Legea 139/2010 pentru modificarea Legii 220/2008 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile

12/07/2010 by: Luiza Manolea

Modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie s-a materializat in Legea 139/2010, adoptata in data de 07.07.2010 de Camera Deputatilor si publicata in Monitorul Oficial nr. 474 din 09.07.2010.

Textul Legii 220/2008 actualizat cu modificarile aduse de Legea 139/2010 se gaseste in cele de mai jos.

Modificarile aduse sunt in numar mare, afectand aproape fiecare articol din vechiul text al Legii 220/ 2008. De aici si nevoia de o analiza aprofundata.

LEGE

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei

din surse regenerabile de energie

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:

a) reducerea costurilor de productie, transport si distributie a energiei produse din surse regenerabile de energie, comparativ cu utilizarea combustibililor clasici, fosili si, implicit, reducerea facturii energetice a diferitelor categorii de consumatori;

b) atragerea în balanta energetică natională a resurselor regenerabile de energie, necesare cresterii securitătii în alimentarea cu energie si reducerii importurilor de resurse primare de energie;

c) stimularea dezvoltării durabile la nivel local si regional si crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

d) reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de seră;

e) asigurarea cofinantării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie;

e) asigurarea cofinanţării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie, în limita surselor stabilite anual prin legea bugetului de stat şi exclusiv în favoarea autorităţilor publice locale;

f) definirea normelor referitoare la garantiile de origine, procedurile administrative aplicabile si racordarea la reteaua electrică în ceea ce priveste energia produsă din surse regenerabile;

g) stabilirea criteriilor de durabilitate ecologică pentru biocombustibili si alte biolichide.

g) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide.

(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Art. 2. – În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnifica t ii:

a) ANRE – Autoritatea Naională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) biomasă – fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură, inclusiv substantele vegetale si animale, din silvicultură si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si urbane;

b) biomasă – fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi industriile conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultura, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale, codificate conform prevederilor legale

c) biolichide – combustibilul lichid utilizat în scopuri energetice si produs din biomasă;

c) biolichid – combustibil lichid produs din biomasă utilizat în scopuri energetice, altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice şi a energiei termice destinate încălzirii şi răcirii;”

„c1) biocarburant – combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă;”

d) centrală electrică – ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

d) centrală electrică – ansamblul de instalaţii, construcţii şi

echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituită din unul sau mai multe grupuri electrice;

e) centrală hidroelectrică retehnologizată – centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineste următoarele conditii:

– are o durată de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii în functiune;

– a fost supusă unui ansamblu de operatiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul cresterii eficientei activitătii de producere;

f) centrală nouă/grup electric nou – centrala/grupul electric pusă/pus în functiune după data de 1 ianuarie 2004;

f) centrală nouă/grup electric nou – centrala/grupul electric pusă/pus în funcţiune după data de 1 ianuarie 2004, compusă/compus în totalitate din echipamente noi

g) certificat verde – titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităti de 1 MWh energie electrică. Certificatul verde se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piată organizată, în conditiile legii;

g) certificat verde – titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică. Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii;

h) consum intern brut de energie electrică – cantitatea de energie electrică echivalentă cu productia netă de energie electrică, inclusiv cea a autoproducătorilor, la care se adaugă diferenta dintre importul si exportul de energie electrică;

h) consum final brut de energie electrică – cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum şi pierderile de energie electrică din reţelele de transport şi distribuţie,

excluzând producţia de energie electrică produsă în centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior la care se adaugă diferenţa dintre importul şi exportul de energie electrică;

i) consum final de energie electrică – suma consumurilor de energie electrică realizate de clientii finali de energie electrică din România;

i) consum propriu tehnologic – consumul de energie electrică al unei centrale, necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică;”

j) consumator final de energie electrică – persoana care utilizează energie electrică pentru consumul propriu, cu exceptia consumului de energie electrică în procesele tehnologice de producere, transport si distributie a energiei electrice;

„j1) cotă anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi – cota de achiziţie de certificate verzi impusă anual furnizorilor de energie electrică, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sancţiunea aplicării de penalităţi;

j2) cotă anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare – ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru care se aplică sistemul de cote obligatorii, cu excepţia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;

j3) energie aerotermală – energia stocată sub formă de căldură în aerul ambiental;

j4) energie geotermală – energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeţei terestre;

j5) energie hidrotermală – energia stocată sub formă de căldură în apele de suprafaţă;

j6) Fondul pentru Mediu – instrument economico-financiar gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu, destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului, reglementat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

k) furnizor de energie electrică – persoana juridică titulară a unei licente de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

l) garantie de origine – documentul emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrică ce atestă provenienta acesteia din surse regenerabile de energie sau în cogenerare;

