Impozitul pe constructii speciale

15/11/2013 by: Luiza Manolea

 CC By SA http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow

UPDATE: în 15.11.2013 deja a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 703 Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care va intra în vigoare la 1 ian. 2014. Prin urmare, Guvernul nu a respectat termenul prevazut pentru dezbaterea publica necesară, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională.

În data de 14.11.2013, pe site-ul Ministerului Finanţelor s-a publicat spre dezbatere un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Acesta introduce modificări semnificative în ceea ce priveşte impozitarea construcţiilor, justificate în preambulul proiectului de act normativ prin necesitatea realizării « obiectivul stabilit prin programul de guvernare de creştere a veniturilor bugetare prin lărgirea bazei de impozitare, în vederea susţinerii creşterii şi în scopul asigurării stabilităţii financiare a economiei naţionale » şi prin necesitatea aducerii nivelului de impozitare la un nivel apropiat de cel mediu în Uniunea Europeană. Proiectul tratează în mod diferit impozitul pe clădiri deţinute de persoane fizice şi juridice, care rămân venituri la bugetele locale şi impozitul pe construcţii – aşa-zisele « construcţii speciale » – deţinute de persoane juridice şi de utilizatori (în cazul leasingului financiar) ori locatori (în cazul leasingului operaţional), care se face venit la bugetul de stat.

TITLUL IX indice 3

Impozitul pe construcţii

Contribuabili

Art. 296 indice 33 – (1) Sunt obligate la plata impozitului pe construcţii, stabilit conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

(2) În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Definiţia construcţiilor

Art. 296 indice 34 – În înţelesul prezentului titlu, construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu modificările ulterioare (N.B.: vezi mai jos lista).

Cota de impozitare şi baza impozabilă

Art.296 indice 35 – (1) Impozitul pe construcţii se calculeză prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art.296 indice 34, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

b) valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;

c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, prevăzută la alin.(1) lit.a), se justifică cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.

(3) În situaţia în care, în cursul anului curent se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art.296 indice 34, impozitul pe construcţii calculat portivit alin. (1) nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

(4) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin.(1) este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.

 

Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale

Art.296 indice 36 – (1) Contribuabilii prevăzuţi la art.296 indice 33 sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul.

(2) Impozitul pe construcţii, declarat potrivit alin.(1), se plăteşte în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

(3) Prin excepţie de la alin.(1) şi (2), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul determinat conform art.296 indice 35 alin.(1), până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

(4) Contribuabilii nou înfiinţaţi, datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

(5) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe construcţii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanţei Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

-/-

Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare – ANEXA nr. 1: CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA ŞI DURATELE NORMALE DE FUNCŢIONARE A MIJLOACELOR FIXE

 

CODUL DE CLASIFICARE

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE

DURATE NORMALE DE FUNCŢIONARE
– ANI –

0

1

2

Grupa 1. CONSTRUCŢII

1.1.

Construcţii industriale

1.1.1.

Clădiri industriale în afară de clădirile din:

40-60

1.1.1.1.

– industria alimentară, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică şi industria siderurgică;

28-42

1.1.1.2.

– industria chimică.

24-36

1.1.2.

Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale de montaj, etc.) în afară de:

16-24

1.1.2.1.

– barăci, şoproane, etc.

8-12

1.1.3.

Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, în afară de:

40-60

1.1.3.1.

– construcţii speciale metalice;

32-48

1.1.3.2.

– construcţii speciale din beton

24-36

1.1.4.

Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice, în afară de:

32-48

1.1.4.1.

– clădirea reactorului

24-36

1.1.5.

Piste şi platforme

1.1.5.1.

– din beton;

24-36

1.1.5.2.

– din balast, macadam.

16-24

1.1.6.

Sonde de ţiţei, gaze, sare şi platforme marine de foraj şi extracţie.

1.1.6.1.

– sonde de ţiţei, gaze şi sare

8-12

1.1.6.2.

– platforme marine de foraj şi extracţie

24-36

1.1.7.

Turnuri de extracţie minieră.

24-36

1.1.8.

Puţuri de mină, galerii, planuri înclinate şi rampe de puţ.

20-30

1.1.9.

Structuri de susţinere, estacade şi culoare pentru transportoare cu bandă.

24-36

1.1.10.

Rampe de încărcare-descărcare.

25-35

1.1.11.

Construcţii miniere subterane: pentru personal; gări şi remize; staţii de pompare; staţii de compresoare; canale pentru aeraj; buncăre; suitori-coborâtori; etc.

20-30

1.1.12.

Coşuri de fum şi turnuri de răcire

24-36

1.1.13.

Iazuri pentru decantarea sterilului

12-48

1.1.14.

Camere de fum, de desprăfuire, de uscare.

28-42

1.1.15.

Lucrări de construcţii de decopertă pentru exploatări miniere

8-12

1.1.16.

Poligoane de încercări experimentale în aer liber sau în încăperi închise.

12-18

1.1.17.

Alte construcţii industriale neregăsite în cadrul subgrupei 1.1.

24-36

1.2.

Construcţii agricole

1.2.1.

Clădiri agrozootehnice

24-36

1.2.2.

Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane)

8-12

1.2.3.

Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare).

16-24

1.2.4.

Silozuri pentru furaje

24-36

1.2.5.

Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor.

28-42

1.2.6.

Pătule pentru depozitarea porumbului.

20-30

1.2.7.

Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri.

20-30

1.2.8.

Heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura.

24-36

1.2.9.

Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole.

32-48

1.2.10.

Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării:

1.2.10.1.

– din zidărie, beton, metal sau lemn şi sticlă.

16-24

1.2.10.2.

– construcţie uşoară din lemn şi folie din masă plastică.

2-4

1.2.11.

Alte construcţii agricole neregăsite în cadrul subgrupei 1.2.

16-24

1.3.

Construcţii pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii

1.3.1.

Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, staţii pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară de:

32-48

1.3.1.1.

– clădiri uşoare cu structură metalică

16-24

1.3.2.

Infrastructură pentru transport feroviar cu:

1.3.2.1.

– ecartament normal şi larg.

40-60

1.3.2.2.

– ecartament normal pentru metrou.

32-48

1.3.2.3.

– ecartament îngust, inclusiv forestier.

28-42

1.3.2.4.

– ecartament îngust minier.

12-18

1.3.3.

Infrastructură şi staţii de tramvaie.

24-36

1.3.4.

Reţele electrice de contact pentru tracţiune electrică:

1.3.4.1.

– pentru linii de cale ferată.

24-36

1.3.4.2.

– pentru linii de tramvaie şi troleibuze.

20-30

1.3.4.3.

– pentru linii de cale ferată minieră.

12-18

1.3.5.

Construcţii pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel; port-gabarit; cheiuri de încărcare-descărcare; pentru alimentare şi revizie locomotive; canale de coborât osii; fundaţii de plăci turnante şi pod basculă; canale de zgură, etc.

24-36

1.3.6.

Aparate de cale.

4-6

1.3.7.

Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie):

1.3.7.1.

– cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam.

16-24

1.3.7.2.

– cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă.

20-30

1.3.7.3.

– cu îmbrăcăminte din beton de ciment.

28-42

1.3.7.4.

– Infrastructură drumuri forestiere

24-36

1.3.8.

Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule. Construcţii aeroportuare.

32-48

1.3.9.

Cheiuri, estacade şi docuri pentru nave.

40-60

1.3.10.

Cale pentru montarea şi lansarea navelor:

1.3.10.1.

– File din lemn.

12-18

1.3.10.2.

– File din beton, beton armat.

32-48

1.3.11.

Canale pentru navigaţie.

40-60

1.3.12.

Construcţii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval.

24-36

1.3.13.

Linii de funiculare pentru exploatări miniere şi industriale:

1.3.13.1.

– pe stâlpi din lemn.

12-18

1.3.13.2.

– pe stâlpi din metal sau beton armat.

24-36

1.3.14.

Linii funiculare pentru personal; staţii şi construcţii de protecţie:

1.3.14.1.

– cu telecabine, telegondole sau teleschiuri.

20-30

1.3.14.2.

– multilifturi pentru schi.

9-15

1.3.15.

Linii funiculare forestiere de tip uşor.

4-6

1.3.16.

Planuri înclinate supraterane.

24-36

1.3.17.

Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte:

1.3.17.1.

– din lemn.

8-12

1.3.17.2.

– din zidărie, beton armat sau metal.

32-48

1.3.18.

Tunele.

40-60

1.3.19.

Clădiri pentru poştă, telecomunicaţiixentrale telefonice, staţii de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, etc.

36-54

1.3.20.

Linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console, etc.).

9-15

1.3.21.

Reţele şi canalizaţii subterane de comunicaţii urbane şi interurbane, în afară de:

16-24

1.3.21.1.

– Suport de transmisiuni de telecomunicaţii pe sisteme de cabluri cu fibră optică (submarine, subfluviale).

8-12

1.3.22.

Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobilă, radio şi TV.

9-15

1.3.23.

Cabine telefonice.

4-6

1.3.24.

Construcţii uşoare pentru transporturi şi telecomunicaţii (barăci, magazii, şoproane, cabane).

8-12

1.3.25.

Alte construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii neregăsite în cadrul subgrupei 1.3.

20-30

1.4.

Construcţii hidrotehnice

1.4.1.

Baraje şi construcţii accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi şi fronturi de aşteptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivaţie).

40-60

1.4.2.

Diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a curenţilor), consolidări de maluri, praguri; pinteni; anrocamente şi căsoaie; cleonaje:

1.4.2.1.

– din fascine; lemn cu bolovan sau piatră;

16-24

1.4.2.2.

– din piatră brută; blocuri de beton; zidărie de piatră; beton armat.

24-36

1.4.3.

Canale de aducţiune.

40-60

1.4.4.

Pereuri.

24-36

1.4.5.

Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice; în afară.

32-48

1.4.5.1.

– construcţii uşoare.

8-12

1.4.6.

Lacuri artificiale de acumulare

40-60

1.4.7.

Alte construcţii hidrotehnice neregăsite în cadrul subgrupei 1.4.

24-36

1.5.

Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare.

