IMM-urile au bani pentru eficientizare energetica

27/11/2013 by: Luiza Manolea

20130605_120814 S-a aprobat schema de ajutor de stat adresata unui numar de maxim 26 de IMM-uri pentru finantarea investitiilor in eficientizarea energetica. Grabiti-va!!! Schema e deschisa pana pe 31 decembrie 2013, adica un pic mai mult decat o luna de zile. Daca nu se contracteaza toti banii, se redistribuie pe anul urmator cu conditia sa fie aprobata o alta schema de ajutor de stat. Dar despre cat bani e vorba? Un total de 9.411.000 euro.

Asadar, 26 de fericite IMM-uri beneficiare vor putea contracta pana la sfarsitul acestui an aproape 10 milioane de euro…

Iata mai jos textul Ordinului nr. 2162/2013 prin care s-a aprobat aceasta schema si in care gasiti detalii cu privire la eligibilitate si altele:

ORDIN nr. 2162 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru “Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014”

În conformitate cu:

– Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 265/2012 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013;

– Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7.508 din 31 iulie 2013 referitor la schema de ajutor de stat privind finanţarea proiectelor de eficienţă energetică din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Schema de ajutor de stat regional pentru “Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Economiei la adresa www.minind.ro în secţiunea dedicată Programului eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3

Unitatea de implementare programe din cadrul Direcţiei politici industriale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

-****-

 

Ministrul economiei,

 

Andrei Dominic Gerea

ANEXĂ: SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT REGIONAL pentru “Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014”

CAPITOLUL I: Introducere

Art. 1

Prezentul act instituie o schemă de ajutor de stat regional pentru investiţii, denumită Schemă de ajutor de stat regional privind eficienţa energetică, prin care se urmăresc promovarea coeziunii economice şi sociale între România, Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin promovarea dezvoltării durabile şi a investiţiilor în regiunile din România. În conformitate cu Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-2013, întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat regional potrivit prevederilor art. 107 alin. (3) lit. (a) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene1.

1Actualul art. 107 alin. (3) lit. (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Art. 2

(1)Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

(2)Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu următoarele:

a)Memorandumul de înţelegere pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (denumit în continuare MFSEE);

b)Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-2013;

c)Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

(3)De asemenea, prezenta schemă contribuie la implementarea prevederilor specifice eficienţei energetice din următoarele reglementări comunitare şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:

a)Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;

b)Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;

c)Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

CAPITOLUL II: Obiectivul schemei

Art. 3

(1)Obiectivul schemei îl constituie sprijinirea finanţării acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru realizarea investiţiilor iniţiale în vederea valorificării eficienţei energetice în industrie, ceea ce va contribui la dezvoltarea regională durabilă a României, stimularea dezvoltării economice şi creşterea coeziunii sociale a regiunilor în care sunt implementate.

(2)Realizarea investiţiilor în cadrul schemei va avea ca efect:

a)crearea de locuri de muncă;

b)încurajarea folosirii invenţiilor şi inovaţiilor în industrie în scopul reducerii consumului de energie, precum şi achiziţionarea de echipamente specifice inovative;

c)limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu influenţe pozitive asupra dezvoltării durabile.

CAPITOLUL III: Necesitatea implementării schemei

Art. 4

(1)Prezenta schemă este elaborată pentru reducerea consumului de energie în România. Obiectivele acesteia sunt în concordanţă cu Strategia Europa 2020, Carta verde pentru “Strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură”, cu documentul “An Energy Policy for Europe”, cu Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), cu Protocolul de la Goteborg, precum şi cu actele normative prevăzute la art. 2 alin. (3).

(2)Dezvoltarea regională durabilă se va realiza prin sprijinirea investiţiilor pentru reducerea consumului de energie în conformitate cu prevederile operaţiunii prevăzute de Programul eficienţă energetică din MFSEE.

CAPITOLUL IV: Domeniul de aplicare

Art. 5

Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici, întreprinderi mijlocii şi mici, din toate sectoarele industriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6, care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Art. 6

(1)În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare:

a)sectorul construcţiilor de nave;

b)industria carboniferă;

c)industria siderurgică;

d)sectorul fibrelor sintetice;

e)procesarea şi marketingul produselor agricole, inclusiv ale celor care imită sau substituie laptele sau ale produselor din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1.898/87 al Consiliului din 2 iulie 1987 privind protecţia denumirilor laptelui şi produselor lactate folosite pentru comercializare;

f)dezvoltarea (promovarea) imobiliară – cod CAEN 411;

g)fabricarea armamentului şi muniţiei – cod CAEN 254 şi fabricarea vehiculelor militare de luptă – cod CAEN 304;

h)fabricarea şi procesarea produselor din alcool şi pe bază de alcool, precum şi tutun şi pe bază de tutun.

(2)În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele obiective:

a)susţinerea financiară a activităţilor de export către terţe ţări sau către state membre, legată direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie ori pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b)utilizarea preferenţială a produselor naţionale în detrimentul produselor importate;

c)achiziţionarea de echipamente de transport în sectorul transportului.

