Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Info:
  • intrata in vigoare in: 06 noiembrie 2008
  • publicata in Monitorul Oficial nr. 743/ 03 nov. 2008
  • republicata in Monitorul Oficical nr. 577/ 13 aug. 2010
  • modificata in mai multe randuri dupa republicarea din 2010< ultima modificare prin OUG 79/2013
  • versiune actualizata la data de 2 decembrie 2013.

-/-

LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*) – REPUBLICARE

_____

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 139/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:

a)atragerea în balanţa energetică naţională a resurselor regenerabile de energie, necesare creşterii securităţii în alimentarea cu energie şi reducerii importurilor de resurse primare de energie;

b)stimularea dezvoltării durabile la nivel local şi regional şi crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

c)reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante şi gaze cu efect de seră;

d)asigurarea cofinanţării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie, în limita surselor stabilite anual prin legea bugetului de stat şi exclusiv în favoarea autorităţilor publice locale;

e)definirea normelor referitoare la garanţiile de origine, procedurile administrative aplicabile şi racordarea la reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia produsă din surse regenerabile;

f)stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide.

(2)Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Art. 2

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b)biomasă – fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi industriile conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultură, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale, codificate conform prevederilor legale;

c)biolichid- combustibil lichid produs din biomasă utilizat în scopuri energetice, altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice şi a energiei termice destinate încălzirii şi răcirii;

d)biocarburant – combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă;

e)centrală electrică – ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituită din unul sau mai multe grupuri electrice;

f)centrală hidroelectrică retehnologizată – centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineşte următoarele condiţii:

– are o durată de funcţionare de cel puţin 15 ani de la data punerii în funcţiune;

– a fost supusă unui ansamblu de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii de producere;

g)centrală nouă/grup electric nou – centrala/grupul electric pusă/pus în funcţiune după data de 1 ianuarie 2004, compusă/compus în totalitate din echipamente noi;

h)certificat verde – titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică. Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii;

i)consum final brut de energie electrică – cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum şi pierderile de energie electrică din reţelele de transport şi distribuţie, excluzând producţia de energie electrică produsă în centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior la care se adaugă diferenţa dintre importul şi exportul de energie electrică;

i1)consum final brut de energie – consumul de produse energetice furnizate în scopuri energetice industriei, transporturilor, sectorului casnic, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii şi pescuitului, inclusiv consumul de energie electrică şi termică din sectorul de producere a energiei electrice şi termice, precum şi pierderile de energie electrică şi termică din distribuţie şi transport;

i2)obligaţie referitoare la energia regenerabilă – sistemul de promovare care fie impune producătorilor de energie să includă în producţia lor o anumită proporţie de energie din surse regenerabile, fie impune furnizorilor de energie să includă în furnizarea de energie o anumită proporţie de energie din surse regenerabile sau care impune consumatorilor de energie să includă în consumul lor o anumită proporţie de energie din surse regenerabile. Sistemele în cadrul cărora astfel de cerinţe pot fi îndeplinite prin utilizarea certificatelor verzi sunt incluse în definiţie;

(la data 03-sep-2010 Art. 2, litera I. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 29/2010 )

j)consum propriu tehnologic – consumul de energie electrică al unei centrale, necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică;

k)consumator final de energie electrică – persoana care utilizează energie electrică pentru consumul propriu, cu excepţia consumului de energie electrică în procesele tehnologice de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice;

l)cotă anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi – cota de achiziţie de certificate verzi impusă anual furnizorilor de energie electrică, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sancţiunea aplicării de penalităţi;

m)cotă anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare – ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru care se aplică sistemul de cote obligatorii, cu excepţia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;

n)energie aerotermală – energia stocată sub formă de căldură în aerul ambiental;

o)energie geotermală – energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeţei terestre;

p)energie hidrotermală – energia stocată sub formă de căldură în apele de suprafaţă;

q)Fondul pentru Mediu – instrument economico-financiar gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu, destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului, reglementat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

r)furnizor de energie electrică – persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

s)garanţie de origine – documentul electronic cu funcţie unică de a furniza unui consumator final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de abrogare a Directivei 96/92/CE;

ş)grup electric – unitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privinţa realizării, retehnologizării şi punerii în funcţiune;

t)încălzire sau răcire centralizată – distribuţia de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producţie, printr-o reţea, către mai multe clădiri sau locaţii, în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spaţiilor sau în procese de încălzire sau răcire;

ţ)minister de resort – Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

u)operator de transport şi sistem – persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi este titulară a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

v)operator de distribuţie – orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice;

w)operatori de reţea – operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi sistem;

x)Planul naţional de acţiune – planul prin care se stabilesc ţintele naţionale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumată în transporturi, energie electrică, încălzire şi răcire în anul 2020, ţinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienţa energetică asupra consumului final de energie şi măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naţionale globale;

y)sistem de cote obligatorii – mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi;

z)sistem de promovare – orice instrument, schemă sau mecanism, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creşterea preţului la care aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligaţii referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a cantităţii achiziţionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limitează la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investiţii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind obligaţia de cumpărare a energiei din surse regenerabile;

aa) sistem de promovare prin certificate verzi – sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi;

ab) sistem electroenergetic izolat – sistemul local de producere, distribuţie şi furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic Naţional;

ac) surse regenerabile de energie – sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;

ad) ţinte naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie – obiective naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, incluzând pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) şi energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

ae) centrală electrică multicombustibil – centrală electrică care produce energie electrică folosind surse regenerabile şi convenţionale de energie, care se utilizează fie în instalaţii de ardere/cazane energetice separate, fie în aceeaşi instalaţie de ardere dacă conţinutul energetic al combustibilului convenţional utilizat nu depăşeşte 10% din conţinutul energetic total;

af) supracompensare – situaţia în care, luând în considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizaţi anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuată pentru ansamblul capacităţilor de producere utilizând aceeaşi tehnologie rezultă o rată internă de rentabilitate mai mare cu 10% faţă de valoarea considerată pentru tehnologia respectivă la autorizarea sistemului de promovare şi care se va publica pe site-ul ANRE;

ag) analiză cost-beneficiu – analiză economică efectuată în vederea determinării rentabilităţii investiţiilor în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, realizată prin utilizarea tehnicii actualizării aplicată la costurile de investiţie, costurile de exploatare şi la veniturile rezultate pe durata de viaţă a proiectelor;

ah) rată internă de rentabilitate – indicator rezultat dintr-o analiză cost-beneficiu care exprimă rentabilitatea unui proiect de investiţie, şi anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;

ai) culturi energetice – culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, în special, producţiei de biocarburanţi ori producţiei de biomasă utilizată în scopul producerii energiei electrice şi termice;

aj) acces prioritar la reţele al energiei electrice din surse regenerabile – ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale în baza cărora unor categorii de producători de energie electrică din surse regenerabile de energie li se asigură posibilitatea preluării în orice moment şi a vânzării întregii cantităţi de energie electrică produsă la un moment dat, în funcţie de capacitatea racordului la reţea şi disponibilitatea unităţilor/resurselor eligibile, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional;

(la data 26-iul-2012 Art. 2, litera Z. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 134/2012 )

ak) acces garantat la reţele al energiei electrice din surse regenerabile – ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi contractată şi vândută pe piaţa de energie electrică se garantează preluarea în reţeaua electrică;

al) acreditare – activitate desfăşurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acordă unui operator economic care deţine centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege;

am) calificare – activitate desfăşurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabileşte cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă într-o centrală/grup de cogenerare.

