Finanţarea educaţiei privind protecţia mediului

18/11/2013 by: Luiza Manolea

CC By SA http://www.flickr.com/photos/nosha

În bugetul pe anul 2013, aprobat prin HG 203/2013, care a fost publicată în 29 aprilie 2013, Administraţia Fondului pentru Mediu prevăzuse un total de 18.560.000 lei (10.000.000 lei din credite de angajament şi restul din credite bugetare) pentru “educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului (Anexa 2, lit. h).

În 13 noiembrie 2013 a fost publicat Ordinul 2533/2013 prin care s-a aprobat Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului. Din Ordinul nr. 2761/2013 (referinţă publicată pe site-ul AFM) aflăm că:

  • sesiunea de finanţare începe la 25 noiembrie 2013 şi se termină la 16 decembrie 2013
  • fondurile alocate acestei sesiunii de finanţare se ridică la 10.000.000 lei

De asemenea, din Ghid aflăm că:

  • finanţarea acoperă maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului,
  • suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Redau în cele de mai jos Ghidul de finanţare:

ORDIN nr. 2533 din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 559 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:

 

GHID DE FINANŢARE a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 694 din data de 13 noiembrie 2013

GHID DE FINANŢARE din 1 noiembrie 2013 a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 

Art. 1: Rolul ghidului de finanţare

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, denumit în continuare Program.

Art. 2: Scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului

(1)Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

(2)Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de dimensiunea grupului-ţintă vizat de activităţile întreprinse.

Art. 3: Sursa de finanţare pentru derularea Programului

(1)Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

(2)Programul poate fi derulat anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu.

Art. 4: Definiţii

În sensul prezentului ghid de finanţare, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a)Autoritate – Administraţia Fondului pentru Mediu;

b)beneficiar – organizaţiile neguvernamentale care au solicitat finanţare din Fondul pentru mediu şi al căror proiect a fost aprobat în vederea finanţării;

c)cerere de finanţare – document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu (anexa nr. 1);

d)cerere de tragere – solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea eşalonată a lucrărilor prevăzute în graficul de finanţare;

e)cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f)contribuţie proprie – partea de cheltuieli eligibile nefinanţate din Fondul pentru mediu şi cheltuielile neeligibile care vor fi susţinute de către beneficiar (contribuţia proprie a beneficiarului constă doar în susţinere financiară);

g)criterii de eligibilitate – condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării şi care vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;

h)dosar de finanţare – cererea de finanţare, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, evaluării, selectării, avizării şi aprobării finanţării de către Autoritate;

i)dosar de decontare – cererea de tragere, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative;

j)finanţare nerambursabilă – modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părţi din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor;

k)organizaţii neguvernamentale – persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5: Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1)Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.

(2)Organizarea sesiunii de finanţare constă în stabilirea şi aprobarea, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a:

a)sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;

b)sumei alocate sesiunii de finanţare.

(3)Ordinul prevăzut la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

(4)Aprobarea componenţei Comisiei de analiză şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 6: Etapele sesiunii de finanţare

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a)publicarea pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pe cea a Autorităţii a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare şi a sumei alocate;

b)depunerea dosarelor de finanţare;

c)analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului (anexa nr. 2);

d)analiza şi selectarea proiectelor din punct de vedere economic şi tehnic (anexa nr. 3);

e)avizarea proiectelor selectate;

f)transmiterea scrisorilor de respingere a finanţării;

g)soluţionarea contestaţiilor depuse în urma scrisorilor de respingere;

h)aprobarea finanţării proiectelor avizate;

i)transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării;

j)negocierea, semnarea contractelor şi implementarea proiectului.

Art. 7

Depunerea dosarului de finanţare

(1)Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2)Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare un singur proiect.

(3)Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii, menţionate în prezentul ghid de finanţare, va fi depus la registratura Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice într-un singur exemplar, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:

a)denumirea completă şi adresa sa completă;

b)titlul programului: “Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului”;

c)titlul proiectului;

d)sesiunea de depunere, aprobată conform dispoziţiilor art. 5.

(4)Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere.

(5)Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau cu completări făcute manual.

(6)Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentată în art. 21 alin. (2). Documentele depuse de solicitanţi trebuie să fie legate, numerotate şi opisate.

(7)Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanţare.

Art. 8: Analiza şi selectarea

(1)După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză procedează la:

a)verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare;

b)deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;

c)verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului;

d)analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentelor care însoţesc cererea de finanţare;

e)înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finanţare.

(2)Comisia de analiză poate solicita documente sau informaţii suplimentare, în vederea clarificării dosarului de finanţare, dacă pe parcursul analizei şi selecţiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanţii au obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele şi informaţiile solicitate; în caz contrar, proiectul este respins.

(3)Este selectat proiectul care obţine un punctaj de minimum 71 de puncte inclusiv.

(4)Proiectele selectate vor fi dispuse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea valorii totale a acestora.

(5)Proiectele neselectate vor fi dispuse într-un centralizator, cu indicarea motivului neselectării.

