Ordin nr. 2701/2010 – informarea si consultarea publicului

Info:
– titlu complet: Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
– publicat in Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011
– dat in baza art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 si art. 13 alin. 6 din HG 1631/2009

-/-

În conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, autoritătile administratiei publice locale elaborează si aprobă prin hotărâre a consiliului judetean/local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Pentru documentatiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritătile administratiei publice locale competente vor asigura informarea si consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului judetean/local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în functie de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură.

Art. 4. – Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului care se aprobă fără respectarea prezentului ordin sunt nule de drept.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Bucuresti, 30 decembrie 2010.

Nr. 2.701.

ANEXĂ

METODOLOGIE

de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta metodologie stabileste componentele obligatorii ale informării si consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Prezenta metodologie se adresează tuturor initiatorilor, elaboratorilor si avizatorilor de planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si tuturor factorilor de decizie din domeniu si se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului, prevăzute de lege.

Art. 3. – Informarea si consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului si este parte integrantă a procedurii de initiere, elaborare, avizare si aprobare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

Art. 4. – Informarea si consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

a) etapa pregătitoare – anuntarea intentiei de elaborare;

b) etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare;

c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

d) elaborarea propunerii finale, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparentă decizională.

Art. 5. – (1) Pentru toate documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului prevăzute de lege, pentru care se aplică prezenta metodologie, procesul de informare si consultare a publicului se finalizează cu raportul informării si consultării publicului, raport ce se supune atentiei autoritătilor administratiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentatia completă.

(2) Raportul informării si consultării publicului fundamentează decizia autoritătilor administratiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea

 

respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă si asigurării interesului general.

(3) în baza raportului informării si consultării publicului, consiliul judetean/consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate solicita modificarea si completarea documentatiei de urbanism supuse aprobării.

(4) în exercitarea controlului de legalitate referitor la hotărârile consiliului judetean/consiliului local//Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea documentatiilor de urbanism sau amenajare a teritoriului, prefectul are obligatia să verifice respectarea prevederilor prezentei metodologii, iar în cazul nerespectării să le atace în fata instantei de contencios administrativ în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 6. – Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu completările ulterioare, si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Responsabilităti si competente

Art. 7. – (1) Responsabilitatea privind informarea si consultarea publicului pentru planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului revine autoritătilor administratiei publice responsabile cu aprobarea planurilor.

(2) Pentru documentatiile de urbanism elaborate în cazul zonelor care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial această responsabilitate revine autoritătii publice centrale responsabile cu domeniul urbanismului, cu sprijinul autoritătii administratiei publice centrale responsabile cu cultura si patrimoniul national si al autoritătilor administratiei publice locale pe teritoriul cărora se află situate aceste monumente.

(3) în cazul localitătilor în care în cadrul autoritătilor administratiei publice locale nu sunt organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului, responsabilitătile privind informarea si consultarea se pot îndeplini în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului judetean, pe bază de conventie.

(4) Pentru îndeplinirea acestor responsabilităti, autoritătile administratiei publice locale vor organiza la sediul propriu un spatiu permanent dedicat schimbului de informatii cu privire la activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului.

Art. 8. – (1) Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prezentei metodologii, autoritătile administratiei publice locale au obligatia să adopte Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, denumit în continuare Regulamentul local, pentru care au responsabilităti de aprobare, conform legii.

(2) Continutul obligatoriu al Regulamentului local stabileste cel putin următoarele:

a) structura sau persoanele cu atributii în coordonarea informării si consultării publicului pentru documentatiile de urbanism si/sau amenajare a teritoriului;

b) modalitătile de finantare a activitătilor de informare si consultare;

c) principiile de identificare a grupurilor-tintă pentru informare si consultare, pentru fiecare categorie de plan;

d) modul si locul în care publicul va avea acces la informatii si documentatii;

e) definirea situatiilor în care se consideră că Regulamentul local a fost încălcat si măsurile administrative de sanctionare;

f) modul în care se va face evaluarea proceselor de participare publică si actualizarea Regulamentului local în consecintă.