(la data 19-oct-2011 Art. 2, litera Z. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

Art. 3

(1)Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit în continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia electrică livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori, produsă din:

a)energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;

b)energie eoliană;

c)energie solară;

d)energie geotermală;

e)biomasă;

f)biolichide;

g)biogaz;

h)gaz de fermentare a deşeurilor;

(la data 19-oct-2011 Art. 3, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

i)gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

(2)Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru o perioadă de:

a)15 ani, pentru energia electrică produsă conform prevederilor alin. (1), în grupuri/centrale electrice noi;

b)10 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, retehnologizate;

c)7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcţiune pe teritoriul României înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege;

(la data 19-oct-2011 Art. 3, alin. (2), litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

d)3 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, neretehnologizate.

(3)Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplică producătorilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrică produsă pe perioada de probă, în baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), dacă punerile în funcţiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se realizează până la sfârşitul anului 2016.

(la data 19-oct-2011 Art. 3, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(4)În vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe măsura punerii în funcţiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacităţi energetice conţinând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferenţiat în funcţie de momentul acreditării.

(la data 19-oct-2011 Art. 3, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(5)În cazul energiei electrice produse în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile şi convenţionale, beneficiază de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza conţinutului energetic aferent surselor regenerabile.

(6)Nu se aplică sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:

a)energia electrică produsă din combustibil care provine din biomasă, deşeuri industriale şi/sau municipale achiziţionate din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;

(la data 19-oct-2011 Art. 3, alin. (6), litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

b)energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior;

c)energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile şi convenţionale de energie în aceeaşi instalaţie de ardere dacă conţinutul energetic al combustibilului convenţional utilizat depăşeşte 10% din conţinutul energetic total;

(la data 19-oct-2011 Art. 3, alin. (6), litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

d)energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic al centralei.

e)energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol; [O.U.G 57/2013 care introduce lit. e intra in vigoare la data de 1 iulie 2013, O.U.G 73/2013 ce modifica lit. e intra in vigoare la data de 29 iunie 2013]

(la data 02-iul-2013 Art. 3, alin. (6), litera E. din capitolul I modificat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 79/2013 )

f)cantităţile de energie electrică livrate suplimentar de unităţile dispecerizabile faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie la operatorul de transport şi sistem.

(la data 01-iul-2013 Art. 3, alin. (6), litera D. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(7)În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, producătorii care solicită un sistem de promovare sunt obligaţi să opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege.

(la data 19-oct-2011 Art. 3, alin. (7) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(8)În cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege, perioadele de aplicare prevăzute la alin. (2) se vor diminua astfel:

a)în cazul producătorilor care au pus în funcţiune centrale de producere a energiei electrice înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, corespunzător perioadelor pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi;

b)în cazul producătorilor care au pus în funcţiune centrale de producere a energiei electrice între intrarea în vigoare a prezentei legi şi data de 1 noiembrie 2011, corespunzător numărului de certificate verzi deja primite.

(la data 26-iul-2012 Art. 3, alin. (8) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 134/2012 )

(9)Producătorii de energie electrică din sursele regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) beneficiază de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai dacă deţin certificat de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă.

(10)Certificatele de origine prevăzute la alin. (9) se emit de către:

a)Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, precum şi pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale;

b)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe.

(11)Certificatele de origine prevăzute la alin. (10) se emit în baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor şi, respectiv, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(la data 19-oct-2011 Art. 3, alin. (7) din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(la data 12-mar-2012 Art. 3, alin. (11) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2012 )

(la data 28-mai-2012 Art. 3, alin. (11) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2012 )

CAPITOLUL II: Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

Art. 4

(1)Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.

(2)Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020 este de 33%, 35% şi, respectiv, 38%.

(3)Pentru atingerea ţintelor naţionale prevăzute la alin. (2), pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) se ia în considerare şi energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

(4)Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt următoarele: 2010 – 8,3%; 2011 – 10%; 2012 – 12%; 2013 – 14%; 2014 – 15%; 2015 – 16%; 2016 – 17%; 2017 – 18%; 2018 – 19%; 2019-19,5%; 2020 – 20%.

(5)Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stabilesc de ministerul de resort şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020.

(6)ANRE acreditează producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

(la data 19-oct-2011 Art. 4, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(7)În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe siteul propriu cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor.

(la data 01-iul-2013 Art. 4, alin. (7) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(8)ANRE elaborează, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

(la data 01-nov-2011 Art. 4, alin. (8) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )

__

*) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

(9)ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităţilor realizate de energie electrică din surse regenerabile şi a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăşi nivelul corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică din surse regenerabile stabilite la alin. (4).

(la data 19-oct-2011 Art. 4, alin. (9) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(la data 29-feb-2012 Art. 4, alin. (9) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5/2012 )

(la data 01-mar-2013 Art. 4, alin. (9) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 8/2013 )

(10)Furnizorii de energie sunt obligaţi să raporteze trimestrial îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi, stabilite de către ANRE.

(la data 26-iul-2012 Art. 4, alin. (9) din capitolul II completat de Art. I, punctul 3. din Legea 134/2012 )

Art. 5

(1)Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.

(2)Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculează ca suma următoarelor:

a)consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie;

b)consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire; şi

c)consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.

(3)Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabileşte de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**).

__

**) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

(4)Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1), politica energetică a României va urmări cel puţin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzute la art. 4.

(5)Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 este de cel puţin 10% din consumul naţional final de energie în transporturi.

(6)Ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabileşte astfel:

a)pentru calculul numitorului, şi anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport, se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburanţii consumaţi în transportul rutier şi feroviar şi energia electrică;

b)pentru calculul numărătorului, şi anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport, se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport;

c)pentru calcularea contribuţiei energiei electrice produse din surse regenerabile şi consumate de toate tipurile de vehicule electrice în sensul lit. a) şi b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile din România, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantităţii de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori conţinutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate.

Art. 6

(1)Operatorul de transport şi sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora.