Art. 9: Avizarea proiectelor

(1)Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele selectate şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(2)Comitetul director al Autorităţii poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

Art. 10: Aprobarea finanţării proiectelor

(1)Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea/respingerea finanţării proiectelor.

(2)Comitetul de avizare poate solicita atât Comisiei de analiză, cât şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

Art. 11: Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare

(1)Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face prin transmiterea către solicitant a unei scrisori de aprobare/respingere a finanţării.

(2)Scrisoarea de aprobare a finanţării se transmite solicitantului prin poştă/fax cu confirmare de primire şi cuprinde:

a)proiectul şi suma aferentă aprobată în vederea finanţării;

b)documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;

c)defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli şi cantităţi, informaţii ce vor fi utilizate la întocmirea anexelor la contractul de finanţare.

(3)Scrisoarea de respingere a finanţării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului prin poştă/fax cu confirmare de primire.

(4)Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/ respingere a finanţării se consideră ca fiind data recepţionării acesteia de către solicitant.

Art. 12: Contestaţiile

(1)Solicitanţii nemulţumiţi de decizia Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare pot depune contestaţie la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în termen de 5 zile de la data comunicării scrisorii de respingere.

(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare propunerea de admitere/ respingere a contestaţiei.

(3)În vederea soluţionării contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei de analiză/Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.

(4)Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Art. 13: Perfectarea şi acordarea finanţării

 

(1)Solicitantul, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, se prezintă la sediul Autorităţii, în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, cu documentele solicitate în cuprinsul scrisorii de aprobare a finanţării, având asupra sa ştampila persoanei juridice şi următoarele documente:

 

a)actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, în original şi copie;

b)împuternicire notarială, în situaţia în care semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă se face de către o altă persoană decât reprezentantul legal;

c)documentul doveditor al deschiderii unui cont la orice unitate bancară.

(2)Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă în termen de maximum 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a finanţării.

(3)Modelul de contract pentru finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi interzise adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de natură legală şi/sau renunţarea justificată la unele dintre acestea, precum şi modificarea lor, dacă aceste acţiuni sunt esenţiale pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.

(4)Solicitantul, împreună cu Autoritatea, stabileşte planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevăzute în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, precum şi a graficului de finanţare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(5)Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.

(6)Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi are o valabilitate cu 6 luni mai mare decât durata de realizare a proiectului, dar nu mai mare de 24 de luni de la data încheierii acestuia.

(7)Durata de realizare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

(8)Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi numai în termenul de valabilitate al acestuia.

Art. 14: Contractul pentru finanţare nerambursabilă

 

(1)Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a anexelor acestuia se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă, cu excepţia modificărilor privind data depunerii cererii de tragere, dacă prin acestea nu se modifică şi durata de realizare a proiectului. În cazul în care solicitarea de modificare prin act adiţional aparţine beneficiarului, aceasta va fi prezentată Autorităţii cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte a se opera modificarea.

(2)Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului notificarea privind deficienţele constatate în derularea contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(3)În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin notificarea de reziliere a contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(4)Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, în condiţiile legii.

(5)În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

Art. 15: Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1)Susţinerea de către Autoritate a finanţării proiectului se face prin decontarea, în baza documentelor justificative, a sumelor reprezentând cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finanţare nerambursabilă şi efectuate ulterior încheierii contractului.

(2)Autoritatea nu acordă plăţi în avans, beneficiarul susţinând realizarea proiectului, până la momentul decontării, din surse financiare proprii.

(3)Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de produse/servicii/lucrări aferente proiectului.

(4)Decontarea se realizează prin virament în contul beneficiarului, pe măsura realizării proiectului, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(5)Decontarea se face pe baza dosarului de decontare depus la Autoritate, potrivit anexelor la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(6)Condiţii generale referitoare la dosarul de decontare:

 

a)dosarul va avea opis, iar documentele cuprinse trebuie să fie lizibile, numerotate, semnate şi ştampilate de către beneficiar;

b)pentru documentul redactat într-o limbă străină, se va anexa traducerea în limba română făcută de un traducător autorizat;

c)beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de tragere pentru decontare se încadrează în valoarea programată în graficul de finanţare nerambursabilă al contractului. Valoarea solicitată spre decontare trebuie să fie aferentă capitolelor de cheltuieli eligibile programate în cadrul tragerii (anexele nr. 1 şi 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă). Cheltuielile care depăşesc valoarea din graficul de finanţare nerambursabilă al contractului sunt considerate cheltuieli neeligibile şi sunt suportate în integralitate de către beneficiar.

(7)Condiţii generale referitoare la factură:

 

a)să fie corect completată şi să existe semnătura de primire a beneficiarului finanţării;

b)datele înscrise pe factură să fie ulterioare datei încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;

c)data înscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului de achiziţii;

d)să fie datată anterior documentului/documentelor de plată cu care se achită;

e)pe factura fiscală se va menţiona numărul şi data contractului de furnizare produse/servicii în baza căruia se va emite, după caz.

(8)Condiţii generale privitoare la documentul de plată, corespunzător cererii de tragere anterioare:

 

a)să aibă semnătura şi ştampila beneficiarului finanţării;

b)să menţioneze clar numărul facturii sau contractul pe care o/îl achită, iar contul şi banca beneficiarului plăţii să corespundă cu datele din contractul de achiziţii sau din adresa furnizorului de produse/servicii/lucrări privind contul bancar al acestuia.