„l) garanţie de origine – documentul electronic cu funcţie unică de a furniza unui consumator final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de abrogare a Directivei 96/92/CE;

m) grup energetic – unitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privinta realizării, retehnologizării si punerii în functiune;

m) grup electric – unitatea tehnologic producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privinţa realizării, retehnologizării şi punerii în funcţiune;

n) încălzire sau răcire urbană – distributia de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de productie, printr-o retea, către mai multe clădiri, în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spatiilor ori a proceselor;

n) încălzire sau răcire centralizată – distribuţia de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producţie, printr-o reţea, către mai multe clădiri sau locaţii, în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spaţiilor sau în procese de încălzire sau răcire;

o) minister de resort– Ministerul Economiei si Finantelor;

o) minister de resort – Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

p) operator de transport si sistem – persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrică de transport si este titulară a unei licente de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întretinerii si, dacă este necesar, dezvoltarea retelei de transport într-o anumită zonă si, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitătii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

r) operator de distributie – orice persoană care detine, sub orice titlu, o retea electrică de distributie si este titulară a unei licente de distributie prin care răspunde de operarea, asigurarea întretinerii si, dacă este necesar, dezvoltarea retelei de distributie într-o anumită zonă si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitătii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;

s) operatori de retea – operatorii de distributie si operatorul de transport si sistem;

„s1) Planul naţional de acţiune – planul prin care se stabilesc ţintele naţionale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumată în transporturi, energie electrică, încălzire şi răcire în anul 2020, ţinând seama de efectele măsurilor altor politici privind

eficienţa energetică asupra consumului final de energie şi măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naţionale globale;”

t) sistem de cote obligatorii- mecanismul de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, care impune furnizorilor achizitia unor cantităti minime de energie electrică produsă din aceste surse, stabilite proportional cu vânzările acestora de energie electrică către consumatorii finali. Îndeplinirea cotelor se dovedeste prin posesia unui număr corespunzător de certificate verzi dobândite în conditiile legii;

„t) sistem de cote obligatorii – mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi;

u) sistem de sprijin – ansamblul de măsuri destinat promovării producerii de energie din surse regenerabile prin reducerea costurilor de productie ale acesteia, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vândută sau prin cresterea cantitătii de astfel de energie achizitionată, prin instituirea unor obligatii ori în alt mod;

u) sistem de promovare – orice instrument, schemă sau mecanism, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creşterea preţului la care aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligaţii referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a cantităţii achiziţionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limitează la sistemul de promovare prin

certificate verzi, ajutoare pentru investiţii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind obligaţia de cumpărare a energiei din surse regenerabile;”

„u1) sistem de promovare prin certificate verzi – sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi;

u2) sistem electroenergetic izolat – sistemul local de producere, distribuţie şi furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic Naţional;”

v) Sistemul European de Certificate Verzi – organizatia europeană nonprofit care promovează o piată europeană a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, sustinută de un sistem informational armonizat la nivel european si acceptată de comun acord de participanti;

x) surse regenerabile de energie – sursele de energie nefosile, cum sunt: energie eoliană, solară, geotermală si gazele combustibile asociate apelor geotermale, energia valurilor, a mareelor, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, sau gaz de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz.

„x) surse regenerabile de energie – sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.”

„z) ţinte naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie – obiective naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, incluzând pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) şi energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.”

Art. 3. – (1) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia produsă din:

a) energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;

b) energie eoliană;

c) energie solară;

d) energie geotermală si gazele combustibile asociate;

e) biomasă;

f) biogaz;

g) gaz de fermentare a deseurilor;

h) gaz de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si care este livrată în reteaua electrică.

(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru o perioadă de:

a) 15 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri electrice noi;

b) 5 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale electrice eoliene din import, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state;

c) 10 ani, pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;

d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, neretehnologizate;

e) 10 ani, pentru energia termică produsă din surse geotermale în centrale de minimum 5 MWth.

(3) Sistemul de promovare se aplică de la data la care producătorii detinători ai capacitătilor de productie mentionate la alin. (2) încep să producă energie electrică si primesc certificate verzi pentru energia electrică, conform art. 10, dacă punerile în functiune, respectiv retehnologizările de centrale/grupuri se fac până la sfârsitul anului 2014.

(4) Cantitatea de energie electrică produsă într-o centrală hidroelectrică retehnologizată, pentru care se aplică sistemul de sprijin, se stabileste conform unei proceduri aprobate de ANRE, pe baza productiei nete de energie electrică realizate în ultimii 10 ani înainte de retehnologizare si a productiei nete de energie electrică realizate după retehnologizare.

(5) În cazul energiei electrice produse în capacităti de productie multicombustibil care utilizează surse regenerabile si conventionale, beneficiază de schema de sustinere numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza continutului energetic aferent.

(6) Nu se aplică sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:

a) exportul de energie electrică din surse regenerabile care a beneficiat de certificate verzi;

b) productia de energie electrică din deseuri industriale si/sau urbane provenite din import, indiferent de puterea instalată a capacitătii de producere.

Art. 3. – (1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit în continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia electrică livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori,

produsă din:

a) energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată

de cel mult 10 MW;

b) energie eoliană;

c) energie solară;

d) energie geotermală;

e) biomasă;

f) biolichide;

g) biogaz;

h) gaz rezultat din procesarea deşeurilor;

i) gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru o perioadă de:

a) 15 ani, pentru energia electrică produsă conform prevederilor alin. (1), în grupuri/ centrale electrice noi;

b) 10 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, retehnologizate;

c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state dacă sunt utilizate în sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse în funcţiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani şi conforme cu normele de protecţie a mediului;

d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, neretehnologizate.

(3) Sistemul de promovare se aplică producătorilor, deţinători ai capacităţilor de producţie menţionate la alin. (2), calificaţi de ANRE în acest sens, de la data la care încep să producă energie electrică şi primesc certificate verzi pentru energia electrică, conform art. 5, dacă punerile în funcţiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se fac până la sfârşitul anului 2016.

