b)analiza situaţiei financiare a investitorilor privaţi ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de investitorul privat;

c)analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de investitorul privat.

(4)Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.

(5)Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice etc. asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, au fost cooptaţi să îşi exprime punctul de vedere.

(6)Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului de selecţie a investitorului privat.

—-Art. 54 indice 47

(1)Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către investitorii privaţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2)Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii, disciplinar sau penal.

(3)Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi.

(4)Regulile de evitare a conflictului de interese sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât şi experţilor cooptaţi.

—-Art. 54 indice 48

(1)Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, prin care confirmă că nu se află într-o situaţie ce implică existenţa unui conflict de interese.

(2)Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare şi selecţie.

(3)În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate partenerului public şi de către terţi.

(4)În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, partenerul public are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/ remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.

—-Art. 54 indice 49

(1)Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.

(2)Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de investitorii privaţi, individual şi/sau în şedinţe comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin două treimi dintre membrii săi. Comisia de evaluare are obligaţia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare şi selecţie.

(3)Votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.

(4)În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate din cauza unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, conducătorul partenerului public sau, după caz, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.

(5)Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală ce se ataşează la raportul procedurii de atribuire.

—-Art. 54 indice 50

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către investitorul privat trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.

—-Art. 54 indice 51

(1)În cazul în care investitorul privat nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2)În cazul în care investitorul privat modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:

a)pot fi încadrate în categoria viciilor de formă ori erorilor aritmetice; sau

b)reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului investitorilor privaţi participanţi la procedura de selecţie.

(3)În cazul în care investitorul privat modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 54 indice 52 alin. (2).

—-Art. 54 indice 52

(1)Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul investitorului privat. În cazul în care investitorul privat nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2)Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

a)dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b)dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

(3)Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de investitorul privat ori a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de selecţie.

—-Art. 54 indice 53

Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

—-Art. 54 indice 54

(1)Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile.

(2)Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentul ataşat.

(3)În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

(4)Compararea preturilor prevăzute în propunerile financiare ale investitorilor privaţi se realizează la valoarea fără TVA.

—-Art. 54 indice 55

(1)După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de selecţie, care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia.

(2)Raportul procedurii de selecţie se înaintează conducătorului partenerului public spre aprobare.

(3)Conducătorul partenerului public va desemna, din cadrul unităţii proprii, un manager de proiect care va supraveghea şi controla, în condiţiile legii, derularea activităţilor stabilite pe toată perioada de valabilitate a contractului de parteneriat public-privat.

—-Art. 54 indice 56

(1)Partenerii publici informează în cel mai scurt timp investitorii privaţi cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte încheierea contractului de parteneriat public-privat, inclusiv cu privire la motivele pentru care au decis să renunţe la încheierea acestuia, pentru care lansaseră un anunţ de selecţie, sau dacă vor relua procedura; în cazul în care partenerilor publici li se solicită acest lucru, informaţiile sunt furnizate în scris.

(2)La cererea părţii în cauză, partenerul public comunică în cel mai scurt timp:

a)fiecărui investitor privat motivele respingerii ofertei/scrisorii sale de intenţie;

b)fiecărui investitor privat respins motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, după caz, motivele deciziei de neechivalenţă sau motivele deciziei conform căreia lucrările, bunurile ori serviciile nu corespund performanţelor sau cerinţelor funcţionale;

c)fiecărui investitor privat care a prezentat o ofertă/scrisoare de intenţie acceptabilă caracteristicile şi avantajele referitoare la oferta selectată, precum şi numele câştigătorului. Termenele nu pot depăşi în niciunul dintre cazuri 15 zile de la data primirii unei cereri scrise.

(3)Cu toate acestea, partenerii publici pot decide să nu comunice anumite informaţii privind atribuirea contractelor, în cazurile în care dezvăluirea respectivelor informaţii ar împiedica punerea în aplicare a legislaţiei, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar aduce atingere concurenţei loiale dintre aceştia.

—-Art. 54 indice 57

(1)Toate comunicările, precum şi toate schimburile de informaţii prevăzute de prezentul titlu pot fi realizate, la alegerea partenerului public, prin poştă, prin fax sau pe cale electronică (e-mail).

(2)Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie în general disponibile şi, prin urmare, nu trebuie să limiteze accesul investitorilor privaţi la procedura de selecţie.

(3)Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea lor se realizează astfel încât să se asigure păstrarea integrităţii datelor şi confidenţialitatea ofertelor şi a scrisorilor de intenţie, precum şi faptul că partenerii publici analizează conţinutul ofertelor şi al scrisorilor de intenţie numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor.

(4)Instrumentele utilizate pentru comunicarea pe cale electronică, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să aibă un caracter nediscriminatoriu, să fie permanent disponibile publicului şi compatibile cu tehnologiile de informare şi de comunicare general utilizate.

