Acte normative in ianuarie 2011

27/04/2011 by: Luiza Manolea

CC By SA http://www.flickr.com/photos/blackcustard

Inceputul de an a demarat in forta. Au fost publicate acte normative in nu mai putin de 81 de numere ale Monitorului Oficial. Dintre acestea am ales cateva care se incadreaza in urmatoarele domenii :

1. Ajutor de stat; 2. Comert; 3. Concurenta; 4. Constructii; 5. Energie; 6. Financiare; 7. Fiscalitate si contabilitate; 8. IMM-uri; 9. Mediu.

 

1. Ajutor de stat:

EXIMBANK S.A. acorda finantari si garantează, în numele şi în contul statului, creditele ce urmează a fi obţinute de persoane juridice de drept privat şi public, in baza Hotararii nr. 60/2010, modificata prin Hotararea nr. 169/2010 (textul actualizat se gaseste aici). Modalitati:

–         prin subventionarea dobanzii la creditele angajate de agentii economici in baza Hotararii nr. 167/2010 a Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări.

–         destinate sustinerii proiectelor prioritare, inclusiv a celor care beneficiază de finantare din instrumente structurale si de coeziune, in baza Hotararii nr. 168/2010 a Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări.

2. Comert:

2.1.   Ordinul nr. 1865/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2011: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Pentru agentii economici care depasesc aceste praguri este instituita obligatia completarii si transmiterii de declaratii statistice Intrastat.

3. Concurenta:

3.1.   Din 3 ianuarie 2011 au intrat in vigoare noi reguli privind punerea în aplicare a Instructiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice – prin Ordinul nr. 688/2010.

3.2.   Din 5 ianuarie 2011 a intrat in vigoare Ordinul 724/2010 de aprobare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurentiale (adica: deciziile asociatiilor de întreprinderi si practicile concertate care intră sub incidenta art. 5 si 6 din lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene)

4.      Constructii:

4.1.   Autorizatii şi avize: Ordinul nr. 3/2011 aproba Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă si in acelasi timp abroga Ordinul nr. 80/2009.

4.2.   Certificari.

–         S.C. CEPROCIM S.A. este desemnata prin Ordinul nr. 25/2011 ca organism care atesta conformitatea unor anumite produse pentru constructii (de exemplu: cimenturi de zidărie, ciment slab alcalin, ciment Portland, varuri pentru constructii, mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial etc.);

–         S.C. QUALITAS S.A. este desemnata prin Ordinul nr. 26/2011 ca organism care atesta conformitatea unor anumite produse pentru constructii cum ar fi: cosuri, burlane; geotextile; produse metalice pentru structuri; agregate si filere pentru beton, mortar si pastă de ciment; produse pentru izolare termică etc.)

4.3.   Contracte. HG 1405/2010 reinstituie obligatia folosirii modelelor de contract FIDIC. Detalii aici.

4.4.   Standarde de cost. Ordinul nr. 2748/2010 care de-abia ce-a fost modificat in decembrie 2010, sufera o noua modificare prin Ordinul nr. 2676/2010, in vigoare din 7 ianuarie 2011.

4.5.   Urbanism.

–         Ordinul nr. 2701/2010, in vigoare din 19 ianuarie 2011, stabileste Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Pana pe 20 martie 2011 autoritatile publice locale trebuiau sa aprobe hotarari in acest sens. Documentatiile de urbanism care sunt adoptate fara a consulta si informa publicul sunt nule de drept. Exemple de regulamente aprobate de Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Primaria sectorului 6 Bucuresti;

–         Prin HG nr. 1268/2010 s-a aprobat Programul de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, care va ramane in vigoare pana la data de 05 ianuarie 2016.

4.6.   Baraje:

–         Ordinul nr. 2219/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 105/2003 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor – NTLH – 040 si aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare;

–         Ordinul nr. 2358/2010 aproba Regulamentul privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D, NTLH – 051.

5. Energie:

5.1.   Ordinul ANRE nr. 43/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizor implicit] si a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie încheiat între [producător de energie electrică] si [operator de distributie].

5.2.   Decizia ANRE nr. 122/2011 referitoare la aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.

5.3.   Auditori energetici.

–         Ordinul Ministerului Dezvoltarii […] nr. 2237/2010 de aprobare a Regulamentui privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri a suferit din 20 ianuarie 2011 o noua modificare prin Ordinul nr. 61/2011, referitoare la Comisia de examinare a auditorilor energetici (textul actualizat se gaseste aici).