(4) Calificarea în vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege se poate face etapizat, pe măsura punerii în funcţiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacităţi energetice conţinând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferenţiat în funcţie de momentul calificării.

(5) În cazul energiei electrice produse în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile şi convenţionale, beneficiază de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza conţinutului energetic aferent surselor regenerabile.

(6) Nu se aplică sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:

a) energia electrică produsă din deşeuri industriale şi/sau municipale provenite din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;

b) energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior;

c) energia electrică produsă în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile şi convenţionale în care conţinutul energetic al combustibilului convenţional reprezintă mai mult de 75% din conţinutul energetic total utilizat;

d) energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic al centralei.

(7) În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, sistemul de promovare se aplică pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă calificatăconform reglementărilor în vigoare, producătorii având dreptul să opteze, fie pentru schema de promovare pentru cogenerare, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege.”

CAPITOLUL II

Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

Art. 4. – (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul cotelor obligatorii, combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi sau prin sistemul „de pret fix”.

(2) Promovarea unuia dintre sistemele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, respectiv, 38%.

(4) La atingerea tintelor nationale prevăzute la alin. (3), pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1), se ia în considerare si energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de10 MW.

(5) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2008-2020 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(6) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2021-2030 se stabilesc de ministerul de resort si nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020.

(7) Cotele obligatorii anuale de achizitie de certificate verzi de către furnizorii clientilor finali de energie electrică se stabilesc si se fac publice de ANRE până la data de 15 martie, pentru anul precedent.

“Art. 4. – (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.

(2) Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020 este de 33%, 35% şi, respectiv, 38%.

(3) Pentru atingerea ţintelor naţionale prevăzute la alin. (2), pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) se ia în considerare şi energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt următoarele: 2010 – 8,3%; 2011 – 10%; 2012 – 12%; 2013 – 14%; 2014 – 15%; 2015 – 16%; 2016 – 17%; 2017 – 18%; 2018 – 19%;2019 – 19,5%; 2020 – 20%.

(5) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stabilesc de ministerul de resort şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020.

(6) ANRE califică producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

(7) În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificateverzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de energie estimat pentru anul următor.

(8) ANRE elaborează, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

(9) Până la data de 1 martie a anului în curs, ANRE va ajusta cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza realizărilor efective din anul precedent şi o va publica pe site-ul propriu.”

“Art. 41. – (1) Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.

(2) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculează ca suma următoarelor:

a) consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie;

b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire; şi

c) consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.

(3) Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabileşte de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1), politica energetică a României va urmări cel puţin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzute la art. 4.

(5) Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 este de cel puţin 10 % din consumul naţional final de energie în transporturi.

(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabileşte astfel:

a) pentru calculul numitorului, şi anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport, se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburanţii consumaţi în transportul rutier şi feroviar şi energia electrică;

b) pentru calculul numărătorului, şi anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport, se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport;

c) pentru calcularea contribuţiei energiei electrice produse din surse regenerabile şi consumate de toate tipurile de vehicule electrice în sensul lit. a) şi b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile din România, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantităţii de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori conţinutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate.”

Art. 5. – (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie si livrată efectiv în reteaua electrică si/sau la consumator.

(2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile primesc:

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat în reteaua de energie electrică din centrale/grupuri hidroelectrice noi sau centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrati în reteaua de energie electrică din centrale hidroelectrice cu o putere instalată cuprinsă între 1 si 10 MW, care nu se încadrează în conditiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reteaua de energie electrică din centralele hidroelectrice cu o putere instalată de până la 1 MW/unitate;

d) două certificate verzi, până în anul 2015, si un certificat verde, începând cu anul 2016, pentru fiecare 1 MWh livrat în reteaua de energie electrică de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

e) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reteaua de energie electrică de producătorii de energie electrică din biomasă, biogaz, biolichid, gaz de fermentare a deseurilor, energie geotermală si gazele combustibile asociate;

f) 4 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reteaua de energie electrică de producătorii de energie electrică din energie solară.

(3) ANRE califică capacitătile de productie care beneficiază de schema de sustinere, în temeiul Regulamentului de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sustinere.

“Art. 5. – (1) Operatorul de transport şi sistem emite lunar certificate verzi producătorilor, pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată furnizorilor şi/sau consumatorilor finali.

(2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi livrată conform prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cantitatea de energie electrică produsă în perioada de probă a funcţionării grupurilor/centralelor electrice, după cum urmează:

a) pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW:

(i) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat dacă centralele hidroelectrice sunt noi;

(ii) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi, până în anul 2017, şi un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

d) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) – i);

e) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

(3) Vor beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenta lege şi sistemele electronergetice izolate.

(4) Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în centrale care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) – i), se acordă suplimentar faţă de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1MWh produs şi livrat.

(5) ANRE are următoarele atribuţii:

a) califică grupurile/centralele electrice care beneficiază deschema de promovare, în temeiul Regulamentului de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi”.

Art. 6. – (1) Operatorii de distributie transmit lunar, fără plată, operatorului de transport si sistem date privind cantitătile de energie electrică produse din surse regenerabile si livrate de producătorii racordati la retelele de distributie din zonele lor de licentă si pentru care au calitatea de concesionari, în temeiul unor contracte de concesiune.