—-Art. 54 indice 58

(1)Partenerul public are obligaţia de a finaliza procedura de selecţie prin încheierea contractului de parteneriat public-privat.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), partenerul public are dreptul de a finaliza procedura de selecţie prin anularea acesteia, dar numai în următoarele circumstanţe:

a)au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;

b)nu a fost depusă nicio ofertă ori au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;

c)abaterile grave de la prevederile legislative afectează procedura de selecţie sau este imposibilă încheierea contractului;

d)ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care se dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare din anunţul de selecţie, din documentul ataşat ori din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie.

(3)Dispoziţiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei partenerului public de a anula o procedură de selecţie în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(4)În sensul prevederilor alin. (2) lit. c), procedura de selecţie se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)în cadrul documentului ataşat şi/sau în modul de aplicare a procedurii de selecţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b)partenerul public se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)Partenerul public nu are dreptul ca, fără o justificare temeinică, să întârzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de selecţie, să întârzie încheierea contractului sau să adopte orice alte măsuri cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. Aceste situaţii sunt considerate încălcări ale principiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează în consecinţă. Investitorul privat care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie.

—-Art. 54 indice 59

(1)Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de parteneriat public-privat se constituie cel puţin următoarele documente:

a)studiul de prefezabilitate sau de fundamentare;

b)propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c)graficul de îndeplinire a contractului;

d)angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(2)În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în studiul de fundamentare, prevalează prevederile studiului de fundamentare.

—-Art. 54 indice 60

(1)În cazul în care părţi din contractul de parteneriat public-privat urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, partenerul public are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de parteneriat public-privat respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de parteneriat public-privat.

(2)Pe parcursul derulării contractului, investitorul privat nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul partenerului public, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

—-Art. 54 indice 61

(1)Preţul contractului de parteneriat public-privat se poate exprima în lei sau, după caz, în valută.

(2)Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii:

a)au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea ori renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

b)pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(3)Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentul ataşat, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), partenerul public are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de parteneriat public-privat.

(4)Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri:

a)atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2); sau

b)atunci când durata de aplicare a procedurii de selecţie se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a investitorului privat.

(5)În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului de parteneriat public-privat nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de selecţie, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia investitorul privat respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.

(6)În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datorează culpei partenerului public, nu este posibilă invocarea prevederilor alin. (4), investitorul privat fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune-interese.

(7)Orice altă modificare privind clauzele contractului de parteneriat public-privat se face prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare.

—-Art. 54 indice 62

(1)Monitorizarea atribuirii contractelor de parteneriat public-privat se realizează de UCCPPP.

(2)Partenerii publici au obligaţia transmiterii către UCCPPP a unui raport anual privind contractele de parteneriat public-privat atribuite în anul anterior.

(3)Informaţiile solicitate se transmit în format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

—-Art. 54 indice 63

(1)UCCPPP prelucrează informaţiile relevante din anunţurile de selecţie, precum şi din alte informări primite de la partenerii publici, constituind o bază de date statistice utilizată pentru:

a)prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b)furnizarea de informaţii tuturor celor interesaţi în legătură cu modul de funcţionare a sistemului de parteneriat public-privat;

c)supravegherea modului de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat;

d)prevenirea şi, după caz, constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu.

(2)Pentru a permite aprecierea rezultatelor punerii în aplicare a legislaţiei române în domeniul parteneriatului public-privat, UCCPPP comunică Comisiei Europene, cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un raport statistic elaborat în conformitate cu art. 5464, care are ca obiect, în mod separat, contractele de parteneriat public-privat de bunuri, contractele de parteneriat public-privat de servicii şi contractele de parteneriat public-privat de lucrări, atribuite de partenerii publici în decursul anului anterior.

—-Art. 54 indice 64

(1)Pentru fiecare partener public, raportul statistic prevăzut la art. 5463 alin. (2) prezintă cel puţin:

a)numărul şi valoarea contractelor de parteneriat public-privat atribuite, reglementate de Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b)numărul şi valoarea totală a contractelor atribuite în temeiul derogărilor de la acordul privind contractele de achiziţii publice încheiat în cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay.

(2)În măsura posibilului, datele prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt clasificate în funcţie de:

a)procedurile de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat ce au fost utilizate;

b)pentru fiecare dintre procedurile prevăzute la lit. a), tipurile de contracte de parteneriat public-privat: de bunuri şi servicii, respectiv de lucrări;

c)cetăţenia sau naţionalitatea investitorului privat căruia i s-a atribuit contractul.

(3)Raportul statistic menţionează orice alte informaţii statistice solicitate în temeiul acordului.