(3) Regulamentul local va fi bazat pe prezenta metodologie, precum si pe prevederile legislatiei conexe privind transparenta decizională, prin respectarea elementelor obligatorii, alegerea elementelor optionale oferite si adăugarea altora suplimentare pentru a răspunde cât mai bine conditiilor specifice fiecărei colectivităti locale si fiecărui tip sau categorii de plan.

(4) Regulamentul local se întocmeste de către structura responsabilă cu urbanismul împreună cu compartimentul responsabil cu informarea publică din aparatul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale, se avizează de către Comisia tehnică de urbanism si se aprobă prin hotărâre a consiliului local/judetean.

Art. 9. – (1) Atunci când iau decizia cu privire la initierea elaborării unui plan de urbanism sau de amenajare a teritoriului, ori când sunt informate cu privire la o astfel de intentie, autoritătile administratiei publice cu atributii de aprobare a planului desemnează o persoană din structura proprie responsabilă cu informarea si consultarea publicului.

(2) în cazul în care această responsabilitate este îndeplinită în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului judetean, persoana responsabilă cu informarea si consultarea populatiei va fi numită din cadrul acestuia.

(3) Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului are următoarele atributii:

a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat si în functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b) răspunde de redactarea cerintelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare si desemnare a elaboratorului pentru documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului initiate de autoritătile administratiei publice locale;

c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinte specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentatiile de urbanism initiate de investitori privati, persoane fizice sau juridice;

d) gestionează activitătile de informare si consultare a publicului pe tot parcursul documentatiei, până la aprobare;

e) este persoană de contact din partea administratiei publice locale pentru activitătile de informare si consultare a publicului în privinta proiectului respectiv.

(4) în functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atributiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanti ai administratiei publice locale, ai mediului de afaceri si ai societătii civile, precum si din reprezentanti ai cetătenilor, conform Regulamentului local adoptat.

Art. 10. – Documentul de planificare a procesului de informare si consultare a publicului în baza căruia se desfăsoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii:

a) identificarea părtilor interesate, persoane fizice sau juridice, institutii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b) modalitatea prin care vor fi anuntati cei interesati si cei potential afectati referitor la initierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului si de schimbările propuse;

c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectati sau interesati de a discuta propunerea cu initiatorul si proiectantul

 

si de a-si exprima rezerve, a formula observatii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autoritătilor competente;

d) calendarul propus de initiator pentru îndeplinirea obligatiilor de informare si consultare a publicului;

e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea si consultarea publicului.

Art. 11. – Raportul informării si consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, va cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul, inclusiv:

1. datele si locurile tuturor întâlnirilor la care cetătenii au fost invitati să dezbată propunerea solicitantului;

2. continutul, datele de transmitere prin postă si numărul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la întâlniri, buletine informative si alte publicatii;

3. localizarea rezidentilor, proprietarilor si părtilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

b) un rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intentionează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observatiile si rezervele exprimate de public;

2. probleme, observatii si rezerve pe care initiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivatia acestui lucru;

3. orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Art. 12. – Raportul consultării, însotit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autoritătii publice locale, se prezintă consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti spre însusire sau respingere, în vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritătile administratiei publice locale pot solicita opinia unor experti atestati sau asociatii profesionale din domeniu.

Art. 13. – La solicitarea anumitor categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 61 lit. (e) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, autoritătile publice, în vederea asigurării egalitătii de sanse si tratament, sunt obligate să pună la dispozitie materiale si documente în formate alternative si să însotească cu explicatii verbale detaliate schitele grafice expuse în spatiile special amenajate pentru consultarea publică.

CAPITOLUL III

Etape metodologice diferentiate pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism

SECTIUNEA 1

Planuri de amenajare a teritoriului PAT

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 14. – Autoritatea administratiei publice initiatoare a PAT are obligatia să informeze publicul interesat, inclusiv autoritatea competentă cu protectia mediului, cu privire la intentia de elaborare a PAT si la obiectivele acestuia.