(2) Producătorii care livrează energie electrică în baza contractelor directe, precum si autoproducătorii transmit lunar, fără plată, operatorului de transport si sistem date privind cantitătile de energie electrică produse din surse regenerabile.

„(2) Producătorii care livrează energie electrică în baza contractelor directe transmit lunar, operatorului de transport şi sistem date privind cantităţile de energie electrică produse din surse regenerabile.”

Art. 7. – Furnizorii de energie electrică sunt obligati să achizitioneze anual un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii stabilite pentru anul respectiv si cantitatea de energie electrică, exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.

“Art. 7. – Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condiţiile art. 4 alin. (7), şi cantitatea de energie electrică, exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.”

Art. 8. – (1) Operatorul de transport si sistem si operatorii de distributie sunt obligati să garanteze transportul, respectiv distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurând fiabilitatea si siguranta retelelor de energie electrică.

(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la retelele de energie electrică se efectuează în baza unui regulament, cu respectarea principiului suportării în mod egal a costurilor de racordare între producătorii respectivi, operatorul de transport si sistem si/sau operatorul de distributie, după caz.*

„(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la reţelele de energie electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, emis în baza art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Investitiile realizate de un operator de distributie în baza prevederilor alin. (2) se consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE.

(3)Investiţiile realizate de operatorii de transport şi/sau distribuţie în baza prevederilor alin. (2) se consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE.”

(4) Regulamentul prevăzut la alin. (2) se elaborează de către Ministerul Economiei si Finantelor, în colaborare cu ANRE, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5) Tarifele de transport si distributie sunt nediscriminatorii între energia produsă din surse regenerabile de energie si cea produsă din surse conventionale de energie.

“(6) În cazul în care operatorul de transport şi sistem sau operatorii de distribuţie iau măsuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, în scopul garantării securităţii sistemului electroenergetic naţional şi a securităţii aprovizionării cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligaţi să informeze ANRE cu privire la aceste măsuri şi să indice ce măsuri corective intenţionează să ia în vederea preîntâmpinării unor limitări neadecvate.”

CAPITOLUL III

Tranzactionarea certificatelor verzi

Art. 9. – (1) Producătorii si furnizorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pot vinde certificatele verzi pe piata centralizată a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

(2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele prevăzute la alin. (1) este asigurat de operatorul pietei de energie electrică.

Art. 9 – (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi furnizorii vor tranzacţiona certificatele verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe piaţacontractelor bilaterale a certificatelor verzi.

(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comercială «Operatorul Pieţei de Energie Electrică – Opcom» S.A., ca operator al pieţei de energie electrică, conform reglementărilor ANRE.

(3) Până la atingerea ţintelor naţionale, certificatele verzi pot fi tranzacţionate numai pe piaţa internă de certificate verzi.”

Art. 10. – (1) Pentru perioada 2008-2014, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art. 9 alin. (1) se încadrează între:

a) o valoare minimă de tranzactionare de 27 euro/certificat; si

b) o valoare maximă de tranzactionare de 55 euro/certificat.

(2) În toate cazurile, valoarea în lei va fi calculată la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Natională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Valorile de tranzactionare mentionate la alin. (1) se ajustează anual cu indicele preturilor de consum pentru România.

(4) În perioada 2015-2030, valoarea minimă de tranzactionare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzactionare aplicată în anul 2014.

“Art. 10. – (1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele menţionate la art. 9 alin. (1) se încadrează între:

a) o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat; şi

b) o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat.

(2) În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzacţionare menţionate la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflaţie înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflaţie calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valorile minime şi maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) – (3), indexate şi aplicabile pentru anul în curs.

(5) După anul 2025, valoarea de tranzacţionare a cetificatelor verzi va fi cea stabilită de piaţa certificatelor verzi dar nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzacţionare aplicată în anul 2025, indexată anual în condiţiile alin. (3).”

CAPITOLUL IV

Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori

Art. 11. – (1) Până la data de 15 martie a fiecărui an, ANRE stabileste pentru anul calendaristic precedent si pentru fiecare furnizor, pe baza numărului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice furnizate clientilor finali, gradul de îndeplinire a cotei obligatorii impuse, calculat potrivit prevederilor art. 7.

(2) Furnizorul care nu realizează cota obligatorie anuală este obligat să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Natională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Valoarea prevăzută la alin. (2) se ajustează anual cu indicele preturilor de consum pentru România.

(4) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) este colectată de operatorul de transport si sistem si este alocată anual de către ANRE, în baza unor criterii transparente si obiective, pentru investitii, în vederea facilitării accesului producătorilor din surse regenerabile la reteaua de transport/distributie.

“Art. 11. – (1) ANRE stabileşte, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent şi pentru fiecare furnizor, pe baza numărului de certificate verzi achiziţionate şi a energiei electrice furnizate clienţilor finali, gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi.

(2) Furnizorul care nu realizează cota obligatorie anuală este obligat să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valoarea prevăzută la alin. (2) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflaţie înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflaţie calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (2) şi ( 3), indexată şi aplicabilă pentru anul în curs.

(5) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3) este colectată de operatorul de transport şi sistem şi se face venit la Fondul pentru Mediu în vederea finanţării producerii de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care investesc în capacităţi energetice cu putere instalată de până la 100 kW.”