 

CAPITOLUL VIII: Forma şi conţinutul acordului de proiect

—-Art. 85

Acordul de proiect este actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat, încheiat între partenerul public şi investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat.

—-Art. 86

Acordurile de proiect se încheie cu fiecare dintre investitorii care au fost selectaţi în urma primei etape a procedurii de stabilire a partenerului privat, în ordinea stabilită de către comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie şi a documentelor însoţitoare ale investitorilor privaţi interesaţi.

—-Art. 87

Acordul de proiect are următorul conţinut:

a)termeni generali:

1.a1) definirea, cu datele de identificare, a părţilor semnatare;

2.a2) stabilirea condiţiilor de respectare a confidenţialităţii;

3.a3) durata valabilităţii acordului de proiect;

b)obligaţiile şi drepturile părţilor, precum şi modalităţile de stingere a obligaţiilor reciproce pe durata negocierilor;

c)termeni specifici:

1.c1) enumerarea principalelor criterii în baza cărora se va desfăşura negocierea;

2.c2) enunţarea de comun acord a respectării, pe perioada negocierii de către părţi, a tuturor principiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 178/2010;

3.c3) stabilirea de principiu a valorii estimate a investiţiei private care face obiectul negocierii, în vederea stabilirii prin contractul de parteneriat public-privat a proporţiilor de participare a părţilor la compania de proiect;

4.c4) stabilirea de principiu a duratei determinate care face obiectul negocierii în vederea stabilirii concrete a acesteia prin contractul de parteneriat public-privat.

—-Art. 88

La fiecare acord de proiect se anexează scrisoarea de intenţie/oferta investitorului împreună cu documentele ataşate prezentate de investitor, anexă care devine parte integrantă a respectivului acord.

(la data 20-oct-2011 Art. 88 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 2., litera Y. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 89

Conţinutul şi forma acordului de proiect se negociază pe baza acordului de proiect cadru. Modelul de acord de proiect cadru se pune la dispoziţia partenerilor şi este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL IX: Criteriile de stabilire a duratei de derulare a contractului de parteneriat public-privat

—-Art. 90

Potrivit Legii nr. 178/2010, durata determinată este perioada negociată în care se derulează contractul de parteneriat public-privat şi care asigură investitorului privat recuperarea finanţării.

—-Art. 91

La sfârşitul perioadei determinate, obiectivul realizat prin proiectul de parteneriat public-privat se transferă cu titlu gratuit partenerului public, în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie.

—-Art. 92

Durata determinată se negociază de către parteneri pe baza elementelor prevăzute în studiul de prefezabilitate/fundamentare.

CAPITOLUL X: Modalitatea de organizare şi funcţionare a companiei de proiect

—-Art. 93

Compania de proiect se organizează şi funcţionează conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi altor acte normative în vigoare, ca o societate comercială al cărei capital social este deţinut de către partenerul public şi investitorul privat.

(2)Partenerul public aduce ca aport la capitalul social al companiei de proiect, în condiţiile legii, bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3)Prin contractul de parteneriat public-privat, companiei de proiect i se permite să perceapă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, tarife corespunzătoare pentru utilizarea de către terţi a bunului public pentru o perioadă stabilită, investitorul putând să îşi recupereze investiţia, să finanţeze întreţinerea şi să realizeze profit.

(la data 20-oct-2011 Art. 93 din capitolul X completat de Art. I, punctul 2., litera Z. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 94

Scopul companiei de proiect este operarea şi gestionarea, pe principii economice, conform legii şi actului constitutiv, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat în condiţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, precum şi transferul bunurilor şi serviciilor publice rezultate către partenerul public.

—-Art. 95

Pe toată perioada de funcţionare a companiei de proiect, aceasta nu poate să-şi schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creată sau al dezvoltării acestuia în folosul comunităţii.

—-Art. 96

(1)Pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, respectiv până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect, liderul asocierii care formează partenerul privat nu poate fi înlocuit din compania de proiect.

(2)În conformitate cu forma de înţelegere sau asociere a entităţilor private care formează asocierea sub care se înregistrează partenerul privat, unele entităţi se pot retrage din proiect, cu acordul partenerului public, pe măsură ce au fost îndeplinite activităţile din cadrul proiectului pentru care ele au fost implicate şi şi-au obţinut drepturile contractuale în cadrul asocierii.

(3)Documentul care stă la baza formării şi funcţionării asocierii care formează partenerul privat va fi anexat la contractul de parteneriat public-privat.

(la data 20-oct-2011 Art. 96 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 2., litera A^1. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 97

Compania de proiect este condusă de un consiliu de administraţie, în care cei 2 parteneri sunt reprezentaţi proporţional, cu participarea prevăzută la art. 27 lit. f) din Legea nr. 178/2010.

