Noutati legislative in septembrie 2010

08/10/2010 by: Luiza Manolea

Dintre numeroasele acte normative publicate in Monitorul Oficial in luna septembrie 2010, am ales actele normative, descrise in cele de mai jos, din domeniile relevante pentru mediul afacerilor verzi si dezvoltarii durabile : 1.      Ajutoare de stat pentru Microintreprinderi, IMM-uri si intreprinderi mari; 2.      Arhitecti ; 3.      Energie; 4.      Financiare; 5.      Finantari; 6.      Fiscalitate; 7.      Mediu; 8.      Munca; 9.      Normative tehnice; 10.  Reabilitarea cladirilor; 11.  Resurse umane; 12.  Transport.

1. Ajutoare de stat pentru Microintreprinderi, IMM-uri si intreprinderi mari:

1.1.   Prin Ordinul 2042/2010 s-a modificat Ordinul 155/2008 privind schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor în realizarea de investiţii în scopul creşterii competitivităţii, valorificării resurselor şi a forţei de muncă locale din zone slab dezvoltate, cu precădere din oraşele mici şi mijlocii. Modificarea consta in marirea plafonului valorii proiectului de la 3 MEUR la 3,5 MEUR.

1.2.   Prin Ordinul 2044/2010 s-a modificat Ordinul 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007–2013. Modificarea consta in marirea valorii maxime a proiectelor eligibile de la 85 la 89 MRON.

1.3.   Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări a luat Hotararea 112/2010 (ce abroga Hotararea 104/2009, modificata prin Hotararea 14/2010), in vigoare din 20.09.2010, si stabileste o schemă de ajutor de stat, prin care Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. garantează, în numele şi în contul statului, creditele bancare acordate IMM-urilor, insa şi întreprinderilor mari pentru investiţii şi/sau pentru activitatea curentă, valoarea garanţiei nedepăşind 90% din valoarea creditului pe întreaga durată de creditare. Fondul pentru garanţiile acordate conform schemei are un cuantum total de 450 milioane lei până la finele anului 2010, iar numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat în cadrul acestei scheme este de 180.

1.4.   Prin Ordinul 1628/2010, in vigoare din 20.09.2010, s-a aprobat schema de ajutor de minimis “Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat“. Bugetul pe perioada de aplicare a acestei scheme, 20.09.2010 – 31.12.2013, este de maximum 100 milioane lei. Numarul maxim de beneficiari este estimat la 200.

1.5.   Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 69/2010 a fost modificat prin Decizia 182/2010, in vigoare din 30 septembrie 2010, in sensul maririi bugetului de la 6 MRON la 7,102 MRON.

1.6.   Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 125/2010, a fost modificat prin Decizia 183/2010 in sensul maririi bugetului de la 2,4 MRON la 2,9 MRON.

2. Arhitecti :

HG 932/ 2010 aduce din 16 septembrie 2010 noi norme de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.

3. Energie :

3.1.   Prin HG 930/2010 se infiinteaza societatea comercială pe acţiuni „Electrica Furnizare“ – S.A., ca filiala a Societăţii Comerciale „Electrica“ – S.A., prin comasarea:

–         „Electrica Furnizare Transilvania Nord“ – S.A.,

–         „Electrica Furnizare Transilvania Sud“ – S.A.,

–         „Electrica Furnizare Muntenia Nord“ – S.A,

care se dizolva fara a intra in lichidare.

3.2.   Societatea comerciala Filiala „Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – ICEMENERG“ – S.A. Bucureşti din cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. se desfiinteaza, prin reorganizare. Astfel, aceasta societate este inlocuita cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti, în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care este o persoană juridică română ce funcţionează potrivit OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

3.3.   Lucrarile de dezvoltare a liniilor de transport şi distribuţie a energiei electrice de interes naţional vor fi scutite de plata tarifelor pentru eliberarea avizelor tehnice şi de specialitate, precum şi a avizelor şi acordurilor de scoatere din circuitul agricol scoaterea definitivă ori temporară din circuitul agricol a terenurilor necesare. Si acest lucru din 24.09.2010, de la intrarea in vigoare a OUG 83/2010.