(3)De asemenea, în cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru proiectele de investiţii cofinanţate prin alte programe operaţionale.

CAPITOLUL V: Definiţii

Art. 7

În sensul prezentei scheme, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) – întreprinderile care se încadrează în definiţia IMM-urilor conform anexei nr. I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 şi Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

b)investiţia iniţială – o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie al unei unităţi existente;

c)începerea lucrărilor – fie începerea lucrărilor de construcţii, fie primul angajament care creează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare, în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul Programului;

d)costuri eligibile – costurile legate de investiţia iniţială, respectiv costurile cu active corporale şi active necorporale conform Regulamentului Programului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013;

e)active corporale – terenuri, construcţii, utilaje sau instalaţii;

f)active necorporale – transferul de tehnologie prin achiziţionarea de patente, licenţe, know-how sau informaţii tehnice nepatentate;

g)intensitatea ajutorului de stat în echivalent subvenţie brută – valoarea actualizată a ajutorului, exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiilor;

h)rata de actualizare – rata de referinţă calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont;

i)administrator al schemei – Ministerul Economiei, prin Direcţia politică industrială, în calitate de Operator de program în cadrul MFSEE;

j)furnizor de ajutor de stat – Ministerul Economiei, prin Direcţia politică industrială – Unitatea de implementare proiect, în calitate de Operator de program;

k)ajutoare – orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene;

l)schemă de ajutor – orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau pentru o valoare nedefinită;

m)întreprindere în dificultate – o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:

1.în cazul societăţilor cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;

sau

2.în cazul societăţilor comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

3.indiferent de tipul societăţii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvenţă.

O întreprindere cu o vechime de mai puţin de 3 ani nu este considerată a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentei scheme, cu excepţia cazului în care îndeplineşte condiţiile de la pct. 3.

CAPITOLUL VI: Beneficiarii

Art. 8

(1)Potenţialii beneficiari sunt întreprinderi mijlocii sau mici.

(2)Beneficiarii depun proiectele individual.

Art. 9

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor sunt următoarele:

1.este înregistrat ca societate comercială în România potrivit legislaţiei în vigoare;

2.nu se află în dificultate în conformitate cu art. 7 lit. m);

3.nu are datorii la stat privind plata taxelor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv privind obligaţiile de plată privind reeşalonările, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

4.demonstrează că deţine resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului;

5.în cazul în care acesta este/a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, rămasă definitivă şi irevocabilă, ajutorul ilegal şi/sau utilizat abuziv trebuie să fi fost recuperat integral, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007;

6.să justifice necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat;

7.îndeplineşte şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 10

Numărul maxim estimat de beneficiari este de 26.

CAPITOLUL VII: Condiţii de eligibilitate a proiectelor

Art. 11

(1)În cadrul schemei pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiţii iniţiale.

(2)Condiţiile de eligibilitate ale proiectelor sunt următoarele:

1.Scopul şi obiectivele proiectului propus sunt în conformitate cu obiectivele operaţiunii prevăzute în Programul eficienţă energetică finanţat din MFSEE şi obiectivele Strategiei energetice a României 2007-2020.

2.Proiectul este implementat pe teritoriul României.

3.Costul total al proiectului nu depăşeşte 5 milioane euro.

4.Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice sau alte fonduri nerambursabile.

5.Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind protecţia mediului, achiziţiile publice, informarea şi publicitatea şi egalitatea de şanse.

6.În cadrul proiectului nu trebuie să se fi efectuat activităţi care să semnifice “începerea lucrărilor”.

7.Proiectul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

CAPITOLUL VIII: Durata

Art. 12

Prezenta schemă se aplică până la data de 31 decembrie 2013.

CAPITOLUL IX: Bugetul schemei

Art. 13

(1)Bugetul total estimat alocat al schemei este de 9.411.000 euro (echivalent în lei), din care 8.000.000 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin MFSEE şi 1.200.000 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.

(2)În cazul în care nu se va contracta toată suma până la sfârşitul anului 2013, bugetul se va redistribui în anii următori în condiţiile elaborării unei noi scheme de ajutor de stat.

(3)Limitele valorii eligibile pentru fiecare proiect sunt între 200.000 euro şi 700.000 euro.

CAPITOLUL X: Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 14

Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor pentru realizarea de investiţii constau în alocarea unor sume nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.

Art. 15

Sumele vor fi acordate în mai multe tranşe în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi vor fi actualizate la valoarea lor din momentul acordării ajutorului. Actualizarea se va face utilizând rata de referinţă aplicabilă la data acordării ajutorului. Data acordării ajutorului este data semnării contractului de finanţare de către ambele părţi.