—-Art. 98

(1)Evaluarea participării partenerului public la capitalul social şi la patrimoniul companiei de proiect, în vederea stabilirii proporţionalităţii de reprezentare a celor 2 parteneri în consiliul de administraţie, se va realiza înainte de începerea procedurii de selectare a partenerului privat prin însumarea valorii bunurilor cu care participă la proiect şi a valorii estimate a serviciilor puse la dispoziţia proiectului.

(2)Bunurile cu care participă partenerul public la proiect sunt evaluate la valoarea de piaţă, pe baza raportului de evaluare, întocmit conform standardelor în vigoare, de evaluatori persoane fizice sau juridice autorizate, atestate conform legii.

—-Art. 99

Compania de proiect nu are dreptul să ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participă la proiectul de parteneriat public-privat, pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract.

(la data 20-oct-2011 Art. 100 din capitolul X abrogat de Art. I, punctul 2., litera A^2. din Hotarirea 1000/2011 )

CAPITOLUL XI: Forma şi conţinutul contractului de proiect de parteneriat public-privat

—-Art. 101

Potrivit prevederilor art. 4 lit. g) din Legea nr. 178/2010, contractul de parteneriat public-privat sau contractul de proiect este actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale investitorului privat pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat.

—-Art. 102

Conţinutul şi forma contractului de parteneriat public-privat se negociază pe baza unui proiect de contract propus de partenerul public investitorului privat selectat, precum şi pe baza acordului de proiect-cadru în cazul procedurii de dialog competitiv.

(la data 20-oct-2011 Art. 102 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 2., litera A^3. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 103

Clauzele contractului de parteneriat public-privat se redactează pe baza condiţiilor de realizare a proiectului deja negociate şi acceptate.

(la data 20-oct-2011 Art. 103 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 2., litera A^4. din Hotarirea 1000/2011 )

(la data 20-oct-2011 Art. 104 din capitolul XI abrogat de Art. I, punctul 2., litera A^5. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 105

Contractul de parteneriat public-privat în forma finală este supus spre aprobare partenerului public, potrivit competenţelor şi atribuţiilor legale ale acestuia.

(la data 20-oct-2011 Art. 105 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 2., litera A^6. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 106

Conţinutul standard al contractului de parteneriat public-privat este structurat pe două secţiuni:

a)condiţii generale, care cuprind termenii generali, specifici şi comuni. În această secţiune diferitele elemente agreate între partenerul public şi investitor se formulează din punct de vedere legal;

b)condiţii tehnice, care prevăd condiţiile de realizare a proiectului public-privat, se identifică pe principalele aspecte ale acestuia, respectiv finanţare, construcţie, operare, profit etc.

—-Art. 107

(1) Informaţiile generale ale contractului de parteneriat public-privat cuprind cel puţin următoarele elemente:(la data 20-oct-2011 Art. 107, alin. (1) din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 2., litera A^7. din Hotarirea 1000/2011 )

a)părţile semnatare cu datele legale de identificare;

b)scopul contractului;

c)durata contractului;

d)începerea contractului;

e)drepturi de proprietate;

f)confidenţialitate;

g)drepturi de exploatare a bunului.

(2) Condiţiile generale ale contractului de parteneriat public-privat cuprind cel puţin următorii termeni specifici:(la data 20-oct-2011 Art. 107, alin. (2) din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 2., litera A^8. din Hotarirea 1000/2011 )

a)modul de încredinţare a realizării proiectului public-privat;

b)valoarea de finanţare;

c)moduri de finanţare;

d)modalităţi de asigurare a libertăţii comerciale;

e)modificări acceptabile în proiect;

f)achiziţionarea de terenuri, dacă este cazul;

g)modul de asigurare a unor drepturi de exclusivitate, dacă este cazul;

h)formule compensatorii, dacă este cazul;

i)regimul taxelor şi impozitelor;

j)garanţii speciale;

k)modalităţi de evidenţiere şi folosire a bunurilor private cu care partenerul public participă la compania de proiect;

l)definirea unor garanţii financiare şi de risc valutar;

m)interdicţii de substituţie a părţilor semnatare;

n)monitorizarea proiectării, construcţiei şi exploatării proiectului public-privat, precum şi a celorlalte activităţi care fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;

o)dreptul utilizatorilor;

p)cazuri de suspendare sau de încetare anticipată a contractului;

q)proceduri de legătură şi comunicare;

r)proceduri de revizuire a documentelor;

s)stabilirea cotelor de participare ale partenerului public şi investitorului la compania de proiect;

ş)stabilirea duratei determinate de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

t)condiţiile de înfiinţare a companiei de proiect;