Art. 15. – Elementele incluse în documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PAT privind obiectivele principale, aspectele si prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum si procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul elaborării PAT se redactează cu sprijinul unui grup de lucru cu rol consultativ, din care fac parte:

a) în cazul sectiunilor PAT National – responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea si consultarea publicului, reprezentanti ai directiilor relevante din Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului – MDRT, reprezentanti ai ministerelor de resort pentru sectiunile tratate si ministerele din domeniile asupra cărora sectiunile PAT au impact, reprezentanti ai altor institutii/organisme interesate;

b) în cazul PAT zonal, regional sau interjudetean, interorăsenesc sau intercomunal, frontalier, metropolitan, periurban al principalelor municipii si orase – responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea si consultarea publicului, reprezentanti ai administratiilor publice din zona de studiu, reprezentanti ai directiilor relevante din MDRT, reprezentanti ai altor institutii/organisme interesate de la nivel central, regional, judetean sau local;

c) în cazul PAT judetean – responsabilul de proiect, reprezentanti ai administratiilor publice locale din zona de studiu si din judetele limitrofe, reprezentanti ai directiilor relevante din MDRT, reprezentanti ai altor institutii/organisme interesate de la nivel central, regional, judetean sau local.

Art. 16. – (1) Metodele si tehnicile de informare si consultare a publicului aplicabile pe parcursul elaborării respectivului PAT se stabilesc în concordantă cu Regulamentul local, cu cerintele ce derivă din obiectivele propuse, complexitatea propunerilor PAT, impactul estimat al acestuia, precum si în concordantă cu prevederile referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

(2) Documentele necesare atribuirii serviciilor de elaborare a PAT includ în mod clar obligatiile ce derivă din derularea activitătilor impuse de procedurile de informare si consultare a publicului.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 17. – (1) în etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerintele si optiunile publicului legate de dezvoltarea teritorială sunt obtinute de către autoritatea administratiei publice locale initiatoare a PAT cel putin prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea si analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinta elaborării documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

(3) în cazul în care sunt identificate analize ale optiunilor publicului deja realizate si care răspund cerintelor si obiectivelor enuntate prin procedurile specifice de informare si consultare a publicului, acestea sunt mentionate si luate în considerare.

3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 18. – (1) Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesati concomitent asupra evolutiei propunerilor si asupra evaluării de mediu a alternativelor si determinării optiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2) Informarea si consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate în corelare cu cele prevăzute de legislatia de mediu, prin colaborarea cu autoritătile responsabile cu protectia mediului.

 

Art. 19. – Informarea si consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate se fac astfel:

a) autoritatea administratiei publice initiatoare a PAT informează publicul simultan prin următoarele activităti:

1. publică în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, si pe propria pagină de internet anuntul cu privire la: finalizarea propunerilor preliminare, precum si posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul în care se pot consulta documentele si transmite observatii în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data ultimului anunt;

2. afisează, pe toată perioada consultărilor, pe propria pagină de internet, la sediul propriu si în alte locuri special amenajate, datele si reprezentările grafice succinte ale propunerilor preliminare si ale anuntului publicat în mass-media;

3. trimite în scris către autoritătile administratiei publice locale afectate de propunerile PAT, organismele regionale si autoritătile de la nivel central direct interesate, precum si către alti factori interesati identificati, anuntul publicat în mass-media, cu cel putin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

b) autoritatea administratiei publice initiatoare a PAT consultă publicul asupra propunerilor preliminare prin cel putin următoarele activităti:

1. pune la dispozitia publicului, pentru consultare, prima versiune a PAT, precum si explicatii si reprezentări grafice succinte ale propunerilor preliminare pe durata a cel putin 20 de zile;

2. expune materialele grafice, cu explicatii în care utilizează un limbaj nontehnic, pe durata a cel putin 20 de zile, într-un spatiu special amenajat si cu posibilitatea colectării observatiilor cetătenilor;

3. pregăteste, organizează si conduce o dezbatere publică cu privire la propunerile preliminare, inclusiv în privinta evaluării impactului acestora asupra mediului;

c) autoritatea administratiei publice initiatoare a PAT informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul propriu si la sediul său în spatiul dedicat informării si consultării publicului a observatiilor si sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare si a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.