CAPITOLUL XI: Valoarea maximă a finanţării

Art. 16

Valoarea maximă a finanţării (intensitatea ajutorului de stat) este de:

– pentru întreprinderi mici: 70% din costurile eligibile, respectiv 60% din costurile eligibile dacă investiţia se realizează în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;

– pentru întreprinderi mijlocii: 60% din costurile eligibile, respectiv 50% din costurile eligibile dacă investiţia se realizează în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Art. 17

Diferenţa până la valoarea totală a costurilor eligibile este suportată de beneficiar din surse proprii sau atrase. Beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie din resurse personale, fie din finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul vreunui ajutor de stat sau de minimis.

CAPITOLUL XII: Cheltuielile eligibile

Art. 18

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiţia iniţială:

a)costul investiţiilor în active corporale – considerate integral;

b)costul investiţiilor în active necorporale – se ia în considerare costul integral al acestor investiţii.

Art. 19

Activele achiziţionate trebuie să fie noi.

Art. 20

Cheltuielile privind achiziţia de active prin leasing nu sunt eligibile.

Art. 21

(1)Pentru a fi incluse în investiţia iniţială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b)să fie considerate active amortizabile;

c)să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;

d)să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.

(2)Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

CAPITOLUL XIII: Necesitatea ajutorului de stat şi a menţinerii investiţiei

Art. 22

Ajutorul de stat regional pentru investiţii nu poate fi acordat în cadrul prezentei scheme decât dacă, înaintea începerii lucrărilor, beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop şi dacă autoritatea responsabilă de administrarea schemei a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unei verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor.

Art. 23

Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul schemei de ajutor de stat trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării lucrărilor. Această regulă nu împiedică înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani din cauza schimbărilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.

CAPITOLUL XIV: Modalitatea de derulare a schemei

Art. 24

Ministerul Economiei, prin Direcţia politică industrială, în calitate de Operator de program în cadrul MFSEE, este autoritatea responsabilă cu administrarea prezentei scheme, în calitate de furnizor de ajutor de stat, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzător pentru buna ei desfăşurare.

Art. 25

(1)Procedura de implementare şi derularea schemei se desfăşoară după cum urmează:

1.lansarea cererilor de propuneri de proiecte;

2.primirea şi înregistrarea cererii de finanţare;

3.verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare şi a existenţei documentelor însoţitoare: numai propunerile de proiecte care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

4.verificarea eligibilităţii propunerilor de proiecte şi a beneficiarilor: numai propunerile de proiecte care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare; transmiterea către beneficiar a acordului de principiu că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate ale schemei, potrivit art. 22;

5.evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor;

6.selecţia proiectelor;

7.întocmirea şi semnarea contractului de finanţare;

8.derularea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor: plăţile se efectuează de către Direcţia generală buget, financiar, contabilitate numai pe bază de documente justificative, după aprobarea cererii de rambursare;

9.efectuarea monitorizării pe durata derulării proiectelor;

10.finalizarea proiectelor: plata finală se face pe baza documentaţiei prezentate în conformitate cu prevederile contractuale;

11.efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor, pe o perioadă de 3 ani.

(2)Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei scheme, operatorul economic va depune la Ministerul Economiei, adresată Operatorului de program, o cerere de finanţare corespunzătoare operaţiunii prevăzute în art. 4 alin. (2), din schema însoţită de documentele necesare solicitate în cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului.

(3)Conţinutul cererii de finanţare şi al documentelor însoţitoare, descrierea detaliată a etapelor prevăzute în alin. (1), criteriile de selecţie, precum şi celelalte condiţii necesare pentru implementarea schemei sunt stabilite în cererea de propuneri de proiecte şi în Ghidul solicitantului, corespunzătoare operaţiunii prevăzute la art. 4 alin. (2). Cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului, corespunzătoare operaţiunii, vor fi publicate pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, la adresa www.minind.ro. Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la Ministerul Economiei, Operatorul de program, va fi anunţată la lansarea cererii de propuneri de proiecte, pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, Operatorul de program, www.minind.ro

CAPITOLUL XV: Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 26

În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/1998 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 şi 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de pregătire a notificării şi informării prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 27

Textul schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, la adresa www.minind.ro

Art. 28

Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul Programului, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la implementarea schemei. Aceste informaţii se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 29

Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.

Art. 30

Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea Operatorului de program, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

Art. 31

(1)Furnizorul de ajutor de stat se asigură că investiţiile vor fi menţinute în regiune pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestora.

(2)În situaţia în care constată nerespectarea condiţiei prevăzute la alin. (1), precum şi a tuturor celorlalte condiţii prevăzute în prezenta schemă, furnizorul de ajutor de stat va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare şi naţionale în vigoare.

Art. 32

(1)Furnizorul de ajutor de stat şi administratorul schemei sunt obligaţi să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de 3 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului eficienţă energetică, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulamentul Programului.

(2)Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau a altor ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

Art. 33

Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

Art. 34

Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o raportare anuală cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 719 din data de 22 noiembrie 2013

Leave a Reply