ţ)elementele de bază ale statutului companiei de proiect ca document de bază pentru înregistrarea societăţii comerciale rezultate;

u)stabilirea bazei de calcul al amortismentelor;

v)alte mecanisme de finanţare şi auditare financiară pe durata de funcţionare a proiectului public-privat;

w)proceduri de urmărire a realizării obiectivelor proiectului public-privat;

x)modul de recuperare a investiţiei de către fiecare parte la contract;

y)modalitatea de transfer către partenerul public a bunului rezultat din proiectul de parteneriat public-privat la sfârşitul contractului;

z)stabilirea unor angajamente specifice ale părţilor;

a1)aa) condiţiile de realizare ale studiului de fezabilitate;

b1)bb) clauze de retragere din proiect;

c1)cc) penalităţi pentru situaţia în care nu se îndeplinesc/respectă obiectivele/termenele/clauzele stabilite prin contract.

(la data 20-oct-2011 Art. 107, alin. (2), litera C^1. din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 2., litera A^9. din Hotarirea 1000/2011 )

(3)Condiţiile generale cuprind, de asemenea, şi următorii termeni comuni:

a)legislaţie aplicabilă;

b)asigurarea proprietăţilor;

c)încetarea contractului;

d)forţă majoră;

e)modalitatea de rezolvare a litigiilor.

—-Art. 108

(1)Condiţiile tehnice cuprinse în contractul de parteneriat public-privat se referă la următoarele aspecte financiare:

a)capitalul investit sau, după caz, capitalul iniţial subscris şi vărsat;

b)raportul debit-capital, dacă este cazul;

c)rata de acoperire, dacă este cazul;

d)capitalul de lucru;

e)dividende, dacă este cazul;

f)facilităţi de creditare stand-by, dacă este cazul;

g)alte acorduri între acţionari;

h)rata aplicabilă a dobânzilor;

i)valutele împrumuturilor şi sursele de finanţare.

(2)Condiţiile tehnice cuprind următoarele clauze de construcţie sau modernizare, după caz:

a)standarde şi specificaţii;

b)durata de viaţă proiectată;

c)durata maximă de construcţie sau modernizare;

d)metodele de punere în exploatare;

e)standardele de calitatea a construcţiilor;

f)achiziţia de materiale;

g)caracteristicile construcţiilor;

h)tehnologii aplicabile de construcţie;

i)programul lucrărilor auxiliare, dacă este cazul;

j)prescripţii temporare, garanţii şi precauţii constructive.

(3)Condiţiile tehnice cuprinse în contractul de parteneriat public-privat cuprind următoarele clauze de exploatare şi operare:

a)specificaţii de performanţă;

b)cerere minimă;

c)capacităţi de infrastructură;

d)metode directe de măsurare a utilizării;

e)garanţii;

f)contabilitate, înregistrări şi acces la acestea;

g)specificaţii de echipament;

h)proceduri de control şi inspecţie;

i)metode de operare.

(4)Condiţiile tehnice cuprinse în contractul de parteneriat public-privat se referă la următoarele clauze economico-financiare:

a)nivelul taxelor/tarifelor percepute şi modul de percepere;

b)perioada pe care vor fi percepute taxe/tarife, dacă este cazul;

c)frecvenţa şi criteriile de actualizare a taxelor/tarifelor, dacă este cazul;

d)distribuţia de venituri, dacă este cazul;

e)valuta veniturilor, dacă este cazul;

f)garanţii pentru cererea minimă;

g)structura tarifului, dacă este cazul;

h)aranjamente bancare escrow, dacă este cazul.

—-Art. 109

(1)Forma şi conţinutul contractului de parteneriat public-privat vor fi negociate şi finalizate ţinându-se cont de termenii de mai sus, care pot fi dezvoltaţi parţial sau în totalitate în conţinutul contractului ori la care se pot adăuga şi alţi termeni specifici proiectului de parteneriat public-privat.

(2)Pe toată durata evaluării ofertelor/scrisorilor de intenţie, respectiv în derularea negocierilor, partenerul public are obligaţia de a se consulta cu UCCPPP, urmărind respectarea prevederilor privind parteneriatul public-privat din Manualul privind deficitul şi datoria guvernamentală, elaborat de Comisia Europeană – EUROSTAT, astfel încât investiţia în cauză să nu influenţeze deficitul bugetar.

(3)Înainte de semnarea contractului, partenerul public va transmite acordul de proiect Institutului Naţional de Statistică, în vederea analizei şi consultării EUROSTAT asupra tratamentului bugetar al cheltuielilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat.