CAPITOLUL V

Comercializarea certificatelor verzi

Art. 12. – După afilierea României la Sistemul European de Certificate Verzi:

a) furnizorii de energie electrică pot să îsi îndeplinească cotele obligatorii de certificate verzi prin achizitionarea certificatelor verzi atât de pe piata internă de certificate verzi, cât si de pe piata europeană de certificate verzi;

b) producătorii de energie electrică din surse regenerabile pot comercializa certificate verzi pe piata europeană a certificatelor verzi, în conditiile stabilite de ANRE;

c) până la atingerea tintelor nationale, certificatele verzi pot fi tranzactionate numai pe piata internă de certificate verzi.

CAPITOLUL VI

Evaluarea regională a potentialului surselor regenerabile

de energie

Art. 13. – (1) Ministerul de resort are următoarele atributii:

a) elaborează strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evaluează potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;

c) structurează potentialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licentă aferente operatorilor de distributie de energie electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;

d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementări privind amplasarea si implementarea proiectelor de surse regenerabile.

(2) Ministerul de resort elaborează măsuri de promovare a surselor regenerabile de energie, cum ar fi:

a) proceduri de amortizare accelerată privind investitiile în domeniul surselor regenerabile de energie;

b) scutirea de la plata accizei pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform prevederilor Directivei 96/2003/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a energiei electrice si a produselor energetice;

c) reducerea cu 50% a taxelor de eliberare a autorizatiilor/avizelor aferente implementării proiectelor de investitii în domeniul surselor regenerabile de energie si eliberarea acestora, în regim de urgentă, fără costuri suplimentare;

d) subventionarea a 50% din contravaloarea energiei electrice consumate în instalatii/schimbătoare de căldură pentru exploatarea energiei geotermale;

e) sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în vederea acordării de facilităti investitionale, a simplificării procedurilor de autorizare, precum si înfiintării unui birou unic de autorizare în scopul atragerii de investitii directe în domeniul surselor regenerabile de energie;

f) acordarea de ajutoare nerambursabile proprietarilor plantatiilor de material lemnos înfăptuite prin lăstărire, cu destinatie energetică, prin reglementări elaborate împreună cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale privind scopul subventionării, conditiile acordării subventiei si valoarea acesteia, precum si procedura de depunere, evaluare si solicitare de plată.

(3) Ministerul de resort elaborează Planul national de actiune, care prevede:

a) eliminarea diferentelor în promovarea surselor regenerabile de energie existente între energia electrică, biocombustibili si sistemele de încălzire, respectiv de răcire;

b) realizarea unui cadru de reglementare pentru biocombustibili;

c) asigurarea utilizării energiei regenerabile, în special biomasă, a energiei solare si geotermale pentru instalatiile de încălzire, respectiv de răcire;

d) eliminarea barierelor privind integrarea surselor regenerabile de energie în Sistemul Energetic National;

e) simplificarea conditiilor de racordare si extindere, în sensul facilitării constructiei si instalatiilor pentru energie regenerabilă;

f) facilitarea înfiintării întreprinderilor mici si mijlocii în domeniul de cercetare-dezvoltare a surselor regenerabile de energie;

g) promovarea unui cadru legislativ coerent si unitar adresat înlăturării barierelor în calea cresterii utilizării energiei regenerabile în sectorul instalatiilor de încălzire, respectiv de răcire, inclusiv a obstacolelor administrative;

h) dezvoltarea retelelor de transport si distributie în vederea promovării surselor regenerabile de energie;

i) dezvoltarea pietei interne de electricitate, luând în considerare energia regenerabilă si îmbunătătirea transparentei si a separării activitătilor;

j) promovarea si sustinerea instrumentelor structurale si de coeziune, a fondurilor de dezvoltare rurală si a programelor de cooperare internatională în sustinerea dezvoltării surselor regenerabile de energie;

k) implementarea măsurilor prevăzute în Planul strategic european pentru tehnologia în domeniul energiei (SET-Plan);

l) implementarea integrală a Planului de actiune pentru biomasă, adoptat în anul 2005 la nivel european;

m) implementarea programului „Energie inteligentă pentru Europa”, precum si a programelor de cercetare si dezvoltare tehnologică în sustinerea tehnologiilor pentru producerea energiei cu emisii de carbon zero sau foarte scăzute;

n) asigurarea elaborării de programe de educare, formare si diseminare a informatiilor privind rolul si importanta economico-socială a surselor regenerabile, în colaborare cu autoritătile centrale si locale;

o) asigurarea elaborării hărtilor eoliene, a potentialului microhidrologic, solar, geotermal, biomasei si biocombustibililor, în vederea actualizării Strategiei nationale de valorificare a resurselor regenerabile, si includerea acestora în Atlasul european.

(4) Măsurile de natura celor prevăzute la alin. (2) si (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, si se actualizează periodic.

„Art. 13. – (1)Ministerul de resort are următoarele atribuţii:

a) elaborează strategia de valorificare şi promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evaluează potenţialul tehnic, economic şi ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;

c) structurează potenţialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenţă aferente operatorilor de distribuţie de energie electrică ce au calitatea de concesionări în contractele de concesiune;

d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme şi reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie electrică.

(2) Ministerul de resort elaborează Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile conform modelului stabilit de Comisia Europeană în concordanţă cu prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE.”