3.4.   In ceea ce priveste energia termica pentru populatie:

3.4.1.      La 30 septembrie 2010 a intrat in vigoare OUG 86/2010, care a modificat OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. Modificarile privesc noi criterii, mai restrictive, de acordare a acestor ajutoare.

3.4.2.      Prin Ordinul nr. 2332 din 27 septembrie 2010 s-au stabilit subventiile sub forma de ajutor de stat pentru 8 operatori economici care activeaza in domeniul energiei termice pentru populatie.

3.4.3.      Prin Ordinul 218/2010, in vigoare din 29 septembrie 2010, s-au alocat unele sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 – tranşa a III-a.

3.4.4.      S-a adoptat si Ordinul nr. 219/2010, in vigoare din 29 septembrie 2010, prin care s-au alocat sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“.

3.5.   ANRE a aprobat prin Ordinul 27/2010, in vigoare din 27.09.2010, tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY – S.A.

4. Financiare:

4.1.   Pentru luna septembrie 2010 nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,25% pe an, ne anunta Circulara BNR nr. 30/2010.

5. Finantari:

Timisoara ar putea beneficia de un imprumut de de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor sale istorice, daca Parlamentul va ratifica Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW) şi România referitor la Infrastructura municipală faza a II-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010. Parlamentul a fost sesizat prin Decretul nr. 884/2010.

6. Fiscalitate:

6.1.   La 13.09.2010 a intrat in vigoare OUG 82/2010 care modifica inca o data Codul fiscal.

Modificarile privesc:

–         criteriile prin care o activitate a unei persoane fizice autorizate este reconsiderata a fi activitate dependentă si supusa, astfel, taxarii suplimentare;

–         contributiile la pensii si somaj in cazul veniturilor din drepturile de autor si cele conexe, precum si a celor rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

6.2.   OUG 87/2010, publicata in 30 septembrie 2010 si intrata in vigoare in 03 octombrie 2010, modifica prevederile Codului fiscal in sensul reglementarii renuntarii la impozitul minim incepand cu 01 octombrie 2010. Nota: intrucat nu poate retroactiva, regulile stabilite prin aceasta ordonanta a fi aplicate din 1 octombrie 2010 nu vor putea fi aplicate decat incepand cu data intrarii in vigoare, adica 03 octombrie 2010.

6.3.   Regulile compensarii creantelor s-au schimbat (cu incepere de la 1 octombrie 2010 si unele de la 01 noiembrie 2010) prin OUG 88/2010 de modificare a Codului de procedura fiscala, publicata in 30 septembrie si intrata in vigoare in 03 octombrie 2010. Nota: intrucat nu poate retroactiva, regulile stabilite prin aceasta ordonanta a fi aplicate din 1 octombrie 2010 nu vor putea fi aplicate in mod legal decat incepand cu data intrarii in vigoare, adica 03 octombrie 2010.

7. Mediu :

7.1.   Incepand cu 21.09.2010, Declaratia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu are un nou continut si o noua forma, aprobate prin Ordinul 1477/2010 de modificare a 549/2006.

7.2.   Prin HG 903/2010 Guvernul renunta la finantarea proiectelor:

–         care se vor executa în perioada 2009–2013 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prin abrogarea HG 1.516/2009;

–         privind obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009–2013, prin abrogarea HG 1.517/2009.

7.3.   Referitor la Delta Dunarii, Guvernul a adoptat HG 986/2010, in vigoare din 30 septembrie 2010, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial pentru elaborarea şi coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei „Delta Dunării“ pentru perioada 2010–2012. Acest Consiliu este format din 11 membri, fiecare dintre acestia avand dreptul la un membru supleant.

7.4.   Bugetul pentru programele finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010 a fost redistribuit, urmare a modificarii HG 82/2010 prin HG 941/2010.

7.5.   Prin aprobarea HG 918/2010 s-a reorganizat Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului şi  instituţiile publice aflate în subordinea acesteia.

7.6.   HG 939/2010 a aprobat masurile pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră. Aceasta hotarare stabileste reguli pentru pentru introducerea pe piata din România a tipurilor de produse si echipamente prevăzute de art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, stabilind sanctiuni in cazul nerespectarii obligatiilor legale.