(la data 20-oct-2011 Art. 109 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 2., litera A^10. din Hotarirea 1000/2011 )

CAPITOLUL XII: Dispoziţii finale

—-Art. 110

Potrivit art. 24 din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, partenerul public este obligat să publice anunţul de selecţie şi documentul ataşat în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare; SEAP pune la dispoziţia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informaţii specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenţei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunţul de selecţie, documentul ataşat anunţului de selecţie, clarificări solicitate de investitorii privaţi, termenul-limită pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intenţie, etapa de selecţie, etapa de negociere şi atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

(la data 20-oct-2011 Art. 110 din capitolul XII modificat de Art. I, punctul 2., litera A^11. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 111

(1)SEAP implementează şi operează la nivel naţional un nou flux informaţional specializat sub denumirea de “parteneriat public-privat”, care asigură suportul electronic necesar publicării anunţului de intenţie şi a documentaţiei aferente asigurării transparenţei procedurii de realizare a proiectului de parteneriat public-privat.

(2)SEAP comunică partenerilor publici modalitatea de aplicare a procedurii de folosire a SEAP pentru parteneriatul public-privat, precum şi formularistica specifică.

—-Art. 112

Partenerul public este obligat să respecte procedurile SEAP şi să se înregistreze şi să transmită informaţiile conform acestora, cu respectarea prevederilor cap. II din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

—-Art. 113

Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul de selecţie şi documentul ataşat aferent asigurării transparenţei procedurii de realizare a proiectului de parteneriat public-privat în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare de la UCCPPP.

(la data 20-oct-2011 Art. 113 din capitolul XII modificat de Art. I, punctul 2., litera A^12. din Hotarirea 1000/2011 )

—-Art. 114

În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, partenerului public îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa partenerul public cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la constatarea cauzei tehnice.

-****-

ANEXA Nr. 1: Lista documentaţiei principale care stă la baza proiectului de parteneriat public-privat şi competenţele de aprobare a acesteia

 

Documentele principale care stau la baza proiectului de parteneriat public-privat sunt elaborate şi aprobate pe parcursul procedurii de alegere de către partenerul public a unui investitor privat interesat, împreună cu care înfiinţează compania de proiect, în principiu, după competenţele pe care le au conform legii partenerii publici, documentele respective se împart în următoarele 3 categorii:

1.Documente concepute şi elaborate de către partenerii publici (propuse pentru aprobare):

 

Partener public/Competenţa

Consiliul local

Consiliul judeţean

Primar

Preşedintele consiliului judeţean

Conduceri executive

Guvern

Minister

Consilii de administraţie şi ADI

Studiul de fezabilitate sau de fundamentare

X

X

X

X

Documentul ataşat şi anunţul de intenţie

X

X

X

X

Criterii de selecţie, grile de punctaj etc.

X

X

X

X

Forma-cadru a acordului de proiect

X

X

X

X

Criterii de negociere, inclusiv participarea, valoarea estimată

X

X

X

X

Forma-cadru a contractului final PPP

X

X

X

X

Contractul de PPP şi anexele la contract

X

X

X

X

Alte documente

X

X

X

X

*) în cadrul tabelului, în prima coloană, pe prima linie, în loc de:

Studiul de fezabilitate sau de fundamentare

se va citi:

Studiul de prefezabilitate sau de fundamentare”;
(la data 30-dec-2010 punctul 1. din anexa 1 rectificat de Actul din Rectificare din 2010 )

2.Documente care trebuie aprobate de către partenerii publici competenţi:

 

Partener public/Competenţa

Consiliul local

Consiliul judeţean

Primar

Preşedintele consiliului judeţean

Conduceri executive

Guvern

Minister

Consilii de administraţie şi ADI

Studiul de fezabilitate sau de fundamentare

X

X

X

X

Documentul ataşat şi anunţul de intenţie

X

X

X

X

Criterii de selecţie, grile de punctaj etc.

X

X

X

X

Forma-cadru a acordului de proiect

X

X

X

X

Criterii de negociere, inclusiv participarea, valoarea estimată

X

X

X

X

Forma-cadru a contractului final PPP

X

X

X

X

Contractul de PPP şi anexele la contract

X

X

X

X

Alte documente

X

X

X

X

*) în cadrul tabelului, în prima coloană, pe prima linie, în loc de:

Studiul de fezabilitate sau de fundamentare

se va citi:

Studiul de prefezabilitate sau de fundamentare”;
(la data 30-dec-2010 punctul 2. din anexa 1 rectificat de Actul din Rectificare din 2010 )

3.Documente care vor fi elaborate, după caz, de către investitorul privat sau compania de proiect:

 

– studiul de fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat;

– planul de afaceri pentru perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

– alte documente.

 

ANEXA Nr. 3: ACORD DE PROIECT CADRU – Model –

Prezentul acord de proiect cadru intră în vigoare la data …….. şi este încheiat între ………………. [partenerul public (denumire, adresă, reprezentare)], denumit/denumită în continuare partenerul public, şi ………………. [investitorul sau liderul asociaţiei de investitori (denumire, adresă, reprezentare)] denumit/denumită în continuare investitor.