CAPITOLUL VII

Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

Art. 14. – (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piata angro de energie electrică la pretul pietei.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate sub 1 MW poate fi vândută furnizorilor impliciti în ale căror zone delimitate de licentă sunt situate centralele, la preturi reglementate stabilite de ANRE la nivel national, diferentiate în functie de tehnologia de producere.

(3) Consumatorii care detin capacităti de productie pot vinde energia electrică produsă, care depăseste nivelul consumului propriu, furnizorului cu care consumatorii au încheiat contract de furnizare de energie electrică, în conditiile stabilite prin reglementări ale ANRE, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) detin capacităti de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate sub 1 MW;

b) utilizează cu preponderentă energia electrică produsă pentru consum propriu;

c) dispun de sisteme de măsurare care respectă prevederile legale în vigoare.

“Art. 14. – (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piaţa de energie electrică la preţul pieţei.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1MW/centrală poate fi vândută la preţuri reglementate furnizorilor impliciţi în ale căror zone delimitate de licenţă sunt situate centralele.

(3) Furnizorii impliciţi sunt obligaţi, la solicitarea producătorilor şi a consumatorilor deţinători de centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, să achiziţioneze energia electrică produsă conform alin. (2), în condiţiile stabilite de ANRE.

(4) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii ce va fi aprobată în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu sistemul de promovare prevăzut de aceasta.

(5) Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii /consumatorii prevăzuţi la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor impliciţi, de regulă, până la sfârşitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare – cumpărare fiind încheiate pe cel puţin un an de zile.

(6) Persoanele fizice ce deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 1 MW pe loc de consum, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară şi/sau cantitativă, între energia livrată şi energia consumată din reţea, conform unei metodologii elaborate de ANRE, în termen de 60 de zile de la

intrarea în vigoare a prezentei legi.

(7) Operatorul de transport şi sistem şi/sau operatorii de distribuţie asigură transportul respectiv distribuţia, precum şi dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toţi producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente şi nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei stabilite de ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi astfel încât limitarea sau întreruperea producţiei de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepţionale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea şi securitatea Sistemului Energetic Naţional.”

Art. 15. – (1) Exportul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie poate fi însotit de garantiile de origine aferente numai:

a) în conditiile stabilite de ANRE si dacă tintele nationale sunt îndeplinite;

b) dacă furnizorul care exportă astfel de energie plăteste operatorului de transport si sistem contravaloarea certificatelor verzi emise pentru energia care se exportă la pretul de închidere a pietei de certificate verzi din luna în care s-a realizat exportul;

c) dacă furnizorul prevăzut la lit. b) notifică ANRE garantiile de origine utilizate în scopul anulării din registrul unic al garantiilor de origine.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie exportată, însotită de garantiile de origine aferente, nu se ia în calcul la stabilirea îndeplinirii tintelor nationale.

“Art. 15. – (1) În scopul realizării obiectivului naţional privind energia din surse regenerabile de energie:

a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:

(i) prevedea şi conveni asupra unor transferuri de cantităţi de energie electrică din surse regenerabile cu un alt stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie;

(iii) să-şi armonizeze, în întregime sau parţial, scheme naţionale de promovare;

b) România poate, prin acorduri comune cu terţe ţări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

(2) Acordurile de tipul celor stabilite la alin. (1) sunt încheiate pe unul sau mai mulţi ani şi sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare .

(3) Normele privind modul de luare în considerare la stabilirea obiectivului naţional a rezultatelor acordurilor prevăzute la alin. (1) sunt emise de ministerele implicate, in termen de 60 de zile de la transpunerea în legislaţia romanească a legislaţiei europene specifice, stabilite prin Directiva 2009/28/CE.”

Art. 16. – (1) Importul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, însotită de garantiile de origine, se poate realiza după anul 2010 dacă importatorul transmite garantiile de origine la ANRE pentru înregistrarea în registrul unic al garantiilor de origine.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie importată, însotită de garantiile de origine aferente, se ia în calcul la stabilirea tintelor nationale.

“CAPITOLUL VII1

Proiecte comune

Art. 161. – (1) Cadrul de reglementare necesar cooperării cu alte state membre în cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie se elaborează de ministerul de resort, în colaborare cu autorităţile competente, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Cooperarea respectivă poate implica operatori privaţi.

(2) Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autorităţile competente, informează Comisia Europeană cu privire la proporţia sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie produsă în cadrul oricărui proiect comun de pe teritoriul României, care a devenit operaţional după data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescută a unei instalaţii care a fost retehnologizată după data respectivă, care trebuie privită ca fiind inclusă în obiectivul naţional global al statului membru cu care s-a încheiat proiectul comun.

(3) Notificarea menţionată la alin. (2):

a) descrie instalaţia propusă în cadrul proiectului comun sau identifică instalaţia retehnologizată;

b) specifică proporţia sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau răcire produsă de instalaţia respectivă care trebuie să fie luată în considerare în cadrul obiectivelor naţionale globale ale unui alt stat membru;

c) identifică statul membru în favoarea căruia se realizează notificarea; şi

d) specifică perioada, în ani calendaristici întregi, în care energia electrică, încălzirea sau răcirea produsă de instalaţie din surse regenerabile de energie trebuie să fie considerată ca fiind inclusă în obiectivul naţional global al celuilalt stat membru.

