Urbanism – posturi vacante la Primaria Sectorului 5 – feb. 2014

10/02/2014 by: Luiza Manolea

CC By SA http://www.flickr.com/photos/ssandars11764007(7 feb. 2014)

Primaria Sectorului 5 Bucureşti recrutează oameni pentru a lucra în domeniul urbanismului:

 • arhitect-şef şi
 • şef serviciu – Serviciul Urbanism şi Autorizaţii de Construire.

Dacă pentru poziţia de arhitect-şef concursul a fost deja organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 20.12.2013 (sper ca Primăria Sector 5 să îmi comunice numele noului arhitect-sef în data de 14 feb., urmare unei cereri intemeiata pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public), pentru postul de şef serviciu la Serviciul Urbanism şi Autorizaţii de Construire puteţi încă să vă depuneţi dosarele, căci data concursului este 4 martie 2014. Să sperăm că noii oameni numiţi vor organiza mai bine activitatea şi produce o schimbare în bine, îndepărând stigmatul de primărie-problemă.

Bibliografia necesară susţinerii acestui concurs – împreună cu link-uri către texte legale actualizate (neoficial) este redată mai jos:

 1. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (link: Lege.7.2004_Cod conduita funct publ_03022014);
 2. Legea 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale modificată în 2002, 2003, 2004 (link: L.215.2001_adm publ locala_03022014);
 3. Legea 188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (link: L.188.1999_statutul functionarilor publici_03022014;
 4. Legea 50/1991 republicată (r2) din 2004, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu modificările ulterioare;
 5. Legea 114/1996 – Legea locuinţei; link: L.114.1996_locuintei_03022014
 6. Legea 350/2001 – Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea 10/1995 – Legea privind calitatea în construcţii
 8. Legea 571/2003 – privind Codul Fiscal, “modificată cu O.U. 123/2004” NOTA: Codul fiscal a suferit nenumarate modificari de la Ordonanta de urgenta 123/2004 incoace. O versiune actualizata (06.02.2014) a Codului fiscal o gasiti aici: Codul fiscal actualizat la 06.02.2014
 9. Legea 486/2003 – Legea privind procedura aprobării tacite; NOTA: de fapt, este vorba de OUG 27/2003, pe care o gasiti aici: OUG.27.2003 privind aprobarea tacita actualizata la 03.02.2014
 10. Ordinul MLPTL 839/2009 cu modificările şi completările ulterioare – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicată (r2) din 2004;
 11. Legea 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public; link: Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public (actualizata la 02.01.2014)

Pentru mai multe informaţii despre posturi vacante în administraţie, abonaţi-vă la www.posturi.gov.ro!

Ghidul general pentru participarea a concurs se gaseste aici şi este redat mai jos:

Ghid

“>Condiţii generale pentru ocuparea unei funcţii publice

Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice în România sunt prevăzute la art. 54 al Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

“>Procedura de desfășurare a concursului de recrutare

Procedura de desfășurare a concursului de recrutare într-o funcție publică vacantă este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare. Această secțiune cuprinde prevederile minimale în vederea participării la un concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante.

Astfel, desfășurarea concursului de recrutare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaților și formularea propunerilor de numire în funcțiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul. Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive: a) selecția dosarelor de înscriere; b) proba scrisă; c) interviul.

Prin excepție, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care nu pot fi evaluate prin probă scrisă și interviu, se poate organiza o probă suplimentară. Aceasta se desfășoară după selecția dosarelor și se evaluează cu calificativul „admis” sau „respins”. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. Etapele concursului de recrutare se evaluează de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, independent.

“>Dosarul de concurs

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului.

“>Proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT

Susținerea acestei probe variază de la concurs la concurs, în funcție de specificațile acestuia. În situația în care anunțul nu prevede în mod explicit organizarea unei probe de testare a cunoștințelor în domeiul IT, aceasta nu va fi susținută. Proba constă în parcurgerea a 15 întrebări de tip grilă pe parcursul a 15 minute. În conformitate cu condițiile de participare la concurs, probele suplimentare cuprind subiecte, pe niveluri de dificultate, din următoarele tematici:

Nivelul de bază · Nivelul mediu · Nivelul avansat

“>Proba scrisă

Constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare ocupării funcției publice pentru care se reglementează concursul. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoștințele generale ale candidatului în domeniul administrației publice.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul. Pentru candidații la ocuparea aceleiași funcții publice, subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs, cu excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii.

Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă. Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puțin 3 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaților. Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexează la raportul final al concursului, cu menționarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul. Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila autorității sau a instituției publice organizatoare a concursului.

Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele. În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiția ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfășoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.