(2)Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi livrată potrivit prevederilor alin. (1) după cum urmează:

(la data 19-oct-2011 Art. 6, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Ordonanta urgenta 88/2011 )

a)3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

b)un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. a);

c)două certificate verzi, până în anul 2017, şi un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

d)două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-g);

e)un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) şi i);

f)6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c).

(21)În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar acordarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, după cum urmează:

a)un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

b)un certificat verde pentru centralele electrice eoliene;

c)două certificate verzi pentru centralele electrice solare.

(22)Recuperarea certificatelor verzi amânate potrivit prevederilor alin. (21) se va face începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (21) lit. a) şi c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (21) lit. b), eşalonat cel mult până la 31 decembrie 2020. Modalitatea de recuperare eşalonată a numărului de certificate verzi amânate potrivit prevederilor alin. (21) se stabileşte de ANRE şi se aprobă prin ordin al preşedintelui instituţiei.

(la data 01-iul-2013 Art. 6, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(3)Beneficiază de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege şi energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.

(4)Pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri de cogenerare care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i) şi calificată de ANRE ca fiind de înaltă eficienţă se acordă suplimentar faţă de prevederile alin. (2) lit. d) şi e) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat.

(5)Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa care provine din culturi energetice sau deşeuri forestiere se acordă suplimentar faţă de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat. Prin deşeuri forestiere se înţelege:

a)resturi şi deşeuri lemnoase provenite din exploatarea masei lemnoase din parchetele forestiere (lemn subţire, crengi, scoarţă de copac, aşchii, coji), definite conform actelor normative în vigoare: crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios, cioate dezrădăcinate rezultate în urma exploatării lemnului provenit din doborâturile de vânt;

b)resturi de lemn provenite din igienizarea şi toaletarea pădurilor;

c)deşeuri provenite din curăţările păşunilor montane;

d)deşeuri lemnoase provenite din toaletarea arborilor de către serviciile municipale;

e)deşeuri din lemn abandonate pe terenuri, de-a lungul drumurilor, căilor de acces, precum şi pe albii, maluri şi cursuri de apă (lemn aluvionar).

(la data 26-iul-2012 Art. 6, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 134/2012 )

(6)ANRE are următoarele atribuţii:

a)acreditează grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi, în temeiul Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b)elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.

(7)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), (4) sau (5), după caz, indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de:

a)un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de probă;

b)un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat.

(la data 01-iul-2013 Art. 6, alin. (7) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(la data 01-iul-2013 Art. 6, alin. (7^1) din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(8)Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiază de certificate verzi conform prevederilor deciziei de acreditare emise de ANRE în baza regulamentului prevăzut la alin. (6) lit. a), începând cu data emiterii acesteia.

(la data 01-iul-2013 Art. 6, alin. (8) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(9)Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem au o durată de valabilitate de 16 luni.

(10)Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b) se stabileşte prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a).

(la data 01-iul-2013 Art. 6, alin. (10) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

Art. 7

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport şi sistem informaţiile necesare stabilirii cantităţii de energie electrică produse din surse regenerabile care beneficiază de certificate verzi în luna precedentă, însoţite de:

a)procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate împreună cu operatorii de reţea, în cazul producătorilor care livrează energie electrică în reţele electrice;

b)datele privind cantităţile de energie electrică produse din surse regenerabile şi livrate consumatorilor, în cazul producătorilor care livrează energie electrică direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu tehnologic.

(la data 19-oct-2011 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

Art. 8

(1)Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include:

a)energia electrică achiziţionată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât şi vânzării către consumatorii finali;

b)energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

c)energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.

(2)Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (7), şi cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată trimestrial consumatorilor finali.

(la data 01-iul-2013 Art. 8, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(3)Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să transmită trimestrial la ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantităţile de energie electrică pentru care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, conform prezentei legi. În termen de 15 zile de la primirea datelor, ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite operatorului comercial al pieţei de energie electrică lista furnizorilor/producătorilor care nu şi-au îndeplinit cota trimestrială şi numărul de certificate verzi neachiziţionate.

(4)În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. În cazul în care, în cele 3 luni precedente, cantitatea cumulată de certificate verzi tranzacţionată pe piaţa centralizată a certificatelor verzi este mai mică de 100.000 de certificate verzi, durata de calcul al preţului mediu ponderat se extinde la cele mai recente 6 luni de tranzacţionare încheiate.

(la data 01-iul-2013 Art. 8, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(5)Preţul mediu ponderat conform prevederilor alin. (4) se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu, până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru, şi este utilizat la facturile către consumatorii finali, emise în trimestrul următor.

(6)Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică facturată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

(la data 01-iul-2013 Art. 8, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(7)Contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, datorată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), nu poate fi inclusă în factura către consumatorul final.

(8)Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene incidente. Condiţiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum şi cantitatea exceptată, condiţionată de aplicarea programelor anuale de creştere a eficienţei energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi fac obiectul unei reglementări ANRE separate, după notificarea acestora la Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii pozitive din partea acesteia.

(9)Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie şi operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1), în mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate administrate de operatorul comercial al pieţei de energie electrică.

(la data 01-iul-2013 Art. 8, alin. (6) din capitolul II completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

Art. 9

(1)Operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie sunt obligaţi să garanteze transportul, respectiv distribuţia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurând fiabilitatea şi siguranţa reţelelor de energie electrică.

(11)La emiterea avizului tehnic de racordare, operatorii de reţea au dreptul să solicite constituirea de garanţii financiare.

(12)Cuantumul garanţiilor financiare şi modul de utilizare a acestora se stabilesc prin reglementări ale ANRE.

(la data 01-iul-2013 Art. 9, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(2)Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la reţelele de energie electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, emis cu respectarea prevederilor legale incidente în materie.

(la data 01-iul-2013 Art. 9, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(3)Investiţiile realizate de operatorii de transport şi/sau distribuţie în baza prevederilor alin. (2) se consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE.

(4)Tarifele de transport şi distribuţie sunt nediscriminatorii între energia produsă din surse regenerabile de energie şi cea produsă din surse convenţionale de energie.

(5)În cazul în care operatorul de transport şi sistem sau operatorii de distribuţie iau măsuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, în scopul garantării securităţii sistemului electroenergetic naţional şi a securităţii aprovizionării cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligaţi să informeze ANRE cu privire la aceste măsuri şi să indice ce măsuri corective intenţionează să ia în vederea preîntâmpinării unor limitări neadecvate.

CAPITOLUL III: Tranzacţionarea certificatelor verzi

Art. 10

(1)Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi furnizorii vor tranzacţiona certificatele verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

(2)Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică – Opcom” – S.A., ca operator al pieţei de energie electrică, conform reglementărilor ANRE.

(la data 04-nov-2011 Art. 10, alin. (2) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )

(3)Până la îndeplinirea ţintelor naţionale prevăzute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege se realizează doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrică al României, energia electrică respectivă fiind însoţită de garanţii de origine emise potrivit prevederilor art. 24.

