Beneficiile parcurilor industriale

28/05/2011 by: Luiza Manolea

CC By http://www.flickr.com/photos/nikonvscanonArticol publicat si in numarul 96 al  revistei “Constructiv” din luna martie 2011.

Ce este un parc industrial

Un parc industrial reprezintă o zonă dedicată activităţilor preponderent industriale, însă şi de prestări servicii, de cercetare ştiinţifică, de birouri ori unor diverse antrepozite, care este situată de obicei în afara perimetrelor rezidenţiale.

Crearea unui parc industrial implică în mod obişnuit asocierea uneia ori mai multor societăţi comerciale cu o autoritate publică locală. Printre asociaţi se pot număra şi persoane fizice, cum este cazul Parcului Industrial Prejmer (jud. Braşov).

Potrivit legislaţiei româneşti aplicabile, şi anume Ordonanţa de Guvern nr. 65/ 2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale („OG 65/2001”), este vorba de asocierea în participaţiune[1] între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, institutele de cercetare-dezvoltare şi/sau alţi parteneri interesaţi.

Un element esenţial al unui parc industrial îl constituie societatea-administrator, care poate fi deţinută şi de asociaţi şi care are drept atribuţii principale:

–         proiectarea în detaliu şi amenajarea terenurilor dedicate parcului, astfel încât să poată fi utilizate industrial, precum şi

–         punerea în aplicare a serviciilor cerute de companiile care doresc să se instaleze în parcul industrial.

O categorie aparte o reprezintă parcurile eco-industriale (aşa numitele “Eco-industrial parks”), care se disting faţă de cele clasice prin faptul că sunt proiectate aşa fel încât să promoveze colaborarea între companiile instalate în scopuri ecologice. În acest sens, într-un parc eco-industrial, modul în care o companie îşi desfăşoară activitatea de producţie este luat în calcul la asigurarea activităţii generale de întreţinere a parcului, astfel încât să se ajungă prin sinergia diverselor companii la un ecosistem din punctul de vedere al utilizării resurselor şi să se optimizeze consumul de energie.

De ce este un parc industrial atractiv

Avantajele creării de parcuri industriale sunt luate în calcul atât de autorităţi (fie centrale, fie la nivel local), cât şi de mediul privat reprezentat de investitori – dezvoltatorii de asemenea parcuri, de companiile care sunt găzduite într-un asemenea parc şi, nu în ultimul rând, de forţa de muncă angajată local.

Astfel:

–         Statul este cointeresat în dezvoltarea unor zone industriale, întrucât acestea constituie adevărate pârghii pentru ieşirea dintr-o situaţie marcată de condiţii economice dificile, precum şi pentru reducerea disparităţilor economice între diferite regiuni. De asemenea, statul poate îmbina obiectivele pe termen lung de amenajarea teritoriului cu cele ale unei politici de industrializare eficientă pe termen scurt.

–         Dezvoltatorii îşi asigură o afacere de lungă durată, având în vedere că se ocupă atât de crearea parcului industrial, cât şi de gestionarea lui pe întreaga durată de funcţionare, care este de minim 15 ani, potrivit OG 65/2001.

–         Companiile cu afaceri având impact asupra mediului şi care îşi văd ameninţată afacerea prin extinderea zonelor rezidenţiale şi a regulilor aferente privind calitatea ambientului (vezi reducerea poluării, calitatea apei, calitatea aerului, limitările de zgomot), pot găsi în zone industriale spaţiul potrivit pentru continuarea nestânjenită a activităţii.

–         Forţa de muncă locală poate fi angajată de companiile găzduite de parcul industrial, ceea ce contribuie la reducerea şomajului.

Printre punctele de interes pentru crearea şi instalarea într-un parc industrial se enumeră de departe facilităţile fiscale. Însă, nu trebuie uitate facilităţile de ordin practic acordate de societăţile-administrator pentru atragerea de companii în vederea populării unor astfel de parcuri industriale, ceea ce pune în concurenţă numeroasele parcuri industriale.

Facilităţile fiscale acordate societăţilor din cadrul unui parc industrial s-au modificat pe parcursul timpului. În prezent, sunt în vigoare:

–         scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial (valabilă de la intrarea în vigoare în data de 01 septembrie 2001 a OG 65/2001).

–         Reduceri de impozite locale pentru bunurile imobile şi terenurile transmise în folosinţa parcului industrial (facilitate introdusă din 22 iulie 2002).

–         Alte facilităţi ce pot fi acordate atât prin ordinul de înfiinţare a parcului industrial, cât şi de autorităţile publice locale (prevederi aplicabile din 22 iulie 2002).