4. Implicarea publicului în etapa aprobării planului

Art. 20. – În vederea aprobării PAT, autoritatea administratiei publice initiatoare a planului asigură elaborarea raportului informării si consultării publicului. Acest raport, însotit de punctul de vedere tehnic al structurii de specialitate din cadrul autoritătii publice locale, se prezintă consiliului judetean/consiliilor judetene competente cu aprobarea planului, spre însusire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritătile administratiei publice pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PAT

Art. 21. – Anual, autoritătile administratiei publice vor face publice modalitătile privind aplicarea prevederilor PAT si stadiul de aplicare.

SECTIUNEA a 2-a

Planul urbanistic general (PUG) si regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 22. – (1) Autoritătile administratiei publice locale initiatoare informează publicul cu privire la intentia de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

(2) Informarea cu privire la intentia de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode:

a) anunturi afisate la sediul autoritătii publice în spatiile accesibile tuturor cetătenilor;

b) anunt cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet si în publicatia proprie dacă există.

(3) Anunturile prevăzute la alin. (2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel putin următoarele:

a) prezentarea succintă a argumentării intentiei de elaborare/revizuire a PUG si a obiectivelor PUG;

b) numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri;

c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a intentiei, în care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri sau exprimate nevoi;

d) modul în care va fi pus la dispozitia publicului răspunsul la observatiile transmise în această perioadă.

(4) Anunturile publicate pe pagina proprie de internet si cele afisate trebuie mentinute pe toată perioada în care pot fi transmise observatii si propuneri.

(5) Autoritatea administratiei publice locale initiatoare poate aduce la cunostinta publicului intentia sa de elaborare sau revizuire a PUG si prin anunturi publicate în presa locală, cel putin două anunturi publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la statii de radio si televiziune, conferinte, afise, interviuri, organizarea unor evenimente si/sau expozitii cu hărti, planuri, schite, tabele, grafice, orice alte materiale.

Art. 23. – Autoritătile administratiei publice locale primesc de la public observatii, sugestii sau propuneri cu privire la intentia de elaborare sau revizuire a PUG si la informatiile furnizate prin anunt si pun la dispozitia publicului sinteza acestora si argumentatia preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

Art. 24. – Toate propunerile obtinute si nevoile identificate în urma procesului de informare si consultare vor fi examinate si sintetizate si vor fi prezentate ca anexă la documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

Art. 25. – (1) Elementele de temă incluse în documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele si prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum si procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către structura de specialitate a administratiei locale beneficiară a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autoritătii competente cu protectia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local si ai altor institutii/organisme interesate de la nivel central, judetean sau local, precum si de către persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă.

(2) Documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligatiile ce derivă din derularea activitătilor de informare si consultare a publicului.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 26. – (1) în etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerintele si optiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obtinute de elaboratorul documentatiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea si analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinta elaborării documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 27. – (1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesati, precum organizatii ale societătii civile, asociatii profesionale, asociatii ale sectorului de afaceri, reprezentanti ai cetătenilor, asupra evolutiei propunerilor preliminare, a alternativelor si optiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2) în vederea reducerii birocratizării si a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autoritătile responsabile din domeniul mediului.

Art. 28. – Informarea si consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:

a) autoritătile administratiei publice locale initiatoare ale planului informează publicul prin următoarele activităti simultan:

1. publică cel putin pe propria pagină de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor si transmit observatii la sediul autoritătii competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunt, precum si obiectivele, data, locul de desfăsurare, ora de începere si durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunt;

2. afisează anuntul de mai sus si propunerile însotite de explicatii succinte, scrise si desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel putin 30 de zile, la sediul propriu si în alte locuri special amenajate;

3. trimit în scris către factorii interesati identificati anuntul publicat, cu cel putin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

b) autoritătile administratiei publice locale consultă publicul asupra propunerilor prin cel putin următoarele activităti:

1. pun la dispozitia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel putin 45 de zile;

2. expun materialele grafice cu explicatii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel putin 45 de zile, într-un spatiu special amenajat si cu posibilitatea colectării în scris a observatiilor cetătenilor;

3. pregătesc, organizează si conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri;

c) autoritătile administratiei publice locale informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel putin prin publicarea pe propria pagină de internet a observatiilor si sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare si a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice;

d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare.