(la data 19-oct-2011 Art. 10, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

Art. 11

(1)Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele menţionate la art. 10 alin. (1) se încadrează între:

a)o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat; şi

b)o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat.

(2)În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3)Începând cu anul 2011, valorile de tranzacţionare prevăzute la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflaţie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeană (UE), comunicat oficial de către EUROSTAT.

(la data 19-oct-2011 Art. 11, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(4)În termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflaţie de către EUROSTAT, ANRE aprobă prin ordin valorile minime şi maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), aplicabile pentru anul în curs.

(la data 19-oct-2011 Art. 11, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(la data 22-feb-2012 Art. 11, alin. (4) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 4/2012 )

(5)După anul 2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi va fi cea stabilită de piaţa certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzacţionare aplicată în anul 2025, indexată anual în condiţiile alin. (3).

CAPITOLUL IV: Îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi(la data 19-oct-2011 capitolul IV modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

Art. 12

(1)Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, ANRE stabileşte pentru fiecare furnizor şi pentru fiecare din producătorii care au obligaţia de a achiziţiona certificate verzi gradul de îndeplinire individuală a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent, pe baza informaţiilor privind numărul de certificate verzi achiziţionate şi energia electrică consumată/livrată pentru consum, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1).

(2)Furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligaţi să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(21)Furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie trimestrial sunt obligaţi să plătească, în maximum 45 de zile după încheierea trimestrului, pentru fiecare certificat verde neachiziţionat, preţul maxim al certificatelor verzi aprobat şi publicat de către ANRE pentru anul respectiv, conform art. 11 alin. (4), într-un fond de garantare a funcţionării pieţei de certificate verzi, constituit şi administrat de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică, destinat cumpărării de la producători a certificatelor verzi nevândute datorită neîndeplinirii cotei. Certificatele verzi pentru care s-a plătit în fondul de garantare se consideră în cota anuală a furnizorilor/producătorilor respectivi.

(22)Fondul de garantare, prin operatorul comercial al pieţei de energie electrică, cumpără de la toţi producătorii de energie electrică din surse regenerabile care solicită, certificatele verzi ofertate şi netranzacţionate, conform unui regulament elaborat de operatorul comercial al pieţei de energie electrică şi aprobat de către ANRE. Certificatele verzi vândute fondului de garantare se anulează.

(la data 01-iul-2013 Art. 12, alin. (2^2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(3)Începând cu anul 2011, valoarea prevăzută la alin. (2) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflaţie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din UE, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4)În termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflaţie de către EUROSTAT, ANRE aprobă şi publică pe site-ul propriu valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), aplicabilă pentru anul în curs.

(5)Administraţia Fondului pentru Mediu emite facturi de încasare a obligaţiilor de plată care decurg din aplicarea alin. (2) în termen de 10 zile de la data înştiinţării emise de ANRE cu privire la operatorii economici debitori şi sumele datorate de aceştia.

(6)Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (5) este utilizată de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacităţi energetice cu putere instalată de până la 100 kW.

(7)Furnizorii şi producătorii care comercializează energie electrică consumatorilor finali sunt obligaţi să-i informeze periodic conform reglementărilor ANRE cu privire la costul achiziţiei de certificate verzi corespunzător unui kWh de energie electrică vândută acestora.

(la data 19-oct-2011 Art. 12 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

CAPITOLUL V: Evaluarea regională a potenţialului surselor regenerabile de energie

Art. 13

(1)Ministerul de resort are următoarele atribuţii:

a)elaborează strategia de valorificare şi promovare a surselor regenerabile de energie;

b)evaluează potenţialul tehnic, economic şi ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;

c)structurează potenţialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenţă aferente operatorilor de distribuţie de energie electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;

d)elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme şi reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie.

(la data 01-iul-2013 Art. 13, alin. (1), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(2)Ministerul de resort elaborează Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile potrivit modelului stabilit de Comisia Europeană, în concordanţă cu prevederile art. 4 alin. (1) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE.

(la data 03-sep-2010 Art. 13, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 29/2010 )

CAPITOLUL VI: Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

Art. 14

(1)Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piaţa de energie electrică la preţul pieţei.

(2)Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe centrală sau 2 MW pe centrală în cazul cogenerării de înaltă eficienţă din biomasă poate fi vândută furnizorilor în ale căror zone de licenţă sunt situate centralele respective, la preţuri reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrică vândută la preţ reglementat nu mai beneficiază de certificate verzi.

(la data 26-iul-2012 Art. 14, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2012 )

(3)Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) sunt obligaţi, la solicitarea producătorilor care utilizează surse regenerabile de energie, să achiziţioneze energia electrică produsă conform alin. (2), în condiţiile stabilite de ANRE.

(4)Preţurile reglementate şi regimul de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii şi vor fi notificate Comisiei Europene în condiţiile legii.

(5)Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii/consumatorii prevăzuţi la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor precizaţi la alin. (2), de regulă, până la sfârşitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel puţin un an de zile.

(6)Persoanele fizice şi juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară şi/sau cantitativă, între energia livrată şi energia consumată din reţea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.

(la data 26-iul-2012 Art. 14, alin. (6) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2012 )

(7)Operatorul de transport şi de sistem şi/sau operatorii de distribuţie asigură transportul, respectiv distribuţia, precum şi dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toţi producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente şi nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei aprobate de ANRE, astfel încât limitarea sau întreruperea producţiei de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepţionale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea şi securitatea Sistemului Electroenergetic Naţional.

(la data 26-iul-2012 Art. 14, alin. (7) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2012 )

(8)Pentru energia electrică care beneficiază de sistemul de sprijin prevăzut de prezenta lege, contractată şi vândută pe piaţa de energie, se asigură acces garantat la reţea, cu excepţia energiei electrice care este contractată şi vândută la preţ reglementat conform prevederilor alin. (2), pentru care se asigură accesul prioritar la reţea.

(9)ANRE stabileşte regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi (8), inclusiv posibilitatea tranzacţionării energiei electrice în cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport şi de sistem şi cu consultarea tuturor părţilor interesate.

(la data 26-iul-2012 Art. 14, alin. (9) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2012 )

(la data 26-iul-2012 Art. 15 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 10. din Legea 134/2012 )

CAPITOLUL VI1: Mecanisme de cooperare în scopul realizării obiectivului naţional privind energia din surse regenerabile

Art. 15

(1)În scopul realizării obiectivului naţional privind energia din surse regenerabile de energie:

a)România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:

(i)prevedea şi conveni asupra unor transferuri statistice de cantităţi de energie din surse regenerabile cu un alt stat membru, din sau către acel stat membru;

(ii)coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie;

(iii)să îşi armonizeze, în întregime sau parţial, scheme naţionale de promovare;

b)România poate, prin acorduri comune cu terţe ţări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie.»