(9)Condiţii generale privitoare la extrasul de cont:

 

a)să fie datat şi ştampilat de banca la care are cont deschis beneficiarul finanţării;

b)să existe corespondenţa datelor din documentele de plată şi contractul de achiziţii pentru produse/servicii/lucrări privind banca şi numărul contului;

c)să fie menţionate în cuprinsul său contractele şi facturile care se achită cu documentele de plată;

d)să ateste, din punct de vedere valoric şi al datei, efectuarea plăţilor din documentele de plată corespondente.

(10)Decontarea se face în maximum 30 de zile de la depunerea cererii de tragere, sub rezerva îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin conform contractului, la data respectivă.

(11)La data depunerii fiecărei cereri de tragere, cu excepţia primei cereri de tragere, beneficiarul finanţării este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării integrale, inclusiv contribuţia proprie, a facturilor pentru produse/servicii/lucrări aferente tragerii anterioare.

(12)La finalul implementării proiectului, beneficiarul finanţării va întocmi şi va transmite Autorităţii, în termenul stabilit în contractul pentru finanţare nerambursabilă, în original, un raport de finalizare, care va fi verificat de responsabilul de proiect al Autorităţii şi va fi supus aprobării preşedintelui acesteia. Odată cu transmiterea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada plăţii integrale a produselor/serviciilor achiziţionate, prin ordin de plată şi extras de cont.

Art. 16: Publicarea informaţiilor relevante privind Programul

 

(1)Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, www.mmediu.ro, şi pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea “Informaţii privind Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului”.

(2)Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi/sau a Autorităţii.

CAPITOLUL II: Eligibilitatea solicitanţilor, a proiectelor şi a cheltuielilor

 

Art. 17: Categorii de solicitanţi eligibili

 

Sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale, conform definiţiei de la art. 4 lit. k).

Art. 18: Cuantumul finanţării

 

(1)Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare.

(2)Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Art. 19: Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

 

Solicitantul organizaţie neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a)să fie persoană juridică română;

b)actul constitutiv al organizaţiei să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului;

c)să acţioneze în nume propriu;

d)să nu fie radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e)să dispună de surse financiare proprii, în proporţia solicitată de Autoritate, în vederea susţinerii contribuţiei proprii;

f)să nu înregistreze datorii la bugetul de stat şi bugetul local.

Art. 20: Categorii de cheltuieli eligibile

 

(1)Sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 

a)achiziţionarea de consumabile;

b)realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite cu conţinut educativ privind protecţia mediului;

c)realizarea de materiale inscripţionate, de exemplu, pixuri, şepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace şi alte asemenea;

d)realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind protecţia mediului;

e)manopera aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare;

f)achiziţionarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului;

g)realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ privind protecţia mediului;

h)achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a spaţiilor verzi în scop educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protecţie, de exemplu, şorţ, salopetă, unelte agricole necesare activităţii de igienizare şi ecologizare;

i)achiziţionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor, de exemplu, corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne şi alte asemenea;

j)transportul participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind protecţia mediului;

k)cazarea şi masa participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind protecţia mediului, în limita a 200 lei/zi/participant;

l)taxa de campare;

m)instruirea participanţilor, de exemplu servicii de instruire, transport, cazare şi diurnă pentru instructori, consumabile, închiriere săli, achiziţionare de aparatură IT: video/retroproiector, laptop şi altele asemenea;

n)realizarea paginii web.

(2)Se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului justificate prin documente.

(3)Bugetul proiectului este atât o estimare, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor.

Art. 21: Selecţia solicitantului

 

(1)Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare.

(2)Documentele necesare pentru solicitarea finanţării de către organizaţii neguvernamentale, care însoţesc cererea de finanţare, sunt următoarele:

 

a)actele de înfiinţare a solicitantului, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal;

b)certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul” de către reprezentantul legal;

c)hotărârea/decizia organului de decizie a organizaţiei neguvernamentale, semnată şi ştampilată, în original, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, precum şi responsabilul de proiect;

d)certificat eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată;

e)certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

f)certificat fiscal emis de administraţiile locale, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

g)certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

h)formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, şi ultima balanţă de verificare lunară, aferentă anului în curs; pentru solicitanţii cu activitate de până la un an se solicită ultima balanţă de verificare a anului în curs transpusă în formular de bilanţ contabil, în copie certificată “conform cu originalul” de către reprezentantul legal;

i)prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului, care să includă bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 4;

j)prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 5;

k)declaraţie privind activitatea economică a solicitantului, conform anexei nr. 6.

Art. 22: Selecţia proiectului

 

(1)Selecţia proiectelor se realizează în baza punctajului obţinut, în ordinea descrescătoare a acestuia, în limita fondurilor alocate sesiunii de finanţare.

