Proiectarea ecologica a produselor cu impact energetic

18/12/2013 by: Luiza Manolea

CC By http://www.flickr.com/photos/39852239@N03  A fost adoptata in sedinta de Guvern din 11 dec. 2013 o Hotarare de Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Noi am transpus aceasta Directiva 2009/125/CE prin HG nr. 55/2011..Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se stabilește cadrul instituțional necesar aplicării Regulamentelor sus-mentionate referitoare la cerințele de proiectare ecologică ale:

  • ventilatoarelor,
  • aparatelor de climatizare și
  • pompelor de apă.

Textul Hotararii adoptate este redat mai jos si poate fi gasit si la adresa: http://energie.gov.ro/home/27112013_2. Remarc faptul ca textul a fost propus pentru dezbatere publica in 27 nov. 2013 si a fost adoptat in data de 11 dec. 2013, cu nerespectarea termenului de 30 de zile lucratoare prevazut de art. 6 alin. 2 din Legea nr. 52/2003: “(2)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie

de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor:

a) Regulamentului (UE) nr. 327/2011 al Comisiei din 30 martie 2011 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 kW, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 90 din 6 aprilie 2011;

b) Regulamentului (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 10 martie 2012;

c) Regulamentului (UE) nr. 547/2012 al Comisiei din 25 iunie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologicã pentru pompele de apă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 26 iunie 2012,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a:

a) Regulamentului (UE) nr. 327/2011 al Comisiei din 30 martie 2011 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 kW, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 90 din 6 aprilie 2011;

b) Regulamentului (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 10 martie 2012;

c) Regulamentului (UE) nr. 547/2012 al Comisiei din 25 iunie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologicã pentru pompele de apă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 26 iunie 2012.

Art. 2 – Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 3 – (1) Se desemnează Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în baza prevederilor art.13 lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerebile de energie, cu modificările ulterioare, ca autoritate competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispoziţiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1 lit. a) şi lit. c).

(2) Se desemnează Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în baza prevederilor art.13 lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerebile de energie, cu modificările ulterioare, ca autoritate competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoria de produse care face obiectul dispoziţiilor regulamentului Comisiei prevăzut la art. 1 lit. b) şi care sunt destinate consumatorilor-persoane juridice.

(3) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca autoritate competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoria de produse care face obiectul dispoziţiilor regulamentului Comisiei prevăzut la art. 1 lit. b) şi care sunt destinate consumatorilor-persoane fizice.

Art. 4 – (1) Pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei, bugetul de stat asigură finanţarea pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi infrastructurii necesare supravegherii pieţei, în conformitate cu prevederile art. 18 alin.3 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

(2) Resursele financiare necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se suportă astfel:

a) de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, alocat, conform alin (1), cu această destinaţie;

b) de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin bugetul Ministerului Economiei, alocat, conform alin. (1), cu această destinaţie.

(3) Autorităţile naţionale competente pentru supravegherea pieţei prevăzute la art. 3 stabilesc varianta cea mai potrivită în ceea ce priveşte aplicarea procedurii de verificare specifică fiecărui regulament prevăzut la art. 1, în funcţie de planul anual de supraveghere şi de numărul de produse identificate pe piaţă.

Art. 5 – Informaţiile care trebuie furnizate de producători, în scopul evaluării conformităţii şi/sau al informării consumatorilor, prevăzute la pct. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 327/2011, pct. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) 206/2012 şi pct. 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 547/2012 trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 6 – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei şi retragerea de pe piaţă sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme săvârşirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4 şi ale pct. 2 din anexa I şi ale anexei II la Regulamentul (UE) nr. 327/2011.

b) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4 şi ale pct. 2 din anexa I, la termenele aferente prevazute la art. 3 alin. (2) şi ale anexei II la Regulamentul (UE) nr.206/2012.

c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi 4 şi ale pct. 1 din anexa II şi ale anexei III la Regulamentul (UE) nr.547/2012.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei şi suspendarea comercializării produselor neconforme săvârşirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin.(3) şi ale pct. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr.327/2012;

b) nerespectarea prevederilor pct. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 206/2012, la termenele aferente prevazute la art. 3 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr. 206/2012, cât şi lipsa informaţiilor în spaţiile de comercializare privind valorile de referinţă pentru cele mai performante aparate de climatizare prevăzute în anexa IV a Regulamentului (UE) nr. 206/2012;

c) nerespectarea prevederilor pct. 2 al anexei II la Regulamentul (UE) nr. 547/2012;

Art. 7 – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.6 alin.(1) lit.a), lit. b) şi lit.c) şi alin.(2) lit.a), lit. b), şi lit.c) se fac de către personalul împuternicit de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.6 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) lit.b) se fac de către personalul împuternicit de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 se face cu respectarea prevederilor art. 3 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011.

