Noutati legislative in martie 2011

03/05/2011 by: Luiza Manolea

CC By http://www.flickr.com/photos/limaoscarjuliet

Am extras din legislatia aparuta in luna martie 2011 acte normative care s-au axat pe urmatoarele domenii de interes: 1. Concurenta; 2. Constructii; 3. Energie, 4. Funciar; 5. Financiare; 6. Fiscalitate; 7. Mediu; 8. Munca.

1. Concurenta:

1.1.   Prin Ordinul nr. 421/2011 se pun in aplicare Instructiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei în cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si în cazurile de concentrări economice.

1.2.   Prin Ordinul nr. 425/2011 se modifica punctul 52 din Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul nr. 724/2010.

1.3.   Ordinul nr. 425/2011 aproba Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise în aplicarea acesteia.

2. Constructii:

2.1.   Ordinul nr. 1005/2011 aproba Lista care cuprinde transpunerea standardelor europene din domeniul produselor pentru construcţii in Romania si data limita de coexistenta cu standardele româneşti.

2.2.   Legea nr. 3/2011 aproba cu modificari OUG nr. 41/2010 in sensul precizarii ca se desfiinteaza constructiile ridicate fara autorizatie de construire ori cu nerespectarea acesteia din zonele zonele cu potential turistic, statiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protectie a monumentelor istorice, rezervatiile naturale si alte asemenea.

2.3.   Normative tehnice.

–         Ordinul nr. 2688/2010 (in vigoare din 3 aprilie 2011) aproba “Normativul privind fundarea constructiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125: 2010” si abroga “Normativul privind fundarea constructiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ P 7:2000” aprobat prin Ordinul nr. 333/N/8/2000.

–         Ordinul nr. 2689/2010 (in vigoare din 3 aprilie 2011) aproba “Normativul privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de sustinere, indicativ NP 124: 2010” si abroga cap. 1-3 din “Normativul privind proiectarea, executia, monitorizarea si receptia peretilor îngropati, indicativ NP 113-2004”, aprobat prin Ordinul nr. 279/2005;

–         Ordinul nr. 2690/2010 (in vigoare din 3 aprilie 2011) aproba “Normativul privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 122: 2010”

–         Ordinul nr. 2691/2010 (in vigoare din 3 aprilie 2011) aproba “Normativul privind proiectarea geotehnică a fundatiilor pe piloti, indicativ NP 123: 2010” si abroga “Instructiunile tehnice pentru proiectarea si executarea baretelor pentru fundarea constructiilor, indicativ P 106-1985”.

2.4.   HG nr. 179/2011 aproba Programul de reabilitare a 8 blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2011.

2.5.   Legea nr. 15/2011 aproba OUG nr. 105/2010 privind Programul national de dezvoltare a infrastructurii; modificarile aduse de lege privesc in special proiectele si fondurile alocate pentru finantarea acestora. Printre proiecte se enumera: modernizarea localitatilor, epurarea apelor uzate menajere. Insa, OUG nr. 105/2010 este modificata incepand cu data de 25 martie 2011 de OUG nr. 28/2011. Normele metodologice au fost aprobate prin HG 251/2011, in vigoare din 29 martie 2011.

2.6.   Ordinul nr. 146/2011 aproba conditiile speciale ale contractelor FIDIC, ce se (re)utilizeaza, de data aceasta doar pentru unele proiecte, in baza HG nr. 1405/2010.

2.7.   HG nr. 250/2011 modifica HG nr. 363/2010 privind standardele de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

3. Energie:

3.1.   Ordinul ANRE nr. 6/2011 aproba Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrică, regulament care va intra in vigoare la 10 iunie 2011, data la care se va abroga Ordinul ANRE nr. 42/2005.

3.2.   Ordinul ANRE nr. 7/2011 aproba regulile pentru decontarea preliminarã în piata de echilibrare si a dezechilibrelor pãrtilor responsabile cu echilibrarea.

3.3.   Ordinul ANRE nr. 8/2011 stabileste valorile de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anul 2011:

–         valoarea minimă = 118,33 lei/certificat verde (respectiv 27,567 euro/certificat verde);

–         valoarea maximă = 241,04 lei/certificat verde (respectiv 56,155 euro/certificat verde);

–         contravaloarea certificatului verde neachizitionat de furnizorii de energie electrică, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi în anul 2011 =  482,09 lei/certificat verde neachizitionat (respectiv 112,31 euro/ certificat verde neachizitionat).

3.4.   Ordinul ANRE nr. 9/2011 aproba Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă.

3.5.   Ordinul ANRE nr. 10/2011 aproba Metodologia de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

3.6.   Ordinul ANRE nr. 11/2011 modifica, incepand cu data de 1 aprilie 2011, Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul nr. 20/2007.