(2)Criteriile pe baza cărora se realizează selecţia proiectului au în vedere:

 

a)relevanţa proiectului, prin raportare la obiectivul/ obiectivele proiectului;

b)relevanţa proiectului, prin raportare la grupurile-ţintă cărora li se adresează; grupul-ţintă trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile;

c)descrierea detaliată a activităţilor necesare realizării proiectului, inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă şi altele asemenea; fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării; achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performanţelor, corelat cu activităţile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului, ca, de exemplu, dimensiuni, cromatică şi altele asemenea, şi al temei abordate; activităţile proiectului trebuie detaliate, astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea de a face corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru finanţare;

d)claritate şi realism în elaborarea proiectului, respectarea legislaţiei în vigoare;

e)dimensiunea impactului prevăzut la nivelul grupurilor-ţintă;

f)obiectivele prezentate sunt specifice protecţiei mediului, realizabile în perioada declarată;

g)obiectivele proiectului se regăsesc în reglementările existente, inclusiv în directivele europene, privind protecţia mediului;

h)structura şi numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanţare;

i)modificări în structura şi numărul personalului în momentul implementării proiectului;

j)calendarul activităţilor şi structura cheltuielilor;

k)plata maximă a salariilor instructorilor va fi salariul de bază al persoanei/oră sau salariul mediu pe economie/oră;

l)bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare;

m)riscuri ce pot surveni în implementarea proiectului;

n)aspecte legate de amplasarea geografică, acoperirea teritorială a proiectului şi efectele implementării acestuia asupra grupurilor-ţintă;

o)beneficii asupra mediului prin realizarea proiectului/analiza SWOT;

p)rezultatele proiectului contribuie la înţelegerea importanţei protecţiei factorilor de mediu;

q)aspecte privind finanţarea: venituri şi cheltuieli asociate proiectului şi sursele de finanţare, nivelul şi tipul contribuţiei proprii – financiară;

r)situaţia instituţională şi juridică: experienţa în administrarea altor programe/proiecte similare, capacitatea de implementare şi realizare a proiectului la nivelul propus, responsabilităţi clare de elaborare şi implementare a proiectului, deţinerea avizelor/ acordurilor/autorizaţiilor/aprobărilor necesare, experienţa de colaborare şi parteneriat cu autorităţi publice centrale/locale, cu organizaţii guvernamentale/neguvernamentale din ţară sau din străinătate, după caz;

s)experienţa echipei de realizare a proiectului în proiecte similare;

ş)dimensiunea grupului-ţintă;

t)alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus.

(3)Punctajul pentru fiecare aspect tehnic în parte se va acorda în funcţie de îndeplinirea/neîndeplinirea totală/parţială a criteriilor stabilite.

Art. 23

 

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ghid de finanţare.

-****-

ANEXA nr. 1: Cerere de finanţare nerambursabilă

 

– Titlul proiectului ………….

Denumirea solicitantului ………….

Forma juridică de organizare ………….

Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie ………….

Codul fiscal ………….

Adresa sediului social: Str. …………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. …….

Oraşul/Satul, comuna ………….

Judeţul/Sectorul ………….

Telefon …………., fax …………., e-mail ………….

Reprezentantul legal ………….

Responsabilul de proiect ………….

Telefon (fix şi mobil) ………., e-mail ………….

Finanţare solicitată

Persoana juridică …………. solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de …………. lei, pe un termen de …………. luni.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.533/2013 (ghid de finanţare), este de …….. (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) …………. lei.

Valoarea totală a proiectului este de …………. lei.

Subsemnatul, reprezentant al ………….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

– a) nu sunt insolvabil, nu sunt în stare de dizolvare sau lichidare, nici în încetare de plăţi;

– b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

– c) sunt îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat;

– d) nu susţin/nu sponsorizez activităţi şi nu voi susţine/nu voi sponsoriza activităţi cu efect negativ asupra mediului;

– e) nu mă aflu în dificultate economico-financiară;

– f) deţin contribuţia proprie necesară implementării proiectului;

– g) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;

– h) am depus întreaga documentaţie solicitată de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) conform ghidului de finanţare;

– i) sunt de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză şi evaluare a proiectului poate apărea ca necesară completarea cu noi acte, autorizaţii, avize etc. a documentaţiei depuse iniţial, pe care, la cererea şi în termenul precizat de AFM, mă oblig să le depun;

– j) nu am beneficiat de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, dacă aceasta a fost acordată.

Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanţare şi în anexele şi documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii.

Prin semnarea prezentei şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul cererii

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal,

………………….

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect,

…………………..

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului,

………………….

Semnătura responsabilului de proiect,

……………….

ANEXA nr. 2: Grila pentru analiza conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitantului

 

Date de identificare

Numărul de referinţă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

Conformitatea administrativă şi analiza juridică

Nr. crt.

Criterii*)

DA

NU

Nu se aplică.

1.

Cererea de finanţare (CF) este completată integral, ştampilată şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai solicitantului şi de persoana responsabilă de proiect.

 

 

 

2.

Actele de înfiinţare a solicitantului, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal

 

 

 

3.

Din documentele de la nr. crt. 2 rezultă persoana care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii.

 

 

 

4.

Certificat eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată

 

 

 

5.

