Noutati legislative in octombrie 2010

01/11/2010 by: Luiza Manolea

CC By SA http://www.flickr.com/photos/liberatoDintre numeroasele acte normative publicate in Monitorul Oficial in luna octombrie 2010, am ales actele normative enumerate in cele de mai jos din domeniile relevante pentru mediul afacerilor verzi si dezvoltarii durabile : 1. Achizitii publice; 2. Ajutoare de stat; 3. Concurenta ; 4. Constructii; 5. Energie; 6. Financiare; 7. Fiscalitate; 8. IMM-uri; 9. Litigii; 10. Mediu; 11. Munca; 12. Normative tehnice; 13. PPP-uri; 14. Societati comerciale; 15. Transport.

1. Achiziţii publice :

Din 20 oct. 2010, de la publicarea Ordinului ANRMAP nr. 314/2010, fiecare ofertant/candidat la orice formă de licitatie organizată în baza OUG nr. 34/2006 va trebui să de o declaraţie denumită « Certificat de participare la licitatie cu ofertă independentă » prin care să certifice faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă.

2. Ajutor de stat :

Odată cu intrarea în vigoare a HG nr. 1000/2010 la data de 27 oct. 2010, s-a modificat HG nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile.

3. Concurenţa :

3.1.   Consiliul Concurenţei a aprobat Ordinul nr. 499/2010 de punere în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor referitoare la înţelegerile anticoncurenţiale, la abuzul de poziţie dominantă şi la cele referitoare la acţiunile ori inacţiunile anticoncurenţiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice.

3.2.   Din data de 22 oct. 2010 se aplică noul Regulament privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, aprobat prin Ordinul nr. 519/2010.

4. Construcţii :

Prin aprobarea HG nr. 1031/2010 de modificare a HG nr. 622/2004, din 20 noiembrie 2010 vor intra în vigoare noi reguli privind condiţiile de introducere pe piată a produselor pentru construcţii ; modificările privesc în special organizarea instituţiilor implicate.

5. Energie :

5.1.   În ce priveşte energia termică, HG 994/2010 repartizeaza către bugetele locale o sumă de 165.347 mii lei centralelor electrice de termoficare. De acesti bani vor beneficia 8 societati.

5.2.   Noi reguli privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei au fost aprobate prin HG 996/2010, publicata în Monitorul Oficial nr. 677 din 06 oct. 2010.

5.3.   Prin Ordinul 1714/ 2010 suntem anunţaţi că:

5.3.1.      la data de 21 iulie 2010 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Industriei si Energiei din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul energetic, semnat la Baku la 2 februarie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 mai 2010.

5.3.2.      La data de 1 august 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009, ratificat prin Legea nr. 57/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 martie 2010.

5.4.   Din 07 oct. 2010 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 26/2010 prin care s-a aprobat Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare.

5.5.   Din 08 oct. 2010 a intrat în vigoare Ordinul nr. 2237/2010 prin care s-a aprobat noul Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri.

5.6.   Prin HG nr. 1029/2010 s-au modificat, începând cu 19 oct. 2010, prevederile HG nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe. Acest act modificator priveşte şi schemele de plată pentru culturi energetice (destinate producţiei de biocarburanţi).

5.7.   S-a adoptat şi a intrat în vigoare din 25 oct. 2010 Legea nr. 200/2010 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare; completarea vizează atribuţii suplimentare date Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

6. Financiare:

Potrivit Circularei BNR nr. 32/2010, pentru luna octombrie 2010 nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este aceeasi ca in luna septembrie, si anume de 6,25% pe an.

7. Fiscalitate:

7.1.   S-a adoptat Hotararea nr. 13/2010 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2010. Examenul va avea loc în municipiul Bucureşti, în ziua de 6 noiembrie 2010, iar locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 1 noiembrie 2010.

7.2.   Noi reguli referitoare la taxa pe valoarea adăugată s-au aprobat şi intrat în vigoare de la 07 oct. 2010 prin publicarea Ordinului nr. 2374/2010 privind stabilirea termenului de declarare si de plată pentru sumele rezultate din ajustarea TVA, în situatia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de TVA.

7.3.   Formularistică şi declaraţii:

7.3.1.      Obligatiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010 vor trebui declarate prin depunerea de declaratiilor fiscale prin mijloace electronice, in baza Ordinului 2520/2010. Sunt vizati contribuabilii mari şi mijlocii.

7.3.2.      Formularul privind declaraţiile fiscale ce trebuie depuse în aplicarea OUG 58/2010 de către persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială s-a modificat din 15 oct. 2010 prin Ordinul nr. 2559/2010 (ce modifică Ordinul nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă).