1.5.1.

Centre de afaceri.

40-60

1.5.2.

Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare şi distribuţie. Magazine.

32-48

1.5.3.

Construcţii pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcţii şi a produselor agricole.

24-36

1.5.4.

Construcţii pentru depozitarea şi comercializarea produselor petrolifere (benzinării, etc.).

20-30

1.5.5.

Construcţii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor şi lubrifianţilor.

20-30

1.5.6.

Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos), etc.

20-30

1.5.7.

Rezervoare şi bazine pentru depozitare, în afară de:

20-30

1.5.7.1.

– rezervoare pentru depozitare cu protecţie catodică

32-48

1.5.8.

Depozite frigorifice pentru alimente. Gheţării.

20-30

1.5.9.

Platforme pentru depozitare şi activităţi comerciale.

20-30

1.5.10.

Tancuri, rezervoare, bidoane şi butoaie pentru depozitarea băuturilor.

24-36

1.5.11.

Rampe de încărcare.

20-30

1.5.12.

Construcţii uşoare pentru afaceri, comerţ, depozitare (barăci, magazii, şoproane, etc.).

8-12

1.5.13.

Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor şi datelor.

20-30

1.5.14.

Alte construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare neregăsite în cadrul subgrupei 1.5.

16-24

1.6.

Construcţii de locuinţe şi social-culturale.

1.6.1.

Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de:

40-60

1.6.1.1.

– clădiri pentru locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale. WC publice.

32-48

1.6.2.

Construcţii pentru învăţământ; ştiinţă; cultură şi artă; ocrotirea sănătăţii; asistenţă socială; cultură fizică şi agrement, în afară de:

40-60

1.6.2.1.

– case de sănătate, băi publice şi baze de tratament.

28-42

1.6.3.

Împrejmuiri din:

1.6.3.1.

– lemn;

8-12

1.6.3.2.

– zidărie, beton armat, metal.

20-30

1.6.4.

Clădiri administrative.

40-60

1.6.5.

Construcţii pentru centrale termice şi puncte termice

24-36

1.6.6.

Construcţii suport pentru panouri de afişare şi publicitate.

6-10

1.6.7.

Construcţii pentru turnuri de ceas, turnuri de pază şi alte amenajări asemănătoare.

9-15

1.6.8.

Alte construcţii de locuinţe şi social-culturale neregăsite în cadrul subgrupei 1.6.

20-30

1.7.

Construcţii pentru transportul energiei electrice.

1.7.1.

Reţele de alimentare, de iluminat şi linii de transport a energiei electrice:

1.7.1.1.

– aeriene pe stâlpi din lemn.

9-15

1.7.1.2.

– aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat.

32-48

1.7.1.3.

– subterane.

12-18

1.7.2.

Instalaţii electrice de forţă:

1.7.2.1.

– aeriene sau aparente.

9-15

1.7.2.2.

– îngropate.

9-15

1.7.2.3.

– în tub, canal sau tunel de protecţie.

24-36

1.7.3.

Alte construcţii pentru transportul energiei electrice neregăsite în cadrul subgrupei 1.7.

16-24

1.8.

Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare.

1.8.1.

Puţuri săpate sau forate.

24-36

1.8.2.

Drenuri pentru alimentări cu apă.

24-36

1.8.3.

Captări şi prize de apă.

32-48

1.8.4.

Canale pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor.

32-48

1.8.5.

Galerii pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor.

32-48

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; reţele de distribuţie. Galerii subterane pentru instalaţii tehnico-edilitare.

24-36

1.8.7.

Conducte pentru canalizare, în afară de:

32-48

1.8.7.1.

– conducte tehnologice pentru ape acide.

12-18

1.8.8.

Staţii de tratare, de neutralizare şi de epurare a apelor.

24-36

1.8.9.

Castele de apă.

32-48

1.8.10.

Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; câmpuri de irigare şi infiltrare, în afară de:

16-24

1.8.10.1.

– canale de irigaţii.

24-36

1.8.11.

Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei.

40-60

1.8.12.

Staţii de pompare şi separare a apei, în afară de:

32-48

1.8.12.1.

– staţii de pompare plutitoare

16-24

1.8.13.

Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi canalizare.

32-48

1.8.14.

Construcţii uşoare (barăci, magazii, şoproane, etc.).

8-12

1.8.15.

Alte construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8.

24-36

1.9.

Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare.

1.9.1.

Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice, în afară de:

20-30

1.9.1.1.

– conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecţie catodică.

40-60

1.9.2.

Conducte de termoficare.

1.9.2.1.

– aeriene sau în canale de protecţie vizitabile.

20-30

1.9.2.2.

– în canale nevizitabile.

16-24

1.9.3.

Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul şi interiorul construcţiilor.

12-18

1.9.4.

Alte construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare, neregăsite în cadrul subgrupei 1.9.

16-24

1.10.

Alte construcţii neregăsite în cadrul grupei 1.

24-36

 

-/-

Comments

One Response to “Impozitul pe constructii speciale”
  1. lefter mircea says:

    ce se intampla cu impozitul pe terenul de sub aceste constructii /se mai pateste la primarie?

Leave a Reply