Hotărârea/Decizia organului de decizie a organizaţiei neguvernamentale, semnată şi ştampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, precum şi responsabilul de proiect, în original

 

 

 

6.

Actul constitutiv al organizaţiei să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului

 

 

 

*) Criterii obligatoriu de îndeplinit. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii menţionate, proiectul este considerat respins şi nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic şi evaluarea din punct de vedere tehnic.

Comentarii

 

Rezultatul evaluării

ACCEPTAT |_|

RESPINS |_|

Semnătura evaluatorului

Membru în comisia de analiză

Numele şi prenumele

Semnătura

Evaluator (jurist)

 

 

Preşedintele comisiei de analiză ………………. (numele şi prenumele)

Data ………………

Semnătura ……………….

NOTĂ:

Se bifează, după caz, cu “DA” sau “NU” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie comentariile de rigoare. La rubricile în care sunt menţionate mai multe documente, pentru a se putea bifa coloana “DA” trebuie să existe toate documentele solicitate.

ANEXA nr. 3: Grila de verificare din punct de vedere economic şi tehnic

 

(1)_

 

Numărul de referinţă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

Verificare din punct de vedere economic şi tehnic

Nr. crt.

Conformitate administrativă, eligibilitate şi documentele necesare

DA

NU

1.

Certificat de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii de finanţare (CF)

 

 

2.

Datorii la bugetul general consolidat (rezultate din documentul menţionat la nr. crt. 1)**)

 

 

3.

Certificat fiscal eliberat de administraţiile locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

4.

Datorii la bugetele locale (rezultate din certificatul menţionat la nr. crt. 3)**)

 

 

5.

Sponsorizează/Susţine activităţi cu efect negativ asupra mediului (rezultă din CF).

 

 

6.

Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

7.

Cazier fiscal (rezultat din documentul menţionat la nr. crt. 6)**)

 

 

8.

Copii ale formularelor de raportare contabilă pe ultimul an (vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice) şi ultima balanţă de verificare a anului în curs

 

 

9.

Prezentarea echipei de realizare a proiectului (anexa nr. 5 la ghidul de finanţare)

 

 

10.

Prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului (anexa nr. 4 la ghidul de finanţare)

 

 

11.

Hotărârea/Decizia organelor de decizie (adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, a asociatului unic, a consiliului de administraţie etc.) completată corect din punct de vedere economic cu valoarea (procentuală sau nominală) contribuţiei proprii necesare implementării proiectului

 

 

12.*)

Declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu TVA aferentă proiectului depus (numai în cazurile în care TVA a fost solicitată)

 

 

*) Nu sunt eliminatorii.

**) Pentru îndeplinirea criteriului este necesară bifarea căsuţei “NU”.

Din punct de vedere economic, solicitanţilor persoane juridice nonprofit li se vor acorda 35 de puncte dacă documentele financiar-contabile sunt prezentate.

(2)_

 

I.CRITERII TEHNICE

 

1.ANEXA NR. 4 LA GHIDUL DE FINANŢARE PREZINTĂ DETALIAT ACTIVITĂŢILE ŞI CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII PROIECTULUI (8 P).

2.OBIECTIVELE PREZENTATE SUNT SPECIFICE PROTECŢIEI MEDIULUI, REALIZABILE ÎN PERIOADA DECLARATĂ (8 P).

3.ACTIVITĂŢILE PROPUSE CONSTITUIE ACTIVITĂŢI ELIGIBILE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI ŞI CORESPUND TIPURILOR DE PROIECTE DEFINITE ÎN GHIDUL DE FINANŢARE AFERENT SESIUNII RESPECTIVE (8 P).

4.CHELTUIELILE SUNT ELIGIBILE (8 P).

5.REZULTATELE PROIECTULUI CONTRIBUIE LA ÎNŢELEGEREA IMPORTANŢEI PROTECŢIEI FACTORILOR DE MEDIU (8 P).

6.OBIECTIVELE PROIECTULUI SE REGĂSESC ÎN REGLEMENTĂRILE EXISTENTE (INCLUSIV DIRECTIVE EUROPENE) PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI (3 P).

7.ANALIZA SWOT (2 P)

8.EXPERIENŢA ECHIPEI DE REALIZARE A PROIECTULUI ÎN PROIECTE SIMILARE (2 P)

9.DIMENSIUNEA GRUPULUI-ŢINTĂ (3 P)

 

Comentarii

 

Punctajul final obţinut

Economic

Tehnic

Total

 

 

 

Pot obţine finanţare solicitanţii ale căror proiecte vor obţine un punctaj de minimum 71 de puncte (inclusiv).

Semnătura evaluatorului

Membru în comisia de analiză

Numele şi prenumele

Semnătura

Evaluator (economist)

 

 

Evaluator (specialist tehnic)

 

 

II.NOTE:

 

1.În condiţiile în care un solicitant, din motive obiective şi justificate, precum şi în funcţie de tipul acestuia, nu poate/nu trebuie să prezinte unul sau mai multe dintre documentele menţionate, se va bifa în listă coloana “NU” şi se va specifica, comenta şi detalia acest lucru în rubrica “Comentarii”, solicitantul nefiind respins din cauza acestui motiv.