–         Din 26 ianuarie 2011, la intrarea in vigoare a Ordinului Ministrului Economiei […] nr. 101/2011 s-a abrogat Ordinul Ministrului Economiei […] nr. 1767/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici.

–         Tot din 26 ianuarie 2011 a intrat in vigoare Ordinul ANRE nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici.

5.4.   Cogenerare.

–         Ordinul ANRE nr. 1/2011 abroga cu data de 26 ianuarie 2011 Regulamentul de calificare a productiei prioritare de energie electrică, aprobat prin Ordinul nr. 33/2004.

5.5. Energie nucleara.

–         Reguli de respectat in caz de atac nuclear – stabilite prin Ordinul nr. 279/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea si interventia în caz de urgentă nucleară sau radiologică, in vigoare din 12 ianuarie 2011.

–         HG 10/2011 completeaza pct. 6 din anexa 3 a HG 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestări de servicii. Completarea vizeaza o precizare referitoare la tarifele de supraveghere a activităţii desfăşurate de laboratoarele de metrologie autorizate.

–         HG 26/2011 modifica regulile de alcatuire si organizare ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003.

–         Prin Ordinul nr. 2351/2010 aflam ca la data de 12 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Organizatia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010, ratificat prin Legea nr. 203/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010.

5.6.   Termoelectrica SA. Legea nr. 257/2010 (in vigoare din 17 ianuarie 2011) a ratificat Scrisorile de intentie ale Romaniei catre FMI, printre care se enumera si cea din 16 iunie 2010. Aceasta din urma prevede ca masura de tratare a arieratelor bugetare si lichidarea companiei energetice Termoelectrica prin separarea activelor viabile si închiderea restului companiei până la finele lunii iunie 2011.

6. Financiare:

6.1.   Potrivit Circularei BNR nr., pentru luna ianuarie 2011 nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României a fost de 6,25% pe an.

7. Fiscalitate si contabilitate:

7.1.   Formulare

–         Ordinul nr. 34/2011 a adus modificari Ordinului nr. 262/2007. Astfel, s-au modificat informatiile necesare a fi trecute la vectorul fiscal, iar formularul de Declaratie 010 a fost inlocuit.

–         Ordinul nr. 13/2011 aproba un noua Declaratie cu nr. 096 – “Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”.

–         Ordinul nr. 30/2011 modifica Ordinul nr. 75/2010 care aproba modelul şi conţinutul formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“.

–         Ordinul nr. 120/2011 privind aprobarea modalitătii de plată a TVA si a formularelor necesare: “Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii realizate ocazional” si “Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii realizate ocazional”.

8. IMM-uri:

8.1.   Ordinul nr. 2875/2010 modifica alcatuirea Comitetului de investitii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operatiunile domeniului major de interventie 1.2. “Accesul la finantare al întreprinderilor mici si mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, Programul operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” 2007-2013

9. Mediu :

9.1.   Fondul de mediu

–         Ordinul nr. 88/2011 (in vigoare din 26 ianuarie 2011) modifica si completeaza Ordinul nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu.

9.2.   Schimbări climatice:

–         Ordinul nr. 2842/2010 (in vigoare din 14 ianuarie 2011) aproba Procedura de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităti de aviatie si, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie

–         Ordonanta de Guvern nr. 9/2011 (in vigoare din 10 februarie 2011) stabileste unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si abroga Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

9.3.   Poluare.

–         Ordinul nr. 2926/2010 a modificat Ordinul nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate.

–         Ordonanta de Guvern nr. 1/2011 a modificat Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu privire la concentratiile de poluanti (nitriti, nitrati etc.).

9.4.   Deseuri.

–         Legea nr. 282/2010 transmite un teren in administrarea Consiliului Judetean Neamt, în vederea realizării unor statii de transfer si sortare în cadrul proiectului “Sistem integrat de gestionare a deseurilor în judetul Neamt”.

–         Ordinul nr. 11/2011 aproba modelul si continutul formularului “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.

–         Ordinul nr. 2042/2010 aproba Procedura pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia.

***

Leave a Reply