(2)Cooperarea prin acorduri comune de tipul celor stabilite la alin. (1) lit. a) pct. (i) şi (ii) şi lit. b) poate implica şi operatorii privaţi. Acordurile respective sunt încheiate pe unul sau mai mulţi ani şi sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare.

(3)Dacă pentru realizarea obiectivului naţional privind consumul final brut de energie din surse regenerabile este luată în considerare energia electrică din surse regenerabile de energie produsă şi consumată într-o ţară terţă în cadrul acordurilor comune prevăzute la alin. (1) lit. b), ministerul de resort va transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)-(7) şi art. 10 din Directiva 2009/28/CE.

(4)Ministerul de resort poate propune Guvernului punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (i) şi (iii), la propunerea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dacă este necesar pentru îndeplinirea obiectivului naţional privind consumul final brut de energie din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor art. 6, respectiv 11 din Directiva 2009/28/CE.

Art. 16

(2)Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autorităţile competente, informează Comisia Europeană cu privire la proporţia sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie produsă în cadrul oricărui proiect comun de pe teritoriul României, care a devenit operaţional după data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescută a unei instalaţii care a fost retehnologizată după data respectivă, care trebuie privită ca fiind inclusă în obiectivul naţional global al statului membru cu care s-a încheiat proiectul comun.

(3)Notificarea menţionată la alin. (2):

a)descrie instalaţia propusă în cadrul proiectului comun sau identifică instalaţia retehnologizată;

b)specifică proporţia sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau răcire produsă de instalaţia respectivă care trebuie să fie luată în considerare în cadrul obiectivelor naţionale globale ale unui alt stat membru;

c)identifică statul membru în favoarea căruia se realizează notificarea; şi

d)specifică perioada, în ani calendaristici întregi, în care energia electrică, încălzirea sau răcirea produsă de instalaţie din surse regenerabile de energie trebuie să fie considerată ca fiind inclusă în obiectivul naţional global al celuilalt stat membru.

(4)Perioada specificată la alin. (3) lit. d) nu poate depăşi anul 2020. Durata unui proiect comun poate depăşi anul 2020.

(5)O notificare efectuată în temeiul acestui articol nu poate fi modificată sau retrasă fără acordul statului membru identificat în conformitate cu alin. (3) lit. c).

Art. 17

(1)În cazul realizării de proiecte comune în conformitate cu art. 16, în termen de 3 luni de la sfârşitul fiecărui an din cadrul perioadei specificate la art. 16 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, în care precizează:

a)cantitatea totală de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalaţia care a făcut obiectul notificării; şi

b)cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalaţia respectivă şi care va fi luată în considerare pentru obiectivul naţional global al altui stat membru, în conformitate cu condiţiile notificării.

(2)Scrisoarea de notificare este transmisă atât statului membru în favoarea căruia a fost făcută notificarea, cât şi Comisiei Europene.

(3)Cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie notificată în conformitate cu alin. (1) lit. b):

a)se scade din cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformităţii de către statul membru care transmite scrisoarea de notificare în temeiul alin. (1); şi

b)se adaugă la cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformităţii de către statul membru care primeşte scrisoarea de notificare în conformitate cu alin. (2).

Art. 18

Energia electrică din surse regenerabile de energie produsă într-o ţară terţă este luată în considerare în ceea ce priveşte obiectivele naţionale globale numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a)energia electrică este consumată în interiorul Comunităţii, cerinţă care este considerată ca îndeplinită dacă:

(i)o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de către toţi operatorii de transport şi sistem din ţara de origine, din ţara de destinaţie şi, dacă este relevant, din fiecare ţară terţă de tranzit;

(ii)o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în balanţa de energie programată de către operatorul de transport şi sistem din partea comunitară a interconexiunii; şi

(iii)capacitatea stabilită şi producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie de către instalaţia menţionată la lit. b) se referă la aceeaşi perioadă de timp;

b)energia electrică este produsă de o instalaţie nou construită care a devenit operaţională după data de 25 iunie 2009, sau de o instalaţie retehnologizată a cărei capacitate a fost crescută după respectiva dată, în cadrul unui proiect comun astfel cum se menţionează la lit. a); şi

c)cantitatea de energie electrică produsă şi exportată nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o ţară terţă decât ajutorul pentru investiţie acordat instalaţiei.

Art. 19

În sensul art. 16 alin. (2) şi al art. 18 lit. b), unităţile de energie din surse regenerabile rezultate în urma creşterii capacităţii unei instalaţii se consideră ca fiind produse de o instalaţie separată care a fost dată în exploatare la data la care a avut loc creşterea capacităţii.

(la data 26-iul-2012 capitolul VI completat de Art. I, punctul 10. din Legea 134/2012 )

(la data 19-oct-2011 Art. 16, alin. (1) din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(la data 26-iul-2012 capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 11. din Legea 134/2012 )

CAPITOLUL VIII: Monitorizare şi raportare

Art. 20

(1)ANRE monitorizează dezvoltarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi, întocmeşte anual şi face public un raport privind modul de funcţionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.

(2)ANRE publică anual pe site-ul propriu, până la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, cu excepţia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent.

(3)Trimestrial, ANRE întocmeşte un raport privind monitorizarea pieţei de energie şi a pieţei certificatelor verzi, pe care îl transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului şi ministerului de resort.

(4)Ministerul de resort întocmeşte o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a ţintelor naţionale şi măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la reţea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

(5)Raportul prevăzut la alin. (4) detaliază:

a)ponderile sectoriale, energie electrică, încălzire şi răcire şi transport şi, respectiv, globale de energie din surse regenerabile din cei 2 ani calendaristici precedenţi şi măsurile luate sau propuse la nivel naţional de promovare a dezvoltării energiei din surse regenerabile ţinând seama de traiectoria orientativă din anexa I partea B a Directivei 2009/28/CE;

b)introducerea şi funcţionarea sistemelor de promovare şi a altor măsuri de promovare a energiei din surse regenerabile şi orice evoluţii ale măsurilor utilizate cu privire la cele stabilite în Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile al statului membru şi informaţii privind modul în care energia electrică care beneficiază de sprijin este alocată consumatorilor finali, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE;

c)modalităţile în care au fost structurate sistemele de promovare pentru a lua în considerare aplicaţiile care utilizează energie regenerabilă şi care oferă avantaje suplimentare faţă de alte aplicaţii comparabile, însă au costuri mai ridicate, inclusiv biocarburanţii produşi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material lignocelulozic;

d)funcţionarea sistemului de garanţii de origine pentru energie electrică, încălzire şi răcire din surse regenerabile de energie şi măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea şi protecţia sistemului împotriva fraudării;