2.Neprezentarea raportărilor contabile conduce la respingerea cererii de finanţare.

ANEXA nr. 4: Prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului

 

I._

 

1.Titlul proiectului …………………..

2.Localizarea proiectului ……………………

3.Descrieţi detaliat activităţile necesare realizării proiectului (inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă etc.); fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării şi al numărului de bucăţi solicitat; achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performanţelor, corelat cu activităţile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului (dimensiuni, cromatică etc.) şi al temei abordate; activităţile proiectului trebuie detaliate astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea să facă corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru finanţare.

4.Grupurile-ţintă cărora se adresează: grupul-ţintă trebuie definit exact pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile.

5.Obiectivele proiectului, prezentare detaliată ………………

6.Rezultatele estimate la finalizarea proiectului ……………..

7.Beneficii asupra mediului/analiza SWOT …………….

8.Durata de realizare a proiectului …………….

9.Structura şi numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanţare ……………..

10.Modificări în structura şi numărul personalului în momentul implementării proiectului …………………

11.Surse de finanţare:

 

Sursa

Suma

%

Finanţare – Fondul pentru mediu

Nerambursabil

 

 

Contribuţie proprie

 

 

 

Cofinanţare din alte surse decât Fondul pentru mediu

 

 

 

Total

 

 

100

12.Graficul activităţilor şi structura cheltuielilor:

 

Luna

Enumerarea activităţilor necesare implementării proiectului

Detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi menţionate

(inclusiv detaliere cantitativă)*)

Costuri**)/surse de finanţare (lei) necesare pentru realizarea fiecărei activităţi menţionate

 

 

 

Contribuţia Administraţiei Fondului pentru Mediu

Contribuţie proprie

(numerar)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

Total

Total

X

 

 

*) Este obligatorie respectarea cantităţilor specificate.

**) Menţionaţi dacă sumele conţin TVA.

13.Bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare

14.Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului …………………

15.Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus ……………….

II.NOTE:

 

1.Sumele aferente consumabilelor se vor detalia; în caz contrar, nu vor fi considerate eligibile. Nu se vor mai solicita clarificări în ceea ce priveşte detalierea acestora pe bucăţi şi sume aferente.

2.Consumabilele se vor justifica din punctul de vedere al cantităţilor şi al utilităţii acestora în cadrul proiectului.

3.Formula de calcul al transportului va fi: 7,5 l la 100 km x preţul carburantului.

4.Plata maximă a salariilor instructorilor va fi salariul de bază al persoanei/oră sau salariul mediu pe economie/oră.

5.Pentru tipărituri se vor preciza dimensiunile şi caracteristicile lor.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal,

………………….

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect,

…………………..

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului,

………………….

Semnătura responsabilului de proiect,

……………….

ANEXA nr. 5: Prezentarea echipei de realizare a proiectului

 

Numele …………… prenumele ……………

Telefon serviciu …………… telefon mobil ……………

Funcţia ……………

Studii ……………

Diploma obţinută ……………

Experienţa în muncă (prezentarea, în ordine cronologică, începând cu momentul actual):

Denumirea angajatorului şi localitatea ……………

De la …………… până la ……………

Funcţia ……………

Responsabilităţi/Îndatoriri ……………

Denumirea angajatorului şi localitatea ……………

De la …………… până la ……………

Funcţia ……………

Responsabilităţi/Îndatoriri ……………

Experienţa în managementul proiectelor (enumeraţi şi descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate în cadrul proiectului/proiectelor în care aţi fost implicat) ……………

Semnătura

……………………

Data

…………………….

(Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului.)

ANEXA nr. 6: Declaraţie privind activitatea economică a solicitantului

 

Subsemnatul, …………….., reprezentant legal al Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei ……….., înregistrată la Judecătoria/Tribunalul ………, cod fiscal …….., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, ale Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 528/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, precum şi dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

I.Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ……………..

 

|_| nu a înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

II.Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ……………..

 

|_| a înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Societăţile comerciale înfiinţate de Asociaţia/Fundaţia/Federaţia …………….. sunt:

1……………..

2……………..

3……………..

2) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia …………….. deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:

1……………..

2……………..

3……………..

3) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia …………….. este membră a unei federaţii care deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:

1……………..

2……………..

3……………..

III.Totodată, societăţile comerciale la care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia …………. deţine, în mod direct sau prin intermediul unei federaţii, acţiuni sau părţi sociale nu vor fi angajate sub nicio formă în proiectul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM); în caz contrar sprijinul financiar acordat va fi supus prevederilor legale privind ajutorul de stat. De asemenea, mă oblig să fac cunoscut AFM dacă Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ……….. deţine, în mod direct sau prin intermediul unei federaţii, acţiuni sau părţi sociale ce vor fi angajate în proiectul finanţat de AFM pentru a se proceda conform legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

IV.Totodată, în cazul în care printre membrii Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei …………. există operatori economici, aceştia nu vor fi angajaţi sub nicio formă în proiectul finanţat de AFM.