În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, punctajul maxim stabilit pentru testele-grilă nu poate depăși 30% din punctajul probei scrise, diferența de punctaj fiind alocată subiectelor de sinteză sau rezolvării unor situații practice.

Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisie de concurs au obligația de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afișează la locul desfășurării concursului, anterior corectării lucrărilor.

Înainte de începerea probei scrise, la locul desfășurării acesteia, dacă este cazul, se afișează repartizarea pe săli a candidaților. Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui alt document care să ateste identitatea sunt considerați absenți. După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea „anulat” pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Primă filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila autorității sau instituției publice orgaizatoare a concursului, cu excepția situației când există un singur candidat petru funcția publică vacantă, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

“>Interviul

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

 1. abilitățile de comunicare;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. abilitățile impuse de funcție;
 4. motivația candidatului;
 5. comportamentul în situațiile de criză.

Pentru funcțiile de conducere planul de interviu include și elemente referitoare la: a) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora; b) exercitarea controlului decizional; c) capacitatea managerială.

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. Prin excepție, cu acordul tuturor candidaților sau la cererea scrisă a acestora și cu acordul membrilor comisiei de concurs, președintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susținerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: a) toți candidații au luat cunoștință despre rezultatul probei scrise; b) niciunul dintre candidați nu intenționează contestarea rezultatului obținut la proba scrisă.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. Întrebările și răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în anexa la raportul final al concursului, întocmit de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acestei comisii și de candidat. Înregistrarea interviului se păstrează, în condițiile legii, timp de minimum un an de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

“>Notarea probelor și comunicarea rezultatelor

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcției publice vacante. Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă, în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea fiecărei probe. Lucrările de la proba scrisă, cu excepția cazului în care există unsingur candidat pentru ocuparea funcției publice vacante, se corectează sigilate. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, și se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaților se anulează și nu se mai corectează. Mențiunea „anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul verbal. În situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării acestora.

Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor anterioare, se desigilează. Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea „admis” ori „respins” se afișează la sediul autorității sau instituției organizatoare a concursului, astfel încât să se asigure rămânerea a cel puțin 48 de ore până la susținerea următoarei probe, pentru depunerea și soluționarea unor eventuale contestații. Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție; b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere.

Interviul se notează pe baza criteriilor menționate anterior și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criterii. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei în parte, pentru fiecare candidat, și se notează în borderoul de notare. Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabilește cu respectarea prevederilor art. 59, alin. (4) și (6) al HG r. 611 din 2008. Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea „admis” ori „respins” se afișează la sediul autorității sau instituției organizatoare a concursului. Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut: a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor orgaizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție; b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere.

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat și a sintagmei „admis” sau „respins”, prin afișare la locul desfășurării concursului. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maaximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fie obținut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor din hotărâre. La punctajele egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

“>Soluționarea contestațiilor

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autorității sau instituției publice organizatorice a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația modificând punctajul final acordat de comisia de concurs în situația în care:

 1. a) candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor;
 2. b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;
 3. c) constată că există o diferență mai mare de 10 puncte la proba scrisă între punctajele acordate de comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor;
 4. d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat inițial „respins” obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Contestația va fi respinsă în următoarele situații:

 • a) candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs;
 • b) punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;
 • c) între punctajul acordat de comisia de concurs și cel acordat de comisia de soluționare a contestațiilor nu este o diferență mai mare de 10 puncte/probă.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul autorității sau instituției organizatoare a concursului, imediat după soluționarea contestațiilor. În cazul respingerii contestației candidatul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. La finalizarea concursului se întocmește un raport final al concursului care să conțină modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei de concurs și de secretarul acesteia, la care se anexează fișele individuale ale tuturor membrilor comisiei.

Autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului pune la dispoziție candidaților interesați, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care sunt informații de interes public, cu respectarea confidențialității datelor cu caracter personal, potrivit legii. Se exceptează de la această prevedere documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care conțin date cu caracter personal ale candidaților, potrivit legii. Oirce candidat își poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea și notarea acesteia.

Concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611 din 2008, sunt nule de drept. Nulitatea se constată în instanța de contencios administrativ.

“>Numirea în funcție

Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, în funcția publică pentru care a candidat. În termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului compartimentul de resurse umane, respectiv Agenția, în situația concursurilor pentru care competența de organizare aparține acesteia, are obligația de a emite propunerea de numire a candidatului declarat admis. Propunerea de numire se comună în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis personal, pe bază de semnătură, prin scrisoare recomandată sau scrisoare cu confirmare de primire.

Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire. Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se înmânează funcționarului public. Prin excepție de la această prevedere, la solicitarea scrisă și motivată a candidatului declarat admis, depusă în termenul prevăzut mai sus, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunicării propunerii de numire.

Leave a Reply