Printre aceste alte facilităţi se enumeră ajutoarele de stat regionale:

–         pentru investiţii şi pentru ocuparea forţei de muncă şi

–         pentru întreprinderile mici nou-create,

care se acordă în condiţiile stipulate în art. 13 şi 14 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună şi potrivit Ordinului nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Cu titlu de exemplu, amintim şi celelalte facilităţi care au fost date în baza aceleiaşi OG 65/2001, care însă nu mai sunt acum în vigoare:

–         deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investiţiilor în construcţii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale şi a apei. (aplicată de la 01 septembrie 2001 până la 30 iunie 2002 şi mai apoi, cu un cuprins uşor reformulat din 21 iulie 2002 până în 31 decembrie 2003);

–         amânarea temporară a plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru unele materiale şi echipamente necesare realizării sistemului de utilităţi din interiorul parcului, precum şi amânarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată respective la agenţii economici care realizează investiţia (aplicată de la 01 septembrie 2001 până la 31 decembrie 2003).

Ca sursă de inspiraţie pentru alte facilităţi, amintim câteva acordate unor parcuri industriale din străinatate:

–         credite nerambursabile pentru plata impozitului pe salarii şi a primelor de asigurare de sănătate pentru salariaţi (MidAmerica Industrial Park/ SUA);

–         exonerarea pe trei ani de la plata impozitului pe profit (Haidian Overseas Students Pioneer Park/ China);

–         exonerarea de la plata impozitului pe dividende destinate investiţiilor (Albania).

Printre facilităţile practice acordate de societăţile-administrator pentru atragerea de companii am aminti:

–         cursuri de instruire pentru salariaţi (MidAmerica Industrial Park/ SUA);

–         consultanţă pentru companiile instalate în parc în vederea accesării de fonduri (Haidian Overseas Students Pioneer Park/ China);

–         consilierea investitorilor în alegerea spaţiului optim pentru afacerea lor în cadrul parcului industrial, servicii de contabilitate, acordarea dreptului de utilizare a unor brevete de invenţie, relaţii bune cu autorităţile publice, acces la personal calificat (Bydgoszcz Industrial Park/ Polonia);

–         servicii destinate afacerilor, care includ banking, consultanţă, gestiune în vamă (Ungaria);

–         oferirea de spaţii de producere de energie nepoluantă (Parcul industrial W.D.P. Development Ro. SRL/ Ploieşti/ România).

Cum înfiinţezi un parc industrial în România

Iniţiativa creării unui parc industrial aparţine fie reprezentantului asocierii în participaţiune, fie reprezentantului societăţii-administrator, care depune o cerere în acest sens la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Dezvoltarea unui parc industrial trebuie să aibă la bază o analiză temeinică a unor criterii minimale juridice, economice etc.. OG 65/2001 pune accentul pe situaţia terenului şi a clădirilor destinate parcului, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii în mod cumulativ:

–         terenul, în suprafaţă de minim 10 ha:

  • trebuie să aibă acces la un drum naţional sau european şi să fie racordat la infrastructura utilităţilor publice;
  • trebuie să fie în proprietatea sau în folosinţa, pe cel puţin 30 de ani, a asocierii care solicită titlul de parc industrial;

–         atât terenul, cât şi clădirile:

  • trebuie să fie libere de orice sarcini şi să nu facă obiectul unor litigii în curs.

Titlul de parc industrial se acordă prin ordin al Ministerului Administraţiei şi Internelor

Regulile detaliate privind înfiinţarea unui parc industrial sunt găsesc în Ordinul nr. 264/2002 de aprobare a Instrucţiunilor de acordare şi anulare a titlului de parc industrial.

Cele mai recente parcuri industriale create în România sunt:

–         Parcul Industrial Priboiu, înfiinţat în august 2010, în suprafaţă de 32 ha, situat satul Priboiu, comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa;

–         Ploieşti Industrial Parc (al patrulea), înfiinţat în iulie 2010, în suprafaţă de 45 ha, situat în Ciorani, judeţul Prahova;

–         Parcul industrial administrat de societatea WPD Development Ro S.R.L., înfiinţat în decembrie 2009, în suprafaţă de 25 ha, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova.


[1] Printre caracteristicile unei asocieri în participaţiune amintim: (i) asociaţii contribuie cu anumite bunuri sau servicii în vederea exercitării în comun a unor activităţi comerciale; (ii) scopul asocierii este acela de a împărţi profitul obţinut; (iii) asociaţii pierd dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse în asociere; (iv) asocierea nu constituie o societate cu personalitate juridică distinctă.

 

Leave a Reply