Partenerii menţionaţi mai sus sunt denumiţi colectiv părţi sau individual parte.

Având în vedere că:

(A)Partenerul public este decis să realizeze ………………….. (Se nominalizează proiectul.) denumit în continuare Proiectul.

(B)Partenerul public intenţionează ca Proiectul să fie realizat pe baza unui contract de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legii, şi în acest scop a selecţionat un număr de potenţiali investitori care, în opinia sa şi pe baza documentelor furnizate pe propria răspundere de investitorii interesaţi, sunt capabili de realizarea Proiectului, printre aceştia numărându-se şi investitorul.

(C)Investitorul, în nume propriu şi asumându-şi responsabilitatea solidar cu oricare şi cu toţi partenerii şi subcontractanţii săi, enumeraţi în anexa la prezentul acord, precum şi cu alţi parteneri sau subcontractanţi care ar putea fi atraşi în realizarea Proiectului, este gata să procure sursele financiare şi tehnice pentru a realiza Proiectul.

(D)În scopul realizării Proiectului, investitorul este gata să intre în negociere cu partenerul public şi, în vederea încheierii unui contract de parteneriat public-privat având ca scop realizarea Proiectului în condiţiile cerute de partenerul public, părţile convin următoarele:

1.Obligaţiile partenerului public Partenerul public are următoarele obligaţii:

a)să realizeze pe cheltuiala sa un studiu de prefezabilitate sau de fundamentare, care să reprezinte baza negocierii unui contract de parteneriat public-privat;

b)să furnizeze investitorului spre consultare rapoartele intermediare şi raportul final ale studiului de prefezabilitate sau de fundamentare;

c)să numească o echipă de negociatori care să acopere aspectele tehnice, comerciale/financiare şi legale ale Proiectului;

d)să faciliteze accesul investitorului la orice date, informaţii, studii, statistici şi, în general, la orice document care ar putea clarifica oricare dintre aspectele tehnice, economice şi financiare ale Proiectului;

e)să sprijine investitorul în procesul de clarificare a statutului proprietăţilor care vor fi incluse în Proiect sau care facilitează accesul la acestea;

f)să întreprindă toate măsurile pe care le consideră necesare pentru bunul mers al negocierilor;

g)să respecte confidenţialitatea absolută pe parcursul negocierilor şi să protejeze, atunci când este cazul, drepturile de autor generate de propunerile sau soluţiile oferite de investitor.

2.Obligaţiile investitorului Investitorul are următoarele obligaţii:

a)să numească o echipă de negociatori care să acopere aspectele tehnice, comerciale/financiare şi legale ale Proiectului şi să îi acorde acesteia depline puteri pentru a negocia;

b)să negocieze cu bună-credinţă şi în limita timpului fixat prin prezentul acord de proiect cadru;

c)să procure şi/sau să pună la dispoziţia partenerului public, la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă, toate documentele disponibile pentru clarificarea oricărui punct de negociere;

d)să pună la dispoziţia partenerului public toate rezultatele vizitelor sale pe teren, ale măsurătorilor, inspecţiilor şi în general toate datele care, în opinia sa, ar putea întregi imaginea Proiectului;

e)să respecte confidenţialitatea absolută pe parcursul negocierilor şi să protejeze, atunci când este cazul, drepturile de proprietate intelectuală generate de propunerile sau soluţiile oferite de partenerul public;

f)să restituie toate studiile, documentele, rapoartele sau altele asemenea puse la dispoziţia sa de partenerul public;

g)să informeze imediat şi în scris partenerul public despre orice modificare a statutului său sau al asociaţilor şi subcontractanţilor săi, a poziţiei sale financiare, a apariţiei unui conflict de interese şi, în general, a oricărei situaţii care aduce o schimbare a elementelor incluse în scrisoarea de intenţie sau care ar prejudicia în vreun fel continuarea negocierilor.

3.Durata acordului de proiect cadru

3.1.Acest acord de proiect cadru intră în vigoare la data semnării şi încetează la data de ………, indiferent dacă părţile finalizează sau nu negocierile ori dacă părţile ajung sau nu la încheierea unui contract de parteneriat public-privat.

3.2.Calendarul negocierilor este ataşat la prezentul acord de proiect cadru şi face parte integrantă din acesta.

3.3.Acest acord de proiect cadru îşi încetează aplicabilitatea automat în momentul intrării în vigoare a contractului de parteneriat public-privat, dacă aceasta a survenit înainte de limita de timp menţionată la clauza 3.1.

4.Clauze organizatorice

4.1.Părţile se angajează să analizeze şi să hotărască înfiinţarea unei companii de proiect.