3.7.   Ordinul ANRE nr. 12/2011 aproba contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

3.8.   Ordinul ANRE nr. 13/2011 ajusteaza cota obligatorie de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2010 la 1,56689% din energia electrică furnizată clientilor finali.

3.9.   Ordinul ANRE nr. 14/2011 modifica Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul nr. 88/2009.

3.10.                    Ordinul ANRE nr. 15/2011 aprobă tarifele percepute pentru acordarea sau modificarea atestatelor, autorizatiilor si licentelor. De exemplu, tarifele pentru autorizarea auditorilor energetici sunt de 1500 lei pentru persoane fizice si 2500 lei pentru persoane juridice.

3.11.                    Ordinul ANRE nr. 17/2011 modifica articolul 58 din Metodologia de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul nr. 3/2010.

3.12.                    Ordinul ANRE nr. 18/2011 aprobă valorile bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă, acordate producătorilor de energie electrică si termică ce beneficiază de schemă de sprijin; de la 1 aprilie 2011 se abroga Ordinul nr. 4/2010.

3.13.                    Ordinul ANRE nr. 19/2011 aproba tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem si tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta; se modifica, astfel, Ordinul nr. 45/2010.

3.14.                    Ordinul ANRE nr. 20/2011 aproba Contractul-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si plătitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de înaltă eficientă si a Contractul-cadru dintre producătorul de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea supracompensării/bonusului necuvenit.

3.15.                    Prin Ordinul nr. 47/2011 s-a alocat suma de 793.050.144 lei pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2011.

3.16.                    Microhidrocentrale. Ordinul nr. 980/2011 aproba Instructiunile tehnice privind reglementarea modului de constituire si executare a garantiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investitii de tip microhidrocentrale.

3.17.                    Energie nucleara. Hotararea Senatului nr. 20/2011 a considerat că dispozitiile art. 4 alin. (3) din propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive COM (2010) 618 final, care impun depozitarea definitivă a deseurilor radioactive pe teritoriul propriu sau pe teritoriul unui alt stat membru, cât si existenta unor acorduri bilaterale notificate în conformitate cu legislatia comunitară privind depozitarea deseurilor radioactive rezultate în urma reprocesării combustibilului uzat provenit de la reactoarele de cercetare pe teritoriul statului tert UE, sunt prea restrictive pentru România. Senatul a hotărât să recomande modificarea textului astfel încât directiva să nu impună interzicerea importului sau exportului de deseuri radioactive, criteriul principal fiind depozitarea în sigurantă a acestora, fie în Uniunea Europeană, fie în afara Uniunii Europene, tinând cont si de criteriile tehnico-economice.

4. Funciar:

4.1.   Noi reguli privind scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national au fost stabilite prin Ordinul nr. 924/2011, care abroga incepand cu data de 1 martie 2011 Ordinul nr. 25/2009.

5. Financiare:

5.1.   Potrivit Circularei BNR nr. 9/2011, pentru luna martie 2011 nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României a fost de 6,25% pe an.

6. Fiscalitate:

6.1.   Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate si completate incepand cu 1 martie 2011 prin HG nr. 149/2011.

6.2.   HG nr. 4/2011 aproba Normele privind certificarea si verificarea declaratiei anuale de impozit pe profit de catre consultantii fiscali.

6.3.   Ordinul nr. 12/2011 aproba Regulamentul nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

6.4.   Ordinul nr. 13/2011 aproba aprobă Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

6.5.   HG nr. 248/2011 aprobă Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, in legatura cu verificarea situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit.

6.6.   OUG nr. 29/2011 reglementeaza acordarea esalonarilor la plata obligatiilor fiscale.

7. Mediu :

7.1.   HG nr. 109/2011 aloca suma de 20.000.000 lei din bugetul Fondului pentru mediu pentru actiunile multianuale necesare programului de colectare a datelor cu privire la poluarea si protectia atmosferei, necesare raportarilor catre Comisia Europeana si creării infrastructurii informationale de mediu.

7.2.   Ordinul nr. 1004/2011 aproba modelul de Decizie de impunere privind aplicarea penalitătii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Competenta emiterii unei astfel de decizii apartie Administratiei Fondului pentru Mediu.

7.3.   HG nr. 185/2011 stabileste Ministerul Mediului drept beneficiar al unor fonduri, ce vor fi stabilite prin hotarare de guvern si care provin din Fondul pentru Mediu, pentru finantarea a 2 programe:

–         Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei nationale de monitorizare a calitătii aerului si

–         monitorizări, studii si cercetări în domeniul protectiei mediului, pădurilor si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementări nationale sau internationale, precum si cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice.

7.4.   Deseuri. Achizitionarea de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară este interzisa in perioada 30.03.2011 – 30.03.2013 – prin OUG nr. 31/2011.

8. Munca:

8.1.   Legea nr. 40/2011 modifica si completeaza Codul muncii (in vigoare din 1 mai 2011).

Leave a Reply