7.3.3.      Regulile de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii s-au modificat, prin intrarea în vigoare a Ordinului ANAF nr. 2568/2010 (de modificare a Ordinului nr. 2520/2010).

7.3.4.      Formularul 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise” s-a modificat prin Ordinul nr. 2600/2010, în vigoare din 21 oct. 2010.

7.3.5.      Noi instrucţiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurări sociale si de asigurări pentru somaj, în relaţie cu aplicarea OUG 58/2010, au intrat în vigoare în 22 oct. 2010, prin Ordinul nr. 2466/2010.

7.4.   OUG nr. 155/2007 de modificare a Codului fiscal a fost aprobată cu modificări de Legea nr. 188/2010, în vigoare din 23 oct. 2010; modificările au privit impozitul pe vehicule.

7.5.   Prin Ordinul nr. 2606/2010 (ce modifică Ordinul nr. 1.294/2007) s-au modificat impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

8. Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)

Prin Ordinul 1714/ 2010 ni se face cunoscut că la data de 26 iulie 2010 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere privind promovarea schimburilor si colaborării în domeniul IMM dintre Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Comertului din Republica Populară Chineză, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 297/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 15 aprilie 2010.

9. Litigii:

A fost publicată Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor “Mica reformă în justiţie”; pentru mai multe detalii despre actele normative modificate daţi click aici; pentru descrierea succintă a modificărilor, daţi click aici.

10. Mediu :

10.1.                    Prin Ordinul 1450/2010, in vigoare din 1 octombrie 2010, s-a aprobat Ghidul de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, in limita bugetului anual aprobat, a proiectelor ce vizează protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă de 4 pana la 15 milioane lei pentru fiecare proiect, in functie de numarul de locuitori din localitatea respectiva.

10.2.                    Ordinul 214/2010, in vigoare din 04 octombrie 2010, impune persoanelor fizice inregistrate ca operatori in agricultura ecologica si care isi schimba forma de organizare in PFA, Intreprinderi individuale ori familiale, sa solicite reinregistrarea activitatii pana la 25 octombrie 2010. In caz contrar, nu vor mai avea acces la ajutoarele date potrivit prevederilor HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

10.3.                    HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piată a preparatelor periculoase, publicată în Monitorul Oficial nr. 690/ 08 oct. 2010, aduce detalii privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) şi transpune în legislaţia românească Directiva nr. 1.999/45/CE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase.

10.4.                    Noi reguli privind situaţia unor mine şi cariere sunt stabilite prin HG nr. 997/2010 privind aprobarea închiderii definitive si monitorizării postînchidere a stării de sigurantă a obiectivului si a factorilor de mediu a unor mine si cariere, etapa a Xl-a, si modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine si cariere.

10.5.                    OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu s-a modificat indirect de la data de 17 oct. 2010 prin respingerea OG 25/2008 de către Legea nr. 179/2010.

10.6.                    Din capitolul cât ne costă reabilitarea mediului, s-a publicat HG nr. 1034/2010 prin care s-a aprobat finanţarea din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier în sumă totală de 100.000.000 lei, sub formă de finantare nerambursabilă. De această finanţare vor beneficia 5 mine închise.

11. Munca

11.1.                    La 05 oct. 2010 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitătilor protejate, în aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

12. Normative tehnice

12.1.                    ANRE a aprobat prin Ordinul 25/2010, in vigoare din 01 octombrie 2010, Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00, ca normă tehnică energetică.

13. Parteneriat public-privat (PPP)

Legea nr. 178/ 2010 a parteneriatului public-privat a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 05 oct. 2010, cu intrare în vigoare de la 04 nov. 2010, dată la care ar trebui adoptate şi normele de aplicare.

14. Societăţi comerciale

Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale a suferit noi modificări prin OUG nr. 90/2010, în vigoare din data de 7 octombrie 2010. Modificările privesc, în principal, regulile privind depunerea situaţiilor financiare (care, de la 1 ian. 2010 se vor depune doar la Ministerul Finanţelor Publice – în loc de Oficiul Registrului Comerţului) şi cele referitoare la fuziunea şi divizarea societăţilor – în sensul acordării unor drepturi suplimentare creditorilor;

De asemenea, începând cu 25 nov. 2010 – intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor – se modifică regulile privind atacarea în justiţie a hotărârilor adunărilor generale.

15. Transport

Prin Ordinul 769/2010 se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Leave a Reply