7.7.   Din capitolul “cat ne costa energia nucleara – Prin HG 902/2010 Guvernul a aprobat sa finanteze de la bugetul de stat (capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare“) costurile neacoperite de PHARE RO 2006/018-411.03.04 si HARE RO 2006/018-411.03.05  in cuantum de 4,991 MRON, echivalentul a 1,188 MEUR, pentru dezafectarea reactorului nuclear de cercetare, precum si cele de modernizare a Staţiei de tratare a deşeurilor radioactive din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară – «Horia Hulubei» (IFIN-HH)“.

7.8.   Criteriile de eligibilitate pentru proiectele finantate in cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu“ 2007-2013 au fost modificate din 30 septembrie 2010, prin aprobarea Ordinului 1348/2010.

8. Munca

8.1.   Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 au suferit importante modificari, prin intrarea in vigoare a HG 955/2010 in data de 27.09.2010.

9. Normative tehnice

9.1.   Incepand cu 09 octombrie 2010, prin emiterea Ordinului 1404/2010, vor intra in vigoare noi prescriptii tehnice :

–         Prescripţia tehnică PT R1-2010 „Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)“ – publicata in M. Of. Nr. 634 bis / 2010;

–         Prescripţia tehnică PT R2-2010 „Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară“ – publicata in M. Of. Nr. 634 bis / 2010;

–         Prescripţia tehnică PT R3-2010 „Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea“ – publicata in M. Of. Nr. 634 bis / 2010;

–         Prescripţia tehnică PT R8-2010 „Scări şi trotuare rulante“ – publicata in M. Of. Nr. 634 bis / 2010;

9.2.   Incepand cu 09 octombrie 2010 vor fi abrogate:

–         Ordinul nr. 144/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R1-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor“;

–         Ordinul nr. 142/2003, pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R2-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat“;

–         Ordinul nr. 146/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R3-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor“;

–         Ordinul nr. 148/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R4-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare“;

–         Ordinul nr. 147/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R5-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule“;

–         Ordinul nr. 577/2002 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R6-2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale“;

–         Ordinul nr. 643/2002 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R14-2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor, benzilor, funiilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat“.

10. Reabilitarea cladirilor

10.1.                    Ordinul 2179/ 2010, intrat in vigoare in 10.09.2010, stabileste conditiile in care se incheie diversele conventii necesare aplicarii OUG 69/2010 referitoare la reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală.

10.2.                    Prin HG 940/2010 s-a aprobat Programul de reabilitare pentru anul 2010 a unor locuinte din zonele defavorizate. In acest program intra doar 8 (opt) blocuri de locuinţe situate în Alesd (1), Baia Mare (2), Petrila (3), Petrosani (1) si Rovinari (1).

11. Resurse umane

11.1.                    Metoda e-learning va fi autorizata si certificata de catre o comisie, constituita prin Ordinul 1022/ 2010, publicat in M. Of. 617/ 01.09.2010.

11.2.                    S-au publicat o serie de Ghiduri ale solicitantului pentru pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“ :

–         in M. Of. 640 bis din 13.09.2010 – Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 „Acces şi participare la formare profesională continuă“;

–         in M. Of. 658 bis din 23.09.2010 – Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 109 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“;

11.3.                    Lista autorităţilor publice, instituţiilor şi organismelor ai căror reprezentanţi au statut de membru titular şi supleant în Comitetul de monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane “POSDRU” a fost modificata prin Ordinul 1256/ 2010, publicat in M. Of. 628/ 07.09.2010.

11.4.                    Prin HG 885/2010 s-a infiintat Unitatea Executiva a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor – UECNCFPA, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Are ca atributii: să alcătuiască propriul registru de experţi pentru elaborarea, gestionarea şi actualizarea periodică a cadrului naţional al calificărilor, precum şi a calificărilor, pe care îl supune avizării Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor.

12. Transport

12.1.                    OUG 27/2010, in vigoare din 03 septembrie 2010, aduce numeroase modificari OUG 109/2005 privind transporturile rutiere.

-/-

CC By http://www.flickr.com/photos/umjanedoan.jpg

Leave a Reply