e)progresele înregistrate în evaluarea şi îmbunătăţirea procedurilor administrative de îndepărtare a eventualelor obstacole identificate în reglementări şi de altă natură apărute în calea dezvoltării energiei din surse regenerabile;

f)măsurile luate pentru a asigura transportul şi distribuţia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi pentru a îmbunătăţi cadrul sau normele pentru suportarea separată sau în comun a costurilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din Directiva 2009/28/CE;

g)dezvoltarea disponibilităţii şi utilizării resurselor de biomasă în scop energetic;

h)preţul de comercializare şi schimbările în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor asociate cu intensificarea utilizării biomasei şi a altor forme de energie din surse regenerabile;

i)dezvoltarea şi utilizarea în comun a biocarburanţilor produşi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material lignocelulozic;

j)impactul estimat al producţiei de biocarburanţi şi a biolichidelor asupra biodiversităţii, resurselor de apă, calităţii apei şi solului de pe teritoriul României;

k)reducerea estimată netă a emisiilor de gaze cu efect de seră datorată utilizării energiei din surse regenerabile;

l)excesul estimat de producţie de energie din surse regenerabile al României în comparaţie cu traiectoria orientativă, care ar putea fi transferat altor state membre, precum şi potenţialul estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020;

m)cererea estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin producţia internă până în anul 2020;

n)informaţii privind modul de estimare a ponderii deşeurilor biodegradabile din deşeurile utilizate la producerea energiei şi privind măsurile luate pentru a ameliora şi verifica aceste estimări.

(la data 03-sep-2010 Art. 20, alin. (5) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 29/2010 )

(6)În fiecare raport se pot corecta datele din rapoartele precedente.

(la data 03-sep-2010 Art. 20, alin. (5) din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 29/2010 )

Art. 21

(1)Ministerul de resort elaborează şi notifică Comisiei Europene, până la data de 30 iunie 2010, Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile.

(2)Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile menţionat la alin. (1) stabileşte obiectivele naţionale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în transport, energie electrică, încălzire şi răcire în anul 2020, ţinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienţa energetică asupra consumului final de energie, şi măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naţionale globale, inclusiv cooperarea între autorităţile locale, regionale şi naţionale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii naţionale de dezvoltare a resurselor de biomasă şi de mobilizarea unor noi surse de biomasă destinate diferitelor utilizări, precum şi măsurile care trebuie luate conform prezentei legi.

Art. 22

În cazul în care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilită de traiectoria orientativă prevăzută la art. 5 într-o perioadă de 2 ani, ministerul de resort elaborează şi notifică Comisiei Europene un Plan naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile modificat, până la data de 30 iunie a anului următor, plan naţional prin care se stabilesc măsuri corespunzătoare şi proporţionale pentru a atinge într-un termen rezonabil valoarea stabilită în traiectoria orientativă.

Art. 23

Ministerul de resort elaborează şi notifică Comisiei Europene înainte de data limită pentru elaborarea Planului naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indică:

a)excesul estimat al producţiei sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivele orientative stabilite potrivit anexei I partea B a Directivei 2009/28/CE, care ar putea fi transferat către alte state membre, în conformitate cu art. 16-19, precum şi potenţialul său estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020;

(la data 03-sep-2010 Art. 23, litera A. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 29/2010 )

b)cererea sa estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin producţia internă până în anul 2020.

Art. 231

Documentul previzional prevăzut la art. 23 se actualizează în raportul menţionat la art. 20 alin. (4).

(la data 03-sep-2010 Art. 23 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta 29/2010 )

CAPITOLUL IX: Garanţii de origine pentru energia electrică, încălzirea şi răcirea produse din surse regenerabile de energie

Art. 24

(1)În scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile în cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabileşte sistemul garanţiilor de origine a producţiei de energie din surse regenerabile, în conformitate cu criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii.

(2)ANRE elaborează Regulamentul de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*).

___

*) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

CAPITOLUL IX1: Proceduri administrative

Art. 241

(1)Autorităţile publice cu competenţe în acordarea de autorizaţii, licenţe, avize sau certificate pentru centralele de producere a energiei electrice, pentru reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice sau pentru reţelele de încălzire/răcire ce utilizează surse regenerabile de energie şi în procesele de transformare a biomasei în biocarburanţi sau alte produse energetice sunt obligate să emită aceste documente în baza unor proceduri specifice elaborate cu respectarea principiului proporţionalităţii şi cu luarea în considerare a structurii specifice a sectorului energiei produse din surse regenerabile.

(2)Reglementările prevăzute la alin. (1) sunt obiective, transparente, proporţionale, nu fac discriminare între solicitanţi şi ţin cont de particularităţile fiecăreia dintre tehnologiile care utilizează surse regenerabile de energie.

(3)Pentru instalaţiile cu putere instalată sub 10 MW şi pentru instalaţiile de producere distribuită a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate prin reglementările prevăzute la alin. (1).

(la data 26-iul-2012 Art. 24^1, alin. (3) din capitolul IX^1 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2012 )

(4)În reglementările şi codurile din domeniul construcţiilor se introduc măsuri pentru a creşte ponderea tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile în domeniul construcţiilor.

Art. 242

Până la 31 decembrie 2014, reglementările şi/sau codurile menţionate la art. 241 alin. (4) prevăd utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile de energie în cazul clădirilor noi şi al celor existente care fac obiectul unor renovări majore.

CAPITOLUL IX2: Sisteme de certificare pentru instalatori şi campanii de informare

Art. 243

(1)Până în anul 2012, autorităţile publice responsabile, sub coordonarea ministerului de resort, elaborează şi pun la dispoziţia instalatorilor de cazane şi sobe mici pe bază de biomasă şi de sisteme fotovoltaice solare şi termice solare, de sisteme geotermice de mică adâncime şi pompe de căldură scheme de certificare sau sisteme de calificare echivalente.

(2)Schemele prevăzute la alin. (1) au la bază criteriile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(3)România recunoaşte certificarea acordată de celelalte state membre în conformitate cu criteriile prevăzute la alin. (2).

Art. 244

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniul promovării energiei din surse regenerabile organizează programe adecvate de informare, de sensibilizare, de îndrumare sau de formare cu privire la avantajele şi aspectele practice ale dezvoltării şi utilizării energiei din surse regenerabile.

(la data 03-sep-2010 capitolul IX completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 29/2010 )

CAPITOLUL X: Accesul la reţeaua electrică

Art. 25

(1)Capacităţile de producere de energie electrică din surse regenerabile de energie se racordează la reţeaua electrică de transport/distribuţie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional.

(la data 19-oct-2011 Art. 25, alin. (1) din capitolul X modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

(11)Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie are acces cu prioritate la reţeaua electrică de transport/distribuţie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional, în conformitate cu reglementările ANRE.