V.În cazul în care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia …………., pe perioada derulării proiectului finanţat de AFM, se va afla în una dintre situaţiile stipulate la pct. II şi/sau IV, mă voi obliga să informez AFM cu privire la modificarea survenită. În acest caz, AFM va notifica individual sprijinul financiar acordat.

 

Data

…………………….

Semnătura şi ştampila reprezentantului legal

…………………….

ANEXA nr. 7: Contract pentru finanţare nerambursabilă

 

Nr. ……… din ………………

Între:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ……………. nr. ……, sectorul ………., cod fiscal ………., cont nr. …….., deschis la Trezoreria Sectorului ………., reprezentată legal prin …………., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

……………., cu sediul în ……………., înregistrată la Tribunalul/Judecătoria ………… sub nr. ……, cod fiscal ………., cont nr. …….., deschis la …………, reprezentată legal prin ……………. – ……………., în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit următorul contract:

Art. 1: Obiectul contractului

 

(1)AFM acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ………… lei, reprezentând ………. % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ……………, denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. …… din ………. .

(2)Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ………….. lei.

(3)În toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(4)Pentru stabilirea valorilor cheltuielilor eligibile aferente fiecărei trageri se are în vedere cursul valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data încheierii prezentului contract de finanţare.

(5)Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii generale:

 

a)sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b)sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

c)sunt realizate după semnarea contractului de finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;

d)sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale;

e)sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6)Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

(7)Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.

Art. 2: Destinaţia finanţării

 

Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3: Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

 

(1)Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la …………… .

(2)Durata de realizare a proiectului este de …………… (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3)Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.

Art. 4: Modalitatea de plată

 

(1)Beneficiarul va utiliza finanţarea în una sau mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2.

(2)Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr. …….., deschis de către Beneficiar la ……………….., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3)Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4)Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri, a procentului aprobat.

Art. 5: Obligaţiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a)să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

b)să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;

c)să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;

d)să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;

e)să furnizeze AFM documentaţia privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice, inclusiv contractele, până la data depunerii cererii de tragere din finanţare;

f)să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

g)să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

h)să furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la solicitare;

i)să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere şi, semestrial, certificat fiscal;

j)să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza prezentului contract, să le inscripţioneze cu sintagma “Finanţat din Fondul pentru mediu”, să le utilizeze şi să le conserve cu diligenţele unui bun proprietar şi să nu le înstrăineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulării proiectului şi timp de …………… luni de la data finalizării proiectului;

k)să nu vândă, să nu cesioneze, să nu închirieze sau să nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu a celor existente;

l)să întocmească şi să remită AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activităţilor;

m)să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;

n)să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului;

o)să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;

p)să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia unor modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract ori în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

q)să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;

r)să notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pe care o primeşte până la încetarea contractului de finanţare.

Art. 6: Obligaţiile AFM

 

AFM are următoarele obligaţii:

a)să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract;

b)să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

c)să verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacă tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;

d)să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare;

e)să întocmească nota de control ca urmare a depunerii cererii de tragere.

Art. 7: Cazuri de culpă

 

(1)Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2)Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:

 

a)face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b)comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c)împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de dizolvare/lichidare/insolvenţă;

d)situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

(3)AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:

 

a)sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b)sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8: Încetarea contractului

 

(1)Contractul încetează de drept:

 

a)la data prevăzută în contract;

b)în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c)la data intervenţiei unui act de autoritate;

d)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

(2)Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:

 

a)Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;

b)Beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară ori de faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;

c)în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3)Rezilierea contractului de finanţare din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către Beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

(4)Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

(5)În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

(6)Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

Art. 9: Forţa majoră şi cazul fortuit

 

(1)Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

(2)Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

 

a)să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b)să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(3)Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

(4)Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(5)Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6)Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

 

a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b)modificarea contractului.

(7)Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.

Art. 10: Alte clauze

 

(1)Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2)Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3)În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

(4)În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

(5)Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

(6)Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(7)AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.

(8)Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.

(9)Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(10)Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(11)Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

(12)Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.

(13)În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

Art. 11: Jurisdicţie

 

(1)Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2)În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

Art. 12: Notificări

 

(1)Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

 

a)pentru AFM: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;

b)pentru Beneficiar: ……………….. .

(2)În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

(3)Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

(4)Notificările se pot transmite şi prin fax, la nr. …….. pentru AFM şi la nr. …….. pentru Beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.

Art. 13: Amendamente

 

(1)Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 1 (“Data depunerii cererii de tragere”) din anexa nr. 2, dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3)Cererea privind modificarea contractului va fi transmisă AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să opereze aceasta, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.

(4)Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel puţin 10 zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

(5)De asemenea, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările înregistrate în anexa nr. 5, cu condiţia ca solicitarea privind modificarea acesteia să fie transmisă AFM cu minimum 5 zile înaintea datei la care se va desfăşura activitatea respectivă, iar dacă aceasta va fi devansată, cu minimum 5 zile înaintea datei stabilite prin contract.

Art. 14: Dispoziţii finale

 

(1)Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

(2)Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

(3)Anexele ………………..1, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

 

1Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.

(4)Prezentul contract s-a semnat la data de …………….., la sediul AFM, în două exemplare, toate având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru Beneficiar.