Art. 29. – Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părti mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, administratia publică locală poate să:

a) informeze publicul prin expozitii în cartiere, emisiuni radio sau TV, brosuri, anunturi în scoli etc;

b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc;

c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc, pentru identificarea propunerilor alternative si ideilor initiate de public prin interactiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunostintelor si competentelor sau identificarea interese mutuale etc.

Art. 30. – (1) în vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG si RLU, autoritătile administratiei publice locale asigură realizarea raportului consultării populatiei.

(2) Raportul consultării însotit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autoritătii publice locale se prezintă consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti spre însusire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritătile administratiei publice locale pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

4. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG

Art. 31. – Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării PUG se fac cu respectarea prevederilor art. 6.

5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG

Art. 32. – Informatiile continute în PUG si RLU aferent reprezintă informatii de interes public si vor fi puse la dispozitie automat prin publicare pe site-ul primăriei si vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 33. – Anual, autoritătile administratiei publice vor face publice modalitătile privind aplicarea prevederilor PUG si stadiul de aplicare.

SECTIUNEA a 3-a

Planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia PUZ

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 34. – (1) în situatia PUZ initiate de autoritătile administratiei publice, tema, obiectivele si cerintele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate, Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, ai autoritătii competente cu protectia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local si ai altor institutii/organisme interesate de la nivel central, judetean sau local, precum si persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.

(2) în functie de impactul estimat al PUZ, (suprafata studiată, modificări propuse, specificul investitiei ce a generat elaborarea documentatiei) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea si evaluarea unor posibile opinii si interese divergente, în vederea determinării oportunitătii planului în interes public, administratia publică initiatoare poate aduce la cunostinta publicului intentia de elaborare a PUZ si obiectivele acestuia prin anunturi pe pagina proprie de internet, anunturi către proprietarii din zonă, afisări ale anuntului în zona de studiu preconizată, întâlniri cu locuitorii din zonă etc.

(3) Documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie să includă si obligatiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare a publicului.

(4) Afisarea în vederea informării populatiei se face pe panouri conforme cu modelele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

Art. 35. – (1) În cazul în care initiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligatiile ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare a publicului se vor transmite initiatorului prin certificatul de urbanism si avizul prealabil de oportunitate.

(2) în functie de impactul estimat al PUZ, autoritătile administratiei publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism si a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunitătii planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intentia de elaborare.

(3) Procedurile, modalitătile si tehnicile specifice de informare si consultare a publicului se stabilesc pe baza regulamentului local referitor la implicarea publicului, adoptat si în concordantă cu cerintele ce derivă din obiectivele principale propuse, complexitatea si impactul estimat al PUZ.

2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 36. – Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evolutiei acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public si să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

Art. 37. – Informarea si consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentatiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritătile administratiei publice locale informează publicul prin cel putin următoarele activităti:

1. publică pe propria pagină de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul în care se pot consulta documentele si transmit observatii la sediul autoritătii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anuntului, precum si obiectivele, data, locul de desfăsurare, ora de începere si durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică si notifică proprietarii ale căror proprietăti vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. pune la dispozitia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise si desenate, într-un limbaj nontehnic, precum si documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

4. afisează anuntul la sediul propriu si în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel putin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

5. investitorul privat initiator al PUZ afisează anuntul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intentia elaborării PUZ;

b) autoritătile administratiei publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele obligatii:

1. informează publicul cu privire la rezultatele informării si consultării, cel putin prin publicarea pe propria pagină de internet si la sediul propriu a observatiilor si sugestiilor publicului si a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;

2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ si care au trimis opinii, cu privire la observatiile primite si răspunsul argumentat la acestea.

