Posturi vacante la Departamentul pentru energie

30/01/2014 by: Luiza Manolea

CC By http://www.flickr.com/photos/39852239@N03 Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei recrutează specialişti pentru posturi de conducere:

 1.  șef serviciu – Serviciul Economic, Financiar Contabil, Control Financiar Preventiv;
 2. șef serviciu – Serviciul Autoritatea Competentă Siguranţă în Domeniul Asigurării cu Gaze Naturale;
 3. șef serviciu – Serviciul Resurse Energetice Minerale;
 4. șef serviciu – Serviciul Politici Energetice, Promovarea Eficienţei Energetice şi a Resurselor Regenerabile de Energie;
 5. șef serviciu – Serviciul Management Financiar, Control şi Programare (OIE).

Data limită a depunerii dosarelor pentru înscriere la concurs: 11 februarie 2014.

Data concursului:  24 februarie 2014, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul trebuie să cuprindă, potrivit art. 49 alin. 1 din HG 611/2008:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 (gasiti formularul aici: );
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia este enumerată în cele de mai jos:

1. Şef serviciu – Serviciul Economic, Financiar Contabil, Control Financiar Preventiv:

 1. Legea 500/2002 privind finanţele publice.
 2. Ordinul MFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 3. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste.
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
 6. Hotărâre nr. 1.860/2006 (*actualizată*) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.
 7. Hotărâre nr. 518/1995 (*actualizată*) privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
 8. Ordin nr. 522/2003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
 9. Hotărâre nr. 611/2008 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
 10. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Hotărârea de Guvern nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare.

 2. Şef serviciu – Serviciul Autoritatea Competentă Siguranţă în Domeniul Asigurării cu Gaze Naturale:

 1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
 2. Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului.
 4. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
 8. Hotărârea de Guvern nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare.

3. Şef serviciu – Serviciul Resurse Energetice Minerale:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare.
 2. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Decizia CE 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din România.
 6. Decizia CE 2012/1020/final, S.A. 33033 România, Ajutor de stat pentru Compania Naţională a Huilei Valea Jiului.
 7. Programul de Guvernare 2013-2016.
 8. Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020.
 9. Strategia industriei miniere pentru perioada 2008-2020.

4. Şef serviciu – Serviciul Politici Energetice, Promovarea Eficienţei Energetice şi a Resurselor Regenerabile de Energie:

 1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Hotărârea de Guvern nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare.
 4. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
 5. Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată.
 6. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. HG 1069/2007 privind aprobarea strategiei energetice a României pentru perioada 2007 – 2020.

5. Şef serviciu – Serviciul Management Financiar, Control şi Programare (OIE):

 1. Regulamentul (CE ) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1783/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea de Guvern nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie;
 5. Hotarârea de Guvern nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotarârea de Guvern nr. 718/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor;
 7. Hotărârea nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie;
 8. Hotărârea nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;
 9. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” aprobat prin decizia Comisiei nr. 3472 din 12 iulie 2007;
 10. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor aparute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor aparute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

 

Leave a Reply