4.2.Părţile convin să negocieze actul constitutiv al noii societăţi şi să stabilească relaţiile dintre această companie şi părţi până la ajungerea la termen contractului de parteneriat public-privat.

5.Clauze speciale

5.1.Partenerului public nu i se poate cere rambursarea niciunui cost asociat direct sau indirect în legătură cu îndeplinirea prezentului acord de proiect cadru.

5.2.Toate informaţiile, studiile, documentele, sintezele, programele de computer, graficele, prezentările, hărţile, planurile şi altele asemenea puse la dispoziţie investitorului de către partenerul public sunt şi rămân proprietatea exclusivă a partenerului public. Copierea, multiplicarea şi distribuirea lor de către investitor prin orice mijloace sunt strict interzise.

6.Alte clauze, stabilite în condiţiile legii

7.Limba acordului de proiect cadru

Limba care guvernează acordul de proiect cadru este limba română.

8.Scrisoarea de intenţie depusă şi asumată de investitor în numele şi în contul tuturor asociaţilor şi subcontractanţilor săi este anexată la prezentul acord de proiect-cadru şi face parte integrantă din acesta.

Prin prezenta, părţile au încheiat acest acord de proiect cadru, după cum urmează:

 

Pentru şi în numele partenerului public,

 

……………….

 

……………….

 

(semnătura)

 

 

Pentru şi în numele investitorului,

 

……………….

 

(semnătura)

 

Data ……………….

 

ANEXA Nr. 4:

DEFINIŢII PRIVIND ANUMITE SPECIFICAŢII TEHNICE

În sensul prezentei anexe:

1._

a)prin specificaţii tehnice se înţelege, în cazul în care este vorba de contracte de parteneriat public-privat de lucrări, ansamblul indicaţiilor tehnice cuprinse în special în documentul ataşat anunţului de selecţie, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun şi care permit caracterizarea acestora astfel încât să corespundă utilizării urmărite de partenerul public. Printre respectivele caracteristici se numără nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul persoanelor cu handicap) şi evaluarea conformităţii, performanţa, siguranţa sau dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calităţii, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, precum şi procesul şi metodele de producţie. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare şi calculare a lucrărilor, condiţiile de testare, de control şi de recepţie a lucrărilor, precum şi tehnicile sau metodele de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă, prin reglementări generale ori specifice, în ceea ce priveşte lucrările terminate şi în ceea ce priveşte materialele sau elementele acestora;

b)prin specificaţie tehnică se înţelege, în cazul în care este vorba de contracte de parteneriat public-privat de bunuri şi contracte de parteneriat public-privat de servicii: o specificaţie menţionată într-un document ce defineşte caracteristicile solicitate pentru un produs sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu handicap) şi evaluarea conformităţii, a performanţei, a utilizării produsului, siguranţa ori dimensiunile acestuia, inclusiv indicaţiile aplicabile produsului în ceea ce priveşte denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, instrucţiunile de utilizare, procesele şi metodele de producţie, precum şi procedurile de evaluare a conformităţii;

2.prin standard se înţelege o specificaţie tehnică aprobată de către un organism desemnat de standardizare în vederea utilizării repetate sau permanente, care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre categoriile următoare:

– standard internaţional: un standard adoptat de un organism internaţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;

– standard european: un standard adoptat de un organism european de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;

– standard naţional: un standard adoptat de un organism naţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;

3.prin agrement tehnic european se înţelege aprecierea tehnică favorabilă a capacităţii de utilizare a unui produs pentru un scop determinat, fondată pe îndeplinirea cerinţelor de bază pentru construcţie, în funcţie de caracteristicile intrinseci ale respectivului produs şi de condiţiile stabilite de aplicare şi utilizare. Agrementul tehnic european este eliberat de un organism desemnat în acest scop de statul membru;

4.prin specificaţie tehnică comună se înţelege orice specificaţie tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;

5.prin referinţă tehnică se înţelege orice produs elaborat de organismele europene de standardizare, altul decât standardele oficiale, în conformitate cu o procedură adaptată în funcţie de evoluţia cerinţelor pe piaţă.

(la data 20-oct-2011 anexa 3 completat de Art. I, punctul 2., litera A^14. din Hotarirea 1000/2011 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 833 din data de 13 decembrie 2010

*) – în tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma “anunţ de intenţie” se înlocuieşte cu sintagma “anunţ de selecţie”, iar termenul “investitor” şi sintagmele “investitor străin”, “investitor autohton” şi “investitor interesat” se înlocuiesc cu sintagma “investitor privat”.

-/-

ANEXA Nr. 2: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Finanţelor Publice

(Anexa la HG nr. 1239/2010)

(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
Numărul maxim de posturi = 1845 posturi
(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)