(la data 26-iul-2012 Art. 25, alin. (1) din capitolul X completat de Art. I, punctul 13. din Legea 134/2012 )

(2)Operatorii de reţea pun la dispoziţia oricărui nou producător de energie din surse regenerabile care doreşte să se conecteze la sistem informaţiile necesare complete, inclusiv:

a)o estimare cuprinzătoare şi detaliată a costurilor legate de racordare;

b)un termen rezonabil şi precis pentru primirea şi analizarea cererii de racordare la reţeaua electrică;

c)un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusă la reţeaua electrică.

d)informaţii privind garanţia financiară pentru racordare.

(la data 01-iul-2013 Art. 25, alin. (2), litera C. din capitolul X completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

CAPITOLUL XI: Dispoziţii finale

Art. 26

(1)Un operator economic care dezvoltă un proiect de centrală electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW, care îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, întocmeşte şi transmite conform legii documentaţia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor pct. 160 lit. b) subpct. (iii) din Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului (2008/C82/01), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 1 aprilie 2008.

(2)Operatorii economici solicitanţi beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană şi numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile menţionate în decizia de autorizare, respectiv după finalizarea evaluării detaliate prevăzute la alin. (1).

(3)Punerea în aplicare a prevederilor alin. (2) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare potrivit art. 6 alin. (6) lit. a).

(4)Pentru operatorii prevăzuţi la alin. (1), ANRE poate modifica numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), în conformitate cu prevederile deciziei Comisiei Europene.

(la data 19-oct-2011 Art. 26 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

Art. 27

În cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, Guvernul va lua măsuri de stimulare a investiţiilor, în vederea respectării dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 28

(1)Cadrul de reglementare privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi biolichidelor, precum şi modul în care utilizarea acestora este considerată la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaborează de ministerul de resort şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.****)

-(la data 19-oct-2011 Art. 28, alin. (2) din capitolul XI abrogat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

___

****) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

 

NOTĂ:

 

Reproducem mai jos menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie:

 

“Prezenta lege transpune art. 1-4, art. 5 alin. (1), art. 6-10, art. 12, art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (2)-(6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei menţionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente.”

Art. 29

(la data 01-iul-2013 Art. 29 din capitolul XI a se vedea referinte de aplicare din Art. VI din Ordonanta urgenta 57/2013 )

(1)ANRE monitorizează semestrial producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi şi întocmeşte şi publică pe site-ul propriu un raport semestrial de monitorizare în termen de 90 de zile de la încheierea perioadei monitorizate.

(2)În cazul în care din raportul de monitorizare prevăzut la alin. (1), elaborat pe baza datelor ce rezultă din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiţii noi din România şi pe baza monitorizării costurilor investiţionale şi de operare/veniturilor producătorilor, se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă semnificativ de cei avuţi în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRE propune Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea raportului de monitorizare, măsuri pentru reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru noii beneficiari, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei-suport.

(3)Măsurile de reducere a numărului de certificate verzi potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin. (2), şi se aplică centralelor/grupurilor electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi după data intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului.

(la data 01-iul-2013 Art. 29 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 57/2013 )

Art. 30

(1)Constituie contravenţie următoarele fapte:

a)neprezentarea de către producătorii şi furnizorii menţionaţi la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite, a datelor/informaţiilor solicitate de ANRE în baza prezentei legi şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau furnizarea incorectă ori incompletă de astfel de date/informaţii;

b)neplata contravalorii certificatelor verzi neachiziţionate de către furnizorii şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite prin reglementările ANRE;

c)tranzacţionarea certificatelor verzi la preţuri care nu se încadrează în limitele stabilite la art. 11;

d)refuzul nejustificat al operatorilor de reţea de a valida valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, conform art. 7 lit. a).

(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

(3)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă egală cu contravaloarea totală a certificatelor verzi neachiziţionate de un furnizor sau producător prevăzut la art. 8 alin. (1) multiplicată de 3 ori, valoarea minimă a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maximă de 100.000 lei.

(4)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE.

(5)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 19-oct-2011 Art. 28 din capitolul XI completat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 88/2011 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 577 din data de 13 august 2010

ANEXĂ: Criterii aferente schemelor de certificare a instalatorilor

Art. 1

Procesul de certificare sau calificare este transparent şi definit în mod clar.

Art. 2

Instalatorii pentru pompa de căldură şi de biomasă şi pentru instalaţiile geotermale, termice solare şi cele fotovoltaice solare sunt certificaţi printr-un program de formare acreditat sau de către un organism de formare acreditat.

Art. 3

Acreditarea programului sau a organismului de formare se realizează de către organisme desemnate. Organismul acreditat are obligaţia de a se asigura că programul de formare oferit de organismul de formare prezintă continuitate sau acoperire regională ori naţională. Organismul de formare trebuie să deţină dotări tehnice specifice pentru a oferi formare practică, inclusiv anumite echipamente de laborator sau facilităţi corespunzătoare pentru a asigura formarea practică. De asemenea, organismul de formare trebuie să ofere, pe lângă formarea de bază, cursuri scurte de perfecţionare privind problemele tipice, inclusiv noile tehnologii, pentru a permite perfecţionarea continuă în domeniul instalaţiilor. Pot avea calitatea de organism de formare producătorul instalaţiei sau al sistemului, institute sau asociaţii.

Art. 4

Formarea care se încheie cu certificarea sau calificarea instalatorului include atât o parte teoretică, cât şi una practică. La finalul formării, instalatorul trebuie să deţină calificările necesare pentru instalarea echipamentelor şi sistemelor relevante în scopul de a îndeplini cerinţele clientului de performanţă şi fiabilitate ale acestora, de a-şi însuşi competenţe la un înalt nivel de calitate şi de a respecta toate codurile şi standardele aplicabile, inclusiv cele referitoare la energie şi etichetare ecologică.

Art. 5

Cursul de formare se încheie cu un examen pentru obţinerea unui certificat sau a unei calificări. Examenul constă într-o probă practică de instalare corectă a cazanelor şi a cuptoarelor de biomasă, a pompelor de căldură, a instalaţiilor geotermale sau a instalaţiilor termice solare şi a celor fotovoltaice solare.