(4) Perioada specificată la alin. (3) lit. d) nu poate depăşi anul 2020. Durata unui proiect comun poate depăşi anul 2020.

(5) O notificare efectuată în temeiul acestui articol nu poate fi modificată sau retrasă fără acordul statului membru identificat în conformitate cu alin. (3) lit. c).

Art. 162 – (1) În cazul realizării de proiecte comune în conformitate cu art. 161 , în termen de 3 luni de la sfârşitul fiecărui an din cadrul perioadei specificate la art. 161 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, în care precizează:

a) cantitatea totală de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalaţia care a făcut obiectul notificării; şi

b) cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalaţia respectivă şi care va fi luată în considerare pentru obiectivul naţional global al altui stat membru în conformitate cu condiţiile notificării.

(2) Scrisoarea de notificare este transmisă atât statului membru în favoarea căruia a fost făcută notificarea, cât şi Comisiei Europene.

(3) Cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie notificată în conformitate cu alin. (1) lit. b):

a) se scade din cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformităţii de către statul membru care transmite scrisoarea de notificare în temeiul alin. (1); şi

b) se adaugă la cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformităţii de către statul membru care primeşte scrisoarea de notificare în conformitate cu alin. (2).

Art. 163. – Energia electrică din surse regenerabile de energie produsă într-o ţară terţă este luată în considerare în ceea ce priveşte obiectivele naţionale globale numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) energia electrică este consumată în interiorul Comunităţii, cerinţă care este considerată ca îndeplinită dacă:

(i) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de către toţi operatorii de transport şi sistem din ţara de origine, din ţara de destinaţie şi, dacă este relevant, din fiecare ţară terţă de tranzit;

(ii) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în balanţa de energie programată de către operatorul de transport şi sistem din partea comunitară a interconexiunii; şi

(iii) capacitatea stabilită şi producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie de către instalaţia menţionată la lit.b) se referă la aceeaşi perioadă de timp;

b) energia electrică este produsă de o instalaţie nou- construită care a devenit operaţională după data de 25 iunie 2009 sau de o instalaţie retehnologizată a cărei capacitate a fost crescută după respectiva dată, în cadrul unui proiect comun astfel cum se menţionează la lit. a); şi

c) cantitatea de energie electrică produsă şi exportată nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o ţară terţă decât ajutorul pentru investiţie acordat instalaţiei.

Art. 164. – În sensul art. 161 alin. (2) şi al art. 163 lit. b), unităţile de energie din surse regenerabile rezultate în urma creşterii capacităţii unei instalaţii se consideră ca fiind produse de o instalaţie separată care a fost dată în exploatare la data la care a avut loc creşterea capacităţii.”

CAPITOLUL VIII

Monitorizare si raportare

Art. 17. – (1) ANRE monitorizează dezvoltarea si functionarea pietei de certificate verzi, întocmeste anual si face public un raport privind modul de functionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.

„(11) ANRE publică anual pe site-ul propriu, până la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, cu excepţia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent.”

(2) Trimestrial, ANRE întocmeste un raport privind monitorizarea pietei de energie si a pietei certificatelor verzi, pe care îl transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului si ministerului de resort.

(3) Ministerul de resort întocmeste o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2009, raportul referitor la modul de realizare a tintelor nationale si măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la retea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

“(3) Ministerul de resort întocmeşte o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a ţintelor naţionale şi măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la reţea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) detaliază:

a) implementarea si functionarea sistemelor de sprijin si a altor măsuri de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum si modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul national de actiune;

a) implementarea şi funcţionarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum şi modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul naţional de acţiune;”

b) functionarea sistemului de garantii de origine pentru energia electrică si măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea si protectia împotriva fraudării sistemului;

c) progresele înregistrate în evaluarea si îmbunătătirea procedurilor administrative de îndepărtare a obstacolelor legate de reglementare si de altă natură, referitoare la dezvoltarea productiei de energie electrică din surse regenerabile;

d) măsurile luate pentru a asigura transportul si distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilitătii si utilizării resurselor de biomasă în scop energetic.

“Art 171. – (1) Ministerul de resort elaborează şi notifică Comisiei Europene până la data de 30 iunie 2010, Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile.

(2) Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile menţionat la alin.(1) stabileşte obiectivele naţionale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în transport, energie electrică, încălzire şi răcire în anul 2020, ţinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienţa energetică asupra consumului final de energie, şi măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naţionale globale, inclusiv cooperarea între autorităţile locale, regionale şi naţionale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii naţionale de dezvoltare a resurselor de biomasă şi de mobilizare a unor noi surse de biomasă destinate diferitelor

utilizări, precum şi măsurile care trebuie luate conform prezentei legi.

Art. 172. – În cazul în care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilită de traiectoria orientativă prevăzută la art. 41 într-o perioadă de 2 ani, ministerul de resort elaborează şi notifică Comisiei Europene un Plan naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile modificat, până la data de 30 iunie a anului următor, Plan naţional prin care se stabilesc măsuri corespunzătoare şi proporţionale pentru a atinge într-un termen rezonabil valoarea stabilită în traiectoria orientativă.