Art. 8 – (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumatate din minimul amenzii prevăzute la art. 7, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art.9 Prevederile art. 6 referitoare la contravenţiile şi sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor comunitare din regulamentele Comisiei prevăzute la art. 1, care se aplică de la o dată ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se implementează de la data la care aceste dispoziţii devin aplicabile.

Art.10 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie

de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor:

a) Regulamentului (UE) nr. 327/2011 al Comisiei din 30 martie 2011 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 kW, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 90 din 6 aprilie 2011;

b) Regulamentului (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 10 martie 2012;

c) Regulamentului (UE) nr. 547/2012 al Comisiei din 25 iunie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologicã pentru pompele de apă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 26 iunie 2012,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a:

a) Regulamentului (UE) nr. 327/2011 al Comisiei din 30 martie 2011 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 kW, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 90 din 6 aprilie 2011;

b) Regulamentului (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 10 martie 2012;

c) Regulamentului (UE) nr. 547/2012 al Comisiei din 25 iunie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologicã pentru pompele de apă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 26 iunie 2012.

Art. 2 – Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 3 – (1) Se desemnează Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în baza prevederilor art.13 lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerebile de energie, cu modificările ulterioare, ca autoritate competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispoziţiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1 lit. a) şi lit. c).

(2) Se desemnează Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în baza prevederilor art.13 lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerebile de energie, cu modificările ulterioare, ca autoritate competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoria de produse care face obiectul dispoziţiilor regulamentului Comisiei prevăzut la art. 1 lit. b) şi care sunt destinate consumatorilor-persoane juridice.

(3) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca autoritate competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoria de produse care face obiectul dispoziţiilor regulamentului Comisiei prevăzut la art. 1 lit. b) şi care sunt destinate consumatorilor-persoane fizice.

Art. 4 – (1) Pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei, bugetul de stat asigură finanţarea pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi infrastructurii necesare supravegherii pieţei, în conformitate cu prevederile art. 18 alin.3 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

(2) Resursele financiare necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se suportă astfel:

a) de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, alocat, conform alin (1), cu această destinaţie;

b) de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin bugetul Ministerului Economiei, alocat, conform alin. (1), cu această destinaţie.

(3) Autorităţile naţionale competente pentru supravegherea pieţei prevăzute la art. 3 stabilesc varianta cea mai potrivită în ceea ce priveşte aplicarea procedurii de verificare specifică fiecărui regulament prevăzut la art. 1, în funcţie de planul anual de supraveghere şi de numărul de produse identificate pe piaţă.

Art. 5 – Informaţiile care trebuie furnizate de producători, în scopul evaluării conformităţii şi/sau al informării consumatorilor, prevăzute la pct. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 327/2011, pct. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) 206/2012 şi pct. 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 547/2012 trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 6 – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei şi retragerea de pe piaţă sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme săvârşirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4 şi ale pct. 2 din anexa I şi ale anexei II la Regulamentul (UE) nr. 327/2011.

b) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4 şi ale pct. 2 din anexa I, la termenele aferente prevazute la art. 3 alin. (2) şi ale anexei II la Regulamentul (UE) nr.206/2012.

c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi 4 şi ale pct. 1 din anexa II şi ale anexei III la Regulamentul (UE) nr.547/2012.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei şi suspendarea comercializării produselor neconforme săvârşirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin.(3) şi ale pct. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr.327/2012;

b) nerespectarea prevederilor pct. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 206/2012, la termenele aferente prevazute la art. 3 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr. 206/2012, cât şi lipsa informaţiilor în spaţiile de comercializare privind valorile de referinţă pentru cele mai performante aparate de climatizare prevăzute în anexa IV a Regulamentului (UE) nr. 206/2012;

c) nerespectarea prevederilor pct. 2 al anexei II la Regulamentul (UE) nr. 547/2012;

Art. 7 – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.6 alin.(1) lit.a), lit. b) şi lit.c) şi alin.(2) lit.a), lit. b), şi lit.c) se fac de către personalul împuternicit de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.6 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) lit.b) se fac de către personalul împuternicit de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 se face cu respectarea prevederilor art. 3 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011.

Art. 8 – (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumatate din minimul amenzii prevăzute la art. 7, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art.9 Prevederile art. 6 referitoare la contravenţiile şi sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor comunitare din regulamentele Comisiei prevăzute la art. 1, care se aplică de la o dată ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se implementează de la data la care aceste dispoziţii devin aplicabile.

Art.10 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Leave a Reply