Art. 38. – În functie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autoritătile administratiei publice responsabile cu aprobarea acestuia:

a) informează publicul prin expozitii în zonă, emisiuni TV, brosuri, anunturi în scoli etc;

b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc;

c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc, pentru identificarea si punerea în comun a cunostintelor si competentelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

Art. 39. – În vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, structura de specialitate asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date si argumentarea lor. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritătile administratiei publice locale pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ

Art. 40. – Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor art. 6.

4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ

Art. 41. – Plansa de reglementări urbanistice si regulamentul local reprezintă informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a

Planul urbanistic de detaliu PUD

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 42. – În situatia solicitării elaborării unui PUD, autoritătile administratiei publice locale informează si consultă populatia în conformitate cu regulamentul local aprobat prevăzut de prezenta metodologie, cel putin prin următoarele modalităti:

a) se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intentia si propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observatiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;

b) în situatia în care initiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observatiilor, autoritătile administratiei publice locale competente cu aprobarea planului notifică initiatorul PUD cu privire la eventualele obiectii primite si solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;

c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al initiatorului PUD, autoritătile administratiei publice locale informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observatiile primite si răspunsul la acestea.

2. Implicarea publicului în etapa aprobării PUD

Art. 43. – În vederea aprobării PUD, autoritătile administratiei publice responsabile cu aprobarea planului asigură introducerea în documentatia supusă aprobării consiliului local a raportului informării si consultării publicului, însotit de punctul de vedere al structurii de specialitate.

3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD

Art. 44. – Informatiile cuprinse în PUD reprezintă informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

ANEXĂ la metodologie

MODELE

de panouri pentru anunturile afisate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism

A. Model panou 1

…………………………………………………………………

(denumirea administratiei publice locale)

 
  REPREZENTARE

VIZUALA SUGESTIVĂ

(SCHEMATICĂ)

A INTENTIEI

 
Data anuntului:…………………..(ziua/luna/anul)  
INTENTIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ……………………………………………………………….

 
(general, zonal, de detaliu)  
Argumentare: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Initiator: ………………………………………………………………………………………..

(numele si prenumele/denumirea)

 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII SI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic…………………….(general, zonal, de detaliu)

în perioada ………………………..-………………………..

(ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul)

Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: …………………………………………………………………………………..

(numele si prenumele, functia)

adresa ………………………………….., telefon …………………………., e-mail …………………………….

Observatiile sunt necesare în vederea ………………………………………………………….

(de exemplu: stabilirii cerintelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate)

Răspunsul la observatiile transmise va fi……………………………………………

(modul în care va îi pus la dispozitia publicului, data si perioada)

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(metoda/scopul/perioada)

– Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada.

– Literele vor fi tipărite având o înăltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Intentie…”, “Publicul este…”.

 

B. Model panou 2

…………………………………………………………………

(denumirea administratiei publice locale)

 
  REPREZENTARE

VIZUALĂ SUGESTIVĂ

(SCHEMATICĂ)

A PROPUNERILOR

 
Data anuntului:……………………………………….(ziua/luna/anul)  
CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ………………………………..

 
(general, zonal, de detaliu)  
Initiator: ………………………………………………………………………..

(numele si prenumele/denumirea)

Elaborator: ………………………………………………………………………..

(denumirea)

 
 
 
 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul…………………………….(denumirea, adresa, camera/sala)

în perioada ……………………..-……………………… între orele: ………………

(ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

Răspunsul la observatiile transmise va fi ………………………………………………………………………………………………………………….

(modul în care va fi pus la dispozitia publicului, data si perioada)

 
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: ……………………………………………………………………………..
(numele si prenumele, functia)
adresa …………………………………………………………………………………………., telefon …………………………., e-mail …………………..
   

– Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada.

– Literele vor fi tipărite având o înăltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Consultare asupra….”.

 

Info:

titlu complet: Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

publicat in Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011

Info:

– titlu complet: Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

– publicat in Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011

– dat in baza art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 si art. 13 alin. 6 din HG 1631/2009

 

dat in baza art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 si art. 13 alin. 6 din HG 1631/2009