Art. 173. – Ministerul de resort elaborează şi notifică Comisiei Europene înainte de data limită pentru elaborarea Planului naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indică:

a) excesul estimat al producţiei sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivul naţional, care ar putea fi transferat către alte state membre, în conformitate cu art. 161-164, precum şi potenţialul său estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020; şi

b) cererea sa estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin producţia internă până în anul 2020.”

CAPITOLUL IX

Facilităti

Art. 18. – (1) În vederea stimulării investitiilor pentru productia de energie din surse regenerabile de energie pe teritoriul României, investitorii pot beneficia, în conditiile prezentei legi, de următoarele facilităti pentru proiectele strategice prevăzute în documentele de politică energetică a României:

a) garantarea a cel mult 50% din valoarea împrumuturilor pe termen mediu sau lung;

b) asigurarea infrastructurii de transport si a utilitătilor necesare initierii si dezvoltării investitiei;

c) căi de acces si modificări ale infrastructurii existente, necesare initierii si dezvoltării proiectului de investitii;

d) scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioadă de 3 ani de la punerea în functiune a investitiei;

e) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de muncă nou-create.

(2) Investitorii pot beneficia, în conditiile dreptului comun, de următoarele facilităti:

a) scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioadă de 3 ani de la punerea în functiune a investitiei;

b) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de muncă nou-create.

Art. 19. – Conditiile si perioada pentru acordarea de facilităti privind promovarea surselor regenerabile de energie, prevăzute la art. 18, sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

“CAPITOLUL IX1

Garanţii de origine pentru energia electrică, încălzirea şi răcirea produse din surse regenerabile de energie

Art. 191. – (1) În scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile în cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabileşte sistemul garanţiilor de origine a producţiei de energie din surse regenerabile, în conformitate cu criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii.

(2) ANRE elaborează Regulamentul de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

CAPITOLUL X

Accesul la reteaua electrică

Art. 20. – (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport/distributie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranta Sistemului Energetic National.

(2) Operatorii de retea vor elabora, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, norme privind suportarea, separat si în comun, a costurilor adaptărilor tehnice, racordărilor la retea si consolidărilor retelei, necesare pentru racordarea la retea a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile.

(3) Normele prevăzute la alin. (2) se revizuiesc periodic, la solicitarea ministerului de resort.

(4) Suportarea în comun a costurilor prevăzute la alin. (2) se aplică prin intermediul unui mecanism bazat pe criterii obiective, transparente si nediscriminatorii, având în vedere beneficiile rezultate din racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, precum si ale operatorilor de retea.

(5) Operatorii de retea vor pune la dispozitia oricărui nou producător de energie electrică din surse regenerabile care doreste racordarea la retea o estimare detaliată a costurilor legate de racordare.

“ Art. 20. – (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reţeaua de transport/distribuţie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Energetic Naţional.

(2) Operatorii de reţea pun la dispoziţia oricărui nou producător de energie din surse regenerabile care doreşte să se conecteze la sistem informaţiile necesare complete, inclusiv:

a) o estimare cuprinzătoare şi detaliată a costurilor legate de racordare;

b) un termen rezonabil şi precis pentru primirea şi analizarea cererii de racordare la reţeaua electrică;

c) un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusă la reţeaua electrică.”

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

Art. 21. – Persoanele fizice care utilizează surse regenerabile pentru producerea a minimum 20% din consumul propriu de energie electrică au dreptul la deducerea din venitul anual global a unei sume de până la 50% din valoarea echipamentelor si instalatiilor achizitionate în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile, în functie de venitul lunar. Conditiile privind cuantumul dreptului de deducere se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. – (1) ANRE adaptează cadrul de reglementare privind aplicarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANRE elaborează Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sustinere.

“Art. 22. – (1) ANRE adaptează cadrul de reglementare necesar punerii în aplicare a prezentei legi în termen de 60 de zile de la de la intrarea acesteia în vigoare.

(2) ANRE elaborează Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Art. 23. – (1) În cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul tintelor obligatorii anuale, Guvernul va lua măsuri de stimulare a investitiilor în vederea respectării dispozitiilor prezentei legi.

(2) Prevederile legislative adoptate de Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi transpuse în legislatia natională prin lege.

“Art. 23. – În cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, Guvernul va lua măsuri de stimulare a investiţiilor în vederea respectării dispoziţiilor prezentei legi.”

“Art. 24. – (1) Cadrul de reglementare privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi biolichidelor, precum şi modul în care utilizarea acestora este considerată la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaborează de ministerul de resort şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Cadrul de reglementare privind preluarea certificatelor verzi în exces şi transferurile statistice de energie electrică din surse regenerabile, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) se elaborează de ministerul de resort şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Art. II. [din Legea de modificare nr. 139/2010] – Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.743 din 3 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta lege transpune art. 1- 4, art. 5 alin. (1), art. 6 – 10, art. 12, art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) – (6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei menţionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 220.

ANEXĂ

VALOAREA

cotelor anuale obligatorii de certificate verzi pentru perioada 2008-2020

Anul Cota anuală obligatorie (%)
2008 5,26
2009 6,28
2010 8,30
2011 8,30
2012 8,30
2013 9,0
2014 10,0
2015 10,8
2016 12,0
2017 13,2
2018 14,4
2019 15,6
2020 16,8

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

de energie

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

Presedintele României decretează:

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 25 octombrie 2008.

Nr. 1.010.

Copac

Filed under: Legislatie
Tags:

Leave a Reply