Art. 6

Sistemele de certificare sau sistemele de calificare iau în considerare următoarele orientări:

1.Programele de formare acreditate ar trebui oferite instalatorilor cu experienţă la locul de muncă şi care au urmat sau urmează tipurile de formare menţionate în continuare:

a)în cazul instalatorilor de cazane şi cuptoare de biomasă: se cere formarea prealabilă ca instalator de apă şi canal, instalator de ţevi şi conducte, instalator de instalaţii termice sau tehnician de instalaţii sanitare şi de încălzire sau de răcire;

b)în cazul instalatorilor de pompe de căldură: se cere formarea prealabilă ca instalator de apă şi canal sau instalator de instalaţii frigorifice şi deţinerea calificării de bază ca electrician şi instalator de apă şi canal (tăierea ţevilor, sudarea manşoanelor de ţeava, lipirea manşoanelor de ţeava, izolarea, etanşarea garniturilor, verificarea scurgerilor şi instalarea sistemelor de încălzire sau de răcire);

c)în cazul instalatorului de instalaţii termice solare sau fotovoltaice solare: se cere formarea prealabilă ca instalator de apă şi canal sau electrician, deţinerea calificării de bază ca instalator de apă şi canal, electrician şi calificare pentru lucrări de aplicare a învelişurilor în construcţii, inclusiv cunoştinţe de sudare a manşoanelor de ţeava, lipire a manşoanelor de ţeava, izolaţii, etanşare a garniturilor, verificare a scurgerilor la lucrările de apă şi canal, capacitate de a efectua racordări la reţea, familiarizare cu materialele de bază pentru acoperiri, metodele de descărcare în arc şi de sudare; sau

d)un program de formare profesională care să îi ofere unui instalator calificările specifice, echivalente cu 3 ani de instruire în calificările menţionate la lit. a), b) sau c), inclusiv învăţământ la clasă şi la locul de muncă.

2.Partea teoretică a formării instalatorului pentru cuptoare şi cazane de biomasă ar trebui să ofere o privire de ansamblu a situaţiei pieţei de biomasă şi să cuprindă aspecte ecologice, combustibili din biomasă, logistică, protecţia împotriva incendiilor, dotări aferente, tehnici de ardere, sisteme de aprindere, soluţii hidraulice optime, compararea costurilor şi a rentabilităţii, precum şi proiectarea, instalarea şi întreţinerea cazanelor şi cuptoarelor de biomasă. Formarea ar trebui să asigure, de asemenea, o bună cunoaştere a standardelor europene în domeniul tehnologiei şi combustibililor din biomasă, de tipul peletelor, precum şi a legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare la biomasă.

3.Partea teoretică a formării instalatorilor de pompe de căldură ar trebui să ofere o privire de ansamblu a situaţiei pieţei de pompe de căldură şi să acopere resursele geotermale şi temperaturile surselor subterane din diferite regiuni, identificarea conductibilităţii termice a solurilor şi a rocilor, reglementări privind utilizarea resurselor geotermale, fezabilitatea utilizării pompelor de căldură în construcţii şi determinarea celui mai potrivit sistem de pompe de căldură, precum şi cunoştinţe privind cerinţele tehnice, siguranţa, filtrarea aerului, racordarea la sursa de căldură şi planul sistemului. Formarea ar trebui să asigure, de asemenea, o bună cunoaştere a standardelor europene pentru pompe de căldură, precum şi a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante. Instalatorul ar trebui să demonstreze că deţine următoarele competenţe esenţiale:

a)înţelegerea de bază a principiilor fizice şi de funcţionare a pompei de căldură, inclusiv a caracteristicilor circuitului pompei de căldură: contextul dintre temperaturile joase ale mediului absorbant de căldură, temperaturile mari ale sursei de căldură şi eficienţa sistemului, determinarea coeficientului de performanţă (COP) şi factorul de performanţă sezonieră (FPS);

b)înţelegerea componentelor şi a funcţionării lor în cadrul circuitului pompei de căldură, cum ar fi compresorul, ventilul de destindere, evaporatorul, condensorul, armăturile şi garniturile, uleiul de ungere, refrigerentul, supraîncălzirea şi subrăcirea şi posibilităţile de răcire în cazul pompelor de căldură;

c)capacitatea de a alege şi de a dimensiona componentele în situaţii tipice pentru domeniul instalaţiilor, inclusiv de a determina valorile tipice ale necesarului de frig pentru diferite clădiri şi pentru producerea de apă caldă pe baza consumului de energie, de a determina capacitatea pompei de căldură privind necesarul de frig pentru producerea de apă caldă, pentru masa de conservare a clădirii şi pentru furnizarea neîntreruptă de curent; determinarea componentei rezervor-tampon şi a volumului acesteia, precum şi integrarea unui al doilea sistem de încălzire.

4.Partea teoretică a formării instalatorilor pentru instalaţiile termice solare şi cele fotovoltaice solare ar trebui să ofere o privire de ansamblu a situaţiei pieţei de produse solare şi comparaţii între cost şi profitabilitate şi să cuprindă aspecte ecologice, componente, caracteristicile şi dimensionarea sistemelor care utilizează energie solară, selectarea de sisteme precise şi dimensionarea componentelor, determinarea necesarului de căldură, protecţia împotriva incendiilor, dotări aferente, precum şi proiectarea, instalarea şi întreţinerea instalaţiilor termice solare şi a celor fotovoltaice solare. Formarea ar trebui să asigure, de asemenea, cunoaşterea standardelor europene privind tehnologia şi certificarea, precum Solar Keymark, precum şi a legislaţiei naţionale şi comunitare aferente. Instalatorul ar trebui să demonstreze că deţine următoarele competenţe esenţiale:

a)capacitatea de a lucra în condiţii de siguranţă, utilizând echipamentul şi uneltele necesare şi punând în aplicare codurile şi standardele de siguranţă şi capacitatea de a identifica pericolele legate de lucrările de energie electrică, apă şi canal, precum şi pericolele de altă natură asociate instalaţiilor solare;

b)capacitatea de a identifica sistemele şi componentele specifice pentru sistemele active şi pasive, inclusiv proiectarea lor mecanică, şi de a determina amplasarea componentelor, planul şi configuraţia sistemului;

c)capacitatea de a determina zona necesară pentru instalare, orientarea şi înclinarea încălzitorului de apă solar şi ale celui fotovoltaic solar, ţinând cont de umbră, de accesul solar, de integritatea structurală, de oportunitatea instalării din punctul de vedere al clădirii sau climei şi de identificarea diferitelor metode de instalare potrivite pentru tipurile de acoperiş şi proporţia echipamentelor necesare pentru instalare în cadrul sistemului; şi

d)în special, pentru sistemele fotovoltaice solare, capacitatea de adaptare a schemei electrice, inclusiv determinarea curenţilor nominali proiectaţi, selectarea tipurilor corespunzătoare de conductori şi a valorilor nominale corespunzătoare pentru fiecare circuit electric, determinarea dimensiunii corespunzătoare, a valorilor nominale şi a locaţiilor pentru echipamentele şi subsistemele aferente şi selectarea unui punct corespunzător de interconectare.

5.Certificarea instalatorilor ar trebui să fie limitată în timp, astfel încât se recomandă un seminar sau un curs de perfecţionare pentru a se asigura continuitatea certificării.

(la data 03-sep-2010 Art. 28, alin. (2) din capitolul XI completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 29/2010 )

 

-/-