 

AFM

Preşedinte,

………………………..

Beneficiar,

…………………

(numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu Beneficiarul:

– se vor completa toate rubricile rămase libere;

– se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota anexele, articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare;

– se vor elimina, dacă este cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.

ANEXA nr. 71:

 

(- ANEXA nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă)

Nr. ……../…………..

CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

Tragerea 1

Tragerea 2

Tragerea …

AFM

Preşedinte,

…………………………

Beneficiar,

………………….

(numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la AFM),

………………………..

 

ANEXA nr. 72:

 

(- ANEXA nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă)

Nr. ……../…………..

GRAFICUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma

0

1

2

1

 

 

2

 

 

 

 

Total

x

 

AFM

Preşedinte,

…………………………

Beneficiar,

………………….

(numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la AFM),

………………………..

 

ANEXA nr. 73:

 

(- ANEXA nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă)

Nr. ……../…………..

Solicitantul ………………….

Sediul …………………

C.U.I. …………………

Cont nr. …….., deschis la Trezoreria ……………

Nr. de înregistrare la AFM ……………..

CERERE DE TRAGERE

Nr. ……../…………..

În baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. …….. din ……/…./………….., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru suma de ……….. lei, din finanţarea nerambursabilă în valoare de ……….. lei.

Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada …………… .

Documentele justificative, stat de plată colectiv sau individual, după caz, situaţii de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric, după caz, facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont şi/sau alte documente justificative, respectiv chitanţe fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare, după caz, facturi externe, traduse autorizat în limba română, documente de transport, packing list, dispoziţii de plată externe, declaraţii vamale, pentru importurile din afara UE, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor, în cazul importurilor, contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri/servicii/lucrări (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română), proces-verbal de recepţie bunuri/servicii/lucrări, certificat de atestare fiscală, pentru fiecare tragere, certificat fiscal, trimestrial, precum şi balanţele de verificare lunare, certificate de calitate şi de garanţie, declaraţia de conformitate, a producătorului utilajului, alte documente relevante, sunt anexate la prezenta cerere în original şi copii.

Situaţia finanţării la data prezentei cereri de tragere

Suma totală aprobată conform contractului pentru finanţare nerambursabilă

Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma totală trasă din finanţare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată (col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Reprezentantul legal al Beneficiarului

Numele şi prenumele ……………….

Funcţia ……………….

Semnătura ……………….

L.S.

Aprobat AFM,

Preşedinte,

…………………..

Director Direcţia economică,

…………………..

Director Direcţia implementare proiecte,

…………………..

Şef Serviciu implementare

Referent de specialitate ……………….

NOTĂ:

Coloanele nr. 1, 2 şi 3 se completează de către Beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 şi 6 de către salariaţii AFM. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată Beneficiarului.

ANEXA nr. 74:

 

(- ANEXA nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă)

Nr. ……../…………..

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE PENTRU EFECTUAREA PLĂŢILOR DE CĂTRE AFM

1.Stat de plată colectiv sau individual (după caz);

2.Situaţii de lucrări executate de Beneficiar, cuantificate valoric (după caz);

3.Facturi fiscale şi documente justificative aferente, respectiv: contract de prestări servicii/furnizare produse, bonuri de combustibil, ordin de deplasare, proces-verbal predare-primire/recepţie, notă de intrare recepţie, bon de consum, fişă de magazie, fişa mijlocului fix, certificat de garanţie, calitate, declaraţie de conformitate – după caz (în copie);

4.Facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispoziţii de plată externe, declaraţii vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor);

5.Contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri/servicii/lucrări (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română);

6.Balanţele de verificare în care se evidenţiază sumele primite ca finanţare;

7.Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local (în original) pentru fiecare cerere de tragere;

8.Certificat de atestare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice, pentru persoane juridice (în original), pentru fiecare cerere de tragere;

9.Raport narativ – scurtă descriere a activităţilor derulate până la data depunerii cererii de tragere (în original);

10.Protocol de colaborare, contracte de voluntariat – după caz (în copie);

11.Centralizator facturi (în original);

12.Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; valoarea de achiziţie a produselor/serviciilor să se încadreze în preţurile pieţei;

13.Dovada achitării integrale (inclusiv contribuţia proprie) a facturilor aferente cererilor de tragere anterioare (cu excepţia primei cereri de tragere): ordin de plată, chitanţă, extras de cont cu viza unităţii bancare;

14.Alte documente relevante.

ANEXA nr. 75:

 

(- ANEXA nr. 5 la contractul pentru finanţare nerambursabilă)

Nr. ……../…………..

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR

Nr. crt.

Data (intervalul) desfăşurării

Activitatea*)

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

 

 

Total:

x

 

*) Vor fi menţionate şi activităţi ca: recepţionarea tipăriturilor, achiziţionarea obiectelor de inventar (aparat foto, binoclu, GPS), a echipamentelor de protecţie, materialelor inscripţionate, consumabilelor.

AFM

Preşedinte,

…………………………

Beneficiar,

………………….

(numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la AFM),

………………………..

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 694 din data de 13 noiembrie 2013

 

Leave a Reply